• "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  Dövlət rüsumu haqqında

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

   

  Fəsil I

  Ümumi müddəalar

   

  Maddə 1. Dövlət rüsumu anlayışı

  1.1. Dövlət rüsumu - dövlət orqanları və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar tərəfindən hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrası zamanı göstərilən və hüquqi nəticələrin yaranmasına səbəb olan xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə (sənədlərin tərtibi, qeydiyyatı, razılıqların verilməsi və s.) ödənilən haqdır (ödənişdir).

  Heç bir hüquqi (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum istisna olmaqla) və ya fiziki şəxs dövlətin adından bu Qanunun 1.1-ci maddəsinin birinci abzasında göstərilən hakimiyyət səlahiyyətlərini həyata keçirə bilməz.[1]

  1.2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 73-cü maddəsinin II hissəsinə uyğun olaraq dövlət orqanları və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunda göstərilmiş həcmdən əlavə vergilər və başqa dövlət ödənişlərini müəyyən edə bilməzlər.[2]

  1.3. Bu qanunda müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarında dövlət rüsumunun məbləğləri və ödənilməsi ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutula bilməz.[3]

   

  Maddə 2. Dövlət rüsumunun tutulduğu hallar

  2.0. Dövlət rüsumu aşağıdakı hallarda tutulur:

  2.0.1. məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin, məhkəmə əmri haqqında ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsi, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsi; [4]

  2.0.2. notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılması, notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsi və onun müddətinin uzadılması; [5]

  2.0.3. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı;

  2.0.3-1. sənədə apostil verilməsi; [6]

  2.0.4. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsi, habelə Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi,əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi, müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərar, Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə Qaçqın vəsiqəsi və Yol sənədinin verilməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul, bərpa və ya vətəndaşlığından çıxma; [7]

  2.0.5. Azərbaycan Respublikasında və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində konsul əməliyyatlarının aparılması;

  2.0.6. standartlaşdırma və metrologiya sahəsində hüquqi hərəkətlər, ixtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi göstəricinin, əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektinin qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlə digər hüquqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi; [8]

  2.0.6-1. aktuari şəhadətnaməsinin verilməsi;[9]

  2.0.7. lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə lisenziya verilməsi;[10]

  2.0.8. hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatı;[11]

  2.0.8-1. vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi;[12]

  2.0.9. qiymətli kağızların qeydiyyata alınması (özəlləşdirilmə qaydasında qeydə alınması halları istsina olmaqla) və dövlət reyestrinə daxil edilməsi;

  2.0.10. Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi;

  2.0.10-1. Avtovağzala (avtostansiyaya) pasportun verilməsi;[13]

  2.0.10-2. daşınar əşyanın ipotekasının dövlət qeydiyyatı;[14]

  2.0.11. Daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsi, habelə girovun dövlət qeydiyyatı;[15]

  2.0.12. qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması, ekspertizası, materialların tətbiqi, qiymətli daşların ekspertizası və diaqnostikası. [16]

  2.0.13. Baytarlıq şəhadətnaməsinin, sertifikatının və baytarlıq preparatlarının qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi;

  2.0.14. Pestisidlərə, bioloji preparatlara və aqrokimyəvi maddələrə qeydiyyat şəhadətnaməsinin, idxal karantin icazəsinin və fitosanitar sertifikatlarının verilməsi;

  2.0.15. Dənizçilik sahəsində şəhadətnamələrin, təsdiqnamələrin, gəmi reyestrindən çıxarışların, sertifikatların, dənizçinin qeyd kitabçasının və şəxsiyyət sənədinin verilməsi, kiçik həcmli gəmilərin qeydiyyata alınması, onlara gəmi biletinin verilməsi və texniki baxışın keçirilməsi, kiçik həcmli gəmilərin gəmi reyestrindən çıxarış verilməsi, kiçik həcmli gəmilərin sürücülərinə sürücülük vəsiqələrinin verilməsi;

  2.0.16. Mülki aviasiya sahəsində sertifikatların verilməsi, tanınması və müddətinin uzadılması, şəhadətnamələrin, habelə uçuşlara icazələrin verilməsi;

  2.0.17. Tikinti, memarlıq və şəhərsalma sahəsində xidmətlərin göstərilməsi, mövsümi (səyyari) ticarət və xidmət yerlərinin müəyyən edilməsi, habelə açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazənin verilməsi;[17]

  2.0.18. xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin diplomlarının tanınması;

  2.0.19. dərman vasitələrinin və maddələrinin dövlət qeydiyyatı və gigiyenik sertifikatının verilməsi.[18]

  2.0.20 malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi;[19]

  2.0.21. hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin sürətləndirilmiş qaydada verilməsi.[20]

   

  Maddə 3. Dövlət rüsumunun ödəyiciləri

  3.1. Bu Qanunla nəzərdə tutulmuş işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi və hüquqların əldə edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və hüquqi şəxslər dövlət rüsumunun ödəyiciləridirlər.

  3.2. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı dövlət rüsumunun bütün növlərinin ödənilməsindən azaddır.[21]

  3.3. İnvestisiya layihələrini “Tik – idarə et – təhvil ver” modelinə uyğun həyata keçirən investorlar “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən həyata keçirdikləri fəaliyyətlə bağlı dövlət rüsumlarını ödəməkdən azaddırlar.[22]

   

  Maddə 4. Dövlət rüsumunun hesablanması və ödənilməsi qaydaları[23]

  4.1. Bu Qanunla nəzərdə tutulan xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə ödənilən dövlət rüsumunun (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun mədaxil mənbələrinə aid edilənlərdən başqa) 25 faizi (bu Qanunun 4.1-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla və ödənilən hər bir dövlət rüsumu üzrə 5000 manatdan çox olmamaq şərti iləmüvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumların işçilərinin maddi təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə onların xəzinə hesabına köçürülür, qalan hissəsi isə tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödənilir.[24]

  4.1-1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan qurumlarda xidmətlərə (hüquqi hərəkətlərə) görə ödənilən dövlət rüsumlarının 50 faizi (ödənilən hər bir dövlət rüsumu üzrə 5000 manatdan çox olmamaq şərti ilə) müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının işçilərinin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan qurumlarda fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanlarının işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının xəzinə hesablarına köçürülür, qalan hissəsi isə dövlət büdcəsinə ödənilir.[25]

  4.1-2. Bu Qanunun 4.1-ci və 4.1-1-ci maddələrində nəzərdə tutulan vəsaitlərin bölgüsü və onlardan istifadə qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.[26]

  4.2. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına, beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə, habelə sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlərə görə tutulan dövlət rüsumunun 15 faizi dövlət rüsumu tutan orqanların xüsusi hesabına, 85 faizi isə dövlət büdcəsinə keçirilir.[27]

  4.3. Dövlət rüsumları milli valyutada nağd, elektron ödəmə sistemləri, o cümlədən internet vasitəsilə və köçürmə yolu ilə dövlət büdcəsinə ödənilir. Dövlət rüsumunun dövlət büdcəsinə nağd şəkildə ödənilməsi barədə ödəyiciyə müəyyən edilmiş formada bank və ya poçt qəbzinin əsli, elektron ödəmə sistemləri, o cümlədən internet vasitəsilə ödənildikdə müvafiq ödəmə sistemindən çıxarış, ödəyicinin hesabından köçürüldükdə isə ödənişin icrasını təsdiqləyən bank və ya poçt sənədi verilir.[28]

  4.4. Bu Qanunla dövlət rüsumunun məbləği xarici valyutada nəzərdə tutulduğu hallarda dövlət rüsumu Azərbaycan Respublikası ərazisində ödənildikdə ödəniş tarixinə Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsinə uyğun yalnız manatla ödənilir.

  Xarici ölkədə dövlət rüsumu həmin ölkənin valyutası ilə tutulur.[29]

  4.5. Bu Qanunda nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, bütün hallarda dövlət rüsumu tutulduqdan sonra bir bank günü ərzində dövlət büdcəsinə köçürülür.

  4.6. Dövlət rüsumunun ödənilməsi tələb olunan hallarda dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd təqdim edilmədən əməliyyat icra olunmur.

  4.7. Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumunu tutan şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş formada hesabat təqdim etməlidirlər.

  4.8. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə rüsumlar haqqında bu Qanunla və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, həmin beynəlxalq müqavilələrin müddəaları tətbiq edilir.

   

  Maddə 5. Düzgün tutulmamış və artıq ödənilmiş dövlət rüsumunun büdcədən qaytarılması qaydaları

  5.1. Ödənilmiş dövlət rüsumu aşağıdakı hallarda dövlət büdcəsindən qismən və ya tamamilə qaytarılır:

  5.1.1. bu Qanunla müəyyən edilmiş miqdardan artıq dövlət rüsumu ödənildikdə;

  5.1.2. ərizələr (şikayətlər) qaytarıldıqda və ya ərizə baxılmamış saxlanıldıqda, habelə notariat əməliyyatlarının icrasından imtina edildikdə;

  5.1.3. məhkəmələr tərəfindən iş üzrə icraata xitam verildikdə.

  5.2. Bu Qanunun 5.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət rüsumünun artıq ödənilmiş hissəsi geri qaytarılır. Dövlət rüsumu Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə nəzərdə tutulmuş digər hallarda da geri qaytarılır.

  5.3. Düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş dövlət rüsumu dövlət rüsumunun ödəyicisinin ərizəsinə əsasən 45 gün müddətində ona qaytarılır.

  5.4. Düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş dövlət rüsumunun qaytarılması üçün 5 il ərzində iddia verilə bilər.

  5.5. Düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş dövlət rüsumunun qaytarılması qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

   

  Maddə 6. Dövlət rüsumu tutan subyektlərin məsuliyyəti [30]

  6.1. Dövlət rüsumu tutan idarə və təşkilatların vəzifəli şəxsləri rüsumun düzgün tutulması və dövlət büdcəsinə vaxtında və tam köçürülməsi üçün məsuliyyət daşıyırlar.

  6.2. Dövlət rüsumunun məbləğləri barədə məlumat müvafiq xidmət göstərən dövlət orqanının və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun olduğu binanın (otağın) görünən yerində lövhədə yerləşdirilməlidir.[31]

   

  Maddə 7. Dövlət rüsumunun ödənilməsinə nəzarət

  Dövlət rüsumunun düzgün hesablanmasına və vaxtında dövlət büdcəsinə köçürülməsinə nəzarət müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilir.

   

  Fəsil II
  DÖVLƏT RÜSUMUNUN DƏRƏCƏLƏRİ VƏ ÖDƏNİLMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

   

  Maddə 8. Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin, məhkəmə əmri haqqında ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsi, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsinə görə dövləi rüsumunun dərəcələri

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

   

  Dövlət rüsumunun məbləği

  8.1. Məhkəməyə verilən iddia ərizələrindən:

   

  8.1.1. iddia qiyməti 500 manatadək olduqda

  20 manat

  8.1.2. iddia qiyməti 500 manatdan çox olduqda

  30 manat

  8.2. İddianın predmetinə dair müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxslərin işə qoşulması barədə ərizələrindən:

   

  8.2.1. iddia qiyməti ilə bağlı olduqda

  bu qanunun 8.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş dövlət rüsumu

  8.2.2. hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrdən

  10 manat

  8.3. Məhkəmə əmri haqqında ərizələrdən

  20 manat

  8.4. Apellyasiya və kassasiya şikayətlərindən:

   

  8.4.1. birinci instansiya məhkəməsinə müraciət edilərkən;

  bu qanunun 8.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş dövlət rüsumunun 50 faizi

   8.4.2. iş üzrə icraatın xitam verilməsindən, iddianın baxılmamış saxlanmasından, məhkəmə cərimələrinin qoyulması barədə şikayətlərdən

  20 manat

  8.4.3. mübahisəsiz qaydada (akseptsiz) ödənilən cərimələr üzrə icra və digər sənədin icra olunmasının təsdiqi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən

  10 manat

  8.4.4. qanunla mübahisəsiz qaydada (akseptsiz) tutulması nəzərdə tutulmayıbsa, dövlət orqanları, yerli özünüidarə orqanları və nəzarət funksiyalarını həyata keçirən digər orqanları tərəfindən cərimələrin ödənilməsi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən

  40 manat

  8.4.5. nəzarət funksiyasını həyata keçirən orqanlar tərəfindən qanunun və ya digər normativ hüquqi aktın tələblərini pozmaqla, mübahisəsiz qaydada (akseptsiz) pul vəsaitinin büdcədən qaytarılması barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən

  10 manat

  8.4.6. müəssisənin təsis sənədlərinin etibarsız hesab edilməsi, hüquqi və fiziki şəxslərin ödəmə qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən

  10 manat

  8.4.7. vergi ödəmələri barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən

  10 manat

  8.4.8. məhkəmə aktlarının və surətlərinin təkrarən verilməsinə görə

  10 manat

  8.4.9. nikahın və təkrar nikahın ləğv olunması haqqında iddia ərizələrindən

  20 manat

  8.4.10. nikah ləğv edilərkən əmlak bölüşdürüldükdə

  40 manat

  8.4.11. yaşayış binalarının (mənzillərin) icarə müqavilələrinin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi, vərəsəliyin qəbul edilməsi müddətinin uzadılması, əmlak üzrə həbsin götürülməsi barədə iddia ərizələrindən, qeyri-əmlak xarakterli və ya qiymət qoyulmayan digər iddia ərizələrindən

  10 manat

  8.4.12. müqavilələrin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən

  10 manat

  8.4.13. qanunda nəzərdə tutulan müqavilələr üzrə mübahisələrə dair və yaxud tərəflərin razılığı ilə mübahisənin inzibati-iqtisadi məhkəmənin həllinə verilməsi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən

  20 manat

  8.4.14. ixtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının və coğrafi göstəricinin mühafizəsi ilə bağlı ərizə və şikayətlərdən

  30 manat[

   

  Maddə 9. Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin, məhkəmə əmri haqqında ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsinə, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsinə görə dövlət rüsumundan azad edilməsi və dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri

  9.1. Aşağıdakılar dövlət rüsumu ödəməkdən azad olunurlar:

  9.1.1. əməyin ödənilməsi və əmək fəaliyyəti ilə bağlı digər tələblər üzrə -iddiaçılar;

  9.1.2. aliment alınması barədə iddialar üzrə - iddiaçılar;

  9.1.3. şikəstlik, səhhətə digər xəsarətlər yetirilməsinə və ya ailəni dolandıranın ölümü nəticəsində dəyən ziyanın ödənilməsi barəsində iddialar üzrə – iddiaçılar;

  9.1.4. müəlliflik mübahisələri üzrə - müəlliflər, müəlliflik hüququ, ixtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri, habelə əqli mülkiyyətin digər növlərinə dair hüquqlardan irəli gələn iddialar üzrə - iddiaçılar;

  9.1.5. istehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar verdikləri iddialar üzrə - iddiaçılar;

  9.1.6. zərərçəkənə və ya onun ailə üzvlərinə ödənilmiş müavinət və ya pensiya məbləğinin zərər vurandan tutulması barədə reqres iddialar üzrə - sosial sığorta orqanları və əhalinin sosial müdafiə mərkəzləri;

  9.1.7. sosial müdafiə vasitələrinin tələbi barədə iddialar üzrə - sosial təminat orqanları;

  9.1.8. borcludan tutulmalı olan, lakin borc tutan şəxsin hesabına keçirilməyən məbləğə görə iddialar üzrə - iddiaçılar;

  9.1.9. cinayət nəticəsində dövlətə vurulmuş maddi zərərin ödənilməsi barədə prokuror tərəfindən verilən iddialar üzrə – iddiaçılar;

  9.1.10. aliment verməkdən, şikəst etmə və ya səhəti sair şəkildə zədələnmə ilə, habelə ailəni dolandıranın ölümü ilə vurulan ziyanı ödəməkdən, vergilərin və digər məcburi ödəmələrin tutulmasından boyun qaçıran şəxslərin axtarışı ilə əlaqədar xərclərin tələb olunması üzrə – polis orqanları;

  9.1.11. cinayət işləri və aliment işləri ilə əlaqədar olaraq vətəndaşlara, müəssisələrə və təşkilatlara sənədlər (arayışlar) verilməsi üçün – vətəndaş, müəssisə, idarə və təşkilatlar;

  9.1.12. inzibati hüquq münasibətlərindən əmələ gələn işlər üzrə – vətəndaş, inzibati orqanlar və vəzifəli şəxslər;

  9.1.13. qanunsuz olaraq qəti imkann tədbiri kimi həbsə alınmaqla, yaxud həbs və ya islah işləri növündə qanunsuz olaraq inzibati tənbeh verilməsi ilə fiziki şəxsə vurulmuş zərərin ödənilməsi ilə əlaqədar mübahisələr üzrə - tərəflər;

  9.1.14. məhkəmələrə verilən iddia ərizələri və bütün növ şikayətlər üzrə - büdcə təşkilatları, bələdiyyələr; [33]

  9.1.15. başqa şəxslərin hüquqlarının, azadlıqlarının və qanunla qorunan mənafelərinin, dövlət mənafeyinin müdafiəsi üçün verilən ərizələr üzrə - dövlət orqanları;

  9.1.16. öz hüquqlarının müdafiəsi barədə ərizələr üzrə – yetkinlik yaşına çatmayanlar;

  9.1.17. məhkəmə qərardadlarından verilən şikayətlər üzrə - işdə iştirak edən şəxslər;

  9.1.18. qiyabi icraat qaydasında qəbul edilmiş qərarlara yenidən baxılması haqqında birinci instansiya məhkəmələrinə verilən ərizələr üzrə - tərəflər;

  9.1.19. yeni açılmış hallara görə qanuni qüvvəye minmiş məhkəmə aktlarına yenidən baxılması üçün verilmiş ərizələr üzrə - tərəflər;

  9.1.20. məhkəmədə verilən iddialar üzrə - şəhid ailələri, müharibə veteranları, qaçqınlar və məcburi köçkünlər, habele Çernobıl AES-də qəza nəticəsində şüa xəstəliyinə və şüa yükü ilə əlaqədar xəstəliyə tutulmuş və ya bu xəstəlikləri keçirmiş şəxslər.

  9.1.21. Hüquqi şəxsin təqsiri üzündən icra sənədi üzrə borcludan tutulmalı olan məbləğin tutulmamasına görə ona qarşı iddialar üzrə – tələbkar;

  9.1.22. İcra üzrə icraat zamanı borclunun və ya onun əmlakının tapılması ilə əlaqədar elan olunmuş axtarış üzrə xərcləri ödəməkdən borclu imtina etdikdə və ya yayındıqda, tələbkar tərəfindən çəkilmiş xərclərin əvəzinin ödənilməsi barədə iddialar üzrə – tələbkar. [34]  

  9.2. Məhkəmə aktlarının surəti işdə iştirak edən şəxslərə dövlət rüsumu alınmadan verilir. Məhkəmə aktları takrarən verildikdə dövlət rüsumu alınır.

  9.3. Məhkəmədə təkrar verilmiş iddialar üzrə dövlət rüsumu yenidən ümumi qaydada alınır.

  9.4. İddiaçı müəyyən olunmuş qaydada dövlət rüsumunu ödəməkdən azad edilmişsə, dövtət rüsümu iddianın təmin edilmiş hissəsinə münasib olaraq cavabdehdən tutularaq dövlət büdcəsinə köçürülür.

   

  Maddə 10. Notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılmasına, notariatfəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsinə və onun müddətinin uzadılmasına görə dövlət rüsumunun dərəcələri[35]

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

   

  Dövlət rüsumunun məbləği

  10.1. Daşınmaz əmlakın (torpaq sahələri və torpaqla möhkəm bağlı olub təyinatına tənasübsüz (hədsiz) zərər vurulmadan yerinin dəyişdirilməsi mümkün olmayan bütün əşyalar, o cümlədən binalar, qurğular, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, əmlak kompleksi kimi müəssisələr) və ya mülkiyyətində daşınmaz əmlak olan müəssisədəki payın özgəninkiləşdirilməsi və yaşayış sahələrinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi barədə müqavilələrin təsdiqi üçün:

   

  10.1.1 . müqavilə üzrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, nəvənin, qardaşın, bacının mülkiyyətinə keçirsə

  20 manat

  10.1.2. müqavilə üzrə əmlak başqa şəxslərin mülkiyyətinə keçirsə:

   

  10.1.2.1. Bakı şəhərində

  200 manat

  10.1.2.2. digər şəhər və rayonlarda

  80 manat

  10.1.3. yaşayış sahələrinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi üçün

  20 manat

   

  10.2. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi müqavilələrinin təsdiqi üçün:

   

  10.2.1. müqavilə üzrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, nəvənin, qardaşın, bacının mülkiyyətinə keçirsə

  25 manat

  10.2.2. müqavilə üzrə əmlak digər şəxsin mülkiyyətinə keçirsə

  50 manat

  10.3. Yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin müddətsiz istifadəyə verilməsi haqqında müqavilələrin təsdiqi üçün:

   

  10.3.1. müqavilə üzrə istifadə hüququ ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya keçirsə

  10 manat

  10.3.2. müqavilə üzrə istifadə hüququ digər şəxsə keçirsə

  15 manat

  10.4. Kredit müqavilələrinin təminatı kimi bağlanılan girov (ipoteka) müqavilələri üzrə:

   

  10.4.1. dəyəri 2000 manatadək

  5 manat

  10.4.2. dəyəri 2000 manatdan 5000 manatadək

  20 manat

  10.4.3. dəyəri 5000 manatdan çox olduqda

  30 manat

  10.5. İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alğı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün:

   

  10.5.1. Bakı şəhərində

  110 manat

  10.5.2. digər şəhər və rayonlarda

  44 manat

  10.6. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş güzəştli ipoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alğı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün:

   

  10.6.1. Bakı şəhərində

  55 manat

  10.6.2. digər şəhər və rayonlarda

  22 manat

  10.7. Qiymətləndirilən başqa müqavilələrin təsdiqi üçün:

   

  10.7.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə

  10 manat

  10.7.2. tərəflərdən biri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə

  10 manat

  10.7.3. tərəflər digər şəxslərdirsə

  80 manat

  10.8. Əmlak bölgüsü, zaminlik, təsis və başqa qiymətləndirilməyən müqavilələrin, əvvəllər bağlanmış müqavilələrin ləğvi barədə sazişin təsdiqi üçün:

   

  10.8.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə

  10 manat

  10.8.2. tərəflər digər şəxslərdirsə

  20 manat

  10.9. Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi üçün:

   

  10.9.1. qanunla müəyyən edilən bütün növbəli vərəsələrə (şəhadətnamənin qanun üzrə və ya vəsiyyətnamə üzrə verilməsindən asılı olmayaraq)

  20 manat

  10.9.2. vərəsə digər şəxsdirsə

  40 manat

  10.10. Ər-arvadın birgə nikah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakındakı paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi üçün

  10 manat

  10.11. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi və ona sərəncam verilməsi ilə bağlı verilən etibarnamələrin təsdiqi üçün:

   

  10.11.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilərsə

  10 manat

  10.11.2. etibarnamə digər şəxslərə verilərsə

  20 manat

  10.12. Nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələrin təsdiqi üçün:

   

  10.12.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilirsə

  5 manat

  10.12.2. etibarnamə digər şəxslərə verilirsə

  10 manat

  10.13. Vərəsəlik əmlakının mühafizəsi barədə tədbir görülməsi üçün

  20 manat

  10.14. Dəniz protestlərinin tərtibi üçün

  20 manat

  10.15. Vəsiyyətnamələrin təsdiqi üçün

  10 manat

  10.16. Notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədlərin təkrarən verilməsi (dublikat) üçün

  5 manat

  10.17. Sənədlərdəki imzanın həqiqiliyinin, həmçinin tərcüməçinin imzasının həqiqiliyinin (hər imza üçün) təsdiqi üçün

   2 manat

  10.18. Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqi (hər səhifəyə görə), sənədlərdən surət və çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqi və vətəndaşla fotoşəkildəki şəxsin eyniliyinin təsdiqi üçün

  2 manat və sənədlərdən surət və çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqi üçün hər səhifəyə görə əlavə 0,50 manat

  10.19. İcra qeydlərinin aparılması üçün

  10 manat

  10.20. Fiziki və hüquqi şəxslərin, dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin ərizələrinin digər fiziki və hüquqi şəxslərə, dövlət orqanlarına və bələdiyyələrə verilməsi və bu qanunun 10.1-10.19-cu maddələrində göstərilən hərəkətlərdən başqa notariat hərəkətləri üçün

  5 manat

  10.21. Müştərinin verdiyi bildiriş üzrə əvvəlcədən razılaşdırılmış vaxtda qəbulu üçün

  5 manat

  10.22. Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş notariat hərəkətlərinin müştərinin qabaqcadan verdiyi bildiriş üzrə iş yerindən kənarda aparılmasına görə (1 saat üçün)

  10 manat (notariusun iş yerindən kənarda notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə 1 saatdan əlavə sərf olunan hər saat üçün 5 manat)

  10.23. Ödəniş (qiymətli) kağızlarına dair təsdiq qeydi və imtina (protest) aktlarının rəsmiləşdirilməsi üçün

  5 manat

  10.24. Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsinə görə

  100 manat

  10. 25. Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin müddətinin uzadılmasına görə

  50 manat[36]

   

  Maddə 11. Notariat hərəkətlərinin aparılması üzrə dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar və dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri

  11.1. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə aşağıdakı hallarda dövlət rüsumu ödənilmir:

  11.1.1. doğumu, ölümü, övladlığa götürülməni və atalığı (analığı) təsdiqləyən sənədləri almaq üçün;

  11.1.2. təminatlı kreditorun iştirakçısı olduğu girov müqaviləsi ilə bağlı notariat hərəkətləri aparılarkən dövlət rüsumu tutulmuşdursa, həmin müqavilədən irəli gələn borc öhdəliklərinin təmin edilməsi üçün iflas prosesi zamanı təminatlı kreditor ilə əmlak inzibatçısı arasında bağlanmış saziş ilə əlaqədar notariat hərəkətləri üzrə - təminatlı kreditor və əmlak inzibatçısı;

  11.1.3. mənzil və ya ev (evin bir hissəsi) alqı-satqısı və dəyişdirilməsi ilə bağlı notariat hərəkətləri üzrə - birinci qrup işləməyən əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslər, qaçqınlar və məcburi köçkünlər; [37]

  11.1.4. Mülki-hüquqi əqdlərin bağlanması zamanı, habelə mənzil (fərdi ev) alınması və ya dəyişdirilməsi əqdləri ilə bağlı notariat hərəkətləri üzrə - "Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların arasından olan şəxslər və qəyyumluqda (himayədə) olan uşaqlar;

  11.1.5. pensiya, müavinət, yardım və alimentin alınması üçün verilən etibarnamələr üzrə.

  11.2. Notariat hərəkətlərinə görə dövlət rüsumu notarius tərəfindən qəbul edilərək iki bank günü ərzində dövlət büdcəsinə köçürülür.

  Notarius tərəfindən notariat hərəkətlərinə görə dövlət rüsumunun qəbulu zamanı ödəyiciyə dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən rəsmi sənədin (mədaxil qəbzi, kassa mədaxil orderi və s.) əsli verilir. [38]

   

  Maddə 12. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  12.1. Nikahın qeydə alınması üçün

  5 manat[39]

  12.2. Nikahın pozulmasının qeydə alınması üçün:

   

  12.2.1. yetkinlik yaşına çatmamış ümumi uşaqları olmayan ər-arvadın qarşılıqlı razılığı əsasında;

  15 manat[40]

  12.2.2. məhkəmə qətnaməsi əsasında (qətnamədə dövlət rüsumunun tərəflərdən hansının ödəməli olduğu göstərilmədikdə, qeydiyyat üçün birinci müraciət etmiş tərəfdən);

  15 manat[41]

  12.2.3. digər tərəf müəyyən edilmiş qaydada xəbərsiz itkin düşmüş, yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilmişsə, yaxud ən azı üç il müddətində azadlıqdanməhrum edilmiş şəxsdirsə.

  2 manat[42]

  12.3. Soyadın, adın və ata adının dəyişdirilməsinin qeydə alınması üçün.

  10 manat[43]

  12.4 Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydlərində dəyişikliklərin, düzəlişlərin və əlavələrin edilməsi və onların bərpası ilə əlaqədar şəhadətnamələrin verilməsi üçün.[44]

  2 manat[45]

  12.5. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydə alınması barədə təkrar şəhadətnamələrin verilməsi üçün.

  2 manat[46]

  12.6. Xaricdə istifadə edilməsi məqsədi ilə verilən eyni cür şəhadətnamələr üçün.

  11 manat[47]

  12.7. Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin verilməsi üçün.

  11 manat 

   

  Maddə 13. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydə alınması üçün dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar

  Doğumun, ölümün, övladlığa götürülmənin və atalığın (analığın) müəyyən edilməsinin qeydə alınması və bu barədə ilkin şəhadətnamələrin verilməsi üçün dövlət rüsumu ödənilmir.

   

   

  Maddə 13-1. Müvafiq sənədə apostil verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumunun dərəcəsi[49]

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  1

  2

  Müvafiq sənədə apostil verilməsi.

  10 manat

   

   

  Maddə 14. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsi, habelə Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi, əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi, müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərar, Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə Qaçqın vəsiqəsi və Yol sənədinin verilməsi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul, vətəndaşlığa bərpa və ya vətəndaşlıqdan çıxmaq üçün dövlət rüsumunun dərəcələri[50]

   

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  14.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumvətəndaş pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə:[51]

   

  14.1.1. on iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə, yaxud Azərbaycan Respublikası vətəndaşının və ya onunla gedən şəxslərin təcili müalicəsi, yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi və ya ölümü ilə bağlı hallarda iki iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

   

  14.1.1.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

  10 manat

  14.1.1.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

  20 manat

  14.1.1.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

  30 manat

  14.1.1.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

  40 manat

  14.1.2. beş iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

   

  14.1.2.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

  20 manat

  14.1.2.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

  40 manat

  14.1.2.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

  60 manat

  14.1.2.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

  80 manat

  14.1.3. bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

   

  14.1.3.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

  40 manat

  14.1.3.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

  80 manat

  14.1.3.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

  120 manat

  14.1.3.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

  160 manat

   

   

  14.1-1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumvətəndaş pasportlarının itirilməsi və ya korlanması ilə əlaqədar yenidən verilməsinə görə:[52]

   

  14.1-1.1. on iş günü müddətində verildikdə

   

  14.1-1.1.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

  20 manat

  14.1-1.1.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

  30 manat

  14.1-1.1.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

  40 manat

  14.1-1.1.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

  50 manat

  14.1-1.2. beş iş günü müddətində verildikdə

   

  14.1-1.2.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

  30 manat

  14.1-1.2.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

  50 manat

  14.1-1.2.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

  70 manat

  14.1-1.2.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

  90 manat

  14.1-1.3. bir iş günü müddətində verildikdə

   

  14.1-1.3.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

  50 manat

  14.1-1.3.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

  90 manat

  14.1-1.3.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

  130 manat

  14.1-1.3.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

  170 manat

   

   

  14.2. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara getməsi üçün Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə.

  11 manat[53]

  14.3. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə: [54]

   

  14.3.1. on gün müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

  5 manat

  14.3.2. üç iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

  25 manat

  14.3.3. bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

  35 manat

   

   

  14.3-1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin itirilməsi və ya korlanması ilə əlaqədar yenidən verilməsinə görə:[55]

   

  14.3-1.1. on iş günü müddətində verildikdə

  15 manat

  14.3-1.2. üç iş günü müddətində verildikdə

  35 manat

  14.3-1.3. bir iş günü müddətində verildikdə

  45 manat

   

   

  14.4. Azərbaycan Respublikası ilə həmsərhəd olan dövlətlərə vətəndaşların sadələşdirilmiş qaydada gediş-gəlişi üçün sənədlərin verilməsinə görə

  3 manat [56]

  14.5. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 25, 35, 50 yaşına çatdıqda, həmçinin onların soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri, ailə vəziyyəti və hərbi vəzifəsi dəyişdikdə şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsinə görə.[57]

  2 manat [58]

  14.6. Şəxsiyyət vəsiqəsi vətəndaşın öz təqsiri üzündən itdikdə və ya yararsız hala düşdükdə onun dəyişdirilməsinə görə.

  3 manat[59]

  14.7. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xarici pasportlarının və ya onu əvəz edən sənədlərin qeydə alınmasına və ya qeydə alınması müddətinin uzadılmasına görə.[60]

  6 manat[61]

   

   

  14.8. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqələrinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə:[62]

   

  14.8.1. Yetkinlik yaşına çatmış əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə:[63]

   

  14.8.1.1. 3 ayadək

  30 manat

  14.8.1.2. 6 ayadək

  60 manat

  14.8.1.3. 1 ilədək

  120 manat

  14.8.1.4. 1 il 6 ayadək

  180 manat

  14.8.1.5. 2 ilədək

  240 manat

  14.8.1.6. 2 il 6 ayadək

  300 manat

  14.8.1.7. 3 ilədək

  360 manat

  14.8.1-1. Yetkinlik yaşına çatmayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə:[64]

   

  14.8.1-1.1. 3 ayadək

  15 manat

  14.8.1-1.2. 6 ayadək

  30 manat

  14.8.1-1.3. 1 ilədək

  60 manat

  14.8.1-1.4. 1 il 6 ayadək

  90 manat

  14.8.1-1.5. 2 ilədək

  120 manat

  14.8.1-1.6. 2 il 6 ayadək

  150 manat

  14.8.1-1.7. 3 ilədək

  180 manat

  14.8.1-2. Azərbaycan Respublikasının ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində əyani formada təhsil alan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə:

   

  14.8.1-2.1.  1 illik

  40 manat

  14.8.1-2.2. 2 illik (müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin müddəti uzadıldıqda)

  80 manat

  14.8.2.  Yetkinlik yaşına çatmış əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə:[65]

  300 manat

  14.8.2-1. Yetkinlik yaşına çatmayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə[66]

  150 manat

  14.9. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə itirilmiş Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqələrinin və müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın yenidən verilməsinə görə. [67]

  10 manat[68]

  14.10. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının (eləcə də keçmiş SSRİ vətəndaşlarının) qeydiyyata alınmasına görə.

  2 manat[69]

  14.11. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün 16 yaşına çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətədanşlığı olmayan şəxsə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə.

  6 manat[70]

  14.12. Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşamaq istəyən və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə verilməsinə görə.[71]

  10 manat[72]

  14.13. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasına dəvət olunması haqqında sənədlərin verilməsinə görə.

  6 manat[73]

  14.14. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul edilmək, bərpa edilmək və ya ondan çıxmaq barədə ərizələrdən.

  110 manat [74]

  14.15. Yetkinlik yaşına çatmış əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ölkədə müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın verilməsinə görə:[75]

   

  14.15.1. 30 günədək

  30 manat

  14.15.2. 60 günədək

  60 manat

  14.15-1. Yetkinlik yaşına çatmayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ölkədə müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın verilməsinə görə:[76]

   

  14.15-1.1. 30 günədək

  15 manat

  14.15-1.2. 60 günədək

  30 manat

  14.16. Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə Qaçqın vəsiqəsinin və ya Yol sənədinin verilməsinə görə

  5 manat[77]

   

   

   

   

  Maddə 15. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsiverilərkən, habelə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul üçün dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar[78]

  Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə qaçqınlar, məcburi köçkünlər, 16 yaşına çatmamış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan 16 yaşına çatmamış vətəndaşlığı olmayan şəxslər, həmçinin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul edilməsi barədə vəsatət qaldıran xaricdə yaşayan azərbaycanlılar dövlət rüsumunu ödəməkdən azad olunurlar.[79]

   

  Maddə 16. Azərbaycan Respublikasında və ya Azarbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində aparılan konsul əməliyyatları üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

   

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  16.1. Pasportların və vizaların verilməsinə görə:

   

  16.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək hüquqi verən xidməti pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə və vaxtının uzadılmasına görə;

  11 manat[80]

  16.1.2. ümumvətəndaş pasportların alınması məqsədilə sənədlərin səfirlikdə və ya konsulluqda tərtib edilib göndərilməsinə görə;

  55 ABŞ dolları[81]

  16.1.3. ölkəyə qayıtmaq üçün pasportu əvəz edən qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsinə görə;

  40 ABŞ dolları

  16.1.4. xarici ölkələrin sərfirliklərinə və konsulluqlarına viza rəsmiləşdirilməsi üçün verilən notaya görə;

  4 manat[82]

  16.1.5. səfirliklərə və konsulluqlara vizaların verilməsinə dair göstərişlərin göndərilməsinə görə;

  4 manat[83]

  16.1.6. tranzit vizalarının və birdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün[84]

  20 ABŞ dolları

  16.1.7. çoxdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün[85]

  350 ABŞ dolları

  16.1.8. Turizm vizalarının və şəxsi kontraktla təhsil alan tələbələrin vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün[86]

  20 ABŞ dolları [87]

  16.1.9. tranzit vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün:[88]

   

  16.1.9.1. birdəfəlik tranzit vizası

  20 ABŞ dolları

  16.1.9.2. ikidəfəlik tranzit vizası

  40 ABŞ dolları

  16.1.10. viza müddətinin artırılması üçün:

   

  16.1.10.1. 24 saat;

  10 ABŞ dolları

  16.1.10.2. 48 saat;

  20 ABŞ dolları

  16.1.10.3. 72 saat;

  30 ABŞ dolları

  16.1.10.4. 3 gündən 1 ayadək;

  40 ABŞ dolları

  16.1.10.5. 1 aydan 3 ayadək;

  80 ABŞ dolları

  16.1.11. vaxtı bitmiş vizalarının müddətlərinin artırılması üçün, hər ay üçün.

  50 ABŞ dolları  [89]

  16.2. Vətəndaşlıq məsələlərilə əlaqədar sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə görə;

   

  16.2.1. vətəndaşlığın bərpa edilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə;

  150 ABŞ dolları

  16.2.2. vətəndaşlığa xitam verilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə.

  400 ABŞ dolları[90]

  16.3. VVAQ məsələlərinə dair konsulluq əməliyyatlarına görə:

   

  16.3.1. nikahın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə;

  40 ABŞ dolları[91]

  16.3.2. boşanmanın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə;

  40 ABŞ dolları

  16.3.3. Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada itkin düşmüş və ya ruhi xəstəlik nəticəsində və ya cinayət əməli törətdiklərinə görə 3 ildən artıq müddətə məhkum olunmuş şəxslərə boşanmanın qeydə alınmasına görə;

  10 ABŞ dolları

  16.3.4. adın, soyadın, ata adının dəyişdirilməsinə (nigahla əlaqədar olan hallar istisna olmaqla) dair materialların rəsmiləşdirilməsinə görə;

  50 ABŞ dolları

  16.3.5. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında arxiv materiallarına əsasən təkrar şəhadətnamələrin verilməsinə görə;

  40 ABŞ dolları

  16.3.6. doğum, ölüm, nigah və boşanma haqqında akt qeydlərində dəyişikliklərin, düzəlişlərin, əlavələrin edilməsi və akt qeydlərinin bərpa olunması ilə əlaqədar şəhadətnamələrin verilməsinə görə;

  20 ABŞ dolları

  16.3.7. xarici ölkələrin VVAQ orqanları tərəfindən nigahın qeydə alınması məqsədilə subaylıq haqqında arayışın verilməsinə görə.

  30 ABŞ dolları[92]

  16.4. Sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə:

   

  16.4.1. sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə (hər sənəd üçün):

   

  16.4.1.1. Azərbaycan Respublikasında;

  4 manat[93]

  16.4.1.2. ölkə xaricində.

  25 ABŞ dolları

  16.5. Sənədlərin leqallaşdırılmasına görə:

   

  16.5.1. Azərbaycan Respublikasında

  4 manat

  16.5.2. xarici ölkədə

  50 ABŞ dolları[94]

  16.6. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə:

   

  16.6.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən daşınmaz əmlak istisna olmaqla, əmlakdan, o cümlədən avtonəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək və ona sərəncam vermək, kredit əməliyyatlarını yerinə yetirmək hüququ verən vəkalətnamələrin notariat təsdiqinə görə;

  50 ABŞ dolları

  16.6.2. müxtəlif şəxslərdən və idarələrdən poçt yolu ilə daxil olmuş pul vəsaitlərinin, bağlamaların, korrespondensiyaların bank idarələrindən alınması və ona sərəncam verilməsi barədə vəkalətnamələrin təsdiqinə görə;

  25 ABŞ dolları

  16.6.3. müqavilələrin və əqdlərin notariat təsdiqinə görə:

   

  16.6.3.1. əmlak bölgüsü, zaminlik və digər qiymətləndirilməyən müqavilələrin təsdiqinə görə;

  75 ABŞ dolları

  16.6.3.2. qiymətləndirilən digər müqavilələrin təsdiqinə görə;

  150 ABŞ dolları

  16.6.3.3. avtonəqliyyatın özgəninkiləşdirilməsinə dair müqavilənin təsdiqinə görə;

  100 ABŞ dolları

  16.6.3.4. sair müqavilələrin təsdiqinə görə

  50 ABŞ dolları

  16.6.4. təhsil, əmək, VVAQ sənədlərinin surətini, həmçinin bu sənədlərdən çıxarışların təsdiq edilməsinə görə;

  20 ABŞ dolları

  16.6.5. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının diplomatik nümayəndəliklərdə və konsulluqlarda saxlanılan əmlak və maliyyə sənədlərinin surətlərinin və onlardan çıxarışların verilməsinə görə;

  20 ABŞ dolları

  16.6.6. imzaların həqiqiliyinin notariat təsdiqinə görə (hər sənəd üçün);

  60 ABŞ dolları[95]

  16.6.7. sənədin tərcüməsi və eyni zamanda tərcümənin düzgünlüyünün notariat təsdiqinə görə (hər səhifə üçün):

   

  - xarici dillərdən;

  20 ABŞ dolları

  - xarici dillərə;

  40 ABŞ dolları

  16.6.8. qəyyumun təyin edilməsinə dair aktın tərtib edilməsinə görə;

  50 ABŞ dolları

  16.6.9. əmlakın idarə edilməsinə dair qəyyumun hesabatının təsdiq edilməsinə görə;

  50 ABŞ dolları

  16.6.10. vərəsəlik əmlakının siyahısının tərtib edilməsinə və bu əmlakın mühafizə olunması üçün qəbul edilməsinə görə;

  100 ABŞ dolları

  16.6.11. maraqlı şəxslərin xahişinə əsasən təqdim edilmiş siyahı əsasında əmlakın yoxlanılmasına görə;

  100 ABŞ dolları

  16.6.12. vəsiyyətnamənin notariat təsdiqinə görə;

  100 ABŞ dolları

  16.6.13. miras qoyanın xahişinə əsasən vəsiyyətnaməyə hər hansı dəyişikliklərin və əlavələrin edilməsinə görə;

  100 ABŞ dolları

  16.6.14. vəsiyyətnamənin konsulluqda saxlanmasına görə;

  100 ABŞ dolları

  16.6.15. Konsulluğun vəzifəli şəxsi tərəfindən vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə görə;

  200 ABŞ dolları

  16.6.16. malların və digər əmlakın satışına görə;

  100 ABŞ dolları

  16.6.17. Konsulluqda sənədlərin (vəsiyyətnamə istisna olmaqla) saxlanmasına görə;

  20 ABŞ dolları

  16.6.18. pulun, qiymətli kağızların və sair qiymətli əşyaların (miras istisna olmaqla) saxlanmasına görə (hər ay üçün);

  50 ABŞ dolları

  16.6.19. əmlakın və pul məbləğlərinin aidiyyatı üzrə çatdırılması üçün 6 aylıq müddətədək ümumi depozitə qəbul edilməsinə görə (hər ay üçün);

  50 ABŞ dolları

  16.6.20. icra qeydlərinin aparılmasına görə;

  30 ABŞ dolları

  16.6.21. sənədlərin diplomatik poçtla hüquqi şəxslərin ünvanına göndərilməsinə görə;

  100 ABŞ dolları

  16.6.22. xarici dövlətin bayrağı altında üzən gəminin yüklənməsi və ya boşaldılmasına dair şəhadətnamənin, digər arayışların və bəyannamələrin verilməsinə görə.

  50 ABŞ dolları

  16.7. Digər konsul əməliyyatlarına görə.

  20 ABŞ dolları

   

   


   

  Maddə 17. Azərbaycan Respublikasında və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində aparılan konsul əməliyyatları üçün dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar və dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri

  17.1. Aşağıdakı hallarda bu Qanunun 16-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumu alınmır:

  17.1.1. xidməti və diplomatik pasportların verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə;[96]

  17.1.2. Azərbaycan Respublikası ilə xarici dövlətlər arasında mülki, ailə və cinayət işlərində hüquqi yardım haqqında, alimentlər haqqında, pensiya haqqında və övladlığa götürmə məsələləri haqqında müqavilələrə uyğun olaraq bu ölkənin səlahiyyətli orqanlarının və ayrı-ayrı vətəndaşlarının sorğusuna əsasən sənədlərin tələb olunub alınmasına görə;

  17.1.3. Dövlət nümayəndə heyətinin tərkibində xarici ölkələrə ezam olunan şəxslərin pasport və digər gediş sənədləri rəsmiləşdirildikdə;

  17.1.4. Azərbaycan Respublikasının xeyrinə əmlakın bağışlanmasına dair müqavilələrin və vəsiyyətnamələrin təsdiq edilməsinə görə;

  17.1.5. Azərbaycan Respublikasının gəmi, hava və digər nəqliyyat vasitələrinin heyət üzvlərinin, habelə vətəndaşlarının ölümündən sonra qalmış əmlakının mühafizəsinə görə.

  17.2. Bu Qanunun 16-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumları Azərbaycan Respublikasına gələn aşağıdakı əcnəbilərdən alınmır:

  17.2.1. Dövlət nümayəndə heyəti üzvləri və rəsmi şəxslərdən;

  17.2.2. Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq humanitar təşkilatları təmsil edənlərdən;

  17.2.3. Dövlət xətti ilə təhsil alan və pedaqoji fəaliyyət göstərənlərdən;

  17.2.4. Müdafiə xətti ilə səfər edənlərdən.

  17.3. Azərbaycan Respublikasına qrup halında gələn əcnəbilərin hər birindən vizanın rəsmiləşdirilməsinə və ya onun etibar müddətinin artırılmasına görə dövlət rüsumu tutulur.[97]

  17.4. Bu Qanunun 16.6-cı maddəsində göstərilən dövlət rüsumundan əlavə vərəsələr və miras qoyanlar daşınmaz vərəsəlik əmlakının mühafizəsi üçün, otaq icarəsi, mühafizəsi, nəqliyyat, ezamiyyət, poçt, dəftərxana və sair faktiki xərcləri ödəyirlər.

  17.5. Sənədlərin saxlanılması və qəbulu zamanı ehtimal olunan saxlama müddətinə görə dövlət rüsumu əvvəlcədən ödənilir və tamamlanmamış ay tamamlanmış ay kimi nəzərə alınır.

  17.6. Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində aparılan konsul əməliyyatları üçün alınan dövlət rüsumu bir ay ərzində dövlət büdcəsinə köçürülür. [98]

  17.7. Xarici ölkələrdə dövlət xətti ilə təhsil alan, pedaqoji fəaliyyət göstərən, xarici ölkələrin cəzaçəkmə müəssisələrindən azadlığa buraxılan və ya xarici ölkələrdən deportasiya edilən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına ölkəyə qayıtmaq üçün pasportu əvəz edən qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsinə görə dövlət rüsumu tutulmur;

  17.8. xarici ölkələrin müvafiq orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına münasibətdə viza rəsmiləşdirilməsi üçün tutulan rüsumun məbləği bu Qanunla eyni hərəkətlərə görə müəyyən edilmiş məbləğdən fərqli olduqda, dövlət rüsumunun dərəcəsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə həmin ölkələrdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına münasibətdə tutulan rüsum səviyyəsində tətbiq edilir. [99]

   

  Maddə 18. İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi göstəricinin, əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektinin inteqral sxem topologiyasının və məlumat toplularının qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri[100]

   

  18.1. İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə iddia sənədinin verilməsi üçün (iddia sənədinin ilkin ekspertizası və ekspertizası daxil olmaqla):

  18.1.1. bir ixtira, bir faydalı model və bir sənaye nümunəsi üçün – 10 manat.

  18.1.2. əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 1-dən artıq hər asılı olmayan bəndi üçün - 7 manat.

  18.1.3. əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 10-dan artıq hər asılı olan bəndi üçün - 7 manat.

  18.1.4. sənaye nümunəsinin 20-dən artıq hər əlavə sənaye nümunəsi   üçün –  5 manat.

  18.1.5. iddia sənədinin mətninin 30-dan artıq hər səhifəsi üçün - 1 manat.

  18.2. İddia sənədi üzrə ilkinliyin xahiş edilməsi üçün (bir ədəd ilkinlik üçün) – 7 manat.

  18.3. İddia sənədinin verildiyi tarixdən 1 ay keçdikdən sonra iddia sənədi materiallarında düzəliş və əlavələrin aparılması üçün – 6 manat.

  18.4. Ekspertizanın sorğusuna cavabın verilmə müddətinin uzadılması üçün (12 aydan artıq olmamaq şərti ilə, hər bir ay üçün) – 5 manat.

  18.3-1. İddiaçının vəsatəti əsasında “Patent haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 28-ci maddəsinin 9-cu bəndinə uyğun olaraq, müddətin əlavə 2 ay uzadılması üçün - 20 manat; [101]

  18.5. İddia sənədinə dair məlumatın müəyyən edilmiş müddətdən tez dərci üçün – 20 manat.

  18.6. İddia sənədi barəsində məlumatın dərci üçün – 6 manat.

  18.7. İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsi barəsində məlumat axtarışı aparılması üçün vəsatət verilməsinə görə – 7 manat.

  18.8. Vəsatət əsasında ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi barəsində iddia sənədinin mahiyyətcə ekspertizasının aparılması:

  18.8.1. bir ədəd ixtira üçün – 50 manat;

  18.8.2. bir ədəd faydalı model üçün – 40 manat;

  18.8.3. bir ədəd sənaye nümunəsi üçün - 40 manat;

  18.8.4. əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 1-dən artıq hər asılı olmayan bəndi üçün - 25 manat;

  18.8.5. əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 10-dan artıq hər asılı olan bəndi üçün - 10 manat;

  18.8.6. sənaye nümunəsinin 20-dən artıq hər əlavə sənaye nümunəsi üçün - 10 manat.

  18.9. İxtira barəsində iddia sənədinin faydalı model barəsində iddia sənədinə çevrilməsi üçün - 5 manat.

  18.10. Faydalı model barəsində iddia sənədinin ixtira barəsində iddia sənədinə çevrilməsi üçün - 7 manat.  [102]

  18.11. apellyasiya şurasına etirazla müraciət edilməsi:

  18.11.1. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə patentin verilməsindən imtina qərarına qarşı - 10 manat;

  18.11.2. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi barəsində dərc olunmuş iddia sənədinə qarşı - 6 manat;

  18.11.3. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə patentin verilməsinə qarşı – 40 manat.

  18.12. Ötürülmüş müddətlərin bərpası:

  18.12.1. patent verilməsindən imtina qərarı barəsində iddiaçı tərəfindən apellyasiya şurasına etirazla müraciət edilməsi üçün - 20 manat;

  18.12.2. dərc olunmuş iddia sənədi üzrə daxil olan etirazla bağlı iddiaçının apellyasiya şurasına cavab verilməsi üçün - 25 manat.

  18.13. İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin qeydiyyatı, patentin verilməsi və dərc olunması ilə bağlı:[103]

  18.13.1.  ixtira üçün - 10 manat;

  18.13.2.  faydalı model üçün - 7 manat;

  18.13.3.  sənaye nümunəsi üçün - 7 manat;

  18.13.4. patentə məxsus təsvirin düsturla birlikdə 30-dan artıq hər səhifəsi üçün - 1 manat.

  18.14. Dərc olunduqdan sonra iddia sənədinin materialları ilə tanış olmaq üçün – 10 manat. 

  18.15. Patentin dublikatının və patentə görə hüquqların qismən başqa şəxsə keçməsinə dair patentin verilməsi üçün – 7 manat.

  18.16. Verilmiş patentdə dəyişikliklər edilməsi üçün - 7 manat.

  18.17. İxtira, faydalı model, sənaye nümunəsiilə bağlı hüquqların verilməsi barəsində müqavilələrin qeydiyyata alınması üçün: [104]

  18.17.1. bir ədəd ixtira, bir ədəd faydalı model və bir ədəd sənaye nümunəsinə dair iddia sənədi üzrə, ayrılıqda hər biri üçün - 10 manat;

  18.17.2. bir ədəd ixtira patenti, bir ədəd faydalı model patenti və bir ədəd sənaye nümunəsi patenti üzrə, ayrılıqda hər biri üçün - 25 manat;

  18.17.3. ixtira, faydalı model, sənaye nümunəsinə görə bir neçə iddia sənədi üçün (birdən artıq hər patent üçün) - 10 manat;

  18.17.4. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin bir neçə patenti üçün (birdən artıq hər patent üçün) - 10 manat.

  18.18. İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsi obyektindən istifadə hüququnun verilməsi barədə müqavilənin qeydiyyata alınması üçün:

  18.18.1. bir iddia sənədi üçün - 10 manat;

  18.18.2. bir neçə iddia sənədi üçün (hər əlavə iddia sənədi üçün) – 10 manat.

  18.18-1. Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilənin (bir ədəd ixtira patenti, bir ədəd faydalı model patenti və bir ədəd sənaye nümunəsi patenti üzrə, ayrılıqda hər biri üçün) qeydiyyata alınması üçün - 50 manat; [105]

  18.19. Lisenziya müqavilələrinin qeydiyyata alınması:

  18.19.1. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin hər birinin ayrılıqda bir ədəd patenti üçün - 25 manat;

  18.19.2. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin hər birinin ayrılıqda bir neçə patenti üçün (birdən artıq nəzərdə tutulan hər patent üçün) – 20 manat.

  18.20. İddia sənədi və ya patenti üzrə hüquqların verilməsinə dair qeydiyyata alınmış müqavilələrdə və ya obyektin istifadəsi ilə bağlı qeydiyyata alınmış lisenziya müqavilələrində dəyişikliklərin edilməsi üçün - 10 manat.

  18.21. İlkin istifadəçinin hüquqlarının tanınması məqsədi ilə onun iddiasına baxılması üçün – 25 manat.

  18.22. İxtira patentinin qüvvədə saxlanması üçün:

  18.22.1. 3-cü ildən 10-cu ilə kimi - fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 10 manat, hər artan il üçün 6 manat artırılmaqla, digər şəxslər üçün 50 manat, hər artan il üçün 30 manat artırılmaqla;[106]

  18.22.2. 11-ci ildən 20-ci ilə kimi – fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 60 manat, hər artan il üçün 8 manat artırılmaqla, digər şəxslər üçün 300 manat, hər artan il üçün 40 manat artırılmaqla. [107]

  18.22.3. 21-ci ildən 25-ci ilə kimi - fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 142 manat, hər artan il üçün 10 manat artırılmaqla, digər şəxslər üçün 710 manat, hər artan il üçün 50 manat artırılmaqla. [108]

  18.23.  Faydalı model patentinin qüvvədə saxlanılması üçün, 3-cü ildən 10-cu ilə kimi – fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 10 manat, hər artan il üçün 6 manat artırılmaqla, digər şəxslər üçün 50 manat, hər artan il üçün 30 manat artırılmaqla.[109]

  18.24. Sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə saxlanılması üçün:

  18.24.1. 3-cü ildən 10-cu ilə kimi - fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 10 manat, hər artan il üçün 6 manat artırılmaqla, digər şəxslər üçün 50 manat, hər artan il üçün 30 manat artırılmaqla;[110]

  18.24.2. 11-ci ildən 15-ci ilə kimi - fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 60 manat, hər artan il üçün 8 manat artırılmaqla, digər şəxslər üçün 300 manat, hər artan il üçün 40 manat artırılmaqla. [111]

  18.25. Patentin qüvvədə olma ilində illik rüsumun ödənilməsi ilə bağlı ötürülən müddətin 12 aya qədər verilməsinə görə, hər ay üçün -  fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 3 manat, digər şəxslər üçün 15 manat.[112]

  18.26. Əmtəə nişanının və ya coğrafi göstəricinin qeydə alınması barəsində verilən iddia sənədi üçün (əmtəənin və ya göstərilən xidmətin 5-dən artıq olmayan sinifləri üçün):

  18.26.1.  iddia sənədinin ilkin ekspertizası üçün - 10 manat; 

  18.26.2. iddia sənədinin ekspertizası üçün - 50 manat. 

  18.27.  Əmtəənin və ya göstərilən xidmətin 5-dən artıq hər sinfi üçün - 25 manat. 

  18.28. İddiaçının vəsatəti əsasında “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinin 12-ci hissəsinə uyğun olaraq, müddətin əlavə 2 ay uzadılması üçün - 20 manat. 

  18.29. Əmtəə nişanına dair ilkinliyin istənilməsi üçün - 15 manat. 

  18.30. Əmtəə nişanına və coğrafi göstəriciyə dair verilmiş iddia sənədi materiallarında düzəlişlərin, dəqiqləşdirmələrin aparılması, əlavələrin edilməsi üçün - 15 manat.

  18.31. Ekspertizanın sorğusuna cavabın verilmə müddətinin uzadılması üçün - 25 manat. 

  18.32. Əmtəə nişanına və coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədinin verilən tarixdən bir ay ərzində ekspertizasının aparılması üçün - 45 manat. 

  18.33. Ötürülmüş müddətin bərpası ilə bağlı, iddia sənədi barədə ekspertizanın qərarı ilə razı olmadıqda apellyasiya şurasına etiraz verilməsi üçün – 20 manat.

  18.34. Apellyasiya komissiyasına etirazın verilməsi: 

  18.34.1. əmtəə nişanına dair iddia sənədinə baxılma barədə ilkin ekspertizanın rədd qərarına qarşı - 20 manat; 

  18.34.2. coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədinə baxılma barədə ilkin ekspertizanın rədd qərarına qarşı – 20 manat;

  18.34.3. əmtəə nişanına dair iddia sənədi barəsində ekspertizanın qərarına qarşı - 60 manat;

  18.34.4. coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədi barəsində ekspertizanın qərarına qarşı -  35 manat;

  18.34.5. qeydə alınmış əmtəə nişanına qarşı - 80 manat;

  18.34.6. qeydə alınmış coğrafi göstəriciyə qarşı – 45 manat.

  18.34-1. Əmtəə nişanının geniş tanınmasına dair Apellyasiya şurasına ərizənin verilməsi üçün - 150 manat.

  18.34-2. Geniş tanınmış əmtəə nişanına qarşı verilmiş etirazla bağlı Apellyasiya şurasına müraciət üçün - 120 manat.

  18.34-3. Apellyasiya şurasına etirazın baxılma müddətinin altı aydan çox olmayan müddətə uzadılması üçün - 40 manat.[113]

  18.35. Qeydə alınması, məlumatın dərci və şəhadətnamənin verilməsi üçün:

  18.35.1.  əmtəə nişanı üçün – 45 manat;

  18.35.2.  coğrafi göstərici üçün - 30 manat;

  18.35.3.  kollektiv nişan üçün - 60 manat.

  18.35-1. Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin qeydə almması ilə bağlı dövlət rüsumunun ödənilməsi müddətinə əlavə olaraq dörd ay möhlət verilməsi üçün - 30 manat.[114]

  18.36. Reyestrdə və şəhadətnamədə qeydiyyatla bağlı məlumatlarda dəyişikliklər edilməsi üçün - 25 manat.

  18.37. Əmtəə nişanı və coğrafi göstəriciyə dair şəhadətnamələrin dublikatının və əmtəə nişanına hüquqların qismən başqa şəxsə keçməsinə dair şəhadətnamənin verilməsi üçün - 10 manat.

  18.38. İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının və coğrafi göstəricinin reyestr məlumatlarından çıxarış verilməsi üçün - 10 manat. [115]

  18.39. Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin qeydiyyatı üçün:

  18.39.1. iddia sənədi üzrə bir ədəd əmtəə nişanı üçün - 35 manat;

  18.39.2. iddia sənədləri üzrə bir neçə əmtəə nişanı üçün (birdən artıq hər əmtəə nişanı üçün) – 20 manat;

  18.39.3.  qeydə alınmış bir ədəd əmtəə nişanı üçün - 60 manat;

  18.39.4. qeydə alınmış bir neçə əmtəə nişanları üçün (birdən artıq hər əmtəə nişanı üçün) – 50 manat.

  18.39-1. Qeydiyyata alınmış əmtəə nişanma dair müstəsna hüquqlarm müqavilə əsasında başqa şəxsə girov kimi verilməsi ilə bağlı girov müqaviləsinin qeydiyyatı üçün - 60 manat.[116]

  18.40. Lisenziya müqavilələrinin qeydə alınması:

  18.40.1. bir ədəd əmtəə nişanı üçün - 80 manat;

  18.40.2. bir neçə əmtəə nişanı üçün (birdən artıq hər əmtəə nişanı üçün – 50 manat.

  18.41. Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə müqavilələrdə dəyişikliklərin aparılması üçün - 11 manat. [117]

  18.42. Qeydiyyatın qüvvədə olma müddəti qurtardıqdan sonra onun müddətinin uzadılması üçün:

  18.42.1. əmtəə nişanı üçün - 95 manat;

  18.42.2. coğrafi göstərici üçün - 45 manat;

  18.42.3. kollektiv nişan üçün - 145 manat.

  18.43. Qeydiyyatın qüvvədə olma müddəti keçdikdən sonra müddətin uzadılması üçün verilən 6 aya görə, hər ay üçün:

  18.43.1. əmtəə nişanı üçün - 5 manat;

  18.43.2. coğrafi göstərici üçün - 5 manat;

  18.43.3. kollektiv nişan üçün - 5 manat.

  18.44. Patent müvəkkillərinə namizədin patent müvəkkili kimi attestasiya olunması üçün - 20 manat.

  18.45. Patent müvəkkillərinin qeydiyyata alınması üçün - 5 manat. 

  18.46. Patent müvəkkillərinə şəhadətnamə verilməsi üçün - 10 manat.

  18.47. Qeydiyyata alınmış patent müvəkkili barədə məlumatların dərc olunması üçün - 5 manat.

  18.48. apellyasiya şurasının qərarına görə, apellyasiya komissiyasına etiraz vermək üçün - 20 manat.[118]

  18.49. İxtiraya görə patent alınması üçün Avrasiya Patent İdarəsinə iddia sənədinin verilməsinə görə (formal əlamətlər üzrə ekspertizanın tələblərinə uyğunluğun yoxlanılması) - 10 manat.

  18.50. Azərbaycan Respublikasına aid Avrasiya patentlərinin qüvvədə saxlanması üçün:

  18.50.1. 3-cü ildən 10-cu ilə kimi - 10 manat, hər artan il üçün 3 manat artırılmaqla;

  18.50.2. 11-ci ildən 20-ci ilə kimi – 40 manat, hər artan il üçün 5 manat artırılmaqla.

  18.50.3. 21-ci ildən 25-ci ilə kimi - 100 manat, hər artan il üçün 10 manat artırılmaqla. [119]

  18.51. Patent Kooperasiyası haqqında müqaviləyə və Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Haaqa müqaviləsinin Cenevrə Aktına müvafiq olaraq iddia sənədinin alınması və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Beynəlxalq Bürosuna göndərilməsi üçün – 10 manat. [120]

  18.52. İddiaçının xahişi ilə bir ədəd milli iddia sənədinin və ya onun barəsində məlumatların (Patent Kooperasiyası haqqında müqavilənin təlimatının 17.1(v) qaydası, ilkin sənəd) təsdiqlənmiş surətinin Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Beynəlxalq Bürosuna göndərilməsi üçün - 10 manat.

  18.53. Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı barədə sazişə uyğun olaraq (Madrid sazişi) əmtəə nişanının beynəlxalq qeydiyyatı üçün iddia sənədlərinin verilməsinə görə - 10 manat.

  18.54. Əmtəə nişanının beynəlxalq qeydiyyatının qüvvədə olma müddətinin uzadılması üçün - 10 manat.

  18.55. Odlu ov və ya idman silahının saxlanması, təyinatı üzrə istifadə edilməsi hüququnu təsdiq edən şəhadətnamənin verilməsinə görə:  

  18.55.1. ilkin qeydiyyata görə - 10 manat; 

  18.55.2. təkrar qeydiyyata görə - 5 manat.

  18.56. Xidməti silahın əldə edilməsinə icazənin verilməsinə görə:

  18.56.1. ilkin qeydiyyata görə - 10 manat; 

  18.56.2. təkrar qeydiyyata görə - 5 manat.

  18.57. Ov icazələrinin verilməsi üçün - 5 manat. [121]

  18.58. Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə iş icazəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə:

  18.58.1. 3 ayadək - 350 manat;

  18.58.2. 6 ayadək - 600 manat;

  18.58.3. 1 ilədək - 1000 manat. [122]

  18.59. Qaz qurğularının xəritələrindən (sxemlərindən) istifadəyə görə - 10 manat.

  18.60. Seleksiya nailiyyətləri sahəsində:

  18.60.1. seleksiya nailiyyətinə sifarişin verilməsi və onun ilkin ekspertizası üçün - 10 manat;

  18.60.2. sifarişçinin təşəbbüsü ilə seleksiya nailiyyətinin sifariş sənədlərində əlavələr, dəqiqləşmələr və düzəlişlər üçün - 5 manat;

  18.60.3. sifarişçinin təşəbbüsü ilə seleksiya nailiyyətlərinin adının dəyişdirilməsi üçün - 25 manat;

  18.60.4. seleksiya nailiyyətinə güzəştlə patent hüququnun başqasına verilməsi üçün - 25 manat;

  18.60.5. sortun yeniliyinə görə ekspertizası üçün – 10 manat;

  18.60.6. seleksiya nailiyyətlərinin yeniliyinə görə iddia edildikdə - 10 manat;

  18.60.7. seleksiya nailiyyətlərinin yekcinsliyinin, sabitliyinin sınaqdan keçirilməsinə görə - 60 manat;

  18.60.8. patentin verilməsi və seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilməsinə görə - 35 manat;

  18.60.9. müəlliflik şəhadətnaməsi verilməsi üçün - 35 manat;

  18.60.10. patentin sürətinin verilməsinə görə - 25 manat;

  18.60.11. patentin saxta olmasına aid ərizə daxil olduqda - 25 manat;

  18.60.12. seleksiya nailiyyətinə açıq lisenziyanın verilməsinə görə - 25 manat;

  18.60.13. seleksiya nailiyyətinə açıq lisenziyanın fəaliyyətinin dayandırılması haqda sifariş edildikdə - 25 manat;

  18.60.14. seleksiya nailiyyətinə məcburi lisenziyanın verilməsinə təqdim edilən ərizə üçün - 25 manat;

  18.60.15. seleksiya nailiyyətinə məcburi lisenziyanın verilməsinə görə - 25 manat;

  18.60.16. seleksiya nailiyyətinə məcburi lisenziyanın fəaliyyət müddətinin uzadılmasına görə - 25 manat.

  18.61. İl ərzində seleksiya nailiyyəti patentinin qüvvədə saxlanmasına görə bitki qrupları üzrə:

  18.61.1. dənli, dənli-paxlalılar, qarğıdalı, pambıq, tütün, şəkər çuğunduru, kartof, pomidor, badımcan, bibər, kələm üçün və s. üçün - 10 manat, hər artan il üçün  7 manat artırılmaqla;

  18.61.2. bəzək bitkiləri, meşə bitkiləri üçün - 7 manat, hər artan il üçün 6 manat  artırılmaqla;

  18.61.3. digər bitkilər üçün - 9 manat, hər artan il üçün 6 manat artırılmaqla.

  18.62. Adlar verilən şərabçılıq məhsullarına görə:

  18.62.1. ekspertiza üçün - 25 manat;  

  18.62.2. dövlət reyestrində qeydiyyata alınma üçün - 10 manat;

  18.62.3. attestasiya üçün - 10 manat.

  18.62-1. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar sahəsində: [123]

  18.62-1.1. əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektinin qeydiyyatı üçün - hüquqi şəxslər 20 manat, fiziki şəxslər 5 manat;[124]

  18.62-1.2. əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektindən istifadə ilə bağlı hüquqların (əmlak hüquqlarının) tam və ya qismən verilməsi haqqında müqavilənin qeydiyyatı üçün - hüquqi şəxslər 20 manat, fiziki şəxslər 10 manat.[125]

  18.63. İnteqral sxem topologiyası sahəsində:

  18.63.1. topologiyanın qeydiyyatı - hüquqi şəxslər 20 manat, fiziki şəxslər 5 manat;

  18.63.2. topologiyaya əmlak hüquqlarının vərəsəlik üzrə keçməsinin qeydiyyatı üçün - hüquqi şəxslər 20 manat, fiziki şəxslər 5 manat;

  18.63.3. topologiyaya əmlak hüquqlarının tam və ya qismən verilməsi haqqında müqavilələrin qeydiyyatı üçün - hüquqi şəxslər 20 manat, fiziki şəxslər 5 manat.[126]

  18.64. Məlumat topluları sahəsində:

  18.64.1. müəlliflik hüququ və ya xüsusi qorunma hüquqi ilə qorunan məlumat toplusunun rəsmi qeydiyyatı üçün - hüquqi şəxslər 30 manat, fiziki şəxslər 10 manat;[127]

  18.64.2. müəlliflik hüququ və ya xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat toplusuna hüquqların tam və ya qismən verilməsi haqqında müqavilənin rəsmi qeydiyyatı üçün - hüquqi şəxslər 30 manat, fiziki şəxslər 10 manat.[128]

  18.65. Nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi:

  18.65.1. Nəqliyyat vasitələrinin illik texniki baxışdan qanunla müəyyən edilmiş hallarda texniki baxışdan keçirilməsinə görə:[129]

  18.65.1.1. avtonəqliyyat vasitələri üçün - 20 manat;[130]

  18.65.1.2. motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, qoşqular, yarımqoşqular üçün - 10 manat;[131]

  18.65.2. Nəqliyyat vasitələrinin texniki uçot göstəricilərinə dəyişikliklər edilməsi zamanı və ya nəqliyyat vasitəsi alıcısının tələbi ilə nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış keçirilməsi üçün:

  18.65.2.1.  avtonəqliyyat vasitələri üçün - 20 manat;[132]

  18.65.2.2. motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, qoşqular, yarımqoşqular üçün - 10 manat;[133]

  18.65.3. Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatına (təkrar qeydiyyatına, daimi və müvəqqəti uçota alınmasına, nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilələrin müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qeydiyyatına) görə:[134]

  18.65.3.1. avtonəqliyyat vasitələri üçün -10 manat;

  18.65.3.2. motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, qoşqular, yarımqoşqular üçün - 5 manat;

  18.65.4. Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi üçün imtahanların qəbuluna görə:

  18.65.4.1. avto-moto nəqliyyat vasitələrinin, tramvay və trolleybusların idarə olunmasının milli və beynəlxalq sürücülük vəsiqəsi üçün - 20 manat;

  18.65.4.1-1. avto-moto nəqliyyat vasitələrinin, tramvay və trolleybusların idarə olunmasının milli və beynəlxalq sürücülük vəsiqəsinin alınması üçün imtahanların təkrar qəbuluna görə - 10 manat.[135]

  18.65.4.2. digər sürücülük vəsiqəsi, o cümlədən traktorçu maşinist vəsiqəsi üçün -5 manat

  18.65.5. Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və ya sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi:

  18.65.5.1. avto-moto nəqliyyat vasitələri üçün - 18 manat;

  18.65.5.2. traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, onların qoşqu və yarımqoşquları üçün - 5 manat.[136]

  18.65.6. Dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə görə:[137]

  18.65.6.1. avtonəqliyyat vasitələri üçün verilən dövlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyası üzrə:[138]

   

  Dövlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin kombinasiyası

  Dövlət rüsumunun məbləği (manatla)

   

  seriyası müxtəlif hərflərdən ibarət olduqda

  seriyası eyni hərflərdən ibarət olduqda

  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009

  1500

  2500

  100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

  1000

  1500

  111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999

  500

  1000

   

   

  18.65.6.2. bu Qanunun 18.65.6.1-ci maddəsinin cədvəl hissəsində göstərilmiş rəqəm və ya hərflərin kombinasiyası istisna olmaqla, avtonəqliyyat vasitələri üçün digər dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə, habelə cədvəl hissəsində göstərilmiş rəqəm və ya hərflərin kombinasiyası da daxil olmaqla, dövlət qeydiyyat nişanının təkrar verilməsinə görə - 22 manat.[139]

  18.65.6.3. motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, onların qoşqu və yarımqoşquları üçün dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə görə - 11 manat.[140]

  18.65.7. Qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi:

  18.65.7.1. avto-moto nəqliyyat vasitələri üçün - 17 manat;

  18.65.7.2. traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, onların qoşqu və yarımqoşquları üçün - 5 manat.[141]

  18.65.8. Yol şəbəkəsinin müəyyən hissələrinə yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin və avtobusların buraxılması barədə xüsusi buraxılış vəsiqələrinin verilməsi - 10 manat;[142]

  18.65.9. Avtomobil yollarının ayırma zolağında inşa olunan obyektlərdə təhlükəsiz hərəkət sxemlərinin hazırlanması və razılaşdırılması - 10 manat;[143]

  18.65.10. Avtomobil yollarının vahid dövlət reyestrindən çıxarış verilməsi üçün - 10 manat.[144]

  18.66. Baytarlıq şəhadətnaməsinin, sertifikatının və baytarlıq preparatlarının qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi üçün:

  18.66.1. Baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi (bir sənəd) - 5 manat;

  18.66.2. Baytarlıq sertifikatının verilməsi (bir sənəd) - 5 manat;

  18.66.3. Baytarlıq preparatlarının qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi (bir preparat) - 50 manat.

  18.67. Pestisidlərə, bioloji preparatlara və aqrokimyəvi maddələrə qeydiyyat şəhadətnaməsinin, idxal karantin icazəsinin və fitosanitar sertifikatlarının verilməsi üçün:

  18.67.1. Pestisidlərə, bioloji preparatlara və aqrokimyəvi maddələrə qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi (bir sənəd) - 50 manat;

  18.67.2. İdxal karantin icazəsinin verilməsi (bir icazə) - 3 manat;

  18.67.3. Fitosanitar sertifikatlarının verilməsi üçün:

  18.67.3.1. Bir poçt göndərişinə (dəst) - 20 qəpik

  18.67.3.2. Növündən asılı olmayaraq bir nəqliyyat vasitəsinə (dəst) - 1 manat[145]

  18.68. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə fəaliyyətə xüsusi icazənin verilməsi - 100 manat.[146]

  18.69. Akvakultura subyektləri tərəfindən hazırlanan bioloji və texnoloji əsaslandırmanın qeydiyyatına görə - 50 manat.[147]

   

  Maddə 19. İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi göstəricinin, əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektinin qeydə alınması, müvafiq müafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsiüçün dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri[148]

  19.1. Bu Qanunun 18.54-cü maddəsində göstərilən dövlət rüsumunun məbləği göndərilən materialların göndərilmə xərclərini, habelə beynəlxalq sazişlərə əsasən beynəlxalq təşkilatlara ödənilməli olan müvafiq ödənişləri əhatə etmir.[149]

  19.2. Patent kooperasiyası haqqında müqayiləyə (PCT) uyğun ixtira, faydalı model barəsində iddia sənədinin milli fazaya daxil olması və digər hüquqi hərəkətlər üçün ödənilən rüsumun məbləği ixtira, faydalı model barəsində iddia sənədinin verilməsi və digər hüquqi hərəkətlər üçün müəyyən edilən məbləğə bərabər tutulur.[150]

  19.3. Bu qanunun 18.65-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hərəkətlərə görə büdcə təşkilatlarından dövlət rüsumu tutulmur.[151]

  19.4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərindəki məlumatlar və ya işlədiyi hüquqi şəxsin adı dəyişdikdə və ya iş icazəsi itirildikdə, belə icazənin yenidən rəsmiləşdirilməsi üçün dövlət rüsumu ödənilmir. Əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin eyni işəgötürənin yanında başqa işə keçirilməsi ilə bağlı yeni iş icazəsi verildikdə, dövlət rüsumu ödənilmir.[152]

   

  Maddə 19-1. Aktuari şəhadətnaməsinin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumunun dərəcəsi[153]

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  1

  2

  Aktuari şəhadətnaməsinin verilməsinə görə

  50 manat

   

   

  Maddə 20. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı va yenidən qeydiyyatı üçün dövlət rüsumunun dərəcələri[154]

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan

  hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  20.1. Bankların, birjaların, sığortaçıların, sığorta birlik və brokerlərinin, xarici hüquqi şəxslərin nümayəndəliklərinin və filiallarının qeydiyyatı üçün.

  220 manat[155]

  20.2. Kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyəti həyata keçirən hüquqi şəxslərin qeydiyyatı üçün.

  3 manat[156]

  20.3. Digər hüquqi şəxslərin qeydiyyatı üçün.

  11 manat[157]

  20.4. Hüquqi şəxslərin yenidən qeydiyyatı üçün.

  bu Qanunun 20.1 - 20.3-cü maddələrdə göstərilən məbləğin 50 faizi [158]

  20.5. Hüquqi şəxslərə qeydiyyat şəhadətnaməsinin dublikatının verilməsi üçün.

  2 manat[159]

  20.6. Sənədlərin surəti şəklində dövlət reyestrindən çıxarışların verilməsi üçün (hər səhifəyə görə)

   

  1 manat[160]

   

   

  Maddə 20-1. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə dövlət rüsumundan azadolmalar[161]

  20-1.1. Dövlət reyestrində dəyişikliklər rüsumsuz aparılır.

  20-1.2. Dövlət orqanlarına və təsisçilərə sənədlərin surəti şəklində dövlət reyestrindən çıxarışlar rüsumsuz verilir.

  20-1.3. Hüquqi şəxslərin elektron dövlət qeydiyyatı rüsumsuz aparılır. [162]

   

  Maddə 20-2. Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi üçün tutulan dövlət rüsumunun dərəcəsi[163]

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  1

  2

  Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsinə görə

  500 manat

   

   

  Maddə 21. Qiymətli kağızların qeydiyyata alınması (özəlləşdirmə qaydasında qeydiyyata alınması halları istisna olmaqla) və dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan

  hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  21.1. Qiymətli kağızların emissiya prospektinin təsdiq edilməsi üçün:[164]

   

  21.1.1. emissiya məbləği 99000 manatadək olduqda;

  220 manat[165]

  21.1.2. emissiya məbləği 99000 manatdan 198000 manatadək olduqda;

  440 manat[166]

  21.1.3. emissiya məbləği 198000 manatdan çox olduqda.

  880 manat[167]

  21.2. Depozit sertifikatlarının emissiyasının döv|ət qeydiyyatına alınması üçün.

  1100 manat[168]

  21.3. Veksellərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün.

  3 manat[169]

  21.4. Çeklərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün (hər bir çek kitabçası üçün).

  1 manat [170]

  21.5. İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı üçün

  5 manat

  21.6. İpoteka kağızının əlavə qeydiyyatı üçün

  2 manat[171]

   

   

  Madda 22. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə lisenziya verilməsinə görə dövlət rüsumunun dərəcələri[172]

   

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  1

  2

  22.0. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə lisenziyaların verilməsinə görə:

   

  22.0.1. Toksiki istehsalat tullantılarının:

   

  22.0.1.1. utilizasiyası

  550 manat

  22.0.1.2. zərərsizləşdirilməsi

  550 manat

  22.0.2. Özəl tibb fəaliyyəti

  2250 manat

  22.0.3. Əczaçılıq fəaliyyəti:

   

  22.0.3.1. dərman vasitələrinin istehsalı

  2250 manat

  22.0.3.2. dərman vasitələrinin topdansatışı

  20000 manat

  22.0.3.3. dərman vasitələrinin pərakəndə satışı

  1000 manat

  22.0.4. Prekursorların:

   

  22.0.4.1. istehsalı

  250 manat

  22.0.4.2. idxalı

  250 manat

  22.0.4.3. ixracı

  250 manat

  22.0.4.4. tranzit nəql edilməsi

  250 manat

  22.0.5. Təhsil fəaliyyəti:

   

  22.0.5.1. məktəbəqədər təhsil müəssisələri

  1250 manat

  22.0.5.2. ümumi təhsil müəssisələri (liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla)

  10000 manat

  22.0.5.3. ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri (peşə məktəbləri və peşə liseyləri)

  2000 manat

  22.0.5.4. orta ixtisas təhsili müəssisələri

  2000 manat

  22.0.5.5. ali təhsil müəssisələri

  13750 manat

  22.0.5.6. əlavə təhsil müəssisələri

  1500 manat

  22.0.5.7. dini orta ixtisas təhsili müəssisələri

  2000 manat

  22.0.5.8. ali dini təhsil müəssisələri

  13750 manat

  22.0.6. Rabitə xidmətləri:

   

  22.0.6.1. telefon (məftilli)

  2500 manat

  22.0.6.2. radiotrank və simsiz telefon

  2500 manat

  22.0.6.3. sellülar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə)

  1000000 manat

  22.0.6.4. İP-telefoniya (internet telefoniya)

  50000 manat

  22.0.6.5. ölkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili

  2500 manat

  22.0.6.6. beynəlxalq telekommunikasiya kanallarının təşkili

  5500 manat

  22.0.6.7. məlumatların ötürülməsi (data)

  3000 manat

  22.0.6.8. sürətli poçt xidməti

  1250 manat

  22.0.7. Radioaktiv və ionlaşdırıcı şüalar verən maddələrin tullantılarının saxlanması

  550 manat

  22.0.8. Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması

  250 manat

  22.0.9. Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin:

   

  22.0.9.1. quraşdırılması

  1100 manat

  22.0.9.2. istismarı

  1100 manat

  22.0.10. Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması

  1100 manat

  22.0.11. Liftlərin quraşdırılması və təmiri fəaliyyəti

  250 manat

  22.0.12. Attraksionların istismarı

  1250 manat

  22.0.13. Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri

  1250 manat

  22.0.14. Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlığın və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi

  1250 manat

  22.0.15. Yanğından mühafizə fəaliyyəti:

   

  22.0.15.1. müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında yanğınlardan qorunması

  1800 manat

  22.0.15.2. yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və satışı, sınaqlarının keçirilməsi

  1800 manat

  22.0.15.3. yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri

  1800 manat

  22.0.15.4. yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası

  1800 manat

  22.0.16. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri

  550 manat

  22.0.17. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri

  550 manat

  22.0.18. Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi

  550 manat

  22.0.19. Özəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti

  220 manat

  22.0.20. Baytarlıq preparatlarının:

   

  22.0.20.1. istehsalı

  1500 manat

  22.0.20.2. satışı

  220 manat

  22.0.21. Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin:

   

  22.0.21.1. istehsalı

  1000 manat

  22.0.21.2. idxalı

  500 manat

  22.0.22. Fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının təşkili

  550 manat

  22.0.23. İstehsal üçün yabanı dərman bitkiləri xammalının tədarükü

  250 manat

  22.0.24. Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması

  1100 manat

  22.0.25. Fond birjası fəaliyyəti

  5500 manat

  22.0.26. İnvestisiya şirkəti fəaliyyəti

  2750 manat

  22.0.27. Klirinq təşkilatı fəaliyyəti

  2750 manat

  22.0.28. İnvestisiya fondunun depozitarı fəaliyyəti

  2750 manat

  22.0.29. Səhmdar investisiya fondu fəaliyyəti

  5500 manat

  22.0.30. İnvestisiya fondlarının idarə edilməsi fəaliyyəti

  2750 manat

  22.0.31. Kredit təşkilatlarının fəaliyyəti:

   

  22.0.31.1. bank, xarici bankın yerli filialı

  11000 manat

  22.0.31.2. bank olmayan kredit təşkilatı

  550 manat

  22.0.31.3. poçt rabitəsinin milli operatoru

  500 manat

  22.0.32. Sığorta sahəsində fəaliyyət:

   

  22.0.32.1. sığorta fəaliyyəti

  11000 manat

  22.0.32.2. təkrarsığorta fəaliyyəti

  11000 manat

  22.0.33. Sığorta brokeri fəaliyyəti:

   

  22.0.33.1. hüquqi şəxs olan sığorta brokerləri

  11000 manat

  22.0.33.2. fiziki şəxs olan sığorta brokerləri

  500 manat

  22.0.34. Sığorta agenti fəaliyyəti:

   

  22.0.34.1. hüquqi şəxs olan sığorta agentləri

  500 manat

  22.0.34.2. fiziki şəxs olan sığorta agentləri

  220 manat

  22.0.34-1. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

  500 manat[173]

  22.0.35. Özəl mühafizə fəaliyyəti

  1500 manat

  22.0.36. İnformasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsi və istehsalı sahəsində fəaliyyət

  1100 manat

  22.0.37. Biometrik texnologiyaların yaradılması və həmin texnologiyalara xidmət göstərilməsi

  1100 manat

  22.0.38. Fərdi məlumatların informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması və informasiya sistemlərinin yaradılması, onlara xidmət göstərilməsi

  1100 manat

  22.0.39. Teleradio yayımı fəaliyyəti:

   

  22.0.39.1. ümumrespublika televiziya yayımı

  50000 manat

  22.0.39.2. Bakı şəhəri üzrə televiziya yayımı

  2250 manat

  22.0.39.3 regional televiziya yayımı

  1500 manat

  22.0.39.4. ümumrespublika radio yayımı

  2500 manat

  22.0.39.5. Bakı şəhəri üzrə radio yayımı

  1250 manat

  22.0.39.6. regional radio yayımı

  500 manat

  22.0.39.7. əlavə informasiya yayımı

  500 manat

  22.0.39.8. abonentlərinin sayı 5000-dək olan kabel şəbəkəsi yayımı

  1500 manat

  22.0.39.9. abonentlərinin sayı 5000-dən çox olan kabel şəbəkəsi yayımı

  2500 manat

  22.0.39.10. peyk yayımı

  500 manat

  22.0.39.11. xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət

  500 manat

   

   

   

   

   

   

  Maddə 23. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə lisenziya verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar və ödənilməsinin xüsusiyyətləri[174]

   

  23.1. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti yalnız Bakı şəhərində həyata keçirildikdə, habelə eyni vaxtda həm Bakı şəhərində, həm də Azərbaycan Respublikasının regionlarında həyata keçirildikdə, həmin fəaliyyət növü üzrə dövlət rüsumu tam məbləğdə ödənilir.[175]

  23.2. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti yalnız Azərbaycan Respublikasının regionlarında həyata keçirildikdə, həmin fəaliyyət növü üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi dövlət rüsumunun 50 faizi (regional televiziya yayımı və regional radio yayımı istisna olmaqla) ödənilir.[176]

  23.3. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyətinin bir neçə alt növünün eyni vaxtda həyata keçirilməsi üçün müraciət edildikdə, həmin alt növlərdən biri üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi dövlət rüsumu ödənilir. Bu zaman həmin alt növlər üçün müəyyən edilmiş rüsumlardan ən yüksək olanı ödənilir. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyətinin müvafiq növü üzrə bir və ya bir neçə iş və xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün müraciət edildikdə, iş və xidmətlərin sayından asılı olmayaraq həmin fəaliyyət növü üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi dövlət rüsumu ödənilir.

  23.4. Lisenziya verildikdən sonra lisenziya sahibi lisenziyada göstərilən fəaliyyət növünü başqa obyektlərdə də həyata keçirmək və ya lisenziyanın əlavəsində göstərilməyən iş və xidmətlərlə məşğul olmaq üçün lisenziya əlavəsinin alınması məqsədi ilə müraciət etdikdə, obyektlərin və ya iş və xidmətlərin sayından asılı olmayaraq müvafiq fəaliyyət növünə lisenziya verilməsinə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi dövlət rüsumunun 50 faizi ödənilir. Bu zaman bu Qanunun 23.3-cü maddəsinin müddəaları tətbiq olunur.

  23.5. Lisenziyanın yenidən rəsmiləşdirilməsi və bərpası üçün dövlət rüsumu ödənilmir.

   

  Maddə 24. Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  24.1. Giriş-çıxış və tranzit gedişinə görə:

   

  24.1.1. Azərbaycan Respublikasının avtomobil daşıyıcılarının başqa ölkələrə getməsi üçün:

  24.1.1.1. yük avtomobil daşıyıcılarına görə

  hər bir icazə üçün 20 ABŞ dolları

  21.1.1.2. sərnişin avtobusları üçün

  hər bir icazə üçün 10 ABŞ dolları

  24.1.2. Beynəlxalq avtomobil daşımalarına aid Azərbaycan Respublikası ilə Hökumətlərarası Sazişi olan xarici dövlətlərin yük və sərnişin avtomobil daşıyıcıları üçün giriş-çıxış və tranzit keçid kvota ilə müəyyən edildiyindən artıq olduqda ödəniş haqqı:

   

  24.1.2.1. yük avtomobilləri üçün

  hər bir icazə üçün 100 ABŞ dolları

  24.1.2.2. sərnişin avtobusları üçün

  hər bir icazə üçün 50 ABŞ dolları

  24.1.3. Beynəlxalq avtomobil daşımalarına aid Azərbaycan Respublikası ilə Hökumətlərarası Sazişi olmayan yük və sərnişin avtomobil daşıyıcıları üçün:

   

  24.1.3.1. yük avtomobilləri üçün

  hər bir icazə üçün 150 ABŞ dolları

  24.1.3.2. sərnişin avtobusları üçün

  hər bir icazə üçün 75 ABŞ dolları[177]

  24.2. Xarici avtomaşınların Azərbaycan Respublikası ərazisində yüklənməsinə görə.

  hər bir icazə üçün 100 ABŞ dolları

  24.3. Üçüncü ölkəyə və üçüncü ölkədən daşımalar üçün.

  hər bir icazə üçün 600 ABŞ dolları

  24.4. Xarici nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə yüksüz daxil olması üçün:

   

  24.4.1. yük avtonəqliyyat vasitələrinin yüksüz daxil olması üçün;

  hər bir icazə üçün 350 ABŞ dolları

  24.4.2. avtobusların sərnişinsiz daxil olması üçün.

  hər bir icazə üçün 80 ABŞ dolları

  24.5. İri tonnajlı xarici yük avtonəqliyyat vasitələrinin Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərinə daxil olması üçün

  hər bir icazə üçün 25 ABŞ dolları

  24.6. Dövlətlərarası sazişləri pozan xarici avtomobil daşıyıcıları Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxdıqda.

  hər bir icazə üçün 400 ABŞ dolları

  24.7. Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun “İcazə”lərinin (Avropa Nəqliyyat Nazirlər Konfransı”nın jurnallarının) satışına görə:[178]

  24.7.1. atmosfer havasına atılan zərərli maddələr üzrə Avro-4 ekoloji normalara uyğun olan yük avtonəqliyyat vasitələri üçün etibarlılıq müddəti bir il olan “İcazə”lərin (jurnalların)

   

   

   

   

  hər bir vahidinə görə 500 ABŞ dolları

  24.7.2. atmosfer havasına atılan zərərli maddələr üzrə Avro-5 və daha yüksək ekoloji normalara uyğun olan yük avtonəqliyyat vasitələri üçün etibarlılıq müddəti bir il olan “İcazə”lərin (jurnalların)

  24.7.3. yük avtonəqliyyat vasitələri üçün etibarlılıq müddəti bir ay olan “İcazə”lərin (jurnalların)

  hər bir vahidinə görə 300 ABŞ dolları

   

   

   

  hər bir vahidinə görə 100 ABŞ dolları

   

   

  Maddə 25. Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün dövlət rüsumunun tutulmasının xüsusiyyətləri[179]

   

  25.1. Azərbaycan Respublikasının avtomobil daşıyıcılarına digər dövlətlərdə bu Qanunla müəyyən edilmiş dövlət rüsumundan əlavə dövlət rüsumu tətbiq edildikdə həmin dövlətlərin avtomobil daşıyıcılarına eyni qaydada dövlət rüsumu tətbiq edilir.

  25.2. Xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri aşağıdakı hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada 2016-cı ilin iyun ayının 1-dən etibarən 3 (üç) il müddətinə bu Qanunun 24-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumundan azaddır:

  25.2.1. dəmir yolu ilə nəql edilən yüklər Azərbaycan Respublikası ərazisindəki müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi son dəmir yolu stansiyasında yük avtomobillərinə, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələrinə aşırılaraq ən yaxın gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçirilməklə digər dövlətə daşındıqda;

  25.2.2. yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri ilə yüklər digər dövlətin ərazisindən Azərbaycan Respublikası ərazisindəki müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi ilk dəmir yolu stansiyasına ən yaxın gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçirilməklə daşındıqda.

   

  Maddə 25-1. Avtovağzala (avtostansiyaya) pasportun verilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri[180]

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  25-1.1. Avtovağzala pasportun verilməsi üçün

  600 manat

  25-1.2. Avtostansiyaya pasportun verilməsi üçün

  400 manat

   

   

  Maddə 25-2. Daşınar əşyanın ipotekasının dövlət qeydiyyatına alınması üçün tutulan dövlət rüsumunun dərəcəsi[181]

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  1

  2

  Daşınar əşyanın ipotekasının dövlət qeydiyyatına və əlavə dövlət qeydiyyatına alınması üçün

  10 manat

   

   

  Maddə 26. Daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsi, habelə girovun dövlət qeydiyyatına alınması üçün tutulan dövlət rüsumunun dərəcələri[182]

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  26.1. Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatı ilə bağlı hərəkətlər:

   

   

  26.1.1. daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi;

  30 manat

  26.1.2. daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) verilməsi

  50 manat

  26.2. Vərəsəlik nəticəsində əldə edilmiş hüquqların, bölünmə nəticəsində əvvəlki hüquq sahibində qalan hissə üzərindəki hüquqların, yüklülüyün (girov, ipoteka, icarə, istifadə, lizinq, servitut və s.), icarə və istifadə hüquqlarının yüklülüyünün və özgəninkiləşdirilməsinin dövlət qeydiyyatının aparılması

  20 manat

  26.3. Tikintisi başa çatdırılmamış daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qabaqcadan dövlət qeydiyyatı, məhv olmuş daşınmaz əmlakın və onun üzərindəki hüquqların dövlət qeydiyyatının ləğvi və dövlət reyestrindən məlumatın verilməsi

  20 manat

   

  26.4. İpotekanın əlavə dövlət qeydiyyatına, girovun əlavə dövlət qeydiyyatına alınması, ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi barədə bildirişin dövlət qeydiyyatına alınması, daşınmaz əmlakın yüklülükdən (ipoteka, icarə, istifadə, lizinq, servitut və s.) azad edilməsi, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın dublikatının verilməsi, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) dublikatının verilməsi[183]

  10 manat

  26.5. Torpaq sahələri üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının qeydiyyatı üçün mərzçəkmə işləri ilə bağlı pilonun vurulmasına görə - hər döngə nöqtəsi üçün

  20 manat

  26.6. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışın verilməsinə görə

  10 manat

   

   

  Maddə 27. Daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsi üzrə dövlət rüsumundan azadolmalar[184]

   

  27.1. Dövlətə öz əmlakını bağışlayan vətəndaşlardan, müəssisələrdən və təşkilatlardan dövlət rüsumu tutulmur.

  27.2. Daşınmaz dövlət əmlakının bələdiyyə mülkiyyətinə keçməsi ilə əlaqədar daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi üçün dövlət rüsumu tutulmur. [185]

  27.3. Alınmanın nəticəsi ilə bağlı hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün dövlət rüsumu “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən ödənilən kompensasiyanın məbləğinə daxil edilmədikdə, alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsdən dövlət rüsumu tutulmur.[186]

  27.4. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu əsasında dövlət qeydiyyatına alınanadək verilmiş daşınmaz əmlak üzərində hüquqları təsdiq edən aktlar, şəhadətnamələr və qeydiyyat vəsiqələri əsasında həmin hüquqların dövlət reyestrində qeydiyyata alınması barədə çıxarışın verilməsi, hüquq sahibinin iradəsindən asılı olmayan səbəbdən daşınmaz əmlak obyektinin ünvanının dəyişdirilməsi, habelə qeydiyyat orqanı tərəfindən buraxılan texniki səhvlərin aradan qaldırılması ilə əlaqədar daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə dövlət reyestrindən çıxarışın və daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) verilməsi üçün dövlət rüsumu tutulmur.[187]

   

  Maddə 27-1. Qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması, ekspertizası, materialların tətbiqi, qiymətli daşların ekspertizası və diaqnostikası üçün dövlət rüsumunun dərəcələri [188]

   

  27-1.1. qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması (1 məmulat üçün)—2 manat;

  27-1.2. qiymətli metalların, qiymətli daşların və onlardan hazırlanmış məmulatların və tərkibində qiymətli metallar olan materialların ekspertizası (1 ədəd üçün)—2 manat;

  27-1.3. qiymətli daşların adlarının, kütləsinin və keyfiyyətinin təyin edilməsi (hər bir daş üçün)—20 qəpik;

  27-1.4. qiymətli metal tərkibli məmulatların və materialların analiz edilməsi (1 ədəd üçün)—6 manat;

  27-1.5. qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları istehsalçılarının ad damğalarının qeydiyyatı:

  27-1.5.1. ad damğasının ilk dəfə qeydiyyata alınması üçün—4 manat;

  27-1.5.2. hər il yenidən qeydiyyata alınması üçün—2 manat.

   

  Maddə 28. Dənizçilik sahəsində xidmətlərə və ya hüquqi hərəkətlərə görə tutulan dövlət rüsumunun dərəcələri[189]

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  28.1. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında Şəhadətnamənin verilməsi[190]

  50 manat

   

  28.2. Berbout-çarter reyestrində qeydiyyata və ya təkrar qeydiyyata alınaraq gəmilərə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında müvəqqəti Şəhadətnamənin verilməsi[191]

  50 manat

   

  28.3. Dövlət Gəmi Reyestrində qeydiyyata və ya təkrar qeydiyyata alınaraq gəmilərə Mülkiyyət hüququ haqqında Şəhadətnamənin verilməsi              

  50 manat

   

  28.4. Heyətin tərkibi haqqında Şəhadətnamənin verilməsi

  40 manat

  28.5. Neftlə çirklənmənin qarşısının alınması haqqında Şəhadətnamənin verilməsi

  50 manat

  28.6. Gəmi Reyestrindən çıxarışın verilməsi

  25 manat

  28.7. Gəminin “Gəmi və Liman Vasitələrinin Mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin verilməsi

  50 manat

   

  28.8. Gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin verilməsi

  50 manat

   

  28.9. Limanın (liman məntəqəsinin) “Gəmi və Liman Vasitələrinin Mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin verilməsi[192]

  50 manat

   

  28.10. Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında Şəhadətnamənin verilməsi

  50 manat

   

  28.11. Gəmi komandir və sıravi heyət üzvlərinə İxtisas şəhadətnamələrinin (işçi diplomların) və təsdiqnamələrin verilməsi

  30 manat

   

  28.12. Gəmi heyət üzvləri üçün hazırlıq kursları sertifikatlarının verilməsi

  10 manat

  28.13. Dənizçinin Qeyd Kitabçasının verilməsi

  25 manat

  28.14. Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin verilməsi

  30 manat

  28.15. Kiçik həcmli gəmilərə gəmi biletinin verilməsi

  10 manat

  28.16. Mühərriksiz kiçik həcmli gəmilərin qeydiyyata alınması

  5 manat

  28.17. Mühərrikli kiçik həcmli gəmilərin qeydiyyata alınması:

   

  28.17.1. Asma və stasionar mühərrikli gəmilər

  5 manat

  28.17.2. Yelkənli qayıqlar və yaxtalar

  5 manat

  28.17.3. Üzən nasoslar, torpaq sovuran qurğular

  5 manat

  28.18. Kiçik həcmli gəmilərə texniki baxışın keçirilməsi:

  28.18.1. Asma və stasionar mühərrikli gəmilər

  28.18.2. Yelkənli qayıqlar və yaxtalar

  28.18.3. Üzən nasoslar, torpaq sovuran qurğular

  28.18.4. Kiçik həcmli gəmilərin dayanacağı üçün baza və körpülər

  28.18.5. Mühərriksiz kiçik həcmli gəmilər

   

  5 manat

  5 manat

  5 manat

  10 manat

  5 manat

  28.19. Kiçik həcmli gəmilərin gəmi reyestrindən çıxarış verilməsi

  10 manat

  28.20. Kiçik həcmli gəmilərin sürücülərinə sürücülük vəsiqələrinin verilməsi

  15 manat

  28.21. Bunker yanacağı ilə çirklənmə nəticəsində vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət ilə bağlı sığorta və ya digər maliyyə təminatı haqqında Sertifikatın verilməsi

  50 manat. [193]

  28.22. Dəniz limanlarında gəmi agenti tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi üçün sertifikatın verilməsi[194]

  50 manat

   

     

  Maddə 29. Mülki aviasiya sahəsində xidmətlərə və ya hüquqi hərəkətlərə görə tutulan dövlət rüsumunun dərəcələri

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  29.1. Aeroportlar və ya aerodromlara uyğunluq sertifikatının verilməsi

  100 manat

   

  29.2. Hava nəqliyyatı istismarçılarına sertifikatın verilməsi

  100 manat

  29.3. Mülki aviasiya sahəsində fəaliyyət göstərən digər subyektlərə uyğunluq sertifikatının verilməsi

  100 manat

   

  29.4. Mülki aviasiya sahəsində fəaliyyət göstərən digər subyektlərə uyğunluq sertifikatının təkrar verilməsi

  50 manat

  29.5. Hava gəmilərinə qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi

  50 manat

  29.6. Hava gəmisinin tipinin sertifikatının tanınması

  50 manat

  29.7. Hava gəmilərinə uçuşa yararlılıq sertifikatının verilməsi

  50 manat

  29.8. Hava gəmilərinə uçuşa yararlılıq sertifikatının müddətinin uzadılması

  30 manat

  29.9. Hava təhlükəsizliyi və aeronaviqasiya üçün istifadə olunan avadanlıqlara uyğunluq sertifikatının verilməsi

  30 manat

  29.10. Aviasiya təhlükəsizliyi üçün istifadə olunan avadanlıqlarının sertifikatının tanınması

  30 manat

  29.11. Xüsusi şəraitdə uçuşların yerinə yetirilməsinə icazə verilməsi

  30 manat

  29.12. Müntəzəm marşrutlara uçuş icazəsinin verilməsi

  20 manat

  29.13. Çarter marşrutlara uçuş icazəsinin verilməsi

  30 manat

  29.14. İATA-nın "Mülki Aviasiya rüsumu" ekonom sinif[195]

  1 avro

  29.15. İATA-nın "Mülki Aviasiya rüsumu" biznes və birinci sinif

  3 avro

   

   

  Maddə 30. Standartlaşdırma və metrologiya sahəsində hüquqi hərəkətlərə görə  tutulan dövlət rüsumunun dərəcələri

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər[196]

  Dövlət rüsumunun məbləği

  30.1. Malın (xidmətin, işin), prosesin, idarəetmə sisteminin və işçi heyətinin müvafiq standartda, texniki reqlamentdə və digər normativ hüquqi aktda müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğu barədə sertifikatın verilməsi

  20 manat

  30.2. Uyğunluğu qiymətləndirən qurumun akkreditasiya olunması barədə attestatın verilməsi

  20 manat

  30.3. Standartlaşdırma sahəsində normativ sənədlərin dövlət qeydiyyatı və onlarda dəyişikliyin aparılması

  2 manat

  30.4. Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi, dövlət reyestrinə salınması və sınaqların aparılaraq sertifikatın verilməsi[197]

  20 manat

   

   

  Maddə 30-1. Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsinə görə tutulan dövlət rüsumunun dərəcəsi malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi - 20 manat";[198]

   

  Maddə 31Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilən hüquqi hərəkətlərə görə tutulan dövlət rüsumunun dərəcələri

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  31.1. Tikinti, memarlıq və şəhərsalma sahəsində xidmətlərə görə:

  31.1.1. tikintinin layihəsinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilməsi və qeydiyyatdan keçirilməsi

  31.1.2. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada tikintinin eskiz, arxitektura-işçi, konstruksiya layihəsinin ekspertizası

  31.1.3. yenidənqurulma və yenidən planlaşdırılma işlərinə icazənin verilməsi

  31.1.4. inşaat pasportunun verilməsi

  31.1.5. inşaat pasportunun dublikatının verilməsi            

   

   

          60 manat

   

   

  30 manat

   

  50 manat

  50 manat

           10 manat

  31.2. Mövsümi (səyyari) ticarət və xidmət yerlərinin müəyyən edilməsinə görə:

  31.2.1. Bakı şəhəri üzrə

  31.2.2. Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə

  31.2.3. digər regionlar

   

  60 manat

   

  20 manat

  10 manat

  31.3. Küçə reklamı lövhəsinin yerləşdirilməsinə görə birdəfəlik icazənin verilməsi:[199]

  31.3.1. Bakı şəhəri üzrə

  70 manat

  31.3.2. Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə       

  50 manat

   

  31.3.3. digər regionlar

  35 manat

   

   

  Maddə 32. Xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin diplomlarının tanınması üçün tutulan dövlət rüsumunun dərəcəsi

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  Xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin diplomlarının tanınması

  15 manat

   

   

  Maddə 33. Dərman vasitələrinin və maddələrinin dövlət qeydiyyatı və gigiyenik sertifikatın verilməsinə görə tutulan dövlət rüsumunun dərəcələri:

   

  33.1. Dərman vasitələrinin və maddələrinin dövlət qeydiyyatı – 100 manat;

  33.2. Gigiyenik sertifikatın verilməsi - 15 manat.[200]

   

  Maddə 33-1. Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumunun dərəcəsi

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  1

  2

  Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsi

  5 manatdan –

  100 manatadək

   

   

  Maddə 33-2. Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar və ödənilməsinin xüsusiyyətləri

   

  33-2.1. Açıq məkanda sosial reklamın yerləşdirilməsinə icazə verilməsinə görə dövlət rüsumu ödənilmir.

  33-2.2. Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsinə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (icazənin müddəti, reklam daşıyıcısının növü və quraşdırıldığı zonası nəzərə alınmaqla) bir kvadratmetr üçün müəyyən etdiyi dövlət rüsumu ödənilir.[201]

   

  Maddə 33-3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin sürətləndirilmiş qaydada verilməsinə görə tutulan dövlət rüsumunun dərəcələri[202]

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  33-3.1. Hüquqi şəxslərə arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin verilməsinə görə:

   

  33-3.1.1. üç iş günü müddətində verildikdə

  20 manat

  33-3.1.2. beş iş günü müddətində verildikdə

  10 manat

  33-3.2. Fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin verilməsinə görə

   

  33-3.2.1. üç iş günü müddətində verildikdə

  10 manat

  33-3.2.2. beş iş günü müddətində verildikdə

  5 manat

   

   

  Maddə 33-4. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar

   

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışları, arxiv sənədlərindən çıxarışlar, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin bu Qanunun 33-3-cü maddəsində nəzərdə tutulanlardan artıq müddətdə verilməsi üçün dövlət rüsumu tutulmur.

   

  Maddə 34. Yekun müddəalar[203]

  34.1. (Çıxarılıb)[204]

  34.2. Bu Qanun qüvvəyə mindiyi gündən aşağıdakı qanunlar qüvvədən düşmüş hesab edilir:

  34.2.1. "Dövlət rüsumu haqqında" 1995-ci il 24 mart tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

  34.2.2. "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 6, maddə 414).

  34.2.3. "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 1 , maddə 10) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

  34.2.3.1. 30-cu maddəyə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

  ikinci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

  "Dövlət rüsumunun dərəcələri qanunla müəyyən edilir";

  Üçüncü hissə çıxarılsın;

  dördüncü hissədən "Bu Qanunun 1 saylı Əlavəsində müəyyən edilmiş" sözləri çıxarılsın;

  34.2.3.2. 31-ci maddə çıxarılsın.

   

  Maddə 35. Qanunun qüvvəyə minməsi

  Bu Qanun 2002-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

   


  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

  HEYDƏR ƏLİYEV

  Bakı şəhəri, 4 dekabr 2001-ci il
  № 223-IIQ

   

   

   

   

  QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

   


  [1] 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 1.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  1.1. Dövlət rüsumu bu Qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada dövlət orqanlarının müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslərə göstərdikləri xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə dövlət büdcəsinə ödənilən məcburi ödənişlər.

   

  30 iyun 2017-ci il tarixli 756-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1308ilə 1.1-ci maddənin birinci bəndinə “orqanları” sözündən sonra “və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar” sözləri, ikinci bəndinə “hüquqi” sözündən sonra “(müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  [2] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə 1-ci maddənin mətninin əvvəlinə «1.1.» rəqəmi əlavə edilmişdir,  yeni məzmunda 1.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

  30 iyun 2017-ci il tarixli 756-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1308ilə 1.2-ci maddədə “icra hakimiyyəti orqanları” sözləri “dövlət orqanları və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [3] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 1.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

   

  [4] 29 oktyabr 2013-cü il tarixli 793-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 noyabr 2013-cü il, № 253, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1308) ilə 2.0.1-ci maddəsində, 8-ci və 9-cu maddələrinin adında “hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin” sözlərindən sonra “, məhkəmə əmri haqqında ərizələrin” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  [5] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə 2.0.2-ci maddədə "aparılması" sözündən sonra ", notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsi və onun müddətinin uzadılması" sözləri əlavə edilmişdir.

   

  [6] 18 mart 2011-ci il tarixli 91-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti 22 aprel 2011-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 4, maddə 264ilə yeni məzmunda 2.0.3-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [7] 30 dekabr 2010-cu il tarixli 39-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 27 yanvar  2011-ci il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 1, maddə 12) ilə 2.0.4-cü maddədə “qeydiyyat vəsiqəsi” sözlərindən sonra “, əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi, müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərar, Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə Qaçqın vəsiqəsi və Yol sənədinin” sözləri, “qəbul” sözündən sonra “, bərpa” sözü əlavə edilmişdir.

   

  22 oktyabr 2013-cü il tarixli 784-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 5 noyabr 2013-cü il, № 243; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1299ilə 2.0.4-cü maddədən “Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi,” sözləri çıxarılmışdır.

   

  [8] 3 dekabr 2004-cü il tarixli 793-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-cü il, № 1, maddə 1) ilə 2.0.6-cı maddədə "növlərin verilməsi" sözlərindən sonra "və nəqliyyat vasitələrinin illik texniki baxışdan keçirilməsi" sözləri əlavə edilmişdir.

  21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1030-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 14 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1083) ilə 2.0.6-cı maddədə "və nəqliyyat vasitələrinin illik texniki baxışdan keçirilməsi" sözləri "nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  28 oktyabr 2008-ci il tarixli 708-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  16 dekabr 2008-ci il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1047) ilə 2.0.6-cı maddədə, habelə 18-ci və 19-cu maddələrin adlarında "obyektlərinin" sözündən sonra ", əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektinin" sözləri əlavə edilmişdir.

   

  30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 2.0.6-cı maddədə “sənaye mülkiyyəti” sözlərindən əvvəl “standartlaşdırma və metrologiya sahəsində hüquqi hərəkətlər,” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 14 noyabr  2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) ilə 2.0.6-cı maddədə “sənaye mülkiyyəti obyektlərinin” sözləri “ixtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi göstəricinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [9] 20 iyun 2014-cü il tarixli 1006-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 10 iyul 2014-cü il, № 145Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 07, maddə 780) ilə yeni məzmunda 2.0.6-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [10] 29 dekabr 2015-ci il tarixli 82-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 yanvar 2016-cı il, № 08, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 36) ilə 2.0.7-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  2.0.7. xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi;

   

  [11] 10 iyun 2005-ci il tarixli 925-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 684) ilə 2.0.8-ci maddədə  "təkrar" sözü "yenidən" sözü ilə əvəz edilmişdir.

   

  [12] 16 dekabr 2016-cı il tarixli 459-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 25 dekabr 2016-cı il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2051ilə yeni məzmunda 2.0.8-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [13] 4 mart 2016–cı il tarixli 172-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 22 aprel 2016-cı il, № 85, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 04, maddə 630ilə yeni məzmunda 2.0.10-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [14] 1 fevral 2017-ci il tarixli 515-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 mart 2017-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 337ilə yeni məzmunda 2.0.10-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [15] 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 2.0.11-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

   

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  2.0.11. əmlaka mülkiyyət hüququna, o cümlədən torpağa mülkiyyət, icarə və istifadə hüququna dair sənədlərin verilməsi və girovun dövlət qeydiyyatı.

   

  [16]  28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə yeni məzmunda 2.0.12-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [17] 30 iyun 2017-ci il tarixli 756-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1308ilə 2.0.17-ci maddədə “küçə reklamının yerləşdirilməsinə birdəfəlik” sözləri “açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [18] 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 2.0.13 - 2.0.19-cu maddələr əlavə edilmişdir.

   

  30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə 2.0.19-cu maddədə "dövlət qeydiyyatı" sözlərindən sonra "və gigiyenik sertifikatının verilməsi" yeni məzmunda 2.0.20-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [19] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə   sözləri əlavə edilmişdir.

   

  [20] 1 dekabr 2017-ci il tarixli 912-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 16 dekabr 2017-ci il, № 278) ilə 2.0.20-ci maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 2.0.21-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [21]  3 mart 2006-cı il tarixli 82-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 3, maddə 225) ilə 3-cü maddənin mətninin əvvəlinə "3.1." rəqəmi əlavə edilmişdir və yeni redaksiyada 3.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276) ilə 3.2-ci və 4.4-cü maddələrində ismin müvafiq hallarında “Milli Bank” sözləri ismin müvafiq hallarında “Mərkəzi Bank” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [22] 14 oktyabr 2016-cı il tarixli 348-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 dekabr 2016-cı il, № 266, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1776ilə yeni məzmunda 3.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

   

  [23] 3 dekabr 2004-cü il tarixli 793-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-cü il, № 1, maddə 1) ilə 4.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  4.1. Bu Qanunun 4.2-ci maddəsində nəzərdə tutulanlar istsina olmaqla, bütün hallarda dövlət rüsumu tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödənilir.

  22 may 2012-ci il tarixli 357-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 21 iyun 2012-ci il, № 135, “Azərbaycan” qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 518) ilə 4.1-ci maddəsinə ikinci abzas əlavə edilmişdir.

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 524-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 28 dekabr 2012-ci il, № 291, “Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1229ilə 4.1-ci maddəsinin ikinci bəndə “işçilərinin” sözündən sonra “(“ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən işçilər istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir.

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 524-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 28 dekabr 2012-ci il, № 291, “Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1229) ilə 4.1-ci maddəsinə yeni məzmunda üçüncü bənd əlavə edilmişdir.

  17 dekabr 2013-cü il tarixli 844-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 yanvar 2014-cü il, № 11, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 01, maddə 6ilə 4.1-ci maddənin üçüncü bəndində “ASAN xidmət” mərkəzlərində” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan müvafiq qurumlarda” sözləri ilə, “mərkəzlərdə” sözü isə “qurumlarda” sözü ilə əvəz edilmişdir.

  22 oktyabr 2013-cü il tarixli 763-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 16 noyabr 2013-cü il, № 251; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1279ilə 4.1-ci maddəsinə dördüncü bənd əlavə edilmişdir.

  17 dekabr 2013-cü il tarixli 844-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 yanvar 2014-cü il, № 11, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 01, maddə 6ilə 4.1-ci maddənin ikinci və dördüncü bəndlərində “ASAN xidmət” mərkəzlərində” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan müvafiq qurumlarda” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [24] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1381-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1432ilə 4.1-ci maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  4.1. Dövlət rüsumu tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödənilir.

  Daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun 30 faizi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının işçilərinin (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan müvafiq qurumlarda fəaliyyət göstərən işçilər istisna olmaqla) sosial müdafiəsini gücləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə xüsusi hesaba köçürülür.

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan müvafiq qurumlarda dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərə görə ödənilən dövlət rüsumlarının 30 faizi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının işçilərinin və həmin qurumlarda fəaliyyət göstərən digər dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsini gücləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə xüsusi hesaba köçürülür.

  Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumvətəndaş pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun 20 faizi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının pasport və qeydiyyat qurumlarının xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan müvafiq qurumlarda fəaliyyət göstərən işçilər istisna olmaqla) sosial müdafiəsini gücləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə xüsusi hesaba köçürülür.

   

  14 oktyabr 2016-cı il tarixli 352-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2016-cı il, № 249, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1780ilə 4.1-ci maddədə “həmin xidmətləri və hüquqi hərəkətləri həyata keçirən və ya həmin xidmətləri və hüquqi hərəkətləri təşkil edən” sözləri “(bu Qanunun 4.1-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla) həmin xidmətləri və hüquqi hərəkətləri həyata keçirən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  1 fevral 2017-ci il tarixli 519-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 341ilə 4.1-ci maddədə “istisna olmaqla” sözlərindən sonra “və ödənilən hər bir dövlət rüsumu üzrə 5000 manatdan çox olmamaq şərti ilə” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  25 aprel 2017-ci il tarixli 642-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 5 may 2017-ci il, № 95, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №8 , maddə 1506ilə 4.1-ci maddədə “həmin xidmətləri və hüquqi hərəkətləri həyata keçirən dövlət orqanlarının, habelə dövlət notariat kontorlarının” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumların” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [25] 14 oktyabr 2016-cı il tarixli 352-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2016-cı il, № 249, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1780ilə yeni məzmunda 4.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

  1 fevral 2017-ci il tarixli 519-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 341ilə 4.1-1-ci maddədə “xidmətlərə” sözündən sonra “(hüquqi hərəkətlərə)” sözləri, “faizi” sözündən sonra “(ödənilən hər bir dövlət rüsumu üzrə 5000 manatdan çox olmamaq şərti ilə)” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  25 aprel 2017-ci il tarixli 642-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 5 may 2017-ci il, № 95, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №8 , maddə 1506ilə 4.1-1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  4.1-1. Bu Qanunla nəzərdə tutulan xidmətlərin və hüquqi hərəkətlərin bir neçə dövlət orqanı tərəfindən vahid məkanda, innovasiyaların tətbiqi və yüksək standartlar əsasında həyata keçirilməsinin təşkil edilməsi məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan qurumlarda xidmətlərə (hüquqi hərəkətlərə) görə ödənilən dövlət rüsumlarının 50 faizi (ödənilən hər bir dövlət rüsumu üzrə 5000 manatdan çox olmamaq şərti ilə) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının işçilərinin və həmin qurumlarda fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanlarının işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xəzinə hesabına köçürülür, qalan hissəsi isə dövlət büdcəsinə ödənilir.

   

  [26] 25 aprel 2017-ci il tarixli 642-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 5 may 2017-ci il, № 95, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №8 , maddə 1506ilə yeni məzmunda 4.1-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [27] 3 dekabr 2004-cü il tarixli 793-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-cü il, № 1, maddə 1) ilə 4.2-ci maddə çıxarılmışdır.

   

  [28] 20 noyabr 2012-ci il tarixli 470-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 21 dekabr 2012-ci il, № 285, “Azərbaycan” qəzeti 26 dekabr 2012-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1216ilə 4.3-cü maddənin birinci cümləsində “nağd” sözündən sonra “, elektron ödəmə sistemləri, o cümlədən internet vasitəsilə” sözləri əlavə edilmişdir və ikinci cümlədə “bank qəbzinin əsli” sözləri “bank və ya poçt qəbzinin əsli, elektron ödəmə sistemləri, o cümlədən internet vasitəsilə ödənildikdə müvafiq ödəmə sistemindən çıxarış” sözləri ilə, “bank sənədi” sözləri isə “bank və ya poçt sənədi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [29] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə 4.4-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilmişdir.

   

  [30] 30 iyun 2017-ci il tarixli 756-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1308ilə 6-cı maddənin adında “orqanların” sözü “subyektlərin” sözü ilə əvəz edilmişdir.

   

  [31] 18 mart 2011-ci il tarixli 91-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti 22 aprel 2011-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 4, maddə 264ilə 6-cı maddənin mövcud mətni 6.1-ci maddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 6.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

  30 iyun 2017-ci il tarixli 756-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1308ilə 6.2-ci maddəyə “orqanının” sözündən sonra “və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  [32] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.1.1-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 100,0 mislindən” sözləri “110 manatdan” sözləri ilə, “şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli” sözləri “20 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.1.2-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 100,0 mislindən” sözləri “110 manatdan” sözləri ilə, “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.2.1-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 100,0 mislindən” sözləri “110 manatdan” sözləri ilə, “şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli” sözləri “20 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.2.2-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 100,0 mislindən” sözləri “110 manatdan” sözləri ilə, “şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli” sözləri “20 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.2.3-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.3-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli” sözləri “10 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.2-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli” sözləri “10 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.3-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli” sözləri “6 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.4.-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli” sözləri “20 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.5-ci “şərti vahidinin 4,0 misli” sözləri “5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.6-cı maddənin “şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli” sözləri “6 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.7-ci “şərti vahidinin 4,0 misli” sözləri “5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.8-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli” sözləri “6 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.9-cu “şərti vahidinin 4,0 misli” sözləri “5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.10-cu maddənin “şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli” sözləri “20 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.11-ci  maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.12-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli” sözləri “6 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.13-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli” sözləri “10 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 8.4.14-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli” sözləri “20 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 14 noyabr  2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) ilə 8.4.14-cü maddədə “sənaye mülkiyyəti obyektlərinin” sözləri “ixtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının və coğrafi göstəricinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 8-ci maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  8.1. Məhkəməyə verilən iddia ərizələrindən:

   

  8.1.1. iddia qiyməti 110 manatdan çox olduqda;

  20 manat

  8.1.2. iddia qiyməti 110 manatdan çox olmadıqda

  3 manat

  8.2. İddianın predmetinə dair müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxslərin işə qoşulması barədə ərizələrindən:

   

  8.2.1. iddia qiyməti 110 manatdan çox olduqda;

  20 manat

  8.2.2.İddia qiyməti 110 manatdan çox olmadıqda;

  3 manat

  8.2.3. hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrdən.

  3 manat

  8.3. Məhkəmə əmri haqqında ərizələrdən.

  10 manat

  8.4. Apellyasiya və kassasiya şikayətlərindən:

   

  8.4.1. birinci instansiya məhkəməsinə müraciət edilərkən;

  bu Qanunun 8-ci maddəsində müəyyən edilmiş dövlət rüsumunun müvafiq olaraq 120 və 150 faizi

  8.4.2. iş üzrə icraatın xitam verilməsindən, iddianın baxılmamış saxlanmasından, məhkəmə cərimələrinin qoyulması barədə şikayətlərdən;

  10 manat

  8.4.3. mübahisəsiz qaydada (akseptsiz) ödənilən cərimələr üzrə icra və digər sənədin icra olunmasının təsdiqi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən;

  6 manat

  8.4.4. qanunla mübahisəsiz qaydada (akseptsiz) tutulması nəzərdə tutulmayıbsa, dövlət orqanları, yerli özünüidarə orqanları və nəzarət funksiyalannı həyata keçirən digər orqanlar tərəfindən cərimələrin ödənilməsi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən;

  20 manat

  8.4.5. nəzarət funksiyasını həyata keçirən orqanlar tərəfindən qanunun və ya digər normativ-hüquqi aktın tələblərini pozmaqla mübahisəsiz qaydada (akseptsiz) pul vəsaitinin büdcədən qaytarılması barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən;

  5 manat

  8.4.6. müəssisənin təsis sənədlərinin etibarsız hesab edilməsi, hüquqi və fiziki şəxslərin ödəmə qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən;

  6 manat

  8.4.7. vergi ödəmələri barədə mübahisələri üzrə iddia ərizələrindən;

  5 manat

  8.4.8. məhkəmə aktlarının və surətlərinin təkrarən verilməsinə görə;

  6 manat

  8.4.9. nikahın və təkrar nikahın ləğv olunması haqqında iddia ərizələrindən;

  5 manat

  8.4.10. nikah ləğv edilərkən əmlak bölüşdürüldükdə;

  20 manat

  8.4.11. yaşayış binalarının (mənzillərin) icarə müqavilələrinin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi, vərəsəliyin qəbul edilməsi müddətinin uzadılması, əmlak üzrə həbsin götürülməsi barədə iddia ərizələrindən qeyri-əmlak xarakterli və ya qiymət qoyulmayan digər iddia ərizələrindən;

  3 manat

  8.4.12. müqavilələrin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən;

  6 manat

  8.4.13. qanunda nəzərdə tutulan müqavilələr üzrə mübahisələrə dair və yaxud tərəflərin razılığı ilə mübahisənin iqtisad məhkəməsinin həllinə verilməsi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən;

  10 manat

  8.4.14. ixtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının və coğrafi göstəricinin mühafizəsi ilə bağlı ərizə və şikayətlərdən.

  20 manat

   

  [33] 27 iyun 2003-cü il tarixli 494-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 8, maddə 428) ilə 9.1.14-cü maddənin sonuna vergül qoyulmaqla "bələdiyyələr" sözü əlavə edilmişdir.

   

  3 mart 2006-cı il tarixli 82-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 3, maddə 225) ilə 9.1.14-cü maddədən "Milli Bank və onun qurumları," sözləri çıxarılmışdır.

   

  [34] 24 dekabr 2002-ci il tarixli 409-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 1, maddə 23) ilə 9.1.21-ci və 9.1.22-ci maddələr əlavə edilmişdir.

   

  [35] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə 10-cu maddənin adında "aparılmasına" sözündən sonra ", notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsinə və onun müddətinin uzadılmasına" sözləri əlavə edilmişdir.

   

  [36] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.1.1-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli” sözləri “7 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 10.1.2-ci maddədə “vətəndaşlara və ya hüquqi” sözləri çıxarılmışdır.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.1.2-ci maddədə “şərti maliyyə vahidinin 100,0 misli” sözləri “110 manat” sözləri ilə və “şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli” sözləri “44 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 10.1.3-cü maddə çıxarılmışdır.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.1.1-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli” sözləri “7 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə 10.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

   

  əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  10.2. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi müqavilələrinin təsdiqi üçün:

   

  10.2.1. müqavilə üzrə əmlak ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya keçirsə;

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

  10.2.2. müqavilə üzrə əmlak digər vətəndaşlara və ya hüquqi şəxslərə keçirsə;

  şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

  10.2.3. müqavilə üzrə əmlak xarici hüquqi şəxsə, əcnəbiyə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə keçirsə.

  şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli

   

  30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 10.2.2-ci maddədə “vətəndaşın və ya hüquqi” sözləri çıxarılmışdır.

   

  30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 10.2.3-cü maddə çıxarılmışdır.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.3.1-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.3.2-ci “şərti vahidinin 4,0 misli” sözləri “5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  3 mart 2006-cı il tarixli 79-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 3, maddə 223) ilə 10.4.1-ci maddədə ikinci sütunda "9,0 misli" sözləri "4,0 misli" sözləri ilə əvəz edilmişdir, 10.4.2-ci maddədə ikinci sütunda "20,0 misli" sözləri "15,0 misli" sözləri ilə əvəz edilmişdir, 10.4.3-cü maddədə ikinci sütunda "55,0 misli" sözləri "25,0 misli" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.4.1-ci maddədə “şərti maliyyə vahidinin 2000 mislinədək” sözləri “2200 manatadək” sözləri ilə, “şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli” sözləri “5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.4.2-ci maddədə “şərti maliyyə vahidinin 2000 mislindən 5000 mislinədək” sözləri “2200 manatdan 5500 manatadək” sözləri ilə, “şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli” sözləri “17 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.4.3-cü maddədə “şərti maliyyə vahidinin 5000 mislindən” sözləri “5500 manatdan” sözləri ilə, “şərti maliyyə vahidinin 25,0 misli” sözləri “28 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  1 fevral 2007-ci il tarixli 234-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 80) ilə yeni məzmunda 10.4-1-ci və 10.4-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.5.1-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.5.2-ci “şərti vahidinin 4,0 misli” sözləri “5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.5.3-cü maddədə “şərti maliyyə vahidinin 55,0 misli” sözləri “61 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.6.1-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.6.2-ci “şərti vahidinin 4,0 misli” sözləri “5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.7.1-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.7.2.-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli” sözləri “11 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.8-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə 10.9-cu maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

   

  əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  10.9. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi və ona sərəncam verilməsi, kredit əməliyyatlarının aparılması üçün verilən etibarnamələrin təsdiqi üçün:

   

  10.9.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilirsə;

  şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

  10.9.2. vəkalətnamə digər fiziki və ya hüquqi şəxslərə verilirsə.

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

   

  22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 10.10-cu maddə çıxarılmışdır.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.11.1-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.11.2-ci “şərti vahidinin 4,0 misli” sözləri “5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 10.12-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

   

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  10.12. Vərəsəlik əmlakının mühafizəsi barədə tədbir görülməsi üçün:

   

  10.12.1. vərəsə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və ya hüquqi şəxsidirsə;

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.13-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli” sözləri “10 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 10.14-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

   

   Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  10.14. Vəsiyyətnamələrin təsdiqi üçün:

   

  10.14.1. vəsiyyət edən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa;

  şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

  10.14.2. miras qoyan əcnəbidirsə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.15-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.16-cı maddədə “şərti maliyyə vahidinin 0,2 misli” sözləri “0,25 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.17-ci maddənin “şərti vahidinin 4,0 misli” sözləri “5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.18-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.98-cu maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.20-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.21-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.22-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə  10.23-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 dekabr 2008-ci il tarixli 727-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 16 yanvar 2009-cu il, № 11, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 5)  ilə 10.22-ci və 10.23-cü maddələr çıxarılmışdır.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.24-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 10.25-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli” sözləri “6 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə yeni məzmunda 10.26-cı və 10.27-ci maddələr əlavə edilmişdir.

   

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 10-cu maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  10.1. Daşınmaz əmlakın (mənzillərin, bağ evlərinin, qurğuların, tikililərin, torpaqların və başqa daşınmaz əmlakın) özgəninkiləşdirilməsi, mənzil sahələrinin və bağ evlərinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi barədə müqavilələrin təsdiqi üçün:

   

  10.1.1. müqavilə üzrə əmlakın ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya keçirsə;

  7 manat

  10.1.2. müqavilə üzrə əmlak başqa vətəndaşlara və ya hüquqi şəxslərə keçirsə:

   

  Bakı şəhərində:

  110 manat

  digər şəhər və rayonlarda;

  44 manat

  10.1.3. müqavilə üzrə əmlak (torpaq istisna olmaqla) xarici hüquqi şəxsə və ya əcnəbiyə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsə keçərsə;

  şərti maliyyə vahidinin 400,0 misli

  10.1.4. mənzil sahələrinin və bağ evlərinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi üçün.

  7 manat

  10.2. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi müqavilələrinin təsdiqi üçün:

   

  10.2.1. müqavilə üzrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, qardaşın, bacının mülkiyyətinə keçirsə

  25 manat

  10.2.2. müqavilə üzrə əmlak digər vətəndaşın və ya hüquqi şəxsin mülkiyyətinə keçirsə

  50 manat

  10.2.3. müqavilə üzrə əmlak xarici hüquqi şəxsin, əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin mülkiyyətinə keçirsə

  75 manat

  10.3. Yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin müddətsiz istifadəyə verilməsi haqqında müqavilələrin təsdiqi üçün:

   

  10.3.1. müqavilə üzrə istifadə hüququ ərə (arvada), uşaqlara, babaya, nənəyə, nəvəyə, valideynlərə, qardaşa, bacıya keçirsə;

  3 manat

  10.3.2. müqavilə üzrə istifadə hüququ digər fiziki və ya hüquqi şəxsə keçirsə.

  5 manat

  10.4. Kredit müqavilələrinin təminatı kimi bağlanılan girov (ipoteka) müqavilələri üzrə:

   

  10.4.1. dəyəri 2200 manatadək;

  5 manat

  10.4.2. dəyəri 2200 manatdan 5500 manatadək;

  17 manat

  10.4.3. dəyəri 5500 manatdan çox olduqda.

  28 manat

  10.4-1. İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alqı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün:

   

  10.4-1.1. Bakı şəhərində

  110 manat

  10.4-1.2. digər şəhər və rayonlarda

  44 manat

  10.4-2. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş güzəştli ipoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alqı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün:

   

  10.4-2.1. Bakı şəhərində

  55 manat

  10.4-2.2. digər şəhər və rayonlarda

  22 manat

  10.5. Qiymətləndirilən başqa müqavilələrin təsdiqi üçün:

   

  10.5.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə;

  3 manat

  10.5.2. tərəflərdən biri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə;

  5 manat

  10.5.3. tərəflər digər fiziki və hüquqi şəxsdirsə.

  61 manat

  10.6. Əmlak bölgüsü, zaminlik, təsis və başqa qiymətləndirilməyən müqavilələrin, əvvəllər bağlanmış müqavilələrin ləğvi barədə sazişin təsdiqi üçün:

   

  10.6.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə;

  3 manat

  10.6.2. tərəflər digər fiziki və ya hüquqi şəxslərdən ibarətdirsə.

  5 manat

  10.7. Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi üçün:

   

  10.7.1. qanunla müəyyən edilən bütün növbəli vərəsələrə (şəhadətnamənin qanun üzrə və ya vəsiyyətnamə üzrə verilməsindən asılı olmayaraq);

  3 manat

  10.7.2. vərəsə digər fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə.

  11 manat

  10.8. Ər-arvadın birgə nigah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakındakı paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi üçün.

  3 manat

  10.9. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi və ona sərəncam verilməsi ilə bağlı verilən etibarnamələrin təsdiqi üçün:

   

  10.9.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilərsə

  5 manat

  10.9.2. etibarnamə digər vətəndaşlara və ya hüquqi şəxslərə verilərsə

  10 manat

  10.10. Pensiyaların alınması üçün pensiyaçılar tərəfindən verilən vəkalətnamələrin təsdiqi üçün.

  şərti maliyyə vahidinin 0,2 misli

  10.11. Nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələrin təsdiqi üçün:

   

  10.11.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilirsə;

  3 manat

  10.11.2. etibarnamə digər fiziki və ya hüquqi şəxslərə verilirsə.

  5 manat

  10.12. Vərəsəlik əmlakının mühafizəsi barədə tədbir görülməsi üçün

  5 manat

  10.12.2. vərəsə xarici hüquqi şəxsdirsə, əcnəbidirsə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə.

  şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

  10.13. Dəniz protestlərinin tərtibi üçün.

  10 manat

  10.14. Vəsiyyətnamələrin təsdiqi üçün

  3 manat

  10.15. Notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədlərin təkrarən verilməsi (dublikat) üçün.

  2 manat

  10.16. Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqi (hər səhifəyə görə), sənədlərdən surət və çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqi, sənədlərdəki imzanın həqiqiliyinin, həmçinin tərcüməçinin imzasının həqiqiliyinin (hər imza üçün) və vətəndaşla fotoşəkildəki şəxsin eyniliyinin təsdiqi üçün.

  0,25 manat

  10.17. İcra qeydlərinin aparılması üçün.

  5 manat

  10.18. Vətəndaşların, dövlət, idarə, müəssisə və təşkilatlarının, kooperativ və digər ictimai təşkilatların ərizələrinin başqa vətəndaşlara, dövlət idarə müəssisəyə təşkilatlarına, kooperativ və başqa ictimai təşkilatlara verilməsi və 10.1-10.17-ci maddələrdə göstərilən hərəkətlərdən başqa notariat hərəkətləri üçün.

  3 manat

  10.19. Müştərinin verdiyi bildiriş üzrə əvvəlcədən razılaşdırılmış vaxtda qəbulu üçün.

  3 manat

  10.20. Bu qanunla müəyyən edilmiş hallarda müştərini onun qabaqcadan verdiyi bildiriş üzrə iş yerindən kənarda notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə getmək üçün.

  3 manat

  10.21. Notariusun iş yerindən kənarda notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə olduğu vaxtın hər bir saatı üçün.

  3 manat

  10.22. Notariat hərəkəti ilə bağlı olmayan məsələlərə dair yazılı məsləhətlər üçün.

  3 manat

  10.23. Notariat hərəkəti ilə bağlı olmayan sənədin layihəsinin tərtibi üçün.

  2 manat

  10.24. Ödəniş qiymətli kağızlarına dair təsdiq qeydi və imtina (protest) aktlarının rəsmiləşdirilməsi üçün.

  2 manat

  10.25. Digər notariat hərəkətlərinə görə.

  6 manat

  10.26.  Notariat fəaliyyəti  ilə  məşğul  olmaq   üçün şəhadətnamənin verilməsinə görə

  100 manat

  10.27. Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin müddətinin uzadılmasına görə

  50 manat

   

  [37] 13 iyun 2008-ci il tarixli 648-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 11.1.3-cü maddəsində “əlillər” sözündən sonra “, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslər” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  [38] 3 dekabr 2004-cü il tarixli 793-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-cü il, № 1, maddə 1) ilə 11.0-cı maddə 11.1-ci maddə, 11.0.1-11.0.5-ci maddələr isə 11.1.1-11.1.5-ci maddələr sayılmış və 11.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə 11.2-ci maddəyə yeni məzmunda ikinci abzas əlavə edilmişdir.

   

  [39] 30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 12.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

   

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  12.1. Nikah qeydə alınması üçün:

   

  12.1.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

  12.1.2. tərəflərdən biri əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

   

  [40] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.2.1-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli” sözləri “6 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 12.2.1-ci maddədə “6” rəqəmi “15”rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [41] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.2.2 -ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli” sözləri “11 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 12.2.2-ci maddədə “11” rəqəmi “15” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [42] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.2.3-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [43] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.3-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 12.3-cü maddədə “3” rəqəmi “10”rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [44] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 12.4-cü maddədə “Doğum, nikah və nikahın pozulması, ölüm haqqında akt” sözləri “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [45] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.4-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [46] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.5-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [47] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.6-cı maddənin “şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli” sözləri “11 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 12.6-cı maddə ləğv edilmişdir.

   

  [48] 22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə yeni məzmunda 12.7-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  19 dekabr 2006-cı il tarixli 203-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1029) ilə 12.7-ci maddəsində "Dənizçi kitabçasının" sözləri "Dənizçi pasportunun" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  1 fevral 2008-ci il tarixli 542-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 158) ilə 12.7-ci maddəsində "Dənizçi pasportunun" sözləri "Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 12.7-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli” sözləri “11 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 12.7-ci maddə çıxarılmışdır.

   

  [49] 18 mart 2011-ci il tarixli 91-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti 22 aprel 2011-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 4, maddə 264ilə yeni məzmunda 13-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [50] 30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519)  ilə 14-cü maddənin adında “verilərkən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbulu və ya vətəndaşlığından çıxması” sözləri “, əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi, müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın verilməsi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul, vətəndaşlığa bərpa və ya vətəndaşlıqdan çıxmaq” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  30 dekabr 2010-cu il tarixli 39-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 27 yanvar  2011-ci il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 1, maddə 12) ilə 14-cü maddənin adında “qərarın” sözü “qərar, Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə Qaçqın vəsiqəsi və Yol sənədinin” sözləri ilə əvəz  edilmişdir.

   

  22 oktyabr 2013-cü il tarixli 784-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 5 noyabr 2013-cü il, № 243; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1299ilə 14-cü maddənin adından “Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi,” sözləri çıxarılmışdır.

   

  [51] 19 aprel 2013-cü il tarixli 625-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 19 may 2013-cü il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 474ilə 14.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  14.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumvətəndaş pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə:

   

  14.1.1. beş iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

  120 manat

  14.1.2. beş iş günündən sonrakı müddətdə verildikdə və ya dəyişdirildikdə, yaxud Azərbaycan Respublikası vətəndaşının və ya onunla gedən şəxslərin təcili müalicəsi, yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi, ölümü və ya digər müstəsna hallarda iki gün müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

  40 manat

   

   

  [52] 1 dekabr 2017-ci il tarixli 912-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 16 dekabr 2017-ci il, № 278) ilə yeni məzmunda 14.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [53] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.2-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli” sözləri “11 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [54] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə 14.3-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  14.3. 16 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə görə.

  şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

   

  30 sentyabr 2011-ci il tarixli 206-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; “Azərbaycan” qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 985) ilə 14.3-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  14.3. 16 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə görə:

   

  14.3.1. üç iş günü müddətində verildikdə

  5 manat

  14.3.2. üç iş günündən sonrakı müddətdə verildikdə

  1 manat

   

  02 may 2014-cü il tarixli 954-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 05 iyun 2014-cü il, № 117, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 06, maddə 603ilə 14.3-cü maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

   

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  14.3. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə:

   

  14.3.1. üç iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

  10 manat

  14.3.2. üç iş günündən sonrakı müddətdə verildikdə və ya dəyişdirildikdə

  1 manat

   

   

  [55] 1 dekabr 2017-ci il tarixli 912-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 16 dekabr 2017-ci il, № 278) ilə yeni məzmunda 14.3-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [56] 22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 14.4-cü maddə yeni  redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

   

  14.4. Vətəndaşlığı olmayan şəxslərə xaricə getmək hüququ verən vəsiqənin verilməsinə, vəsiqənin müddətinin uzadılmasına görə.

  şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

   

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.4-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [57] 30 sentyabr 2011-ci il tarixli 206-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; “Azərbaycan” qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 985) ilə 14.5-ci və 14.6-cı maddələr çıxarılmışdır.

   

  [58] 22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 14.5-ci maddədə "30" rəqəmi "35" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.5-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [59] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.6-cı maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [60] 2 fevral 2009-cu il tarixli 764-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 3, maddə 160) ilə 14.7-ci maddədə “müvəqqəti yaşayış vəsiqələrinin” sözləri “Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazələrin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

  30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519)  ilə 14.7-ci maddədə “Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazələrin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına, xarici pasportların və onu əvəz edən sənədlərin” sözləri “Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xarici pasportlarının və ya onu əvəz edən sənədlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

  17 oktyabr 2014-cü il tarixli 1065-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 9 noyabr 2014-cü il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1345ilə 14.7-ci maddə ləğv edilmişdir.

   

  [61] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.7-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli” sözləri “6 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [62] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.8-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli” sözləri “6 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 fevral 2009-cu il tarixli 764-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 3, maddə 160) ilə 14.8-ci maddədə “immiqranta şəxsiyyət” sözləri “daimi yaşayan əcnəbiyə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsə qeydiyyat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519)  ilə 14.8-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

   

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  14.8. Azərbaycan Respublikasında 16 yaşına çatdıqdan sonra daimi yaşayan əcnəbiyə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsə qeydiyyat vəsiqəsinin verilməsinə görə.

  6 manat

   

  [63] 16 may 2014-cü il tarixli 963-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 27 may 2014-cü il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 05, maddə 468) ilə 14.8.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

   

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  14.8.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə:

   

  14.8.1.1.       3 ayadək

  30 manat

  14.8.1.2.       6 ayadək

  60 manat

  14.8.1.3.       1 ilədək

  120 manat

  14.8.1.4. tələbələr üçün illik

  40 manat

   

  [64] 16 may 2014-cü il tarixli 963-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 27 may 2014-cü il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 05, maddə 468) ilə yeni məzmunda 14.8.1-1-ci və 14.8.1-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

   

  [65] 16 may 2014-cü il tarixli 963-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 27 may 2014-cü il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 05, maddə 468) ilə 14.8.2-ci maddənin əvvəlinə “Yetkinlik yaşına çatmış əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  [66] 16 may 2014-cü il tarixli 963-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 27 may 2014-cü il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 05, maddə 468) ilə yeni məzmunda 14.8.2-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [67] 2 fevral 2009-cu il tarixli 764-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 3, maddə 160) ilə 14.9-cu maddədə “müvəqqəti yaşayış vəsiqəsinin” sözləri “Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazələrin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519) ilə 14.9-cu maddədə “icazələrin yenidən verilməsinə” sözləri “icazə vəsiqələrinin və müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın yenidən verilməsinə” sözləri ilə, “3 manat” sözləri “10 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [68] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.9-cu maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [69] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.10-cu maddənin “şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519) ilə 14.10-cu maddə çıxarılmışdır.

   

  [70] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.11-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli” sözləri “6 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [71] 30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519) ilə 14.12-ci maddədə “əcnəbinin” sözündən sonra “və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  [72] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.12-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli” sözləri “10 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

   

  22 oktyabr 2013-cü il tarixli 784-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 5 noyabr 2013-cü il, № 243; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1299ilə 14.12-ci maddə ləğv edilmişdir.

   

   

  [73] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.13-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli” sözləri “6 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [74] 22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 14.13-cü maddə çıxarılmış və müvafiq olaraq 14.14 və 14.15-ci maddələr 14.13 və 14.14-cü maddələr hesab edilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

   

  14.13. İtirilmiş xarici pasportların və ya onu əvəz edən sənədlərin yenidən verilməsinə görə.

  şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

   

   

  30 sentyabr 2005-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 2 noyabr 2005-ci il) ilə 14.14-cü maddəsində "qəbul edilmək" sözlərindən sonra ", bərpa edilmək" sözləri əlavə edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 14.14-cü maddədə “şərti maliyyə vahidinin 100,0 misli” sözləri “110 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [75] 30 iyun 2009-cu il tarixli 858-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  28 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 07, maddə 519)  ilə 14.15-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  16 may 2014-cü il tarixli 963-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 27 may 2014-cü il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 05, maddə 468) ilə 14.15-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

   

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

   

  14.15. ölkədə müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın verilməsinə görə:

  30 manat

  14.15.1. 1 ayadək

   

  14.15.2. 1 aydan 2 ayadək

  60 manat

  14.15.3. 2 aydan 3 ayadək

  90 manat

   

  [76] 16 may 2014-cü il tarixli 963-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 27 may 2014-cü il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 05, maddə 468) ilə yeni məzmunda 14.15-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [77] 30 dekabr 2010-cu il tarixli 39-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 27 yanvar  2011-ci il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 1, maddə 12) ilə yeni məzmunda 14.16-cı maddə əlavə edilmişdir.

   

  [78] 30 dekabr 2010-cu il tarixli 39-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 27 yanvar  2011-ci il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 1, maddə 12) ilə 15-ci maddənin adında “, habelə Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi verilərkən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbulu və ya vətəndaşlığından çıxması” sözləri “verilərkən, habelə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [79] 5 dekabr 2003-cü il tarixli 540-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 12, maddə 698) ilə 15-ci maddədə "vətəndaşlığı olmayan şəxslər" sözlərindən sonra "həmçinin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul edilməsi barədə vəsatət qaldıran xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" sözləri əlavə edilmişdir.

  30 sentyabr 2011-ci il tarixli 206-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; “Azərbaycan” qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 985) ilə 15-ci maddədə “məcburi köçkünlər” sözlərindən sonra “,16 yaşına çatmamış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  [80] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 16.1.1-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli” sözləri “11 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 16.1.1-ci maddə ləğv edilmişdir.

   

  [81] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 16.1.2-ci maddədə “40”rəqəmi “55” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [82] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 16.1.4-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 16.1.4-cü maddədə “2” rəqəmi “4”rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [83] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 16.1.5-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 16.1.5-ci maddədə “2” rəqəmi “4”rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [84] 14 iyun 2016-cı il tarixli 291-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2016-cı il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1014ilə 16.1.6-cı maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

   

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

   

  16.1.6. birdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün

  50 ABŞ dolları

   

   

  [85] 17 oktyabr 2014-cü il tarixli 1065-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 9 noyabr 2014-cü il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1345ilə 16.1.6-cı və 16.1.7-ci maddələr yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  16.1.6. Şəxsi dəvətlə, işgüzar və kommersiya işləri ilə əlaqədar dövlət və ictimai-siyasi təşkilatlar və eləcə də xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan özəl strukturların müraciəti ilə adi giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsinə görə (3 gündən 3 ayadək müddətə):

   

  16.1.6.1. birdəfəlik giriş vizası;

  50 ABŞ dolları

  16.1.6.2. ikidəfəlik giriş vizası;

  100 ABŞ dolları

  16.1.7. Qanunla müəyyən edilmiş hallarda 1 il müddətinə çoxdəfəlik giriş-çıxış üçün giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün

  350 ABŞ dolları

   

  [86] 17 oktyabr 2014-cü il tarixli 1065-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 9 noyabr 2014-cü il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1345ilə 16.1.8-ci maddədə “Turistlərin (yalnız turist vauçeri və ya turist göndərişini təqdim edənlərə şamil olunur)” sözləri “Turizm vizalarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  14 iyun 2016-cı il tarixli 291-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2016-cı il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1014ilə 16.1.8-ci və 16.1.9-cu maddələr ləğv edilmişdir.

   

  [87] 22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 16.1.8-ci maddə yeni  redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

   

  16.1.8. şəxsi kontraktla təhsil alan tələbələrin vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün;

  20 ABŞ dolları

   

   

  [88] 17 oktyabr 2014-cü il tarixli 1065-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 9 noyabr 2014-cü il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1345ilə 16.1.9-cu maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  16.1.9. tranzit vizaların rəsmiləşdirilməsi üçün:

   

  16.1.9.1. adi tranzit viza;

  20 ABŞ dolları

  16.1.9.2. ikidəfəli tranzit viza;

  40 ABŞ dolları

   

  [89] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 16.1.10-cu və 16.1.11-ci maddələr ləğv edilmişdir.

   

  [90] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 16.2.2-ci maddədə “300”rəqəmi “400” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [91] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 16.3.1-ci maddədə “30”rəqəmi “40” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [92] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 16.3.7-ci maddədə “20” rəqəmi “30” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [93] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 16.4.1.1-ci maddədə “şərti maliyyə vahidinin 3,0 misli” sözləri “4 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [94] 30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 16.5-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

   

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  16.5. Sənədlərin leqallaşdırılmasına görə:

   

  16.5.1. təhsil, əmək, VVAQ sənədlərinin leqallaşdırılmasına görə:

   

  16.5.1.1. Azərbaycan Respublikasında:

   

  - Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 3,0 misli

  - əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

  16.5.1.2. xarici ölkədə:

   

  - Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  20 ABŞ dolları

  - əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  30 ABŞ dolları

  16.5.2. sahibkarlıq, kommersiya, təsərrüfat fəaliyyətilə əlaqədər sənədlərin və digər sənədlərin leqallaşdırılmasına görə:

   

  16.5.2.1. Azərbaycan Respublikasında:

   

  - Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

  - əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  16.5.2.2. xarici ölkədə:

   

  - Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  50 ABŞ dolları

  - əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün

  80 ABŞ dolları

   

  [95] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə16.6.6-cı maddədə “50” rəqəmi “60” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [96] 19 aprel 2013-cü il tarixli 625-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 19 may 2013-cü il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 474ilə 17.1.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  17.1.1. diplomatik pasport almaq üçün;

   

  [97] 17 oktyabr 2014-cü il tarixli 1065-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 9 noyabr 2014-cü il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1345ilə 17.3-cü maddədən “və ya onun etibar müddətinin artırılmasına” sözləri çıxarılmışdır.

   

  [98] 1 sentyabr 2005-ci il tarixli 979-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 10, maddə 873) ilə yeni məzmunda 17.6-cı maddə əlavə olunmuşdur.

   

  [99] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə yeni məzmunda 17.7-ci və 17.8-ci maddələr əlavə edilmişdir.

   

  30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 17.8-ci maddədə “yuxarı” sözü “fərqli” sözü ilə əvəz edilmişdir, “dərəcəsi” sözündən sonra “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  14 iyun 2016-cı il tarixli 291-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2016-cı il, № 137) ilə 17.8-ci maddə ləğv edilmişdir.

   

  [100] 30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 18-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

   

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  Maddə 18. Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsi , nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri povlət rusumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  18.1. İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə iddia sənədinin verilməsi üçün (iddia sənədinin ilkin ekspertizası və ekspertizası daxil olmaqla):

   

  18.1.1. bir ixtira, birfaydalı model və bir sənaye nümunəsi üçün:

   

  18.1.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 8,0 misli

  18.1.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  80 ABŞ dolları

  18.1.2. əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 1-dən artıq hər asılı olmayan bəndi üçün:

   

  18.1.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

  18.1.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  40 ABŞ dolları

  18.1.3. əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 10-dan artıq hər asılı olan bəndi üçün:

   

  18.1.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

  18.1.3.2. əcnəbilər yə vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  10 ABŞ dolları

  18.1.4. sənaye nümunəsinin 20-dən artıq hər əlavə sənaye nümunəsi üçün:

   

  18.1.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

  18.1.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  10 ABŞ dolları

  18.1.5. iddia sənədinin mətninin 30-dan artıq hər səhifəsi üçün:

   

  18.1.5.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 0,5 misli

  18.1.5.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  1 ABŞ dolları

  18.2. İddia sənədi üzrə ilkinliyin xahiş edilməsi üçün (bir ədəd ilkinlik üçün):

   

  18.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

  18.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  30 ABŞ dolları

  18.3. İddia sənədinin verildiyi tarixdən 1 ay keçdikdən sonra iddia sənədi materiallarında düzəliş və əlavələrin aparılması üçün:

   

  18.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

  18.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  25 ABŞ dolları

  18.4. Ekspertizanın sorğusuna cavabın verilmə müddətinin uzadılması üçün (12 aydan artıq olmamaq şərti ilə, hər bir ay üçün):

   

  18.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

  18.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  10 ABŞ dolları

  18.5. İddia sənədinə dair məlumatın müəyyən edilmiş müddətdən tez dərci üçün:

   

  18.5.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

  18.5.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  45 ABŞ dolları

  18.6. İddia sənədi barəsində məlumatın dərci üçün:

   

  18.6.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

  18.6.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  30 ABŞ dolları

  18.7. İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsi barəsində məlumat axtarışı aparılması üçün vəsatət verilməsinə görə.

  şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

  18.8. Vəsatət əsasında ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi barəsində iddia sənədinin mahiyyətcə ekspertizasının aparılması:

   

  18.8.1. bir ədəd ixtira üçün:

   

  18.8.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

  18.8.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  100 ABŞ dolları

  18.8.2. bir ədəd faydalı model üçün:

   

  18.8.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

  18.8.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  70 ABŞ dolları

  18.8.3. bir ədəd sənaye nümunəsi üçün:

   

  18.8.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

  18.8.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  70 ABŞ dolları

  18.8.4. əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 1-dən artıq hər asılı olmayan bəndi üçün:

   

  18.8.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.8.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  50 ABŞ dolları

  18.8.5. əlavə olaraq çoxbəndli düsturun 10-dan artıq hər asılı olan bəndi üçün:

   

  18.8.5.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

  18.8.5.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  20 ABŞ dolları

  18.8.6. sənaye nümunəsinin 20-dən artıq hər əlavə sənaye nümunəsi üçün:

   

  18.8.6.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

  18.8.6.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  20 ABŞ dolları

  18.9. İxtira barəsində iddia sənədinin faydalı model barəsində iddia sənədinə çevrilməsi üçün:

   

  18.9.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

  18.9.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  20 ABŞ dolları

  18.10. Faydalı model barəsində iddia sənədinin ixtira barəsində iddia sənədinə çevrilməsi üçün:

   

  18.10.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

  18.10.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  30 ABŞ dolları

  18.11. Apellyasiya komissiyasına etirazla müraciət edilməsi:

   

  18.11.1. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə patentin verilməsindən imtina qərarına qarşı:

   

  18.11.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.11.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  60 ABŞ dolları

  18.11.2. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi barəsində dərc olunmuş iddia sənədinə qarşı:

   

  18.11.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

  18.11.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  15 ABŞ dolları

  18.11.3. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə patentin verilməsinə qarşı:

   

  18.11.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

  18.11.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  120 ABŞ dolları

  18.12. Otürülmüş müddətlərin bərpası:

   

  18.12.1. patent verilməsindən imtina qərarı barəsində iddiaçı tərəfindən apellyasiya komissiyasına etirazla müraciət edilməsi üçün:

   

  18.12.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

  18.12.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  40 ABŞ dolları

  18.12.2. dərc olunmuş iddia sənədi üzrə daxil olan etirazla bağlı iddiaçının apellyasiya komissiyasına cavab verilməsi üçün:

   

  18.12.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.12.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  50 ABŞ dolları

  18.13. Sənaye mülkiyyəti obyektinin qeydiyyatı, patentin verilməsi və dərc olunması ilə bağlı:

   

  18.13.1. ixtira üçün:

   

  18.13.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

  18.13.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  100 ABŞ dolları

  18.13.2. faydalı model üçün:

   

  18.13.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

  18.13.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  70 ABŞ dolları

  18.13.3. sənaye nümunəsi üçün:

   

  18.13.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

  18.13.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  70 ABŞ dolları

  18.13.4. patentə məxsus təsvirin düsturla birlikdə 30-dan artıq hər səhifəsi üçün:

   

  18.13.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 0,5 misli

  18.13.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  1 ABŞ dolları

  18.14. Dərc olunduqdan sonra iddia sənədinin materialları ilə tanış olmaq üçün:

   

  18.14.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 8,0 misli

  18.14.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  30 ABŞ dolları

  18.15. Patentin dublikatının və patentə görə hüquqların qismən başqa şəxsə keçməsinə dair patentin verilməsi üçün:

   

  18.15.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

  18.15.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  20 ABŞ dolları

  18.16. Verilmiş patentdə dəyişikliklər edilməsi üçün:

   

  18.16.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

  18.16.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  20 ABŞ dolları

  18.17. Sənaye mülkiyyəti obyektləri ilə bağlı hüquqların verilməsi barəsində müqavilələrin qeydiyyata alınmaı üçün:

   

  18.17.1. bir ədəd ixtira, bir ədəd faydalı model və bir ədəd sənaye nümunəsinə dair iddia sənədi üzrə, ayrılıqda hər biri üçün:

   

  18.17.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.17.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  70 ABŞ dolları

  18.17.2. bir ədəd ixtira patenti, bir ədəd faydalı model patenti və bir ədəd sənaye nümunəsi patenti üzrə, ayrılıqda hər biri üçün:

   

  18.17.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.17.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  100 ABŞ dolları

  18.17.3. ixtira, faydalı model, sənaye nümunəsinə görə bir

  neçə iddia sənədi üçün (birdən artıq hər patent üçün):

   

  18.17.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

  18.17.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  40 ABŞ dolları

  18.17.4. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin bir neçə patenti üçün (1-dən artıq hər patent üçün):

   

  18.17.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.17.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  70 ABŞ dolları

  18.18. İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsi obyektindən istifadə hüququnun verilməsi barədə müqдvilənin qeydiyyata alınması üçün:

   

  18.18.1. bir iddia sənədi üçün:

   

  18.18.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.18.1. 2. əcnəbilər və vətəndaşlığı plmayanlar üçün;

  70 ABŞ dolları

  18.18.2. bir neçə iddia sənədi ücün (hər əlavə iddia sənədi üçün):

   

  18.18.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.18.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  50 ABŞ dolları

  18.19. Lisenziya müqavilələrinin qeydiyyata alınması:

   

  18.19.1. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin hər birinin ayrılıqda bir ədəd patenti üçün:

   

  18.19.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.19.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  100 ABŞ dolları

  18.19.2. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin hər birinin ayrılıqda bir neçə patenti üçün (birdən artıq nəzərdə tutulan hər patent üçün):

   

  18.19.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

  18.19.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  70 ABŞ dolları

  18.20. iddia sənədi və ya patenti üzrə hüquqların verilməsinə dair qeydiyyata alınmış müqavilələrdə və ya obyektin istifadəsi ilə bağlı qeydiyyata alınmış lisenziya müqavilələrində dəyişikliklərin edilməsi üçün:

   

  18.20.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.20.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  30 ABŞ dolları

  18.21. İlkin istifadəçinin hüquqlarının tanınması məqsədi ilə onun iddiasına baxılması üçün:

   

  18.21.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.21.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  50 ABŞ dolları

  18.22. İxtira patentinin qüvvədə saxlanması üçün:

   

  18.22.1. 3-cü ildən 10-cu ilə kimi:

   

  18.22.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli artırılmaqla 40 ABŞ dolları, hər artan il üçün 20 ABŞ dolları artırılmaqla

  18.22.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  40 ABŞ dolları, hər artan il üçün 20 ABŞ dolları artırılmaqla

  18.22.2. 11-ci ildən 20-ci ilə kimi:

   

  18.22.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 3,0 misli artırılmaqla

  18.22.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  200 ABŞ dolları, hər artan il üçün 20 ABŞ dolları artırılmaqla

  18.23. Faydalı model patentinin qüvvədə saxlanılması üçün, 3-cü ildən 10-cu ilə kimi:

   

  18.23.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli artırılmaqla

  18.23.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  40 ABŞ dolları, hər artan il üçün əlavə 20 ABŞ dolları artırılmaqla

  18.24. Sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə saxlanması üçün, 3-cü ildən 10-cu ilə kimi:

   

  18.24.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli artırılmaqla

  18.24.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  40 ABŞ dolları, hər artan il üçün əlavə 20 ABŞ dolları artırılmaqla

  18.25. Patentin qüvvədə olma ilində illik rusumun ödənilməsi ilə bağlı ötürülən müddətin 12 aya qədər verilməsinə görə, hər ay üçün:

   

  18.25.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

  18.25.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  10 ABŞ dolları

  18.26. Əmtəə nişanının və ya coğrafi göstəricisinin qeydə alınması barəsində verilən iddia sənədi üçün (əmtəənin və ya göstərilən xidmətin 5-dən artıq olmayan sinifləri üçün):

   

  18.26.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün, o cümlədən:

  şərti maliyyə vahidinin 60,0 misli

  18.26.1.1. iddia sənədinin ilkin ekspertizası üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.26.1.2. iddia sənədinin ekspertizası üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 50,0 misli

  18.26.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ücün, o cümlədən:

  130 ABŞ dolları

  18.26.2.1. iddia sənədinin ilkin ekspertizası üçün;

  30 ABŞ dolları

  18.26.2.2. iddia sənədirrin ekspertizası üçün.

  100 ABŞ dolları

  18.27. Əmtəənin və ya göstərilən xidmətin 5-dən artıq hər sinfi üçün:

   

  18.27.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.27.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  40 ABŞ dolları

  18.28. İddiaçının vəsatəti əsasında "Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinin 12-ci hissəsinə uyğun olaraq, müddətin əlavə 2 ay uzadılması üçün:

   

  18.28.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

  18.28.2. əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  20 ABŞ dolları

  18.29. Əmtəə nişanına dair ilkinliyin istənilməsi üçün:

   

  18.29.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.29.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  30 ABŞ dolları

  18.30. Əmtəə nişanına və coğrafi göstəriciyə dair verilmiş iddia sənədi materiallarında düzəlişlərin, dəqiqləşdirmələrin aparılması, əlavələrin edilməsi üçün:

   

  18.30.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.30.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  20 ABŞ dolları

  18.31. Ekspertizanın sorğusuna cavabın verilmə müddətinin uzadılması üçün:

   

  18.31.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.31.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  25 ABŞ dolları

  18.32. Əmtəə nişanına və coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədinin verilən tarixdən bir ay ərzində ekspertizasının aparılması üçün:

   

  18.32.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

  18.32.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  70 ABŞ dolları

  18.33. Ötürülmüş müddətin bərpası ilə bağlı, iddia sənədi barədə ekspertizanın qərarı ilə razı olmadıqda apellyasiya komissiyasına etiraz verilməsi üçün:

   

  18.33.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

  18.33.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  30 ABŞ dolları

  18.34. Apellyasiya komissiyasına etirazın verilməsi:

   

  1 8.34.1 . əmtəə nişanına dair iddia sənədinə baxılma barədə ilkin ekspertizanın rədd qərarına qarşı:

   

  18.34.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

  18.34.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  30 ABŞ dolları

  18.34.2. coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədinə baxılma barədə ilkin ekspertizanın rədd qərarına qarşı:

   

  1 8.34.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

  18.34.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  30 ABŞ dolları

  18.34.3. əmtəə nişanına dair iddia sənədi barəsində ekspertizanın qərarına qarşı:

   

  18.34.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 50,0 misli

  18.34.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  120 ABŞ dolları

  18.34.4. coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədi barəsində ekspertizanın qərarına qarşı:

   

  18.34.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

  18.34.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  70 ABŞ dolları

  18.34.5. qeydə alınmış əmtəə nişanına qarşı:

   

  18.34.5.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 70,0 misli

  18.34.5.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  150 ABŞ dolları

  18.34.6. qeydə alınmış coğrafi göstəriciyə qarşı:

   

  18.34.6.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

  18.34.6.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  100 ABŞ dolları

  18.35. Qeydə alınması, məlumatın dərci və şəhadətnamənin verilməsi üçün:

   

  18.35.1. əmtəə nişanı ücün:

   

  18.35.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

  18.35.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  150 ABŞ dolları

  18.35.2. Coğrafi göstərici üçün:

   

  18.35.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 25,0 misli

  18.35.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  70 ABŞ dolları

  18.35.3. kollektiv nişan ücün:

   

  18.35.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 50,0 misli

  18.35.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  200 ABŞ dolları

  18.36. Reyestrdə və şəhadətnamədə qeydiyyatla bağlı məlumatlarda dəyişikliklər edilməsi üçün:

   

  18.36.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.36.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  50 ABŞ dolları

  18.37. Əmtəə nişanı və coğrafi göstəriciyə dair şəhadətnamələrin dublikatının və əmtəə nişanına hüquqların qismən başqa şəxsə keçməsinə dair şəhadətnamənin verilməsi üçün:

   

  18.37.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

  18.37.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  30 ABŞ dolları

  18.38. Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin reyestr məlumatlarından çıxarış verilməsi üçün:

   

  18.38.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

  18.38.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  15 ABŞ dolları

  18.39. Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin qeydiyyatı üçün:

   

  18.39.1. iddia sənədi üzrə bir ədəd əmtəə nişanı üçün:

   

  18.39.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

  18.39.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  70 ABŞ dolları

  18.39.2. iddia sənədləri üzrə bir neçə əmtəə nişanı üçün (1-dən artıq hər əmtəə nişanı üçün):

   

  18.39.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

  18.39.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  40 ABŞ dolları

  18.39.3. qeydə alınmış bir ədəd əmtəə nişanı üçün:

   

  18.39.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 50,0 misli

  18.39.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  120 ABŞ dolları

  18.39.4. qeydə alınmış bir neçə əmtəə nişanları üçün (1-dən artıq hər əmtəə nişanı üçün):

   

  18.39.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

  18.39.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  80 ABŞ dolları

  18.40. Lisenziya müqavilələrinin qeydə alınması:

   

  18.40.1. bir ədəd əmtəə nişanı üçün:

   

  18.40.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 70,0 misli

  18.40.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  150 ABŞ dolları

  18.40.2. bir neçə əmtəə nişanı üçün (1-dən artıq hər əmtəə nişanı üçün):

   

  18.40.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

  18.40.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  100 ABŞ dolları

  18.41. Əmtəə nişanı barəsində qeydə alınmış lisenziya müqavilələrində, hüquqların verilməsi barədə müqavilələrdə dəyişikliklərin aparılması üçün:

   

  18.41.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.41.2. əcnəbilər yə vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  30 ABŞ dolları

  18.42. Qeydiyyatın qüvvədə olma müddəti qurtardıqdan sonra onun müddətinin uzadılması üçün:

   

  18.42.1. əmtəə nişanı üçün:

   

  18.42.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 85,0 misli

  18.42.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  250 ABŞ dolları

  18.42.2. coğrafi göstərici üçün:

   

  18.42.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

  18.42.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  100 ABŞ dolları

  18.42.3. kollektiv nişanı üçün:

   

  18.42.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlan üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 130,0 misli

  18.42.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  300 ABŞ dolları

  18.43. Qeydiyyatın qüvvədə olma müddəti keçdikdən sonra müddətin uzadılması üçün verilən 6 aya görə, hər ay üçün:

   

  18.43.1. əmtəə nişanı üçün:

   

  18.43.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

  18.43.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  10 ABŞ dolları

  18.43.2. coğrafi göstərici üçün:

   

  18.43.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

  18.43.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  10 ABŞ dolları

  18.43.3. kollektiv nişan üçün:

   

  18.43.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

  18.43.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  10 ABŞ dolları

  18.44. Patent müvəkkillərinə namizədin patent müvəkkili kimi attestasiya olunması üçün.

  şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

  18.45. Patent müvəkkillərinin qeydiyyata alınması üçün.

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

  18.46. Patent müvəkkillərinə şəhadətnamə verilməsi üçün.

  şərti maliyyə vahidinin 8,0 misli

  18.47. Qeydiyyata alınmış patent müvəkkili barədə məlumatların dərc olunması üçün.

  şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

  18.48. Attestasiya komissiyasının qərarına görə, apellyasiya komissiyasına etiraz vermək üçün.

  şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

  18.49. İxtiraya görə patent alınması üçün Avrasiya Patent İdarəsinə iddia sənədinin verilməsinə görə (formal əlamətlər üzrə ekspertizanın tələblərinə uyğunluğun yoxlanılması)

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.50. Azərbaycan Respublikasına aid Avrasiya patentlərinin qüvvədə saxlanması üçün:

   

  18.50.1. 3 ildən 10 ilə kimi:

   

  18.50.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli artırılmaqla

  18.50.1.2. əçnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  40 ABŞ dolları hər növbəti il üçün 20 ABŞ dolları artırılmaqla

  18.50.2. 11-ci ildən 20-ci ilə kimi:

   

  18.50.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli artırılmaqla

  18.50.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

  200 ABŞ dolları hər növbəti il üçün 20 ABŞ dolları artırılmaqla

  18.51. Patent kooperasiya haqqında müqaviləyə müvafiq olaraq iddia sənədinin alınması və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Beynəlxalq Bürosuna göndərilməsi üçün.

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misi

  18.52. İddiaçının xahişi ilə bir ədəd milli iddia sənədinin və ya onun barəsində məlumatların (Patent Kooperasiya müqavilənin təlimatının 17.1 (v) qaydası, ilkin sənəd) təsdiqlənmiş surətinin Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Beynəlxalq Bürosuna göndərilməsi üçün.

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misi

  18.53. Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı barədə sazişə uyğun olaraq (Madrid sazişi) əmtəə nişanının beynəlxalq qeydiyyatı üçün iddia sənədlərinin verilməsinə görə.

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misi

  18.54. Əmtəə nişanının beynəlxalq qeydiyyatının qüvvədə olma müddətinin uzadılması üçün.

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misi

  18.55. Odlu ov və ya idman silahının saxlanması, təyinatı üzrə istifadə edilməsi hüququnu təsdiq edən şəhadətnamənin verilməsinə görə:

   

  18.55.1. ilkin qeydiyyata görə;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.55.2. təkrar qeydiyyata görə.

  şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

  18.56. Xidməti silahın əldə edilməsinə icazənin verilməsinə görə:

   

  18.56.1. ilkin qeydiyyata görə;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.56.2. təkrar qeydiyyata görə.

  şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

  18.57. Ov icazələrinin verilməsi üçün.

  şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

  18.58. Əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasında haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmələri üçün fərdi icazələrin alınmasına və onların müddətinin uzadılmasına görə:

   

  18.58.1. ilkin icazəyə görə;

  şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

  18.58.2. icazənin müddətinin uzadılmasına görə.

  şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.59. Qaz qurğularının xəritələrindən (sxemlərindən) istifadəyə görə.

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.60. Seleksiya nailiyyətləri sahəsində:

  18.60.1. Seleksiya nailiyyətinə sifarişin verilməsi və onun ilkin ekspertizası üçün:

   

  18.60.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.60.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  50 ABŞ dolları

  18.60.2. Sifarişçinin təşəbbüsü ilə seleksiya nailiyyətinin sifariş sənədlərində əlavələr, dəqiqləşmələr və düzəlişlər üçün:

   

  18.60.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

   şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

  18.60.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

   20 ABŞ dolları.

  18.60.3. Sifarişçinin təşəbbüsü ilə seleksiya nailiyyətlərinin adının dəyişdirilməsi üçün:

   

  18.60.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

   şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.60.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  100 ABŞ dolları.

  18.60.4. Seleksiya nailiyyətinə güzəştlə patent hüququnun başqasına verilməsi üçün:

   

  18.60.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.60.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün; 

  100 ABŞ dolları

  18.60.5. Sortun yeniliyinə görə ekspertizası üçün:

   

  18.60.5.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.60.5.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  50 ABŞ dolları

  18.60.6. Seleksiya nailiyyətlərinin yeniliyinə görə iddia edildikdə:

   

  18.60.6.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.60.6.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

   25 ABŞ dolları

  18.60.7. Seleksiya nailiyyələtlərinin yekcinsliyinin, sabitliyinin sınaqdan keçirilməsinə görə:

   

  18.60.7.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

   şərti maliyyə vahidinin 50,0 misli

  18.60.7.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  300 ABŞ dolları

  18.60.8. Patentin verilməsi və seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilməsinə görə:

   

  18.60.8.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

   şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

  18.60.8.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

   150 ABŞ dolları

  18.60.9. Müəlliflik şəhadətnaməsinin verilməsi üçün:

   

  18.60.9.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

   şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

  18.60.9.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

   150 ABŞ dolları

  18.60.10. Patentin sürətinin verilməsinə görə:

   

  18.60.10.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

   şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.60.10.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

   100 ABŞ dolları

  18.60.11. Patentin saxta olmasına aid ərizə daxil olduqda:

   

  18.60.11.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

   şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.60.11.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

   100 ABŞ dolları

  18.60.12. Seleksiya nailiyyətinə açıq lisenziyanın verilməsinə görə:

   

  18.60.12.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

   şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.60.12.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

   100 ABŞ dolları

  18.60.13. Seleksiya nailiyyətinə açıq lisenziyanın fəaliyyətinin dayandırılması haqda sifariş edildikdə:

   

  18.60.13.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

   şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.60.13.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

  100 ABŞ dolları

  18.60.14. Seleksiya nailiyyətinə məcburi lisenziyanın verilməsinə təqdim edilən ərizə üçün:

   

  18.60.14.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

  şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.60.14.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

   100 ABŞ dolları

  18.60.15. Seleksiya nailiyyətinə məcburi lisenziyanın verilməsinə görə:

   

  18.60.15.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

   şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.60.15.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

   

   100 ABŞ dolları

  18.60.16. Seleksiya nailiyyətinə məcburi lisenziyanın fəaliyyət müddətinin uzadılmasına görə:

   

  18.60.16.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

   şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.60.16.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

   100 ABŞ dolları

  18.61. İl ərzində seleksiya nailiyyəti patentinin qüvvədə saxlanmasına görə bitki qrupları üzrə:

   

  18.61.1. dənli, dənli-paxlalılar, qarğıdalı, pambıq, tütün, şəkər çuğunduru, kartof, pomidor, badımcan, bibər, kələm və s. üçün:

   

  18.61.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

   şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli miqdarında, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli miqdarında

  18.61.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

   

  100 ABŞ dolları, hər artan il üçün 30 ABŞ dolları

  18.61.2. Bəzək bitkiləri, meşə bitkiləri üçün:

   

   

  18.61.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

   

   şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli miqdarında, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli miqdarında

  18.61.2. 2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

   

  30 ABŞ dolları, hər artan il üçün 25 ABŞ dolları

  18.61.3. 18.61.1. və 18.61.2-ci maddələrinə aid olmayan digər bitkilər üçün:

   

   

  18.61.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün; 

   

  şərti maliyyə vahidinin 8,0 misli miqdarında, hər artan il üçün maliyyə vahidinin 5,0 misli miqdarında

  18.61.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

   

  - 70 ABŞ dolları, hər artan il üçün 35 ABŞ dolları

  18.62. Adlar verilən şərabçılıq məhsullarına görə:

   

   

  18.62.1. ekspertiza üçün; 

   

  - şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

  18.62.2. dövlət reyestrində qeydiyyata alınma üçün; 

   

  - şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.62.3. attestasiya üçün; 

   

  - şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

  18.63. İnteqral sxem topologiyası sahəsində:

   

   

  18.63.1. topologiyaya əmlak hüququnun vərəsəlik üzrə keçməsinin qeydiyyatı və qeydiyyat haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün:

   

   

  18.63.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və hüquqi şəxsləri üçün;

   

  şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

  18.63.1.2. xarici hüquqi şəxslər, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün;

   

  20 ABŞ dolları

  18.63.2. topologiyaya əmlak hüquqlarının verilməsi haqqında müqavilənin qeydiyyatı və qeydiyyat haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün:

   

   

  18.63.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və ya hüquqi şəxsləri üçün;

   

   şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

  18.63.2.2. xarici hüquqi şəxslər, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün

   

   40 ABŞ dolları.

  18.64. Nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi

   

  18.64.1. Nəqliyyat vasitələrinin, həmçinin motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların illik texniki baxışdan keçirilməsi üçün:

   

   

  18.64.1.1. avtonəqliyyat vasitələri üçün;

   

   şərti maliyyə vahidinin10 manat

  18.64.1.2. motonəqliyyat vasitələri, qoşqular və yarımqoşqular üçün

   

  şərti maliyyə vahidinin 5 manat.

  18.64.2. Nəqliyyat vasitələrinin texniki uçot göstəricilərinə dəyişikliklər edilməsi zamanı və ya nəqliyyat vasitəsi alıcısının tələbi ilə nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış keçirilməsi üçün:

   

  18.64.2.1. Avtonəqliyyat vasitələri üçün

  şərti maliyyə vahidinin 10 manat

  18.64.2.2. Motonəqliyyat vasitələri, qoşqular və yarımqoşqular üçün

  şərti maliyyə vahidinin 5 manat

  18.64.3. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilələrin müvafiq icra hakimiyyəti orqanında dövlət qeydiyyatına görə

  20 manat

  18.64.4. Milli və beynəlxalq sürücülük vəsiqələrinin sənədləşdirilməsi və təqdim edilməsi üçün

  20 manat

  18.65.  Məlumat topluları sahəsində:

   

   

  18.65.1.  xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat toplusunun rəsmi qeydiyyatı üçün:

   

   

  18.65.1.1.  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və hüquqi şəxsləri üçün

   

  şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli;

  18.65.1.2.  xarici hüquqi şəxslər, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün

   

   20 ABŞ dolları;

  18.65.2.  xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat toplusuna hüquqların tam və ya qismən verilməsi haqqında müqavilənin rəsmi qeydiyyatı üçün:

   

   

  18.65.2.1.  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və hüquqi şəxsləri üçün

   

   şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli;

  18.65.2.2.  xarici hüquqi şəxslər, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün

   

  40 ABŞ dolları.

   

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18-ci maddənin adına “əlaqəli hüquqlar obyektinin” sözlərindən sonra “inteqral sxem topologiyasının və məlumat toplularının” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  [101] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 14 noyabr  2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) ilə 18.3-1 maddə əlavə olunmuşdur.

   

  [102] 29 may 2012-ci il tarixli 374-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti 10 iyul 2012-ci il, № 150, “Azərbaycan” qəzeti 12 iyul 2012-ci il, № 152, Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №7, maddə 646) ilə 18.1-18.10-cu, 18.14-cü, 18.26-18.32-ci, 18.49-18.53-cü maddələr ləğv edilmişdir.

   

  [103] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 14 noyabr  2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) ilə 18.13-cü maddədə “Sənaye mülkiyyəti obyektinin” sözləri “İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [104] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 14 noyabr  2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) ilə 18.17-ci maddədə “Sənaye mülkiyyəti obyektinin” sözləri “İxtira, faydalı model, sənaye nümunəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [105] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 14 noyabr  2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) ilə  18.18-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [106] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.22.1-ci maddədə “5 manat, hər artan il üçün 3 manat artırılmaqla” sözləri “fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 10 manat, hər artan il üçün 6 manat artırılmaqla, digər şəxslər üçün 50 manat, hər artan il üçün 30 manat artırılmaqla” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [107] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.22.2-ci maddədə “40 manat, hər artan il üçün 4 manat artırılmaqla” sözləri “fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 60 manat, hər artan il üçün 8 manat artırılmaqla, digər şəxslər üçün 300 manat, hər artan il üçün 40 manat artırılmaqla” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [108] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 14 noyabr  2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) ilə  18.22.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

   

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.22.3-cü maddədə “100 manat, hər artan il üçün 10 manat artırılmaqla” sözləri “fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 142 manat, hər artan il üçün 10 manat artırılmaqla, digər şəxslər üçün 710 manat, hər artan il üçün 50 manat artırılmaqla” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [109] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.23-cü maddədə “5 manat, hər artan il üçün 3 manat artırılmaqla” sözləri “fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 10 manat, hər artan il üçün 6 manat artırılmaqla, digər şəxslər üçün 50 manat, hər artan il üçün 30 manat artırılmaqla” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [110] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.24.1-ci maddədə “5 manat, hər artan il üçün 3 manat artırılmaqla” sözləri “fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 10 manat, hər artan il üçün 6 manat artırılmaqla, digər şəxslər üçün 50 manat, hər artan il üçün 30 manat artırılmaqla” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [111] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 14 noyabr  2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) ilə 18.24-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

  Sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə saxlanılması üçün, 3-cü ildən 10-cu ilə kimi – 5 manat, hər artan il üçün 3 manat  artırılmaqla

   

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.24.2-ci maddədə “50 manat, hər artan il üçün 10 manat artırılmaqla” sözləri “fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 60 manat, hər artan il üçün 8 manat artırılmaqla, digər şəxslər üçün 300 manat, hər artan il üçün 40 manat artırılmaqla” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [112] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.25-ci maddədə “3 manat” sözləri “fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün 3 manat, digər şəxslər üçün 15 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [113] 20 oktyabr 2009-cu il tarixli 889-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 dekabr 2009-cu il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.34-1-ci, 18.34-2-ci və 18.34-3-cü maddələr əlavə edilmişdir.

   

  [114] 20 oktyabr 2009-cu il tarixli 889-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 dekabr 2009-cu il, № 286) ilə 18.35-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [115] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 14 noyabr  2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) ilə 18.38-ci maddədə “Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin” sözləri “İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının və coğrafi göstəricinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [116] 20 oktyabr 2009-cu il tarixli 889-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 dekabr 2009-cu il, № 286) ilə 18.39-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [117] 28 oktyabr 2014-cü il tarixli 1096-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 noyabr 2014-cü il, № 252Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1370) ilə 18.41-ci maddəsində “Əmtəə nişanı barəsində qeydə alınmış lisenziya müqavilələrində,” sözləri “Əmtəə nişanına dair” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [118] 20 oktyabr 2009-cu il tarixli 889-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 dekabr 2009-cu il, № 286) ilə 18.11-ci, 18.12.1-ci, 18.12.2-ci, 18.33-cü, 18.34-cü, 18.48-ci maddələrdə ismin müvafiq hallarında "apellyasiya komissiyası" sözləri ismin müvafiq hallarında "apellyasiya şurası" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [119] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 14 noyabr  2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) ilə 18.50.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

   

  [120] 11 fevral 2011-ci il tarixli 64-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti 22 aprel 2011-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, №04, maddə 245) ilə 18.51-ci maddəsində “müqaviləyə” sözündən sonra “və Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Haaqa müqaviləsinin Cenevrə Aktına” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  [121] 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 18.57-ci maddə çıxarılmışdır.

   

  [122] 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 18.58.1-ci maddədə “45” rəqəmi “1000” rəqəmi ilə əlavə edilmişdir.

  30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 18.58.2-ci maddədə “25” rəqəmi “1000” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  16 may 2014-cü il tarixli 963-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 27 may 2014-cü il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 05, maddə 468) ilə 18.58-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  18.58. Əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasında haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmələri üçün fərdi icazələrin alınmasına və onların müddətinin uzadılmasına görə:

  18.58.1. ilkin icazəyə görə - 1000 manat;

  18.58.2. icazənin müddətinin uzadılmasına görə - 1000 manat;

   

  [123] 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 708-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  16 dekabr 2008-ci il, № 280, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1047) ilə yeni məzmunda 18.62-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [124] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.62-1.1-ci maddədə “5 manat” sözləri “hüquqi şəxslər 20 manat, fiziki şəxslər 5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [125] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.62-1.2-ci maddədə “7 manat” sözləri “hüquqi şəxslər 20 manat, fiziki şəxslər 10 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [126] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.63-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

                  əvvəlki redaksiayada deyilirdi:

      18.63. İnteqral sxem topologiyası sahəsində:

  18.63.1. topologiyaya əmlak hüququnun vərəsəlik üzrə keçməsinin qeydiyyatı və qeydiyyat haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün - 5 manat;

  18.63.2. topologiyaya əmlak hüquqlarının verilməsi haqqında müqavilənin qeydiyyatı və qeydiyyat haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün - 7 manat.

   

  [127] 11 may 2010-cu il tarixli 1011-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 12 iyun 2010-cu il, № 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 485) ilə 18.64.1-ci və 18.64.2-ci maddələrində “xüsusi qoruma” sözləri “müəlliflik hüququ və ya xüsusi qorunma” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.64.1-ci maddədə “5 manat” sözləri “hüquqi şəxslər 30 manat, fiziki şəxslər 10 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [128] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.64.2-ci maddədə “7 manat” sözləri “hüquqi şəxslər 30 manat, fiziki şəxslər 10 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [129] 22 oktyabr 2013-cü il tarixli 786-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 5 noyabr 2013-cü il, № 243; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1301ilə 18.65.1-ci maddəsində “illik texniki baxışdan” sözləri “qanunla müəyyən edilmiş hallarda texniki baxışdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [130] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.65.1.1-ci maddədə “10”rəqəmi “20” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

  [131] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.65.1.2-ci maddədə “5”rəqəmi “10” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [132] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.65.2.1-ci maddədə “10”rəqəmi “20” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [133] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.65.2.2-ci maddədə “5”rəqəmi “10” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [134] 15 noyabr 2011-ci il tarixli 245-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1100) ilə 18.65.3-cü maddədən “təkrar qeydiyyatına,” sözləri çıxarılmışdır.

   

  [135] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.65.4.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [136] 1 oktyabr 2012-ci il tarixli 434-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 19 oktyabr 2012-ci il, № 235, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 10, maddə 947) ilə 18.65.5-ci maddəsində “verilməsi” sözündən sonra “və ya dəyişdirilməsi” sözləri əlavə edilmişdir.

   

                  21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.65.5-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  18.65.5. Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və ya dəyişdirilməsi - 15 manat;

   

  [137] 15 noyabr 2011-ci il tarixli 245-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 25 dekabr 2011-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1100) ilə 18.65.6-cı maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  18.65.6. Dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsi - 18 manat;

   

  [138] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.65.6.1-ci maddəyə “dövlət” sözündən əvvəl “avtonəqliyyat vasitələri üçün verilən” sözləri əlavə edilmişdir.

   

  [139] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.65.6.2-ci maddəyə “istisna olmaqla,” sözlərindən sonra “avtonəqliyyat vasitələri üçün” sözləri əlavə edilmişdir və “18 manat” sözləri “22 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [140] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.65.6.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

   

  [141] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.65.7-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  18.65.7. Qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi - 15 manat;

   

  [142] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.65.8-ci maddədə “5”rəqəmi “10” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [143] 21 dekabr 2012-ci il tarixli 511-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1227ilə 18.65.9-cu maddədə “5”rəqəmi “10” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [144] 20 iyun 2014-cü il tarixli 996-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2014-cü il, № 151Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 07, maddə 774) ilə yeni məzmunda 18.65.10-cu maddə əlavə edilmişdir.

   

  [145] 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 18.65.5 - 18.67.3.2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

   

  [146] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə yeni aşağıdakı məzmunda 18.68 -ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [147] 30 sentyabr 2016-cı il tarixli 317-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 noyabr 2016-cı il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1753ilə yeni məzmunda 18.69-cu maddə əlavə edilmişdir.

   

  [148] 3 dekabr 2004-cü il tarixli 793-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-cü il, № 1, maddə 1) ilə 19-cu maddənin adında "növlərin verilməsi" sözlərindən sonra "və nəqliyyat vasitələrinin illik texniki baxışdan keçirilməsi" sözləri əlavə edilmişdir.

   

  12 may 2006-cı il tarixli 110-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 6, maddə 481) ilə 18-ci və 19-cu maddələrinin adlarında “və nəqliyyat vasitələrinin illik texniki baxışdan keçirilməsi” sözləri “, nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1083-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 14 noyabr  2010-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 939) ilə 18-ci və 19-cu maddələrin adında “Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin” sözləri “İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi göstəricinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [149] 29 may 2012-ci il tarixli 374-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti 10 iyul 2012-ci il, № 150, “Azərbaycan” qəzeti 12 iyul 2012-ci il, № 152, Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №7, maddə 646) ilə 19.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  19.1. Bu Qanunun 18.7, 18.49, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54-cü maddələrində göstərilən dövlət rüsumunun məbləğləri göndərilən materialların göndərilmə xərclərinə, habelə beynəlxalq sazişlərə əsasən beynəlxalq təşkilatlara ödənilməli olan müvafiq ödənişləri əhatə etmirlər.

   

  [150] 29 may 2012-ci il tarixli 374-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti 10 iyul 2012-ci il, № 150, “Azərbaycan” qəzeti 12 iyul 2012-ci il, № 152, Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №7, maddə 646) ilə 19.2-ci maddə ləğv edilmişdir.

   

  [151] 3 dekabr 2004-cü il tarixli 793-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-cü il, № 1, maddə 1) ilə 19.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

   

  30 noyabr 2007-ci il tarixli 489-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1203) ilə 19.3-cü maddədə “18.64-cü” rəqəmi “18.65-ci” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

   

  [152] 17 oktyabr 2014-cü il tarixli 1065-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 9 noyabr 2014-cü il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1345ilə 19.4-cü maddə əlavə edilmişdir.

   

  [153]20 iyun 2014-cü il tarixli 1006-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 10 iyul 2014-cü il, № 145Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 07, maddə 780) ilə yeni məzmunda 19-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [154] 10 iyun 2005-ci il tarixli 925-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 684) ilə 20-ci maddənin adında "təkrar" sözü "yenidən" sözü ilə əvəz edilmişdir.

   

  [155] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 20.1-ci maddədə “şərti maliyyə vahidinin 200,0 misli” sözləri “220 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [156] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 20.2-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [157] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 20.3-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli” sözləri “11 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [158] 10 iyun 2005-ci il tarixli 925-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 684) ilə 20.4-cü maddədə "təkrar" sözü "yenidən" sözü ilə əvəz edilmişdir.

   

  [159] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 20.5-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [160] 10 iyun 2005-ci il tarixli 925-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 684) ilə 20.6-cı maddə əlavə edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 20.6-cı maddənin “şərti maliyyə vahidinin 0,5 misli” sözləri “1 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [161] 10 iyun 2005-ci il tarixli 925-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 684) ilə 20-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [162] 30 dekabr 2011-ci il tarixli 286-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 21 yanvar 2012-ci il, № 15, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 4) ilə yeni məzmunda 20-1.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

   

  [163] 16 dekabr 2016-cı il tarixli 459-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 25 dekabr 2016-cı il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2051ilə yeni məzmunda 20-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [164] 11 noyabr 2016-cı il tarixli 393-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 16 dekabr 2016-cı il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2006) ilə 21.1-ci maddəsində “qeydiyyata alınması” sözləri “təsdiq edilməsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [165] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 21.1.1-ci maddədə “şərti maliyyə vahidinin 90000 mislinədək” sözləri “99000 manatadək” sözləri ilə, “şərti maliyyə vahidinin 200,0 misli” sözləri “220 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [166] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 21.1.2-ci maddədə “şərti maliyyə vahidinin 90000 mislindən 180000 mislinədək” sözləri “99000 manatdan 198000 manatadək” sözləri ilə, “şərti maliyyə vahidinin 400,0 misli” sözləri “440 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [167] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 21.1.3-cü maddədə “şərti maliyyə vahidinin 180000 mislindən” sözləri “198000 manatdan” sözləri ilə, “şərti maliyyə vahidinin 800,0 misli” sözləri “880 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [168] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 21.2-ci maddədə “şərti maliyyə vahidinin 1000,0 misli” sözləri “1100 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [169] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 21.3-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [170] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 21.4-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 0,5 misli” sözləri “1 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [171] 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 21.5 və 21.6-cı maddələr əlavə edilmişdir.

   

  [172] 29 dekabr 2015-ci il tarixli 82-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 yanvar 2016-cı il, № 08, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 36) ilə 22-ci maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

   

  1 fevral 2017-ci il tarixli 519-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 341ilə 22-ci maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  22.1. Lisenziya alınması üçün təqdim edilmiş sənədlərə rəy verilməsinə görə.

  11 manat[172]

  22.2. Lisenziya verilməsinə görə.[172]

  110 manatdan—22000 manatadək [172]

   

   

  [173] 25 aprel 2017-ci il tarixli 650-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 28 may 2017-ci il, № 114Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 742ilə yeni məzmunda 22.0.34-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [174] 29 dekabr 2015-ci il tarixli 82-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 14 yanvar 2016-cı il, № 08, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 36) ilə 23-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  Maddə 23. Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üzrə dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri

  23.1. Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə dövlət rüsumunun məbləği müəyyən edilmədiyi hallarda dövlət rüsumu bu Qanunun 22.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş minimal hədd məbləğində ödənilir.

  23.2.(Çıxarılıb) [174]

  23.3. Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və ya fiziki şəxsin adının, təşkilatı-hüquqi formasının dəyişdiyi halda və ya fəaliyyəti dayandırılmış xüsusi razılığın (lisenzıyanın) bərpa edilməsi hallarında xüsusi razılıq (lisenziya) yenidən rəsmiləşdirilərkən dövlət rüsumu tutulmur.  [174]

   

  [175] 1 fevral 2017-ci il tarixli 519-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 341ilə 23.1-ci maddədə “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi dövlət rüsumu” sözləri “dövlət rüsumu tam məbləğdə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [176] 1 fevral 2017-ci il tarixli 519-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 341ilə 23.2-ci, 23.3-cü (birinci və üçüncü cümlələrdə) və 23.4-cü maddələrdən “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi” sözləri çıxarılmişdir.

   

  [177] 22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 24.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

   

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  24.1. Giriş-çıxış və tranzit gedişinə görə beynəlxalq icazənin verilməsi üçün:

   

  24.1.1. Azərbaycan Respublikasının avtomobil daşıyıcılarının başqa ölkələrə keçməsi üçün;

  Hər bir icazə üçün 20 ABŞ dolları

  24.1.2. xaricdən gələn avtomobil daşıyıcıları üçün giriş və tranzit gediş kvota ilə müəyyən edildiyindən artıq olduqda;

  Hər bir icazə üçün 100 ABŞ dolları

  24.1.3. İcazə sistemi qüvvədə olmayan xarici ölkələrin aytomobil daşıyıcıları üçün.

  Hər bir icazə üçün 150ABŞ dolları

   

   

  [178] 22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 24.7-ci maddə əlavə edilmişdir.

  28 oktyabr 2016-cı il tarixli 379-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 dekabr 2016-cı il, № 266Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1790ilə 24.7-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  24.7. Avropa Nəqliyyat Nazirlər Konfransı"nın jurnallarının satışı;

  hər bir vahidinə görə 500 ABŞ dolları

   

   

  [179] 17 may 2016-cı il tarixli 257-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 27 may 2016-cı il, № 114, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 849ilə 25-ci maddəsinin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  Azərbaycan Respublikasının avtomobil daşıyıcılarına digər dövlətlərdə bu Qanunla müəyyən edilmiş dövlət rüsumundan əlavə dövlət rüsumu tətbiq edildikdə həmin ölkələrin avtomobil daşıyıcılarına eyni qaydada dövlət rüsumu tətbiq edilir.

   

  [180] 4 mart 2016–cı il tarixli 172-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 22 aprel 2016-cı il, № 85, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 04, maddə 630ilə yeni məzmunda 25-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [181] 1 fevral 2017-ci il tarixli 515-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 mart 2017-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 337ilə yeni məzmunda 25-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [182] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 26.1-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli” sözləri “11 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə26.3-cü maddədə “şərti maliyyə vahidinin 8,0 misli” sözləri “9 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 26.4-cü “şərti vahidinin 4,0 misli” sözləri “5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 26.5-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  3 mart 2006-cı il tarixli 79-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 3, maddə 223) ilə yeni məzmunda 26.6-cı və 26.7-ci maddələr əlavə edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 26.6-cı “şərti vahidinin 4,0 misli” sözləri “5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 26.7-ci maddənin “şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 26-cı maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

   

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  Maddə 26. Əmlaka mülkiyyət hüququna, o cümlədən torpağa mülkiyyət, icarə və istifadə hüququna dair sənədlərin verilməsi və girovun dövlət qeydiyyatına alınması üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  26.1. Əmlaka mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsi üçün.

  11 manat

  26.2. Torpağa mülkiyyət, icarə və istifadə hüququnun rəsmiləşdirilməsi üçün.

  şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

  26.3. Girovun dövlət qeydiyyatına alınması üçün.

  9 manat

  26.4. Tərəflərin biri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə, girovun dövlət qeydiyyatına alınması üçün.

  5 manat

  26.5. Girovun əlavə qeydiyyata alınması üçün.

  2 manat

  26.6. İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı üçün

  5 manat

  26.7. İpoteka kağızının əlavə qeydiyyatı üçün

  2 manat

   

  [183] 1 fevral 2017-ci il tarixli 515-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 mart 2017-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 337ilə 26.4-cü maddədə “təkrar və əlavə qeydiyyatı, girovun əlavə qeydiyyata” sözləri “əlavə dövlət qeydiyyatına, girovun əlavə dövlət qeydiyyatına” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [184] 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 26-cı maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  Əmlaka mülkiyyət hüququna, o cümlədən torpağa mülkiyyət, icarə və istifadə hüququna dair sənədlərin verilməsi üzrə dövlət rüsumundan azadolmalar

   

  [185] 22 noyabr 2013-cü il tarixli 826-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 15 dekabr 2013-cü il, № 277, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 12, maddə 1485) ilə 27.2-ci maddədə “mülkiyyət şəhadətnaməsinin” sözləri “daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [186] 20 aprel 2012-ci il tarixli 342-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 5 iyun 2012-ci il, № 122, “Azərbaycan” qəzeti 6 iyun 2012-ci il, № 123, Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 508) ilə 27.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

   

  [187] 22 noyabr 2013-cü il tarixli 826-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 15 dekabr 2013-cü il, № 277, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 12, maddə 1485) ilə yeni məzmunda 27.4-cü maddə əlavə edilmişdir.

  02 may 2014-cü il tarixli 956-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 01 iyul 2014-cü il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 06, maddə 605ilə 27.4-cü maddəsində “qeydiyyata alınması barədə” sözlərindən sonra “çıxarışın verilməsi” sözləri əlavə edilmişdir və “çıxarışın verilməsi üçün” sözləri “çıxarışın və daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) verilməsi üçün” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [188] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 180-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1015) ilə yeni məzmunda 27-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [189] 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 28-33-cü maddələr əlavə edilmişdir.

   

  [190] 15 fevral 2013-cü il tarixli 558-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 12 mart 2013-cü il, № 55, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 213ilə 28.1-ci maddədə “Bayrağı altında üzmək hüququ (patent)” sözləri “Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [191] 30 sentyabr 2013-cü il tarixli 750-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 noyabr 2013-cü il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1269ilə 28.2-ci maddəsində “Bayraq” sözü “Dövlət bayrağı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

   

  [192] 18 dekabr 2015-ci il tarixli 48-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 28 yanvar 2016-cı il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 15) ilə 28.9-cu maddədən “(liman məntəqəsinin)” sözləri çıxarılmışdır.

   

  [193] 15 fevral 2013-cü il tarixli 558-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 12 mart 2013-cü il, № 55, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 213ilə yeni məzmunda 28.21-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [194] 18 dekabr 2015-ci il tarixli 48-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 28 yanvar 2016-cı il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 15) ilə yeni məzmunda 28.22-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [195] 30 sentyabr 2016-cı il tarixli 323-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 22 oktyabr 2016-cı il, № 233, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1605ilə 29.14-cü və 29.15-ci maddələri ləğv edilmişdir.

   

  [196] 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə yeni məzmunda 30.1.4-cü maddə əlavə edilmişdir.

  14 aprel 2017-ci il tarixli 615-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2017-ci il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1028ilə 30.1-ci və 30.2-ci maddələr yeni redaksiyada verilmişdir.

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  30.1. Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) idarəetmə sistemlərinin (keyfiyyətin, ətraf mühitin, əməyin mühafizəsinin və təhlükəsizliyinin, ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyinin və s.) sertifikatlaşdırılması:

   

  30.1.1. Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) istehsalına və idxal-ixracına sertifikatın verilməsi

  20 manat

  30.1.2. İdarəetmə sistemlərinə (keyfiyyətin, ətraf mühitin, əməyin mühafizəsinin və təhlükəsizliyinin, ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyinin və s.) sertifikatın verilməsi    

  20 manat

   

  30.1.3. İdarəetmə sistemlərinin (keyfiyyətin, ətraf mühitin, əməyin mühafizəsinin və təhlükəsizliyinin, ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyinin və s.) yaradılması sahəsində fəaliyyəti həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərin AZS Milli Sertifikatlaşdırma Sistemində qeydiyyatı

  20 manat

   

  30.1.4. Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilən yeyinti məhsullarının keyfiyyət sertifikatının verilməsi

  20 manat

  30.2. Laboratoriya (sınaq və kalibrləmə) və sertifikatlaşdırma üzrə orqanın akkreditasiya olunması barədə attestatın verilməsi:

   

  30.2.1. Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının akkreditasiyası barədə attestatın verilməsi

  20 manat

  30.2.2. Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın akkreditasiyası barədə attestatın verilməsi

  20 manat

   

   

  [197] 29 may 2012-ci il tarixli 374-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti 10 iyul 2012-ci il, № 150, “Azərbaycan” qəzeti 12 iyul 2012-ci il, № 152, Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №7, maddə 646) ilə 30.4-cü maddədə “attestatın” sözü “sertifikatın” sözü ilə əvəz edilmişdir.

   

   

  [198]  30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə yeni məzmunda 30-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  [199] 30 iyun 2017-ci il tarixli 756-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1308ilə 31.3-cü maddə ləğv edilmişdir.

   

  [200]  30 sentyabr 2010-cu il tarixli 1082-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 21 oktyabr 2010-cu il, № 229, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 10, maddə 840) ilə yeni məzmunda 30-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

   

  əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  Maddə 33. Dərman vasitələrinin və maddələrinin dövlət qeydiyyatı üçün 

                      tutulan dövlət rüsumunun dərəcəsi

   

  Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

  Dövlət rüsumunun məbləği

  Dərman vasitələrinin və maddələrinin dövlət qeydiyyatı

  100 manat”.

   

   

   

   

   

  [201] 30 iyun 2017-ci il tarixli 756-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1308ilə 33-1-ci və 33-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

   

  [202] 1 dekabr 2017-ci il tarixli 912-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 16 dekabr 2017-ci il, № 278) ilə yeni məzmunda 33-3 və 33-4-cü maddələr əlavə edilmişdir.

   

  [203] 30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 28-ci və 29-cu maddələr müvafiq olaraq 34-cü və 35-ci maddələr hesab edilmişdir.

   

  [204] 3 dekabr 2004-cü il tarixli 793-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-cü il, № 1, maddə 1) ilə 28.1-ci maddə çıxarılmışdır.

   

  Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

  28.1. Bu Qanunun 4.2-ci maddəsi 2003-cü il yanvarın 1-dək qüvvədə qalır.

   

Yuxarı ^