• 11 dekabr 2015-ci il tarixdə ədəbi dil normalarına riayət edilməsi sahəsində teleradio yayımçılarının proqramlarının monitorinqlərinin nəticələri açıqlanmışdır.

  Milli Televiziya və Radio Şurasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi, "Elektron Mediaya Yardım Fondu"nun «Azərbaycanın teleradio məkanında ədəbi dilin qorunması» Layihəsi əsasında Milli Televiziya və Radio Şurası və AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən teleradio yayımçılarının ədəbi dil normalarına riayət edilməsi sahəsində 2015-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında aparılmış teleradio yayımçılarının proqramlarının (verilişlərinin) monitorinqlərinin nəticələri açıqlanmışdır.

   

  ÜMUMİ MƏLUMAT

  Dil ictimai-siyasi, eləcə də sosial hadisələri özündə əks etdirdiyindən və tarixi kateqoriya olduğundan  bəhrələndiyi mənbələr əsasında zənginləşir və dəyişir. Dil mürəkkəb bir sistemə malik olduğu üçün nəinki bir dil səviyyəsi daxilindəki dəyişmələr, hətta dilin müxtəlif səviyyələrindəki dəyişmələr zəncirvarı şəkildə bir-birinə təsir edir, bir hadisə  digərini şərtləndirir. Odur ki, norma məsələsini izlədikdə də bu halı diqqətdə saxlamaq, dilin daxili qanunlarını və eləcə də onun inkişafına təkan verən ekstralinqvistik amilləri nəzərə almaq lazımdır. Dilin bütün səviyyələrində, müvafiq olaraq, müəyyənləşmiş norma özünü göstərdiyi kimi, normanın pozulması hallarına da təsadüf olunur. İnkişafı şərtləndirən variantlılığı, daha doğrusu, nitq istisnalarını nəzərə almasaq, norma pozuntusu dilin daxili təbiətinə zidd hadisə olmaqla yolverilməz hal kimi qiymətləndirilməlidir.

  Müasir dövrdə hər bir millətin kimliyinin əksi olan dilə  diqqət daha da artmışdır. Bu, təbii ki, elm və texnikanın sürətlə inkişafı, qloballaşma dövrü ilə bağlıdır. Qloballaşma dövrü Azərbaycan dilinin istifadəsi və əsaslı tədqiqi, ana dilimizin zənginləşməsi və tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində aparılan işlərin yeni səviyyəyə qalxmasını tələb edir. Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında sərəncamı da bu zərurətdən irəli gəlmişdir. Bu proqramın icrasından gözlənilən nəticələr Azərbaycan dilinin və dilçilik elminin inkişafına hesablanmışdır. 

  Dövlət Proqramında kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan dilinin təbliği ilə bağlı xüsusi bəndin olması (6.5.) bu məsələnin  əhəmiyyətini bir daha təsdiq edir. Qeyd olunan məsələlər Milli Televiziya və Radio Şurasının daim diqqətdə saxladığı məsələlərdəndir. Milli Televiziya və Radio Şurası televiziya və radio yayımında dövlət dilindən istifadənin təmin edilməsi üçün  25 iyun 2003-cü il tarixdə “Azərbaycan Respublikası ərazisində teleradio yayımı sahəsində Dövlət dilindən istifadənin təmin edilməsi ilə bağlı Xüsusi Qaydalar” qəbul etmişdir. Bununla teleradio efirində dövlət dilinin həcminin 75% həddində olması müəyyənləşdirilmiş, “Televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 32.0.6-cı maddəsinin və “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikası ərazisində təsis edilən və fəaliyyət göstərən bütün televiziya və radio kanalları qarşısında dövlət dilindən istifadə faizini və keyfiyyətini daim yüksəltmək vəzifəsi qoyulmuşdur. Şuranın 14 mart 2007-ci il tarixli qərarına əsasən, 01 yanvar 2008-ci il tarixdən etibarən Azərbaycan Respublikası ərazisində təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün telekanallarda filmlərin (bədii, sənədli, cizgi və s.) yalnız Azərbaycan dilində səsləndirilməsinin təmin olunması barədə qərar qəbul edilmişdir. 11 yanvar 2008-ci il tarixdə Şura tərəfindən “Televiziya və radio yayımı haqqında” Qanunun 32.0.6-cı maddəsinin və  “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Qanunun 6-cı maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində təsis edilən və fəaliyyət göstərən bütün teleradio yayımçılarının proqramlarının bəzi verilişləri istisna olmaqla (xəbərlər buraxılışı (subtitrlərlə Azərbaycan dilində tərcüməsinin verilməsi şərti ilə), əcnəbi dillərin öyrənilməsinə xidmət edən tədris proqramları (30 dəqiqədən çox olmamaq şərti ilə),  intellektual verilişlər və bəzi xüsusi buraxılışlar) Azərbaycan dilində yayımlanmasının təmin edilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir. Bununla da teleradio efirində tam həcmdə dövlət dilindən istifadə təmin edilmişdir. 2011-2014-cü  illərdə Milli Televiziya və Radio Şurası AMEA Dilçilik İnstitutu ilə birgə ədəbi dil normalarına əməl edilməsi sahəsində monitorinqlər təşkil etmiş, mövcud nöqsanlarla bağlı hesabatlar dərc edilmişdir.

  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ilə birlikdə həyata keçirilən və 2015-ci il sentyabr-oktyabr aylarını əhatə edən monitorinq də milli telekanallarda ədəbi dil normalarına əməl olunması və dilin inkişafını nəzərdə tutan növbəti layihələrdəndir.

   

   

  MONİTORİNQİN  METODOLOGİYASI

   

  Əslində, monitorinq hər hansı prosesin davamlı şəkildə izlənilməsi, nəzarət müddətində vəziyyətin qiymətləndirilməsi və inkişaf  xüsusiyyətlərinin proqnozlaşdırılmasından ibarətdir.

  Monitorinqin məqsədi: Monitorinqin məqsədi milli televiziya kanallarında ədəbi dil normalarının pozulması hallarının müəyyən olunması, statistik baxımdan araşdırılması, onların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün təkliflərin irəli sürülməsidir.

  Monitorinqin vəzifələri: Monitorinq milli telekanallarda yayımlanan verilişlərdə ədəbi dil normalarına əməl olunması ilə bağlı materialların toplanması, araşdırılması, sistemləşdirilməsi və təhlilini, mövcud problemlərin statistik göstəricilərinin müəyyən olunması, onların aradan qaldırılması yollarının və eləcə də inkişaf perspektivlərinin müəyyən olunaraq təkliflər şəklində təqdim olunmasını nəzərdə tutur.

  Monitorinqin prinsipləri: Monitorinqin keçirilməsi müxtəlif prinsiplərə əsaslanır: Bunlardan əhatəlilik (monitorinqə cəlb olunan materiallar hərtərəfli olmalı, bütün sahələr əhatə olunmalı, təhlilə cəlb olunan materialların bərabər bölgüsünə diqqət yetirilməlidir); uyğunluq (monitorinq qarşıya qoyulan məqsədə və vəzifələrə uyğun aparılmalıdır); münasiblik (monitorinqin metodu monitorinqə cəlb olunan müəssisə üçün məqbul olmalı, onların şəxsi toxunulmazlığı nəzərə alınaraq gündəlik iş şəraitinə maneə yaradılmamalıdır); vaxt uyğunluğu (qaydadan kənaraçıxma hallarının müəyyən olunaraq aradan qaldırılması üçün operativ tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə monitorinqin nəticələri hamı üçün əlçatan olmalıdır); dinamiklik (monitorinq müəyyən istiqamətdə operativ surətdə düzəlişlərin həyata keçirilməsinə şərait yaratmalıdır); çeviklik (monitorinqin sistemi dəyişkən şəraitdə dəqiq və yeni məlumatları əks etdirməklə hər şəraitə asan uyğunlaşan olmalıdır); obyektivlik (çıxarılan nəticələr real faktlara əsaslanmalıdır); davamlılıq (qiymətləndirmə ardıcıl olaraq izlənilən kəmiyyət və keyfiyyət dinamikası izlənilməklə aparılmalıdır); müqayisə (müxtəlif zamanlarda aparılan monitorinqlərin nəticələri müqayisə olunaraq ümumiləşdirilməlidir) – prinsiplərini qeyd etmək olar.

  Monitorinqin obyekti: Layihə çərçivəsində milli telekanallarda yayımlanan verilişlərin dili monitorinqə cəlb olunmuşdur. Bu zaman 7 telekanalda  – İctimai TV, Xəzər TV, ANS TV, ATV, Space TV,  Lider TV və Region TV-də yayımlanan verilişlər (xəbər  və qeyri-xəbər proqramları) izlənilərək ədəbi dil normalarının pozulma faktları aşkarlanmış, bu nümunələr təhlil olunaraq sonda statistik baxımdan hesablamalar aparılmışdır.

   

  GİRİŞ

  Xalqın etnomədəni təfəkkürünün göstəricisi kimi, dildə   onun  tarixi,  mədəniyyəti, dünyaya baxışı öz əksini tapır.  Məhz buna görə də müasir qloballaşma dövründə bir çox dillərdə yad elementlər dilin “aşınmasına”, mövcud qanunauyğunluqların xaotik proseslərlə əvəzlənməsinə gətirib çıxarır. Qloballaşma bir tərəfdən ümumi bəşəri dəyərlərin yaranması şəklində təzahür edirsə, digər tərəfdən sıx qarşılıqlı əlaqələr inteqrasiya prosesinin güclənməsinə, milli mədəniyyətlərin, eləcə də dillərin sıxışdırılmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan qloballaşma dilə və dil siyasətinə təsir göstərən iki əks faktoru aktuallaşdırır: ünsiyyət ehtiyacı, tələbi (bunun üçün ortaq modellər) və dil müstəqilliyi, milliliyi qorumaq meyli.

  Hər bir dilin kökündə xalqın böyük mədəniyyəti dayanır. Bizim qarşımızda dayanan vəzifə bu mədəniyyəti qloballaşmanın mənfi təsirindən qorumaqdır. Statistik məlumatlara görə, XXI əsrin əvvəllərində dünyada 6700 «canlı» dil qeydə alınmışdır. Onlardan 500-ə yaxını itmək təhlükəsi qarşısındadır. Mütəxəssislərin proqnozlarına görə, 2050-ci ilə qədər mövcud dillərin təxminən yarısı tarixə çevriləcək. Bu gün  yer kürəsi əhalisinin 66 %-i 40 dildə danışır. 8 beynəlxalq ünsiyyət vasitəsindən 6-sı hind-Avropa mənşəlidir – eyni kökə və bənzər qrammatik quruluşa malikdir. Dünyada gedən proseslər qlobal ünsiyyət vasitəsi kimi məhz ingilis dilinin çıxış edəcəyini əks etdirir. Dünyada ingilis mədəniyyətinin yayılması missiyasını həyata keçirənlərdən biri – dilçi Devid Qreddol Britaniya Şurasına məruzəsində hazırda dünyada ingilis dilində doğma və ya ikinci dil olaraq danışanların sayının milyarda çatdığını, bunun ibtidai sinifdən öyrədilməsinə nail olunacağı təqdirdə “Ümumdünya ingilis dili layihəsi” çərçivəsində yaxın 10 il ərzində dünyada 2 milyard ingilisdilli insanın olacağını proqnozlaşdırır. Lakin etiraf edir ki, bu dil normal, düzgün ingilis dili deyil və yeni yaranan variant əsl dili sıxışdıra bilər.  Jan-Pol Nerrer 1500 sözə əsaslanan bu dili  “Qlobiş” adlandırıb  (qlobal ingilis dili) və deyib ki,  qlobiş dil deyil, süni ünsiyyət vasitəsidir, bu dildə bədii ədəbiyyat olmayacaq, sadəcə gündəlik ünsiyyət vasitəsi kimi işlənəcək.

  Bu tipli proseslərin getdiyi vaxtda, hətta dünyada ən geniş yayılmış dillərdən olan ingilis dili üçün təhlükənin mövcudluğu real olduğu zamanda Azərbaycan dilini qorumaq və inkişaf etdirməklə bağlı məsələlər vətəndaş olaraq bizim borcumuzdur.

  Dildə sistem şəklində dəyişmələrin meydana gəlməsinə bir sıra amillər təsir göstərir. Səbəblərdən bunları göstərmək olar:

  • Funksional üslublarda struktur dəyişikliklər – yüksək üslubun aradan qalxması;
  • Yersiz alınmaların dilə gətirilməsi; (təfəkkürdə rabitənin qırılmasına gətirib çıxarır ki, nəticədə dildə olan sözlərin itməsinə və milli təfəkkürün sıradan çıxmasına səbəb olur);
  • Vulqar və kobud leksikadan istifadə; (təfəkkürlə bağlı məsələdir – dilə olan hörmət, ona münasibət dəyişir);
  • Qəzet ştamplarından həddən artıq istifadə;
  • Şifahi nitqin yazıya güclü təsiri;
  • Leksik səviyyədə – sözün istifadəsində dar mənanın işlənməsi;
  • Müasir dövrün nəbzini tutmaq baxımından «tələsik» nitq formasının yaranması;
  • Sosial proseslər və “elektron ünsiyyət”dən irəli gələn proses kimi dil normalarına bir çox hallarda əməl olunmaması.

  Göründüyü kimi, qeyd olunan məsələlər qloballaşma dövründə, demək olar ki, bütün dünyada təsadüf olunan prosesin əsas istiqamətlərindəndir. Bu gün ədəbi dil normasının müəyyənləşməsində aparıcı rola malik olan kütləvi informasiya vasitələrində və deməli, bu yükü çiynində daşıyan publisistik üslubda müşahidə olunan və  dil situasiyasına təsir göstərən  prosesləri izləməklə yanaşı, dövrün səciyyəvi xüsusiyyətlərindən və tələbindən irəli gələn amillərlə bağlı da diqqətli olmaq tələb olunur.

  Təfəkkürlə bağlı olan nitq sosial, psixoloji amillərin təsirini özündə əks etdirir. Nitqin sirayətedici təsiri müxtəlif səbəblərdən meydana gələn  vahidlərin dil sistemində möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır. Bu məqamda onu qeyd edək ki, bu vahidlər  ehtiyac duyulan, dildə qarşılığı olmayan və ya mövcud variantın daha uğurlu forması ola bildiyi kimi, dilin ümumi qanunlarına zidd, dilə daxil olması məqsədəuyğun olmayan vahid də ola bilər. Məhz belə arzuolunmaz proseslərin qarşısını almaq məqsədilə müasir dövrdə dil situasiyasına nəzarət məqsədilə vaxtaşırı monitorinqlərin aparılması vacibdir.  Məşhur deyimdə qeyd olunduğu kimi, “danışan əkir, dinləyənlər isə toplayırlar...”.  Əhatə etdiyi auditoriyanı nəzərə alsaq, Azərbaycan ədəbi dili normalarının qorunmasında   və nitq mədəniyyətinin təbliğində mühüm rol oynayan televiziyalarla bağlı belə monitorinqlərin aparılması zərurəti aydın şəkildə görünür. Dövlət Proqramında kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan dilinin təbliği ilə bağlı xüsusi bəndin olması (6.5.) da qeyd olunanları təsdiq edir.

  Nisbi sabitlik,  hamı tərəfindən qəbul olunaraq geniş istifadə dairəsinə malik olma kimi xüsusiyyətlərlə səciyyələnən norma dilin  daxili imkanlarına cavab verməli, ümumi qaydalara uyğunlaşmalıdır. Bu məqamda normanın ikili təbiəti meydana çıxır: bir tərəfdən sabit olan norma, digər tərəfdən tarixi kateqoriya olmaqla müəyyən dildənkənar amillərin təsiri ilə meydana çıxan digər variantla əvəzlənə bilər. Xüsusi qanunauyğunluqlara malik sistem kimi mövcud olan dilin bütün səviyyələrində − fonetik, leksik və qrammatik səviyyələrdə yazılı və şifahi nitqi tənzimləyən normalar sistemi mövcuddur.

  Fonetik səviyyədə normada  orfoqrafik (düzgün yazı) və  orfoepik (düzgün tələffüz)  qaydalar   mövcuddur  ki, bunlar da dilin tipoloji quruluşundan, tarixi inkişaf xüsusiyyətlərindən – bir sözlə, bir sıra dildaxili və dildənkənar amillərin təsiri ilə formalaşaraq müəyyən variantların norma kimi kodlaşdırılmasına təsir göstərir. Televiziyanın  dilində, təbii ki,  tələffüzlə bağlı normaların pozulması hallarına daha çox təsadüf olunur.  Düzgün tələffüzlə bağlı sözün normativ fonem sisteminin müəyyənləşdirilməsi (orfoepiya) və fonem allofonlarının tələffüz qaydaları (orfofoniya) fərqləndirilməlidir. Orfofonik xüsusiyyətlərlə bağlı diqqət çəkən ciddi məsələlərdən biri interferensiya ilə bağlı norma pozuntusudur. Bir çox aparıcıların nitqində Azərbaycan dilinin fonemlər sistemində olmayan, yad dil elementi kimi diqqəti cəlb edən səslər müşahidə olunur. (Allahverdзiyev, id´d´ia, ratifikaцiya və s.) Bu hal xüsusilə xəbər verilişlərinin aparıcılarının nitqində diqqəti cəlb etdiyi üçün bu məsələyə daha məsuliyyətlə yanaşmağın zəruri olduğu qənaətindəyik.

  Fonoloji səviyyədə normadan kənara çıxma halları,  əsasən:

  • Sözdə  samit səsin  tələffüzü (birliydə,

        tutmağdır, küləy və s.);

  • Müxtəlifsistemli dillərdən alınmış bəzi sözlərdə  samitlərin fərqli  səbəblərdən (yad dilin  təsiri ilə −  istər interferensiya, istərsə də dilimizin daxili qanunlarına zidd fonetik mövqenin meydana çıxması  ilə bağlı)  səhv tələffüzü (lid΄er, id΄eya, t΄exnika, koord´inaцiya, həbər, diggət, gəza, gida, mövge və s.);
  • Səslərin kəmiyyət baxımdan düzgün tələffüz olunmaması − ərəb dilindən alınmış sözlərdə uzun saitlərin səhv tələffüzü: (tarif [ta:rif], xiyaban [xiya:ban], xakimiyyətinin [ha:kimiyyətinin], istiqa`mətində [istiqa:mətində] və s.);
  •  Vurğu (eyni΄, enérji, olsálar, ágentliyinin, Mí΄na, sádəcə, hər hánsı, həmsə́drlər və s.) və intonasiya ilə bağlı diqqəti cəlb edir.

  Bütün telekanallarda yayımlanan verilişləri əhatə edən bu nöqsanlar, demək olar ki, kiçik faiz fərqi ilə bərabər kəmiyyət göstəricisinə malikdir.

  Leksik normanın tələbinə görə, nitqdə fikir dəqiq ifadə olunmalı, dildə bir anlayışı əks etdirən sözlərdən ən məqsədəuyğun olanı seçilməli, fikir qısa şəkildə, yəni ən yığcam formada  ifadə olunmalı, yersiz təkrarlara və “parazit” söz və ifadələrə yer verilməməlidir. Leksik səviyyədə normadan kənara çıxma halları nitqin dəqiqliyinin və düzgünlüyünün pozulması kimi meydana çıxır. Monitorinq zamanı təhlil olunan materiallar bu sahədə əsasən aşağıdakı halların üstünlük təşkil etdiyini söyləməyə əsas verir:

  • əcnəbi vahidlərdən, alınmalardan yersiz, ehtiyac olmadığı halda istifadə;
  • nitqi ağırlaşdıran təkrarlar;
  • sözün mənaya uyğun olmayan istifadəsi;
  • qeyri-dəqiq ifadələr;
  • dialekt vahidlərindən istifadə.

  Lüğət tərkibinə nisbətən daha sabit sistemə malik olan qrammatik quruluş hazır modellər təqdim edir. Bu modellərdən kənaraçıxma isə qrammatik səviyyədə normanın pozulması ilə nəticələnir. Televiziya verilişlərinin dil mənzərəsi ilə bağlı müşahidələr göstərir ki, qrammatik normanın pozulma halları daha çox morfoloji artıqlıq (pleonazm), müəyyən sayla işlənən isimlərin cəm şəkilçisi ilə işlənməsi, sintaktik əlaqələrin pozulması, inversiya, mürəkkəb cümlələrdə xəbərlərin müxtəlifzamanlı feillərlə ifadəsi, dilimiz üçün səciyyəvi olmayan cümlə konstruksiyalarının işlənməsi şəklində özünü göstərir. Qrammatik səviyyədə normanın pozulmasına  nisbətən az təsadüf olunsa da, morfoloji və sintaktik normanın pozulması hallarından daha səciyyəvi olanları belə qruplaşdırmaq olar:

  • Artıqlıq (ikiqat şəkilçidən istifadə);
  • İdarə əlaqəsinin pozulması (ismin hallarının əvəzlənməsi);
  • Uzlaşmanın pozulması;
  • İnversiya;
  • Dilimizin tipoloji quruluşuna uyğun  olmayan cümlə tipləri.

  Qeyd olunan halların mövcudluğuna baxmayaraq, son dövrlərdə ardıcıl olaraq aparılan monitorinqlərin nəticələri, bəzi təkrarlanan halları nəzərə almasaq, telekanallarda dil məsələlərinə münasibətin müsbət istiqamətdə dəyişdiyini, dil normalarına diqqətin artdığını deməyə əsas verir.

   

   

   

   

  Monitorinq zamanı qeydə alınmış norma pozuntuları

   

  ATV

  Xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

   

  “ATV Xəbər” – Ceyhun Səfər – 01.09.2015 – 21:13:09 – Qubanın Zərqova kəndində dərs ilinin başlanması böyük (böyüx´) arzuların reallaşmaması fonunda baş tutur.

  “ATV Xəbər” – müxbir – 01.09.2015 – 21:21:31 –Ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bazarda zəiflik (zəiflix´) bu gün də davam edir.

  “ATV Xəbər” – Ceyhun Səfər – 09.09.2015 – 14:05:03 – Yaxşı yadımdadır, uşaq idim, çömçəni kamança kimi dizimin üstünə qoyub, axlovu (oxlovu) ona sürtürdüm.

  “Hava” – Kəmalə Piriyeva (nitqi sürətli olduğu üçün bəzi sözlərin əvvəli və ya sonun aydın tələffüz etmir) – 09.09.2015 – 14:31:45 – Bakı və Abşeron yamasının havasına (yarımadasının havasına) gəlincə, Sumqayıtda havanın temperaturu gündüz +35, gecə isə +24 dərəcə olacaq.

  “Hava” – Nərmin Əlisoy – 11.09.2015 – 12.54:09 – Ekologiya və Təbii Sırvətlər  (Sərvətlər) Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan bu günə aldığımız məlumatı diqqətinizə çatdırıram.

  “ATV Səhər” – Turan İbrahimov – 28.09.2015 – 08:50:15 – Muasir (müasir) dövrdə, muasir (müasir) dünyada bang (bank) sistemləri elə bir şəbəkələr qurublar, elə bir sistemlər qurublar ki, banklara, ən azından, banklara borcu olmayan insanlar çox azdır.

  “ATV Xəbər” – Gülnar Muxtarqızı – 12.10.2015 – 11:59:05 – Düzgün formatda yüklənmiş sənədlər barədə “icraata götürülmüşdür” geydi (qeydi) yazılır.

  “ATV Xəbər” – Gülnar Muxtarqızı – 13.10.2015 – 12:04:45 – Buna görə də valideynlərə nadinc, yarımaz (yaramaz) uşaqları cəzalandırmaq yox, hər şeyi başa salmaq və onlara qarşı səbir nümayiş etdirmək məsləhət görülür.

  “ATV Xəbər” – Gülnar Muxtarqızı – 14.10.2015 – 12:00:00 – Ötən müddət ərzində 2200-ə yaxın dərmanın giyməti təmzimlənib (qiyməti tənzimlənib). Bu dərmanların 53 %-inin giyməti (qiyməti) 2 dəfə, 28 %-inin giyməti (qiyməti) isə 3 dəfədən çox azaldılıb. İqtisadiyyat və sənaye naziri, Tarif Şurasının sədri Şahin Mustafayev bildirib ki, qiymətlərimzimlənmiş (nzimlənmiş) dərman vasitələrinin 98 %-inin giyməti (qiyməti) endirilib. Nəticədə hazırda satışda olan dərman vasitələrinin 25 %-inin giyməti təmzimlənib (qiyməti tənzimlənib). Bu məsələ dövlət başçısının digqət (diqqət) mərkəzindədir. Dərmanların giymətinin təmzimlənməsi (qiymətinin tənzimlənməsi) prosesi davam edəcək.

  “ATV Xəbər” – Gülnar Muxtarqızı – 14.10.2015 – 12:02:00 – C vitamini bədənin immunitetini artırdığı üçün bol qreypfrut, portağal, naringil (naringi), ərik kimi təzə sıxılmış meyvə suları için.

  “ATV Səhər” – müxbir – 16.10.2015 – 08:10:10 – Hadisə şahidi olan turistlərdən birinin didiyinə (dediyinə) görə, həmin yerdə olarkən bir anda cingilti eşidib və ayağının altından körpünün qaçdığını hiss edib.

  “ATV Səhər” – Turan İbrahimov – 16.10.2015 – 08:11:18 – İndiyə qədər (indiyə qədər) faciə yaşanmaması, inanın mənə, bir möcüzədir.

  “ATV Səhər” – Turan İbrahimov – 16.10.2015 – 08:11:30 – Əz (əziz) tamaşaçılar, səhər-səhər gülmək də tam yerinə düşür.

  “10lar” – Afaq Gəncəli – 17.10.2015 – 16:30:17 – “Sirkə nə qədər tünd olarsa, öz qabını çatladar” deyərlər. Elə bizim şou-biznes əhlinin bütün qabları çatdaya-çatdaya (çatdıya-çatdıya) gedir.

  “10lar” – Afaq Gəncəli – 17.10.2015 – 16:34:31 – Gəlin görey (görəx′) məhz Faiq Ağayevin bu deyilən kəlmələrə reakцiyası (reaksiyası) necə oldu.

  “ATV maqazin” – Nərgiz Vahabqızı – 31.10.2015 – 18:41:46 – Gənc olmasına baxmayaraq, artıq bir çox çəkildiyi filmlərlə kifayət qədər sevilən (çəkildiyi bir çox filmlərlə artıq kifayət qədər sevilən) Pərvin Abuyevadan (Abıyevadan) xəbər var.

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “Nanəli” – Nanə Ağamalıyeva – 04.10.2015 – 22:02:00 – Və ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılar, təbii ki, veriliş başlamazdan öncə mən, sadəcə olaraq, verilişin qı′saca (qısaca′) məzmunu haqqında tanış etmək istəyirəm sizi.

   “ATV Səhər” – müxbir – 12.10.2015 – 08:11:39 – Hindistanın paytaxtı Dhlidə (Dehlidə´) əhalinin artan sayı ilə birgə məişət tullantılarının da sürətlə artması ortaya qəribə mənzərə çıxarıb.

  “ATV Xəbər” – Gülnar Muxtarqızı – 12.10.2015 – 12:00:54 – Biz də ümid edək ki, bu xəbərdən sonra uşaqların həyatına təhlükə yaradan belə parklarda təmizləmə işləri mütəma´d (mütəmadi´) aparılacaq ki, uşaqlarımız uşaqlıqlarından məhrum olunmasınlar.

  Orfoqrafik normanın pozulması

  “ATV Xəbər” – titr – 01.09.2015 – 14:03:58 – Ermənilər atəşkəsi yenə pozub (pozublar) – uzlaşma əlaqəsinin pozulması.      

  Leksik normanın pozulması

  “ATV Xəbər” – Ceyhun Səfər – 09.09.2015 – 14:15:09 – Qeyd edək ki, adı çəkilən yolda heyvanlar aviaqəzaların (avtoqəzaların) yaranmasına tez-tez səbəb olan bir səbəbdir (tez-tez səbəb olur).

  “ATV Səhər” – Turan İbrahimov – 28.09.2015 – 08:04:14 – Sizinlə birlikdə mənəm, Turan İbrahimov və ümidvaram ki, bu iki saat birlikdəliyimiz (birlikdə olmağımız), sözün əsl mənasında, sizin üçün də, bizim üçün də səmərəli keçəcək.

  “ATV Xəbər” – Turan İbrahimov – 16.10.2015 – 18:00:42 – Bakı Ali neft Akademiyasında (Məktəbində) həyəcanlı anlar yaşandı. Partlayış güclü yanğınla müşahidə (müşayiət) olundu.

  Morfoloji normanın pozulması

  “ATV Xəbər” – Ceyhun Səfər – 09.09.2015 – 14:03:40 – Bu gün Azərbaycan kamança sənətinin kökdən düşən günüdür. Böyük sənətkar, xalq artisti Habil Əliyev bizi tərk edir (tərk etdi).

  “ATV Səhər” – Turan İbrahimov – 28.09.2015 – 08:50:15 – Muasir dövrdə, muasir dünyada bang sistemləri elə bir şəbəkələr qurublar, elə bir sistemlər qurublar ki, banklara, ən azından, banklara borcu olmayan insanlar çox azdır.

  “Hava” – Nərmin Əlisoy – 16.10.2015 – 10.19:31 – Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Goranboy, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl bölgəsinin (bölgələrinin) hava durumuna gəlincə, burada havanın hərarəti gündüz saatlarında +12 - +17, gecə isə +11 - +12 dərəcə olacaq.

  “Hava” – Nərgiz Məmmədova – 29.10.2015 – 14.15:04 – Ordubad, Culfa, Naxçıvan, Şahbuz və Şərurda havanın temperaturu gündüz saatlarda (gündüz saatlarında) +11 - + 14, gecə +5 - + 9 dərəcə isti olacaq.

  “ATV Xəbər” – Turan İbrahimov – 29.10.2015 – 18:01:06 – Necə olub ki, yəni bu vaxta qədər müayinələr aparılmayıbmı (aparılmayıb) və uşağın fiziki qüsurlu olma ehtimalı müəyyənləşməyibmi (müəyyənləşməyib)? 

  Sintaktik normanın pozulması

  “ATV maqazin” – Nərgiz Vahabqızı – 12.09.2015 – 18:54:53 – Daha ətraflı isə süjetimizdə də maraqlı məlumatlar var ki, hansı ki, “Qız atası” serialının kadrarxası məqamları ilə də elə sıradakı süjetdə tanış olacaqsınız.

  “ATV maqazin” – Nərgiz Vahabqızı – 12.09.2015 – 19:30:14 – Türkiyədə məşhur bir yarışmaya qatılan həmyerlimiz Rəşad Altınsəs nəinki iştirakçı olduğu verilişin münsif heyətinin sevgisini qazanmaqla yanaşı (qazandı), o həm də Türkiyənin çox sevilən və sənətkarı, imperatoru sayılan İbrahim Tatlısəsin də rəğbətini qazanmağı bacardı.

  Söz sırasının pozulması

  “10lar” – Afaq Gəncəli – 27.09.2015 – 16:30:45 – Bax bütün bu suallara sia hal-hazırda cavab tapmayacaqsınız, çünki (hələlik) “10lar”ın hələlik anonsları gəlir.

  “Nanəli” – Nanə Ağamalıyeva – 04.10.2015 – 22:00:45 – Burdakı tamaşaçılar, gəlin ürəkdən onları (ürəkdən) qarşılayaq.

   “ATV Xəbər” – Gülnar Muxtarqızı – 12.10.2015 – 12:00:47 – Elə buna görə də mütəxəssislər uşaqları mümkün qədər belə yerlərdən uzaq tutmağı məsləhət görürlər.

  “10lar” – Afaq Gəncəli – 17.10.2015 – 16:30:17 – Soyuq (bir) payız bir günündə ekran qarşısında əyləşib, ATV telekanalına baxıb hələ də 10lardan xəbər tutmağın bambaşqa ləzzəti var.

   “ATV Maqazin” – Nərgiz Vahabqızı – 31.10.2015 – 18:41:46 – Gənc olmasına baxmayaraq, artıq bir çox çəkildiyi filmlərlə kifayət qədər sevilən (çəkildiyi bir çox filmlərlə artıq kifayət qədər sevilən) Pərvin Abuyevadan xəbər var.

  Uzlaşma əlaqəsinin pozulması

  “ATV Xəbər” – Gülnar Muxtarqızı – 13.10.2015 – 12:04:37 – Belə bir açıqlama ilə amerikalı psixoloqlar çıxış edib (çıxış ediblər).

  “ATV Xəbər” – Gülnar Muxtarqızı – 13.10.2015 – 12:04:59 – Qəribə səslənsə də, psixoloqlar dedi-qodunun faydalı olduğunu bildirir (bildirirlər).

  “ATV Xəbər” – Turan İbrahimov – 16.10.2015 – 18:04:06 – Rusiya aviasiyası Suriyada əməliyyatlar keçirir, bombardmanlarını davam etdirir və bombardmanların fonunda Suriya ordusu da uğurlu əməliyyatlar keçirirlər (keçirir).

  Qeyri-xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

     “Həkimsən” – İlhamə Bədəlova – 09.09.2015 – 14:43:15 – Bir var bir yerdə oturasan, internet vasitəsilə məlumatlanasan, bi (bir ) də var iki ölkə arasında və eyni zamanda, praktika da böyük rol oynayır, üstəgəl böyük bir təcrübə var burada.

  “Xeyrə qarşı” – İlqar Mikayıloğlu – 21.09.2015 – 22:30:10 – Hər vaxtuuz (vaxtınız) xeyir.

  “Xeyrə qarşı” – İlqar Mikayıloğlu – 21.09.2015 – 22:30:34 – Səər-səər (səhər-səhər) işə necə gəldün (gəldin)?

  “Xeyrə qarşı” – İlqar Mikayıloğlu – 21.09.2015 – 22:32:49 – İgirmi (iyirmi), maksimum on, otuz maat (manat).

  “Xeyrə qarşı” – İlqar Mikayıloğlu – 21.09.2015 – 22:33:18 – Və eləsi var ki, 100 maadnan (manatnan) bütün məsələləri həll eləyə bilir.

  “Xeyrə qarşı” – İlqar Mikayıloğlu – 21.09.2015 – 22:33:25 – Amma bu həftə ərzində də bir şekil (şəkil) bizim xüsusilə diqqətimizi cəlb elədi.

  “Xeyrə qarşı” – İlqar Mikayıloğlu – 21.09.2015 – 22:37:40 – Asiya ölkəsində Həsən olucey (olacax) bundan sonra.

  “Xeyrə qarşı” – İlqar Mikayıloğlu – 21.09.2015 – 23:23:57 – Mən niyə (nəyə) görə onu didim (dedim)?

  “Turne” – müxbir – 28.09.2015 – 07:38:26 – Məzuniyyət vərəqəsini tapmaq çox çətin idi. Ya Həmkarlar İttifaqında tanışın olmalı idi, ya partiya burakratiyasına (bürokratityasına) məxsus olmalı idin, ya da gərək yaxşı pul xərcləyib Truskavetsə bilet tapaydın.

   “Turne” – Mirsəməd Cəfərli – 28.09.2015 – 07:53:20 – Çünki qışı sərt keçmir, mulayimdir (mülayimdir) və digər tərəfdən, burada o qədər gözəl şərait yaradılıb ki, il boyu burada istirahət etmək, müalicə etmək mümkündür.

  “Öz aramızda” – Zaur Baxşəliyev – 28.09.2015 – 16:35:06 – Bu studiyaya müraciət eləyənlərin böyük (böyü) əksəriyyəti etinasızlıqdan, diqqətsizlikdən, Qasım müəllim, siz təsəvvür eləyin, siz özünüz nə qədər seyr eləmisiniz ki, studiyamıza gələn insanlar olur ki, hansı ki, eşitmə qüsurlu nə qədər insanlar var.

  “Öz aramızda” – Zaur Baxşəliyev – 28.09.2015 – 18:45:17 – Biz davam eliyirik (eliyirix´).

  “Həkimsən” – İlhamə Bədəlova – 13.10.2015 – 12:23:24 – Buyün (bu gün) bir çoxları səhv başa düşür. Biz məsləhət görürük ki, piylənmədən əziyyət çəkən insanlar buyün (bu gün) bariatrik əməliyyata müraciət eləsin.

  “Qadına görə” – Vüsalə Əlizadə – 16.10.2015 – 12:11:43 – Səhər tezdən evdən çıxır, ta sübdənnən (sübhdən), axşama kimi iş başındadır.

  “V element” – Rüfət Ağayev – 16.10.2015 – 19:48:55 – Xoş gəlmisiniz. Təkcə verilişimizə yox, ümumiyyətlə, efirə xoş qayıtmısınız. Yeriviz (yeriniz) görünürdü. Çox adam soruşurdu, Yusif Ağayev haradadır, niyə çıxmır? Bu haqda elə bu veriliş ərzində özüvüz (özünüz) daha ətraflı, yəqin ki, danışarsınız.

  “Ondan sonra” – Yusif Ağayev – 28.10.2015 – 10:21:17 – Yox, mənim bu Yusif balam, Yusif nəvəm, o, dimey (deməy) olar ki, mən, hətta mənə elə gəlir ki, o əgər mənim uşaqlığımı görmey (görməy) istəyən getsin Yusifə baxsın.

  “Zərif qəhrəman” – Fatma Bağırova – 28.10.2015 – 13:03:12 – Hər birimizin arxasında həyatda hər yöndən (yönnən) gələn ruzigarlardan yıxılmayaraq ayaqdaqalma mübarizəsini aparan, qanadları altında bizi qoruyaraq böyütdükdən sonra incəlik (incəli) kürəyimizdən həyata itələyən (itəliyən) bir qadın vardır.

  “Zərif qəhrəman” – Fatma Bağırova – 28.10.2015 – 13:03:33 – Qadın öz böyüklüyünü (böyülüyünü), gücünü və öz gücündən (gücünnən) doğa biləcək (biləcə), yarada biləcəklərini (biləcələrini) anlamalı.

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “V element” – Rüfət Ağayev – 16.10.2015 – 19:46:08 – Hər vaxtınız xyir (xeyi’r) olsun, əziz dostlar.

  “Ondan sonra” – Yusif Ağayev – 28.10.2015 – 10:51:41 – Amma üzr istəyirəm, rəsi′m (rə′sm) çəkmə qabiliyyəti olmalıdır uşaqda, nədəsə fikirlərin izah etmək üçün.

   

  Leksik normanın pozulması

   “Xeyrə qarşı” – İlqar Mikayıloğlu – 21.09.2015 – 22:32:06 – Qara qutumuz da var bu günnərim (bu gün). Qara qutuda bu günnərim (bu gün) nə var?

   “Turne” – müxbir – 28.09.2015 – 07:36:58 – O dövrdən şəhər mərkəzində bir neçə villalar (villa) qalıb.

  “Turne” – Mirsəməd Cəfərli – 28.09.2015 – 07:53:20 – Çünki qışı sərt keçmir, mulayimdir (mülayimdir) və digər tərəfdən, burada o qədər gözəl şərait yaradılıb ki, il boyu burada istirahət etmək, müalicə etmək (müalicə olunmaq) mümkündür.

     “Həkimsən” – İlhamə Bədəlova – 12.10.2015 – 12:12:35 – Çox şadam, təklifimi qəbul elədiniz. Sizinlə ilk görüşümdür və ümidvaram ki, bunun davamiyyəti (davamı) olacaq.

  “Qadına görə” – Vüsalə Əlizadə – 16.10.2015 – 12:15:49 – Bax mən mətbəxi həvalə verdim (həvalə etdim) Mətanətə və gedirəm qarderob otağıma.

  “Qadına görə” – Vüsalə Əlizadə – 16.10.2015 – 12:35:11 – Zatən (Onsuz da) sənətiniz elə bunu tələb eləyir.

  “Qadına görə” – Vüsalə Əlizadə – 16.10.2015 – 13:04:12 – Bax onun birlikdə həyat hekayəsinə nəzər yetirək (qulaq asaq).

  Tüfeyli sözlərin işlədilməsi

  “Aləm oyansın” – Vüsalə Rəcova – 03.10.2015 – 10:46:31 – Yalçın müəllim, siz özünüz də yəni böyük bir nəslin nümayəndəsisiniz, hansı ki, Vasif Adıgözəlov, Zülfi Adıgözəlov bizim Azərbaycan incəsənətinə böyük-böyük töhfələr verib.

  Varvarizm

     “Həkimsən” – İlhamə Bədəlova – 03.09.2015 – 14:34:10 – Bu gələn müraciətlərdən məni ən çox maraqlandıran bilirsiniz nədir? Yəni bu insanların bilməyərəkdən, yəni bu qədər gec qalmasıdır (gecikməsidir), yoxsa bilərəkdən və xəstəliklərinin problemini bilərəkdən çarə tapa bilməməsidir?

  “Turne” – müxbir – 28.09.2015 – 07:38:22 – Bura düşmək asan deyildi. Ən prestijli (nüfuzlu) yerlərdən hesab olunurdu Truskavets.

  “Öz aramızda” – Zaur Baxşəliyev – 28.09.2015 – 17:48:22 – Bax, bunların həyat yolunu, keçmişində baş verənləri təkər-təkər (tək-tək) açıb qarşında qoymaqda məqsədimiz həm də o idi ki, bu səhvləri sən buraxma, bu yanlışları sən etmə.

  “Öz aramızda” – Zaur Baxşəliyev – 28.09.2015 – 18:48:08 – Biz o  kurallara, o qaydalara heç vaxt zidd gedə bilmərik.

  “V element” – Kamilə Babayeva – 16.10.2015 – 19:42:47 – Canım sənə desin, gözəl, yaraşıqlı, nurlu, qabiliyyətli, vapşe v kantse kantsov gözəllər gözəli.

  “V element” – Rüfət Ağayev – 16.10.2015 – 19:43:26 – Gördüm ki, mənliy döyül (mənlix´deyil) e, tarmazit eləyir, atdım  onu.

  “Ondan sonra” – Yusif Ağayev – 28.10.2015 – 10:46:42 – Bunlardan hansı mamadı (anadı), hansı papadı (atadı)?

  Morfoloji normanın pozulması

  “Qadına görə” – Vüsalə Əlizadə – 16.10.2015 – 12:16:50 – İki övladını böyütmək üçün kişi cildinə, kişi qılıfına girdi və kişi qeyrəti ilə, öz namusu ilə halal çörəkpulusunu (çörəkpulunu) qazanmağa qərar verdi.

  “Qadına görə” – Vüsalə Əlizadə – 16.10.2015 – 12:22:01 – Həqiqətən də, həsəd apardığım bir xanımlardansınız.

  “Qadına görə” – Vüsalə Əlizadə – 16.10.2015 – 12:35:00 – O gündən sonra, hansı ki, sənəti əlindən çıxa bilərdi, hansı ki, çörəkpulusundan ola bilərdi, Ceyran xanım qərar verdi ki, elə kişi cildində, kişi qılıfında öz işimi davam etdirəcəyəm.

  “Qadına görə” – Vüsalə Əlizadə – 16.10.2015 – 12:56:15 – Daha çox deyəcəklərimiz var və hələ də sirr saxladıqlarımız (saxladığımız) məqamlar var, təbii ki.

  “Sən bizimləsən” – Zaur Baxşəliyev – 29.10.2015 – 17:04:45 – Əslində, əhval-ruhiyyə, düşünürəm ki, elə bir məqama köklənməlidir ki, bizə baxan gənc nəsil, bizi seyr eləyən insanlarda bu insanların sınmadığı (sınmadığını), bu insanların əyilmədiyini, bu insanların əzilmədiyi (əzilmədiyini), Azərbaycan xalqının həmişə qüdrətli olduğunu, iddialı olduğunu, vətənpərvər olduğunu, torpağına, vətəninə görə canından belə qurban keçə biləcəyini avtomatik olaraq hiss eləsinlər.

  “Hər axşam” – Azər Axşam – 29.10.2015 – 19:01:55 – Və mən istəyirəm bir daha tamaşaçılarımıza oyunumuzla bağlı bir daha məlumat verim, çünki narazıçılıqlar (narazılıqlar) olmasın deyə.

  Sintaktik normanın pozulması

  “Aləm oyansın” – Vüsalə Rəcova – 03.10.2015 – 10:46:31 – Yalçın müəllim, siz özünüz də yəni böyük bir nəslin nümayəndəsisiniz, hansı ki, Vasif Adıgözəlov, Zülfi Adıgözəlov bizim Azərbaycan incəsənətinə böyük-böyük töhfələr verib.

  “Qadına görə” – Vüsalə Əlizadə – 16.10.2015 – 12:30:36 – Bax necə baş verdi ki bu hadisə, yaşadıqlarınız, hansı ki, bizə danışmışdınız.

  “Qadına görə” – Vüsalə Əlizadə – 16.10.2015 – 12:35:00 – O gündən sonra, hansı ki, sənəti əlindən çıxa bilərdi, hansı ki, çörəkpulusundan ola bilərdi, Ceyran xanım qərar verdi ki, elə kişi cildində, kişi qılıfında öz işimi davam etdirəcəyəm.

  Söz sırasının pozulması

  “Turne” – müxbir – 28.09.2015 – 07:38:22 – Bura düşmək asan deyildi. Ən prestijli (nüfuzlu) yerlərdən hesab olunurdu Truskavets.

   “Həkimsən” – İlhamə Bədəlova – 09.09.2015 – 14:43:15 – Bir var bir yerdə oturasan, internet vasitəsilə məlumatlanasan, bi də var iki ölkə arasında və eyni zamanda, praktika da böyük rol oynayır, üstəgəl böyük bir təcrübə var burada.

  “Öz aramızda” – Zaur Baxşəliyev – 28.09.2015 – 16:35:06 – Bu studiyaya müraciət eləyənlərin böyük əksəriyyəti etinasızlıqdan, diqqətsizlikdən, Qasım müəllim, siz təsəvvür eləyin, siz özünüz nə qədər seyr eləmisiniz ki, studiyamıza gələn insanlar olur ki, hansı ki, eşitmə qüsurlu nə qədər insanlar var.

  “Öz aramızda” – Zaur Baxşəliyev – 28.09.2015 – 18:45:30 – Və daha başqa bir ata var, hansı ki, övlad ona qarşı dönük çıxmışdı və sonradan səhvini başa düşdü.

  “Qadına görə” – Vüsalə Əlizadə – 16.10.2015 – 13:04:12 – Bax onun birlikdə həyat hekayəsinə (birlikdə) nəzər yetirək.

  “V element” – Rüfət Ağayev – 16.10.2015 – 19:49:10 – Bu haqda elə bu veriliş ərzində özüvüz daha ətraflı, yəqin ki, danışarsınız.

  Uzlaşma əlaqəsinin pozulması

  “Aləm oyansın” – Vüsalə Rəcova – 03.10.2015 – 10:46:31 – Yəni bunun bir köməyi oldumu sizin bu sənətə yiyələnməyinizə, yoxsa ki, sadəcə olaraq, özünüzün istəyi (özünüzün istəyiniz) idi bu?

  “Həkimsən” – İlhamə Bədəlova – 13.10.2015 – 12:23:24 – Buyün (bu gün) bir çoxları səhv başa düşür. Biz məsləhət görürük ki, piylənmədən əziyyət çəkən insanlar buyün (bu gün) bariatrik əməliyyata müraciət eləsin (eləsinlər).

  Üslubi  normanın pozulması

  “Aləm oyansın” – Vüsalə Rəcova – 03.10.2015 – 10:46:31 – Yalçın müəllim, siz özünüz də yəni böyük bir nəslin nümayəndəsiniz, hansı ki, Vasif Adıgözəlov, Zülfi Adıgözəlov bizim Azərbaycan incəsənətinə böyük-böyük töhfələr verib.

  Leksik artıqlıq

  “Aləm oyansın” – Vüsalə Rəcova – 03.10.2015 – 10:42:18 – Çünki sizin sənətiniz elə bir gözəl sənətdir ki, amma onu bura, studiyaya heç cürə yerləşdirmək mümkün deyil.

  “Bizimləsən” – Zaur Baxşəliyev – 29.10.2015 – 17:04:45 – Əslində, əhval-ruhiyyə, düşünürəm ki, elə bir məqama köklənməlidir ki, bizə baxan gənc nəsil, bizi seyr eləyən insanlarda bu insanların sınmadığı, bu insanların əyilmədiyini, bu insanların əzilmədiyi, Azərbaycan xalqının həmişə qüdrətli olduğunu, iddialı olduğunu, vətənpərvər olduğunu, torpağına, vətəninə görə canından belə qurban keçə biləcəyini avtomatik olaraq hiss eləsinlər.

  “Hər axşam” – Azər Axşam – 29.10.2015 – 19:01:55 – Və mən istəyirəm bir daha tamaşaçılarımıza oyunumuzla bağlı bir daha məlumat verim, çünki narazıçılıqlar (narazılıqlar) olmasın deyə.

   

   

  XƏZƏR TV

  Xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

  “Xəzər Xəbər” (anons) – Nəcəf Həsənov – 02.09.2015 – 20:31:12 – Nigahdan (nikahdan) əvvəl tibbi müayinə zamanı 21 nəfərdə Eyids (AİDS-QİÇS) virusu tapılıb.

   “Xəzər Xəbər” – Nəcəf Həsənov – 02.09.2015 – 21:29:06 – Almaniya kansleri Angela Merkellə bağlı sensasion iddialar hələ 2 il əvvəl yayılmağa başlasa da, bir sıra gərb (qərb) mətbu orqanları iddiaları yenidən aktuallaşdırıb.

  “Xəzər Xəbər” – Moskvadakı xüsusi müxbir Şəhriyar İmambəyli – 12.09.2015 – 21:45:41 – Onun necə Azərbaycan dilini (necə) örgənməyini (öyrənməyini) sizlərə (sizə) göstərəcəyik.

  “Xəzər Xəbər” – İdmanda bu gün – Abdurahman Mollaçiyev – 12.09.2015 – 22:08:16 – Axşamınız xyir (xeyr).

  “Xəzər Xəbər” – İdmanda bu gün – Abdurahman Mollaçiyev – 12.09.2015 – 22:08:23– Hər cür şəraitdə yolu ram etməyi bacaran əfsanəvi yolsuzluq avtomobili Ford eksploror (eksplorer) intellektual tam ötürücülü terrayn menecment sistemi ilə qum, palçıq, qar və asfalt rejimlərində yola tam hakim olmağa imkan verir.

  “Xəzər Xəbər” – Rüstəm İbadov – 08.10.2015 – 12:02:36 – Cəbhədə gərginliy (gərginlix´) davam edir.

  “Xəzər Xəbər” – müxbir – 09.10.2015 – 12:06:44 – Baş geolo´q (geo´loq) bunun səbəbini də yağış suları, eyni zamanda, kompleks ərazisində olan yaşıllıqların tez-tez suvarılması ilə əlaqələndirir.

  “Xəzər Xəbər” – Günel Qədimova – 09.10.2015 – 14:01:50 – Bəyanatda bildirilir ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar Və İnsan Haqları Bürosunun qurumun elektron mandatına uyğun olmayan şəkildə məsləhətləşmələr aparmadn (aprmadan) 1 noyabr tarixində Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini müşahidə etməkdən imtina edib.

  “Xəzər Xəbər” – Günel Qədimova – 09.10.2015 – 14:02:40 – Tədbirdə çıxış edən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədr müavini Zakir Babayev bu xidmətlərin istifadəyə verilməsi nəticəsində sığrtaedənlərin (sığortaedənlərn) uçota alınması prosesinə sərf olunan vaxtın minimuma enəcəyini bildirib.

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “Xəzər Xəbər” – müxbir – 02.09.2015 – 21:28:23 – Tətbiq edilən digər dəyişiklikdə ictimai-iaşə müəssisələrində kulina´riya (kulinari´ya) məhsulları hazırlanarkən baytarlıq möhürü və şəhadətnaməsi olmayan bütün növ heyvan ətindən və yumurtadan istifadə etmək qadağan edilib.

   “Xəzər Xəbər” – İdmanda bu gün – Abdurahman Mollaçiyev – 12.09.2015 – 22:13:32 – FİFA Xəzər-Lənkəran klubunun trnsfer (transfr) məsələsi ilə bağlı qərarını açıqlayıb.

  “Xəzər Xəbər” – İdmanda bu gün – Abdurahman Mollaçiyev – 12.09.2015 – 22:13:32 – Sağ olun, salamat qalı´n (qlın) – Feilin əmr forması 2-ci şəxsin cəmində vurğu qəbul etmir. Düzgün intonasiyadan istifadə olunmayıb.

  Orfoqrafik normanın pozulması

  “Xəzər Xəbər” – titr – 12.09.2015 – 21:28:48 – Yanacaq fırıldaqları ilə bağlı qaynar xətt. Sürücülər 963 saylı nömrəyə zəng etməlidirlər.

  Leksik  normanın pozulması

  “Xəzər Xəbər” – Moskvadakı xüsusi müxbir Şəhriyar İmambəyli – 12.09.2015 – 21:45:28 – Məhz yanımızda olan bu insan isə nə az, nə çox, düz 12 dənə dil bilir.

  Varvarizm

  “Xəzər Xəbər” – Nəcəf Həsənov – 02.09.2015 – 21:29:14 – Almaniya kansleri Angela Merkellə bağlı sensasion (sensasiyalı) iddialar hələ 2 il əvvəl yayılmağa başlasa da, bir sıra gərb mətbu orqanları iddiaları yenidən aktuallaşdırıb.

  “Xəzər Xəbər” – Aqşin Kamal – 12.09.2015 – 21:32:11 – Sentyabrın 15-də Bakı şəhərindəki bütün məktəblərin yaxınlığında polis naryadları (dəstələri) olacaq.

  “Xəzər Xəbər” – Yusif Kərimli – 12.09.2015 – 21:37:21 – Digər siniflərdə oxuyan uşaqlar da, şagirdlər də yay boyunca alışdıqları maraqlı strijkalar (saç düzümləri) maraqlı tatulardan, yəqin ki, nətər deyərlər, xilas olub, əsl klassik məktəbli saç stilində (üslubunda) məktəbə gedəcəklər.

  “Sağlıqla” – Vəfa Sadıqova – 07.10.2015 – 09:32:32 – Amma, Əli bəy, siz yəni qeyd elədiniz ki, liposakşn (liposaksiya) əməliyyatı zamanı dəri altında (altından) müəyyən qədər piylərin alınmasıdır.

  Morfoloji  normanın pozulması

  “Xəzər Xəbər” – Moskvadakı xüsusi müxbir Şəhriyar İmambəyli – 12.09.2015 – 21:45:41 – Onun necə Azərbaycan dilini (necə) örgənməyini sizlərə (sizə) göstərəcəyik.

  “Xəzər Xəbər” – müxbir – 12.10.2015 – 12:08:55 – Baş qərargahdan verilən məlumata görə, təkcə son 24 saat ərzində qırıcılar terrorçuların mövqeyinə 60 aviazərbələr (aviazərbə) endiriblər.

  Sintaktik  normanın pozulması

  Uzlaşma əlaqəsinin pozulması

  “Xəzər Xəbər” – müxbir – 02.09.2015 – 21:05:17 – Kənd sakinləri deyir (deyirlər) ki, atəşin iriçaplı silahlardan atılması onları çıxılmaz vəziyyətdə qoyur.

  “Xəzər Xəbər” – Nəcəf Həsənov – 02.09.2015 – 21:29:40 – Almaniya kansleri Angela Merkellə bağlı sensasion iddialar hələ 2 il əvvəl yayılmağa başlasa da, bir sıra gərb mətbu orqanları iddiaları yenidən aktuallaşdırıb (aktuallaşdırıblar).

  “Xəzər Xəbər” – Moskvadakı xüsusi müxbir Şəhriyar İmambəyli – 12.09.2015 – 21:45:41 – Onun necə Azərbaycan dilini (necə) örgənməyini sizlərə göstərəcəyik.

  Üslubi  normanın pozulması

  Leksik artıqlıq

  “Xəzər Xəbər” (anons) – Nəcəf Həsənov – 02.09.2015 – 20:30:29 – “Xəbərlər”in əsas buraxılışının başlamasına təxminən yarım saatdan da bir az vaxt qalıb (yarım saatdan da az vaxt qalıb) –

  Qeyri-xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

  “Hər şey daxil” – Sevil və Sevinc – 29.09.2015 – 10:31:55 – Yəni ki bəylərimiz almasa da, xanımlarımız özü gedib sevə-sevə alacey (alacaxlar).

  “Hər şey daxil” – Sevil və Sevinc – 29.09.2015 – 10:34:31 – Bununla yanaşı, uşaqlarımız üçün atrekцionlar (attraksionlar), heyvanlar aləmi, balacalarımız üçün kartinq, zum 5 yaşa qədər ayrıdır.

  “Sağlıqla” – Vəfa Sadıqova – 07.10.2015 – 09:35:52 – Ama bi də (Amma bir də) belə bir sual verim.

  “Sağlıqla” – Vəfa Sadıqova – 08.10.2015 – 09:35:35 – Əslində, bi də (bir də) belə bir sualım var ki, indi bütün, bir az öncə baxdıq, bir sıra orqanlarda ola bilər.

  “Sağlıqla” – Vəfa Sadıqova – 08.10.2015 – 09:40:43 – Ona görə bunu təsdiqləmək üçün və difiriцiaцiya (diferensiasiya) etmək üçün mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır.

  “Nuş olsun” – Səma Abbasova – 09.10.2015 – 12:31:21 – Elə təsəvvür elədiniz ki, əyləşmisiniz parkda skameykada (skamyada), söhbət edirsiniz.

  “Nuş olsun” – Səma Abbasova – 09.10.2015 – 13:09:21 – Sağ ol, şair. Bundan sonra ancaq sənin şeirlərivi oxuyciyam.

  “Nuş olsun” – Səma Abbasova – 09.10.2015 – 13:15:08 – Demək, bir də diyek (dex´).

  “Yeri gəlmişkən” – Sevil və Sevinc – 29.09.2015 – 10:31:55 – Yəni ki bəylərimiz almasa da, xanımlarımız özü gedib sevə-sevə alacey (alacaxlar).

  “Sağlıqla” – Vəfa Sadıqova – 30.10.2015 – 09:28:50 – Əsli (əslində), doğrudan, üstünlükləri çoxdur. Həm cərrahi aparılmır, yəni kəsiklər aparılmır, çüki (çünki) üz gərmə dedikdə, üz dartılma əməliyyatı dedikdə həmin xanımların fikrinə gəlir ki, görəsən üzümdə izlər qalacaqmı, qalmayacaqmı.

  “Sağlıqla” – Vəfa Sadıqova – 30.10.2015 – 09:29:18 – Və bi də (bir də) nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, “Medera” hospitala Amerikadan dəvət olunmuş plastik cərrah doktor Yan Trokel bu gündən etibarən, yəni oktyabrın 30-u və 2-si (2) noyabr tarixlərində yalnız sizlər üçün, effekti 3 il davam edən, əməliyyatsız, ağrısız, kəsiksiz (kəsizsiz) və izsiz, cəmi 30 dəqiqəyə üz, əl, boyun nahiyəsinin dartılmasını həyata keçirir.

  “Sağlıqla” – Vəfa Sadıqova – 30.10.2015 – 09:39:45 – Çünki xanımlarımız hər zaman, hər yaşda həm gözəl görsənmək (görünmək) istəyirlər, həm də gözəl olmalıdırlar.

  “Hər şey daxil” – Sevil və Sevinc –30.10.2015 – 10:06:10 – Qışda nə yeməliyig (yeməliyi)?

  “Hər şey daxil” – Sevil və Sevinc –30.10.2015 – 10:38:55 – Sabahları (sabah) inşallah 1 günlük İsta´nbuldan professor, plastik cərrah, çənə əməliyyatlarını edən Kamal Uğur gələcək.

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “Səyyah” – Səbuhi Səyyah – 29.09.2015 – 04:14:56 – “Babayi-ə´mir” (əmr) jurnalında da 40-dan artıq satirik şeirləri çap olunur.

  “Hər şey daxil” – Sevil və Sevinc –30.10.2015 – 10:38:55 – Sabahları (sabah) inşallah 1 günlük İstnbuldan (İstanbuldn) professor, plastik cərrah, çənə əməliyyatlarını edən Kamal Uğur gələcək.  

  Leksik normanın pozulması

  “Hər şey daxil” – Sevil və Sevinc – 29.09.2015 – 10:10:35 – Dünənnəri (dünən) Hacı Nuranımız artıq vətəninə döndü.

  “Nuş olsun” – Səma Abbasova – 09.10.2015 – 12:35:21 – Xoş gəlmisiniz, Nazilə xanım. Sizi alaq bura.

  “Nuş olsun” – Səma Abbasova – 09.10.2015 – 12:43:21 – Əgər evinizdə təmizlik istəyirsinizsə, hər köşədə (küncdə) təmizlik istəyirsinizsə, Bello məhsullarına müraciət edəcəksiniz.

  “Nuş olsun” – Səma Abbasova – 09.10.2015 – 13:15:01 – Nazilə xanım, bizim piroqumuz getdi sobaya.

  Ex professo” – Zərif Atayeva – 17.10.2015 – 11:26:42 – Sizi bir neçə dəfə verilişə almaq (dəvət etmək), amma sizin xəstələrinizin miqdarından (sayından) mümkün olmur ki, sizinlə bir efir çəkək.

  “Hər şey daxil” – Sevil və Sevinc –30.10.2015 – 10:06:06 – Bugünləri (bu gün) biz milli mətbəximizdən danışırıq.

  Tüfeyli sözlərin işlədilməsi

  “Sağlıqla” – Vəfa Sadıqova – 07.10.2015 – 09:32:32 – Amma, Əli bəy, siz yəni qeyd elədiniz ki, liposakşn (liposaksiya) əməliyyatı zamanı dəri altında (altından) müəyyən qədər piylərin alınmasıdır.

  Varvarizm

  “Ay Zaur” – Zaur Kamal – 12.09.2015 – 22:56:33 – Şərqiyyə xanım, o vaxt qazanmırdımı kamançanın şotuna (hesabına) nəsə?

  “Hər şey daxil” – Sevil və Sevinc – 29.09.2015 – 10:09:12 – Yəni bu perelyotlar (uçub getmə, uçub gəlmə), gedib-gəlmə sizi o qədər də yormur.

  Morfoloji normanın pozulması

  “Səyyah” – Səbuhi Səyyah – 29.09.2015 – 04:13:14 – O zamanlar Şahbikə xanım işlədiyi evdən çıxmış və öz evində çörəkçiliklə məşğul olurdu.

  “Səyyah” – Səbuhi Səyyah – 29.09.2015 – 04:13:48 – O burada oxumuş (oxuyur), lakin bu sənət onu maraqlandırmadığından, ərizə yazıb həmin fakültədən çıxır;

  “Səyyah” – Səbuhi Səyyah – 29.09.2015 – 04:15:00 – “Babayi-ə´mir” jurnalında da 40-dan artıq satirik şeirləri (şeiri) çap olunur.

  “Hər şey daxil” – Sevil və Sevinc – 29.09.2015 – 10:31:55 – Yəni ki bəylərimiz almasa (almasalar) da, xanımlarımız özü (özləri) gedib sevə-sevə alacey (alacaxlar).

  “Sağlıqla” – Vəfa Sadıqova – 07.10.2015 – 09:32:32 – Amma, Əli bəy, siz yəni qeyd elədiniz ki, liposakşn (liposaksiya) əməliyyatı zamanı dəri altında (altından) müəyyən qədər piylərin alınmasıdır.

  Sintaktik normanın pozulması

  Söz sırasının pozulması

  “Hər şey daxil” – Sevil və Sevinc – 29.09.2015 – 10:11:00 – Çünki biz istəyirik sizi görmək.

  “Hər şey daxil” – Sevil və Sevinc – 29.09.2015 – 10:35:27 – Bununla yanaşı, istəyirsinizsə övladlarınız sürətli ingilis dilində (ingilis dilində sürətli) danışsın, yenə də müraciət edə bilərsiniz.

  Uzlaşma əlaqəsinin pozulması

   “Hər şey daxil” – Sevil və Sevinc – 29.09.2015 – 10:35:27 – Bununla yanaşı, istəyirsinizsə övladalrınız sürətli ingilis dilində (ingilis dilində sürətli) danışsın (danışsınlar), yenə də müraciət edə bilərsiniz.

  Üslubi normanın pozulması

  “Sağlıqla” – Vəfa Sadıqova – 08.10.2015 – 09:35:35 – Əslində, bi də (bir də) belə bir sualım var ki, indi bütün, bir az öncə baxdıq, bir sıra orqanlarda ola bilər.

  Leksik artıqlıq

  “Sağlıqla” – Vəfa Sadıqova – 07.10.2015 – 09:32:32 – Amma, Əli bəy, siz yəni qeyd elədiniz ki, liposakşn (liposaksiya) əməliyyatı zamanı dəri altında (altından) müəyyən qədər piylərin alınmasıdır.

  Leksik çatışmazlıq

  “Səyyah” – Səbuhi Səyyah – 29.09.2015 – 04:15:07 – 1933-cü ildə Azərbaycan teatrının 10 illik münasibətilə (10 illik yubileyi münasibətilə) ona Azərbaycan SSRİ-nin Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilir.

   

   

  SPACE TV

  Xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

  “Hər gün” – Fərqanə Səfər – 07.09.2015 – 09:01:34 – Rusiya prisidenti (prezidenti) Vladimir Putini (Putin) bu gün Moskvada erməni həmkarı Serj Sarkisyanla görüşəcək.

  “Hər gün” – Fərqanə Səfər – 07.09.2015 – 07.09.2015 – 09:01:24 – Kremlin mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilir ki, gündəlik(gündəli) siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi məsələləri və Avrasiya məkanında qarşılıqlı inteqrasiya fəaliyyəti dayanır.

  “Hər gün” – Elvin Basqallı – 07.09.2015 – 13:03:03 – Türkiyədən xəbərlər gəlməy(gəlmə) davam edir və “Hər gün”, informasiya proqramı olaraq, Türkiyədə baş verən bütün hadisələri izləyir və bütün buraxılışlarımız boyu qardaş ölkədə davam edən prosesləri sizin nəzərinizə çatdıracayıx (çatdıracıyıx).

  “Olanlar” – Nurlan Əliyev – 07.09.2015 – 13:12:14 – Gəzintiyə çıxan ailə yolda qəribə surprizlə (sürprizlə) qarşılaşıb.

  “Hər gün” – Nurlan Əliyev – 24.09.2015 – 17:11:40 – Hazırda xususi (xüsusi) müxbirimiz Ayaz Mirzəyev Türkiyədədir. Onunla telefon bağlantısı saxlayırıx (saxlıyırıx) Ayaznan.

  “Hər gün” – Elvin Basqallı – 26.09.2015 – 20:14:23 – Qorxulu filmlərin təsiri və ya qadın qəribəlikləri (qəribəlix´ləri).

  “Hər gün” – Elvin Basqallı – 26.09.2015 – 20:16:29 – Ermənilərin verdiyi itkilərə görə bir şifahi xəbər çatdırım. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasında qondarma paytaxt Stenapakertdə (Stepanakertdə) nəzərdə tutulan paytaxt bayramı günü təxirə salınıb.

  “Hər gün” – Fərqanə Səfər – 22.10.2015 – 13:08:13 – Suriyada gedən proseslər Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsas diqqət mərkəzində olsa da, bu ölkədəki seçki kampaniyası tıror (terror) qruplaşması ilə mübarizəni bir qədər arxa plana atıb.

  “Hər gün” – Fərqanə Səfər – 22.10.2015 – 13:10:18 – Buraxışımızın (buraxılışımızın) ardınca Nurlanın “Olanlar”ını da izləyin ki, qeyri-adi xəbərlərdən xəbəriniz olsun.

  “Hər gün” – Nurlan Əliyev – 23.10.2015 – 17:01:50 – İqtisadiyyatın neftdən asılılığının azadılmasının (azaldılmasının) zəruriliyini bildirən prezident İlham Əliyev hazırda ümumi daxili məhsulun 70 %-inin qeyri-neft sektorunun payına düşdüyünü vurğulayıb.

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “Hər gün” – Fərqanə Səfər – 07.09.2015 – 09:04:37 – Rusiya və Amrka (Amrika) Birləşmiş ştatları arasında tez-tez agent qalmaqalları olur.

  Orfoqrafik normanın pozulması

  “Hər gün” – titr – 19.10.2015 – 09:06:37 – Sərnişinlər (,) diqqətli olun. Bəzi marşurutların (marşrutların) istiqaməti dəyişir.

  “Hər gün” – titr – 22.10.2015 – 13:12:49 – Təbii fəlakətlərə göy cismləri (cisimləri) təsir edirmi?

  “Hər gün” – titr – 23.10.2015 – 17:02:38 – Hərbçilər gənclərlə görüşüb (görüşüblər) – uzlaşma əlaqəsinin pozulması.

  Leksik normanın pozulması

   “Hər gün” – Elvin Basqallı – 26.09.2015 – 20:16:29 – Ermənilərin verdiyi itkilərə görə (itkilərlə bağlı) bir şifahi xəbər çatdırım.

  “Hər gün” – Elvin Basqallı – 26.09.2015 – 20:16:46 – Və hörmətli tamaşaçılar, bu dəqiqələrdə mən Tərtərin Qapanlı kəndinə bağlanmaq (Qapanlı kəndi ilə bağlantı yaratmaq) istəyirəm.

  Morfoloji normanın pozulması

  “Hər gün” – Fərqanə Səfər – 07.09.2015 – 09:08; Elvin Basqallı – 13:08:57 – 1982-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrının aktyorudur (aktyoru idi). Allah rəhmət eləsin.

   “Hər gün” – müxbir – 22.10.2015 – 13:04:51 – Qeyd edək ki, son illər ərzində Gəncə, həmçinin Rusiya, Türkiyə və Gürcüstanın bir neçə şəhərləri (şəhəri) ilə qardaşlaşıb.

  “Hər gün” – müxbir Famil Fərhadoğlu  – 23.10.2015 – 20:24:26 – İşçi qrup tərəfindən salonda satılan arıçılıq məhsullarına nəzarət edilərkən  (salonda satılan arıçılıq məhsullarına işçi qrupu tərəfindən nəzarət edilərkən) laboratoriya müayinəsindən keçməyən, mənşəyi məlum olmayan, anbara təhvil verilməyən və qeydiyyata alınmayan, hər biri 50 kiloqramdan artıq olan 13 ədəd balla dolu bidonların (bidonun) yarmarkaya keçirilməsi faktı aşkar edilib.

  “Olanlar” – Nurlan Əliyev – 20.10.2015 – 13:15:47 – Parkda qəfəsin içində olan şir qarşısından keçən azyaşlı uşağı (uşağa) hücum edib.

  “Hər gün” – Fərqanə Səfər – 22.10.2015 – 13:12:38 – Alimlər son illər artmaqda olan təbii fəlakətlərdə göy cisimlərinin hərəkətinin də müəyyən rol oynadığına (oynadığını) istisna etmirlər.

  Sintaktik normanın pozulması

  Söz sırasının pozulması

  “Hər gün” – Elvin Basqallı – 07.09.2015 – 13:03:40 – Hazırda Türkiyədə baş verən proseslərlə bağlı əməkdaşlarımız maraqlanırlar (Hazırda əməkdaşlarımız Türkiyədə baş verən proseslərlə maraqlanırlar) və ən son eksklüziv xəbərlər də məhz “Hər gün”ün saat 17 buraxılışında efirdə olacaq.

   “Hər gün” – müxbir Famil Fərhadoğlu  – 23.10.2015 – 20:24:26 – İşçi qrup tərəfindən salonda satılan arıçılıq məhsullarına nəzarət edilərkən  (salonda satılan arıçılıq məhsullarına işçi qrupu tərəfindən nəzarət edilərkən) laboratoriya müayinəsindən keçməyən, mənşəyi məlum olmayan, anbara təhvil verilməyən və qeydiyyata alınmayan, hər biri 50 kiloqramdan artıq olan 13 ədəd balla dolu bidonların (bidonun) yarmarkaya keçirilməsi faktı aşkar edilib.

  “Hər gün” – müxbir Famil Fərhadoğlu  – 23.10.2015 – 20:25:27 – Təbii balla saxta balı fərqləndirməyin isə bir sıra xüsusiyyətləri var, hansı ki, o şərtlərə əməl etdikdə bilmək olar ki, o bal saxtadır, yoxsa ki təbii.

  Üslubi normanın pozulması

  Leksik artıqlıq

  “Hər gün” – Nurlan Əliyev – 24.09.2015 – 17:11:40 – Hazırda xususi (xüsusi) müxbirimiz Ayaz Mirzəyev Türkiyədədir. Onunla telefon bağlantısı saxlayırıx (saxlıyırıx) Ayaznan.

   

  Qeyri-xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

   “Möcüzə ləzzətlər” – Zamirə – 15.09.2015 – 15:22:58 – Çünki körpənin qidalanması nə qədə (nə qədər) xeyirli olarsa, nə qədə (nə qədər) faydalı qidalardan istifadə edərsinizsə, körpələriniz bir o qədər sağlıqlı olacaq, biliklərə bir o qədər yaxşı yiyələnə biləcəklər.

  “5/36” lotoreya oyunu – Emin– 26.09.2015 – 21:19:08 – Onlar keçiriləcək (keçiriləcəx´) hər iki oyunda elə sona qədər bizimlə bərabər də olacaq (olacaxlar). Elə isə gəlin onlarla tanış olak´ (olax).

  “5/36” lotoreya oyunu – Emin– 26.09.2015 – 21:20:21 – Əziz lotoreya həvəskarları, 5/36  lotoreya oyunundan dərhal sonra elə mənim təqdimatımda 6/40 lotereya oyununun növbəti tirajı keçiriləcək (keçiriləcəx´).

  “5/36” lotoreya oyunu – Emin– 26.09.2015 – 21:21:03 – Hal-hazırda növbəti rəqəmimizin təyin olunmasını gözləyirik (gözdüyürüx´).

  “Yumor məktəbi” – Tünzalə Əliyeva – 26.09.2015 – 21:42:53 – Yumor məktəbinin ilk buraxışında (buraxılışında) nəzərinizə çatdırım ki, qəşşəy-qəşşəy qonaqlarımız olacaq.

  “Fakt” – Səbinə Seyidova – 09.10.2015 – 23:02:05 – Əyər (əgər) sabah imtahandırsa, bütün bu kitablardakı məlumatı bir gündə beynə yazmaq olar, amma bu zaman qısamüddətli yaddaş işə düşəcək.

  “Görüş yeri” – Elçin Əlibəyli – 20.10.2015 – 11:06:48 – Nadir, əslində, biz niyə sizi dəvət elədik? Çünki həqiqətən, mən deyirəm, ba bu sözü burada, hamının qarşısında deyirəm ki, Nadir, həqiqətən, artıq bir 10 ildir ki, mən rəsmən bu rəqəmi deyə bilərəm, 10 ildir ki, çox fərqli bir performansları ilə seçilir.

  “Görüş yeri” – Elçin Əlibəyli – 20.10.2015 – 12:43:22 – Ama, ama (amma) bütün bunlarla bərabər, Nadir də mənimlə razılaşar, Əsgər müəllim də razılaşar, Tahirə, sən də razılaşarsan ki, ümumiyyətlə, yaradıcı insanların qəlbi çox kövrək olur və hər bir söz onların çox böyük xətrinə dəyir, onun yaradıcılığına belə, mane olur.

  “Möcüzə ləzzətlər” – Zamirə – 22.10.2015 – 14:42:00 – “Möcüzə ləzzətlər” verilişi yenə də sizlərlə görüşə gəlib, maraqlı reцeptlər (reseptlər), dəyərli məsləhətlərlə.

  “Gülə-gülə” – Xəyalə Quliyeva – 23.10.2015 – 16:02:12 – Gəncədən gəlirəm yüküm çiçəkdi (çiçəx´di).

  “Gülə-gülə” – Xəyalə Quliyeva – 23.10.2015 – 16:02:17 – Gəncədən rejissorumuz bi dəə (bir dənə) sual-cavab çəkdi.

  “Yuxunuz şirin olsun” – Təranə – 23.10.2015 – 19:58:12 – Bilirəm ki, bizim nağılımızı gözdiyənnər (gözdüyənnər), səbirsizliklə izləyənlər var.

  “Yuxunuz şirin olsun” – Təranə – 23.10.2015 – 19:58:23 – Yəni cizgi filmimizi hər gün bizimlə bərabər, dostlarımız var ki, hal-hazırda da həmin anı gözdiyillər (gözdüyüllər) və biz keçirik cizgi filminə.

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “Möcüzə ləzzətlər” – Zamirə – 22.10.2015 – 14:52:27 – Xoş gördük sizi. Ncəsiz? (Necə´siz?)

   

  Leksik normanın pozulması

  “Görüş yeri” – Tural Ozan – 07.09.2015 – 11:08:45 – Deyək ki, bugünnəri (bu gün), bu günə qismət imiş, bu gün tanıyassan (tanıyacaqsan).

  “Görüş yeri” – Elçin Əlibəyli – 21.10.2015 – 12:16:20 – Bax burda Rauf da gəlib, Eyvaz müəllim də gəlib. 3 dənə (nəfər), belə deyək, yaradıcı adam, biri də soruşmur ki, o balaca masanın üzərindəki o güllər niyə solub?

  “Gülə-gülə” – müxbir – 23.10.2015 – 16:09:09 – Deyir, Ceyhunun atasının 3 dənə oğlu var.

  Morfoloji normanın pozulması

   “Görüş yeri” – Tural Ozan – 07.09.2015 – 11:20:26 – Çünki toy etmək istəyirsinizsə, təbii ki, sizin də vaxtınız (vaxtınızda) məhdudiyyət var.

  “Görüş yeri” – Elçin Əlibəyli – 20.10.2015 – 11:06:48 – Nadir, əslində, biz niyə sizi dəvət elədik? Çünki həqiqətən, mən deyirəm, ba bu sözü burada, hamının qarşısında deyirəm ki, Nadir, həqiqətən, artıq bir 10 ildir ki, mən rəsmən bu rəqəmi deyə bilərəm, 10 ildir ki, çox fərqli bir performansları ilə seçilir.

  “Sənətsevər” – Zəhra Rüstəm-Osmanova – 20.10.2015 – 13:18:26 – Gəlin xronikamızdan (xronikamızla) 15 saniyə ərzində tanış olaq.

  “Möcüzə ləzzətlər” – Zamirə – 20.09.2015 – 14:52:01 – Bütün hallarda, əziz tamaşaçılarımız, bütün hallarda Fuad doktor etiraz etmir ki siz bu şirniyyatları yeməyəsiniz (yeyəsiniz).

  Sintaktik normanın pozulması

  Uzlaşma əlaqəsinin pozulması

  “5/36” – Emin – 26.09.2015 – 21:19:08 – Onlar keçiriləcək (keçiriləcəx´) hər iki oyunda elə sona qədər bizimlə bərabər də olacaq (olacaxlar).

  Leksik çatışmazlıq

  “Görüş yeri” – Tural Ozan – 07.09.2015 – 11:02 – Şərqdə ilk zərb alətləri ifaçısı xanımın olması, həqiqətən də, böyük qürurvericidir, azərbaycanlıdır (olduqca qürurverici hadisədir)Düzgün variant: Şərqdə zərb alətlərinin ilk qadın ifaçısının azərbaycanlı xanım olması, həqiqətən də, olduqca qürurverici hadisədir.

  Üslubi normanın pozulması

  “Yuxunuz şirin olsun” – Təranə – 23.10.2015 –19:58:23 – Yəni cizgi filmimizi hər gün bizimlə bərabər, dostlarımız var ki, hal-hazırda da həmin anı gözdiyillər (gözdüyüllər) və biz keçirik cizgi filminə Düzgün variant: Yəni dostlarımız var ki, filmimizi hər gün bizimlə bərabər gözləyirlər, hal-hazırda da həmin anı gözləyirlər və biz cizgi filminə keçirik.

  Leksik artıqlıq

  “Görüş yeri” – Tahirə Məmmədqızı – 07.09.2015 – 11:08:44 – Onun öz bir yeri var.

  “Görüş yeri” – Elçin Əlibəyli – 20.10.2015 – 11:06:48 – Nadir, əslində, biz niyə sizi dəvət elədik? Çünki həqiqətən, mən deyirəm, ba bu sözü burada, hamının qarşısında deyirəm ki, Nadir, həqiqətən, artıq bir 10 ildir ki, mən rəsmən bu rəqəmi deyə bilərəm, 10 ildir ki, çox fərqli bir performansları ilə seçilir.

  “Görüş yeri” – Elçin Əlibəyli – 20.10.2015 – 12:43:22 – Ama, ama bütün bunlarla bərabər, Nadir də mənimlə razılaşar, Əsgər müəllim də razılaşar, Tahirə, sən də razılaşarsan ki, ümumiyyətlə, yaradıcı insanların qəlbi çox kövrək olur və hər bir söz onların çox böyük xətrinə dəyir, onun yaradıcılığına belə, mane olur.

   

    LİDER TV

  Xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

   

  “Səda” – Şəbnəm Hümbətova – 01.09.2015 – 19:02:29 – ... öz ətrafında birləşdirməy(birləşdirmə) yanaşı ...

  “Səda” – Şəbnəm Hümbətova – 01.09.2015 – 19:04:26 – Kanal növbəti mövsümdə də onu lid΄er (lider) edən  ieyalara (ideyalara) sadiq qalacaq.

  “Səda” –  Şəbnəm Hümbətova –  01.09.2015 – 19:18:43  – ... yüksəy (yüksə) səviyyəli verilişlər ...

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 07.09.2015 – 19:02:29 – Qaçqın adı ilə köhnə gitəyə (qitəyə) 4 min İŞİD üzvü daxil oldu.

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 07.09.2015 – 19:04:23 –Türkiyədə PKK yarağlılarının (yaraxlılarının) törətdiyi terror aktı nəticəsində ...

  “Səda” – Aysel Fərziyeva – 09.09.2015 – 13:08:32 –  Mütəxəssislər düşünür ki, dünya migyasında (miqyasında) buna bənzər yüksək nəticələr yoxdur.

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 14.09.2015 – 19:23:37 – ... 20-ci sahəyədəy (sahəyədə) olan yeni marşrut xəttində 20-dən artıq avtobus fəaliyyət göstərəcəy (göstərəcə).

  “Səda” – Günel Gözəlova – 23.09.2015 – 19:00:30 – Azərbaycanın gələcəy(gələcə) qaz istehsalçısı kimi...

  “Səda” – Ətayə Ələmdarqızı – 29.09.2015 – 19:04:45 – Mətbuata açığlamasında (açıxlamasında) isə ...

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 29.09.2015 – 19:08:43 – ... toplardan və ağır exnikadan (texnikadan) istifadə etməsi...

  “Səda” – Günel Gözəlova  – 02.10.2015 – 19:11:00 – ... işğal edərəy (edərə)ermənilərin ixtiyarına verirdi.

  “Səda” – müxbir  – 02.10.2015 – 19:18:04 – ... artım qeydə alınacağ (alınacax).

  “Səda” -  Günel Gözəlova  -  02.10.2015 – 19:20:36 – Azərbaycanın yirmi (iyirmi) üç illik ...

  “Səda” – Günel Gözəlova  – 08.10.2015 – 19:01:24 – Ölkəmizin daxilində poensial (potensial) təhdid ...

  “Səda” – Günel Gözəlova – 08.10.2015 – 19:04:50 –... yüksəy (yüksə)qiymətləndirib.

  “Səda” – Günel Gözəlova  – 08.10.2015 – 19:20:18 –  ... bu gecədən təşviqata başlaya biləcəylər (biləcələr).

  “Səda” – Ətayə Ələmdarqızı – 13.10.2015 – 19:05:47 – Əksinə, işğalçı ölkə rəhbərliyi gərgin psixoloji durumda verdiyi bu açığlamalarla (açıxlamalarla) öz təcavüzkar siyasətini ifşa edir.

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 13.10.2015 – 19:11:21 – ... büdcə pulları daha qənaətlə xərclənəcəy (ї) (xərclənəcə).

  “Səda” – Rövşən Abdurəhmanlı – 13.10.2015 – 19:13:59 – ... daha otuz min müəllimin diaqnostik qiymətləndirilməsi həyata keçiriləcəy (ї)  (keçiriləcə).

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 13.10.2015 – 19:14:24 – İclasda manatın devalvaцiyası (devalvasiyası) ... və digər məsələlər geniş müzakirə olunub.

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 13.10.2015 – 19:17:20 – ... atəşkəs rejimini ümumiliy(ümumili) 92 dəfə pozub.

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 13.10.2015 – 19:18:19 – ... hərbi cinayət olduğu geyd (qeyd)edilir.

  “Səda” – Elvin Güloğlanoğlu – 13.10.2015 – 19:32:24 – Hazırda qabağlayıcı (qabaxlayıcı) tədbirlər görülür.

  “Səda” – Elvin Güloğlanoğlu – 13.10.2015 – 19:32:27 –  ... aşmaması üçün dayağlar (dayaxlar) qurulur.

  “Səda” – “Ekonomiks” – Aysel Fərziyeva –  13.10.2015 – 19:37:06 –  ... ümumdaxili məhsulun yirmi (iyirmi) beş tam onda alı faizi olmaqla...

  “Səda” – “Ekonomiks” – Aysel Fərziyeva – 13.10.2015 – 19:39:37 –  bu giymətli (qiymətli) metalın bir unsiyası...

  “Səda” – “Ekonomiks” – Aysel Fərziyeva – 13.10.2015 – 19:39:51 –  Dünya səhm bazarında inamika (dinamika) əsasən mənfidir.

  “Səda” ­– “Ekonomiks” – Aysel Fərziyeva – 13.10.2015 – 19:4048 – android ipli (tipli) mobil telefonlara...

  “Səda” – “Ekonomiks”– Aysel Fərziyeva –  13.10.2015 – 19:40:50 – ...proqramını yükləməy(yükləmə) də ...

  “Səda” – Mehman Mehdiyev - 13.10.2015- 19:41:03 – ...nəsli kəsilməy(kəsilmə) olan bəbirin ovlanması ...

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 13.10.2015- 19:44:15 Bu məruzələr ermənilərin Azərbaycan torpağlarına (torpaxlarına) köçürülməsi, ...və digər məsələlərdən bəhs edilir.

  “Səda” –Mehman Mehdiyev – 19.10.2015 – 19:02:15 – Bu layihələrin icrası ilə bağlı koord´inaцiya (ko:rdinasiya) məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 19.10.2015 – 19:02:26 – ...Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərin genişləndirilməsində marağlıdır (maraxlıdı).

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 19.10.2015 – 19:06:15 – ... ümumiliy(ümumili) 86 dəfə pozub.

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 19.10.2015 – 19:10:36 – Rusiya aviaцiyası (aviasiyası) Suriyada hava əməliyyatlarını davam etdirir.

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 19.10.2015 – 19:13:03 – ...iqtidar pariyasını və iqtidaryönlü pariyaların (partiyaların) namizədlərini ...

  “Səda” – Nəzakət Ağayeva – 19.10.2015 – 19:15:33 – ... exniki (texniki) təminat yüksək səviyyədədir.

  “Səda” – Nəzakət Ağayeva – 19.10.2015 – 19:16:21 – ...ümumiliy(ümumili) 25 namizəd ...

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 19.10.2015 – 19:16:54 – ...ölkəmiz ... sabitliy (sabitli)məkanıdır.

  “Səda” – Elvin Güloğlanoğlu – 19.10.2015 – 19:24:18 – ... adı çəkilən yollarda sınaq (sınax) məqsədilə ...

  “Səda” – “Ekonomiks” – Aysel Fərziyeva – 19.10.2015 – 19:39:06 – ... inamika (dinamika)mənfidir.

  “Səda” – Aysel Nəbiyeva  –  23.10.2015 – 19:18:57 – Daha çox yaşlılarda və uşağlarda (uşaxlarda) özünü göstərən ...

  “Səda” – Fidan Əliheydər  –  23.10.2015 – 19:24:38 – Mütəxəssislər deyir ki, süni düyüdən hazırlanmış bir boşqab aşı yeməy (yemə)...

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “Səda” –  Tural Azəroğlu –  01.09.2015 – 19:25:38 – Onlar bu gün fərqli peşənin sahibi olmaq istəsə´lər də (istəsələ´r) ...

  “Səda” – Elvin Güloğlanoğlu – 07.09.2015 – 19:24:46 – “Baku bus” avtobusundan istifadə edən sərnişinlər bir neçə qayda var ki, onlara mütlə´q (mü´tləq) əməl etməlidirlər ki, rahatlıq tam təmin edilsin deyə.

  “Səda” – Təranə Ziyadzadə – 09.09.2015 – 13:19:27 –  Sdəcə (sadəcə´) yaşayıb-yaratmaq istəyirdi.

  “Səda” –  Günel Gözəlova  –  23.09.2015 – 19:07:13 – Azərbaycanın Avropanın  enrji (enerjí´) təhlükəsizliyinə ...

  “Səda” –Mehman Mehdiyev – 19.10.2015 – 19:03:52 – Sənədin sabh (sbah) parlamentdə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir.

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 19.10.2015 – 19:12:35 – Respondentlərin 63 %-i noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkilərində mütlə´q (mü´tləq) iştirak edəcəyini açıqlayıb.

   

  Leksik normanın pozulması

  “Səda” – Sahil İsgəndərov – 09.09.2015 – 13:01:49 – ...ölkələr dünyanın güc mərkəzlərinin ciddi qıcığına səbəb olub.

              “Səda” –  Sahil İsgəndərov –  14.09.2015 – 19:14:45 –  ... gör ... Azərbaycanın uğurlarını həzm edə bilməyənlər nə qırıldadırlar.

  “Səda” –  Sahil İsgəndərov –  14.09.2015 – 19:15:33 –  ... hər dəfə bambılı ampluasında qalırlar.

  “Səda” –  Sahil İsgəndərov –  14.09.2015 – 19:15:41 –  Avropa parlamentinin budəfəki pəstəhası da ...

  “Səda” –  Sahil İsgəndərov –  14.09.2015 – 19:16:15 –   Avroparlamentarilərin əbləhliyi o həddə çatıb ki, ...

  “Səda” –  Sahil İsgəndərov – 14.09.2015 – 19:17:14 – ... birbaşa bu mətahların əllaməliklərinə göz yummaqla bağlıdır.

  “Səda” –  Günel Gözəlova – 23.09.2015 – 19:08:37 – ... bu sahədə imzalanan anti-demokratik fərmanı nədənsə görməzliyə vururlar.

  “Səda” – Ətayə Ələmdarqızı – 13.10.2015 – 19:07:44 – Regional təhlükəsizlik məsələlərində ölkəmiz...  bir növ sabitləşdirici amilə çevrilib.

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 13.10.2015 – 19:08:01 – Cənub qaz dəhlizinin icrasının başlaması bunu bir daha sübut edir.

  “Səda” – “Ekonomiks” – Aysel Fərziyeva – 13.10.2015 – 19:39:54 – Digər metallar da itkiylə üzləşiblər.

              “Səda” – Mehman Mehdiyev – 13.10.2015 –19:44:15 – Bu məruzələr ermənilərin Azərbaycan torpağlarına köçürülməsi, ...və digər məsələlərdən bəhs edilir.

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 13.10.2015 – 19:44:52 – ... Türkiyə arxivlərindən gətirilən sənətlərdən ibarət sərgi də nümayiş olunur.

  “Səda” – Mehman Mehdiyev – 19.10.2015 – 19:06:49 – ...meşəyə gedən iki kənd sakini ... erməni minasına tuş gəlib.

  “Səda” – Teymur Mərdanoğlu – 19.10.2015 – 19:08:09 – Gürcüstanın Xarici İşlər naziri azərbaycanlı həmkarı ... ilə əvvəlcə təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüşdü.

  “Səda” –Mehman Mehdiyev - 19.10.2015 – 19:30:32 – ... qış turizmi mövsümünə start veriləcək.

  “Səda” – “Ekonomiks” – Aysel Fərziyeva – 19.10.2015 – 19:39:02 –... digər metallar da enişlə üzləşiblər.

  “Səda” – Sahil İsgəndərov - 30.10.2015 – 19:09:58 – Müşahidəçilərin göndərilməsi prosesinə məhz sözügedən büro start verib.

  “Səda” – Sahil İsgəndərov – 30.10.2015 – 19:10:22 – İşlərinin fırıq olduğunu anlayan kimi isə ...

  “Səda” – Sahil İsgəndərov – 30.10.2015 – 19:17:03 – Sakinlərin sözlərinə görə, bazarın ətrafında yaraqlıların mövqeyi yoxdur.

  Morfoloji normanın pozulması

  “Səda” – Sahil İsgəndərov – 09.09.2015 – 13:06:32- Amma həmin qüvvələrin öz hədəflərinə çatmayacağı da irəlicədən aydındır.

  Sintaktik normanın pozulması

  “Səda” – Elvin Güloğlanoğlu – 07.09.2015 – 19:24:46 –  “Baku bus” avtobusundan istifadə edən sərnişinlər bir neçə qayda var ki, onlara mütlə´q əməl etməlidirlər ki, rahatlıq tam təmin edilsin deyə.

  “Səda” –  Sahil İsgəndərov – 14.09.2015 – 19:15:27 – Baxmayaraq ki, onların neçə illərdən bəri yoğurduqları kündələr küt gedir.

  “Səda” – Sahil İsgəndərov  – 29.09.2015 – 19:09:39 – Bu isə regionda geniş miqyasda hərbi əməliyyatlara başlaması təhlükəsini xeyli gücləndirir.

   “Səda” – Günel Gözəlova  – 02.10.2015 – 19:25:28 – terrorçular 5-6 nəfərdən ibarət qruplarda bölünərək ...

  “Səda” –Mehman Mehdiyev–19.10.2015 – 19:28:00 – Bu pantuslar normadan çox hündür qurulublar.

  “Səda” –  Mehman Mehdiyev – 07.09.2015 – 19:02:29 – ... düşmən güllələrindən qorunmaq üçün ... (sintaqma düzgün bölünməyib).

  Uzlaşma əlaqəsinin pozulması

  “Səda” – Mehman Mehdiyev –  23.10.2015 – 19:01:24 – ... 769 namizəd seçicilərlə müntəzəm görüşlər keçirir və onlardan tapşırıqlar alırlar.

   

  Qeyri-xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

  “Həyat tərzi” – Lamiyyə Ələkbərqızı – 01.09.2015 – 14:57:39 – Bizim dostlarımızdan biridir bu buik (butik).

  “Həyat tərzi”  – Lamiyyə Ələkbərqızı – 01.09.2015 – 15:57:41 – Avqust ayının yirmisində (iyirmisində)...

  “Həyat tərzi”  – Lamiyyə Ələkbərqızı – 09.09.2015 – 14:58:15 – ... bir az sonra siz görəcəysiz (görəcəsiz).

  “Ay ev yiyəsi”  – Lalə Əlimuxtarova – 07.09.2015 – 20:52:27 – Bu nə d'iplomudur? (diplomudur).

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova – 07.09.2015 – 20:52:38 – D'iplomlar (diplomlar) alıb.

  “Həyat tərzi” – Lamiyyə Ələkbərqızı – 09.09.2015 – 15:26:31 – ... moda kollekцiyan (kolleksiyan) əlimə keçmişdi.

  “Həyat tərzi” – Lamiyyə Ələkbərqızı – 09.09.2015 – 15:28:12 – İnşallax, (inşallah) Tunarın toyu olanda ...

  “Həyat tərzi” – Lamiyyə Ələkbərqızı – 09.09.2015 – 15:28:49 – Daha sonra, əyər (əgər) vaxtın olsa ...

  “Solo” – Murad Arif – 12.10.2015 – 18:00:27 – ... bugünkü qonağlarımı (qonaxlarımı) çox sevirsiniz.

  “Solo” – Murad Arif – 12.10.2015 – 18:00:37 – ... bütün poziiv (pazitiv) emosiyalar sizin üçündür.

  “Solo” – Murad Arif – 12.10.2015- 18:05:46 – Sizin uzağdan (uzaxdan) qonağınız var.

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 09:01:05 – Mən hər birinizi qabağladım (qabaxladım)...

  “Tezdən oyan” – Səhər Əkbər – 18.10.2015 – 09:01:46 – ... müstəgillik (müstəqilli) günüdür bu gün...

  “Mətbəx tv” – Kəmalə Nazirqızı – 13.10.2015 – 12:01:20 – Marağlıdır! (maraxlıdı).

  “Mətbəx tv” – Kəmalə Nazirqızı- 13.10.2015- 12:03:11 – Bizə qaymağ da lazım olacağ (olacax).

  “Mətbəx tv” – Kəmalə Nazirqızı – 13.10.2015 – 12:16:40 – Bizim üçün əsas datdı (dadlı) yemək olsun.

  “Mətbəx tv” – Kəmalə Nazirqızı – 13.10.2015 – 12:19:50 – İstədiyiniz məişət exnikasını (texnikasını) məhz elə ...

  “Mətbəx tv” – Kəmalə Nazirqızı – 13.10.2015 – 12:23:00 – Biz öz missiyamızı yerinə yetirdiy (yetirdi).

  “Tezdən oyan” – Səhər Əkbər – 18.10.2015 – 09:02:10 – bu haqda bizə ətraflı məlumatlar verəcəylər (verəcələr).

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 09:06:57 – Biz isə mövzumuzu açığlayacayığ (açıxlıyacıyıx), amma bir qədər sonra.

  “Tezdən oyan” – Kəmalə – 18.10.2015 – 09:29:16 – Qonağlığ (qonaxlıx) da mümkündür.

  “Tezdən oyan” – Kəmalə – 18.10.2015 – 09:29:59 – ... gətiyyən (qətiyyən) darıxmayacağınızdan xəbər verir.

  “Tezdən oyan” – Səhər  Əkbər – 18.10.2015 – 09:04:37 – Odur ki akiv (aktiv) olun.

  “Tezdən oyan” – Kəmalə –  18.10.2015 – 09:50:46 – Biz sənin belə tez gəlməyivi (gəlməyini)gözləmirdik.

  “Tezdən oyan” – Həmid –  18.10.2015 – 10:11:47 –  Gəncəyə  qucağ (qucax) dolusu salam!

  “Tezdən oyan” – Kəmalə – 18.10.2015 – 10:14:05 – Necə özünüz geyd (qeyd) elədiz ...

  “Tezdən oyan” – Səhər Əkbər –  18.10.2015 – 10:15:06 – Gəlin poziiv (pazitiv)... danışaq.

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 10:15:33 – ... poziiv (pazitiv) bir klip seyr edəcəyik. 

  “Tezdən oyan” – Kəmalə – 18.10.2015 – 10:42:30 – Siz orda geyd (qeyd) eləmisiniz ki, ...

  “Tezdən oyan” – Kəmalə – 18.10.2015 – 10:42:34 –  ... azərbaycanlılara qarşı epartasiya (departasiya)...

  “Tezdən oyan” – Kəmalə – 18.10.2015 – 10:42:48 – ... biz bunu belə öryənmişik (öyrənmişi).

  “Tezdən oyan” – Səhər Əkbər – 18.10.2015 – 11:41:35 – Bu təbrikə bütün “Liereleviziyasının kollekivi ... (“Lider” televiziyasının kollektivi) qoşulur.

  “Tezdən oyan” – Səhər Əkbər – 18.10.2015 – 11:41:43 –  ... Şərgiyyənin (Şərqiyənin) qardaşı oğlunun ...

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova  – 18.10.2015 – 20:01:28 –  ... onu bir azdan biləceysiz (biləcəx´siz).

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova  – 18.10.2015 – 20:06:12 –   ...tam açığlamasıynan (açıxlamasıynan) ...

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova – 18.10.2015 – 20:10:13 –  Əsas istəydir (istədi).

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova  – 18.10.2015 – 20:14:08 –   Sən d´ieta (diyeta) saxlayırsan?

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova – 18.10.2015 – 20:40:24 –  O kadrı verərsən, çekmisizsə...(çəkmisizsə).

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova – 18.10.2015 – 20:40:46 –   Ördəyləri (ördələri) niyə qo:luyurdun?

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova – 18.10.2015 – 20:48:19 –  “Nügədi” nə deməydi? (demədi).

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 11:40:59 –   Biz sizin proqram sayəsində günə enrji (enerjí´) ilə başlayırıq.

  Leksik normanın pozulması

  “Həyat tərzi” – Lamiyyə Ələkbərqızı – 01.09.2015 – 14:42:44 – ... yay istirahətinizi zövqlə keçirin.

  “Tezdən oyan” – 02.09.2015 – 10:18:22 – ... salamlamaq da bizim üçün başqa bir zövq verir.

  “Tezdən oyan” – 02.09.2015 –  10:37:12 – Bir çox sənətçilər gileylənir bu haqda.

  “Tezdən oyan” – 02.09.2015 – 11:08:05 – Mövzumuzu bir daha xatırlayıram.

  “Ay ev yiyəsi”  – Lalə Əlimuxtarova – 07.09.2015 – 20:52:16 –  İdmana Azərbaycanda çox bir önəm verilir.

  “Ay ev yiyəsi”  – Lalə Əlimuxtarova – 07.09.2015 – 20:52:25 – Ay Oruc, sən universalsan e...

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova – 07.09.2015 – 20:52:49 – Birinci nəticə rayon üzrə, bravo!

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova – 07.09.2015 – 20:53:35 – Sən də yəqin ki, futbolun dalıyca gedəcəksən?

  “Həyat tərzi”  – Lamiyyə Ələkbərqızı – 09.09.2015 – 14:39:01 – Burda bu gün də gözəl idman növləri göstərəcəyik.

  “Həyat tərzi” – Lamiyyə Ələkbərqızı – 09.09.2015 – 14:41:14 – Çünki daxil olarkən mütləq hər hansı bir ... dəsti seçim eləmək mütləq sizə düşəcək.

  “Həyat tərzi”  – Lamiyyə Ələkbərqızı – 09.09.2015 – 15:28:33 – Dünən yox, o birisi gün bizdə  gözəl gəlinliklər oldu.

  “Solo” – Murad Arif – 12.10.2015 – 18:00:32–İnanılmaz populyardırlar ... çıtır-çıtır, kıpır-kıpır...

  “Solo” – Murad Arif – 12.10.2015 – 18:05:35 – Bu günləri bizim qonağımız ...

  “Mətbəx tv” – Kəmalə Nazirqızı – 13.10.2015 –  12:16:50 – Biz öz nahar yeməyimizi burda keçirdirik.

  “Tezdən oyan” – Səhər Əkbər – 18.10.2015 – 09:02:59 – Siz yalnız təraşdan sonra üz losyonundan istifadə etməlisiniz ki, bunların hər biri sizin simanızdan təcrid olunsun (söhbət qaşınma, qızartı  və səpkidən ... gedir!).

  “Tezdən oyan” – Kəmalə - 18.10.2015 – 09:03:35 –  Bizim də diqqətimizi çəkən bir lozunq oldu.

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 09:04:14 – Mütlə´q şəkildə yolunuzu “Bompani”dən salın.

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 09:04:21 – “Gül dünyası” ... dünyanın bütün güllərini özündə cəmləşdirib.

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 09:04:37 – Mütləq şəkildə “Gül dünyası”na telefon açırsınız...

  “Tezdən oyan” – Səhər Əkbər – 18.10.2015 – 09:05:46 – ... həqiqətən də əlləri, mən bilmirəm, o insanın əllərinə özünü buraxırsan və sözün əsl mənasında gözəl bir  saç düzümünə və vizajda “Bakinka”dan ayrılırsan. 

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 09:45:53 – Mütləq şəkildə daxil ola bilərsiniz, ... yeni musiqilərin hamısını ordan izləyə bilərsiniz.

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 09:46:52 – Daxil olursunuz instaqrama ... ilk öncə bizi “fol” edirsiniz, sonra “layk” edirsiniz ...

  “Tezdən oyan” – Səhər  Əkbər – 18.10.2015 – 09:50:06 – ... günün stresini orda vücudundan azad edə bilsin.

  “Tezdən oyan” – Həmid - 18.10.2015 – 09:36:46 – Biz belə bir tədbirləri ... bayram bir şəklinə gətiririk.

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 10:15:12 – Ordan bir az gec saatlarında çıxırıq.

  “Tezdən oyan” – Səhər Əkbər – 18.10.2015 – 10:22:26 – ...redaktorumuz anonslara keçid almağımız gərəkdiyini söylədi.

  “Tezdən oyan” – Kəmalə – 18.10.2015 – 11:26:03 – Sizinlə bahəm!

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova  – 18.10.2015 – 20:14:05 –   Mirkamil əvvəllər belə deyildi, belə miniatürnı bir oğlan idi.

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova – 18.10.2015 – 20:14:06 –  Amma  indi bir az kilo alıb.

   

  Morfoloji normanın pozulması

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova – 07.09.2015 – 20:33:28 – Təbii ki, biz bunu canlandıracığ efirdən belə...

  “Həyat tərzi” – Lamiyyə Ələkbərqızı – 09.09.2015 – 14:38:11 – ... belə bir məsləhətləri bizə verən ...

  “Mətbəx tv” – Kəmalə Nazirqızı – 13.10.2015 – 12:17:58 – 3-4 dəqiqə vaxtımız lazım olur ki, bu tərəvəzlər lazım olunsun.

  “Tezdən oyan” –  Maya Həsənova – 18.10.2015 – 09:32:08 – ... tədbir-sərgidə ...Cəfərovun müstəqil Azərbaycanı əks etdirən 30-dan çox fotoşəkilləri nümayiş olundu.

  “Tezdən oyan” – Kəmalə – 18.10.2015 – 09:35:08 – ...nə qədər mühüm bir tədbirlər keçirilib Azərbaycanda...

  “Tezdən oyan” – Kəmalə – 18.10.2015 – 09:35:40 – ... xaricdə mətbuatlarda ...

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 09:36:46 – Biz belə bir tədbirləri ... bayram bir şəklinə gətiririk.

  “Tezdən oyan” – Səhər  Əkbər – 18.10.2015 – 10:13:23 – Çox cəsarətli bir fikirlər bildirdi.

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 10:15:12 – Ordan bir az gec saatlarında çıxırıq.

  “Tezdən oyan” – Səhər Əkbər – 18.10.2015 – 11:00:02 –  ... bir neçə insanlardan ... məlumat toplayırdıq.

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 11:13:33 –  Çox dəyərli bir informasiyalar, məlumatlar aldıq sizdən.

  “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova – 18.10.2015 – 20:55:25 –   Gələn  həftə harda olacığ, qonağım kim olacaq...

  Sintaktik normanın pozulması

  “Həyat tərzi” – Lamiyyə Ələkbərqızı – 09.09.2015 – 14:40:38 – Səhnə geyimlərin var sənin, hansıları ki, mən çox bəyənirəm.

  “Solo” – Murad Arif – 12.10.2015 – 18:00:23 –  Bu böyük bir sualdır, hansının ki, cavabını yalnız tamaşaçılar verər.

  “Tezdən oyan” – Səhər Əkbər – 18.10.2015 – 09:02:27 – Bizim sponsorumuz “Nikos” dəriyə qulluq vasitələridir ki, Avropa keyfiyyəti ilə Türkiyədə hazırlanır...

  “Tezdən oyan” – Səhər Əkbər – 18.10.2015 – 09:02:40 – Mən danışmaq istəyirəm “Nikos”un  məhsullarından olan təraşdan sonra üz losyonlarından – nəyə görə, çünki...

  “Tezdən oyan” – Səhər Əkbər – 18.10.2015 – 09:03:07 – Mən danışacam dodaq üçün balzamlardan – nəyə görə, çünki ...

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 09:34:40 – Nə xoşbəxt bizə ki, müstəqil Azərbaycanın vətəndaşıyıq.

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 10:14:10 – Nə xoşbəxt sizin valideynlərinizə ki, ikisi də ...

  “Tezdən oyan” – Kəmalə – 18.10.2015 – 10:21:14 – ...bir neçə sms-lər var, bunları çatdırım.

  “Tezdən oyan” – Kəmalə – 18.10.2015 – 10:42:26 – Bu mövzuyla danışacağıq...

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 11:25:49 –  Nə xoşbəxt bizə!

  “Tezdən oyan” – Həmid – 18.10.2015 – 11:25:46 –   Var olsun bizim ölkəmizin başçısı ki, bütün dünya artıq Azərbaycandan danışır.

              “Ay ev yiyəsi” – Lalə Əlimuxtarova  – 18.10.2015 – 20:02:01 –  ... hara gedirik, üz tuturuq hansı istiqamətə ...

   

  Üslubi normanın pozulması

  “Həyat tərzi” – Lamiyyə Ələkbərqızı – 09.09.2015 – 14:37:28 – Bu həyat tərzi də bu gün yəqin ki, buna təsadüf edəcəkdi.

  “Tezdən oyan” – Kəmalə – 18.10.2015 – 11:31:37 –   Biz isə ayrılırıq qısa bir araya.

  “Mətbəx tv” – Kəmalə Nazirqızı – 13.10.2015 –  12:17:58 –  3-4 dəqiqə vaxtımız lazım olur ki, bu tərəvəzlər lazım olunsun.

   

   

  ANS TV

   

  Xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

  “Xəbərçi” – Rita Ömərova –  07.09.2015 – 21:02:03 – ...Koxa Nəbi kənd sakinlərinin hansı eht'iyat (ehtiyat) tədbirlərini ...

  “Xəbərçi” – Natiq Nailoğlu – 07.09.2015 – 21:03:00 – ... hərəkət etməy (etmə) məcburiyyətindədir.

  “Xəbərçi” – İlkin Kərimov – 07.09.2015 – 21:05:21 – İd'd'ialar (iddialar) da var ki, ...

  “Xəbərçi” – Rita Ömərova – 07.09.2015 – 21:23:37 – ... akad'emik (akademik) Ramiz Mehd'iyev (Mehdiyev)...

  “Xəbərçi” – Rita Ömərova – 07.09.2015 – 21:23:42 – ... d'ini (dini) tolerantlıq ...

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 09.09.2015 – 21:04:32 – ... böyük izd'ihamla (izdihamla) keçib.

  “Xəbərçi” – Rita Ömərova – 09.09.2015 – 21:10:24 -  ...oxunağ(oxunax) şəkildə ...

  “Xəbərçi” – Rita Ömərova – 09.09.2015 – 21:12:49 – ... sənət (sənəd) qəbulu da başa çatıb.

  “Xəbərçi” – Çinarə Vaqif – 14.09.2015 – 15:04:49 – ... yoxlamalar aparacağ (aparacax).

  “Xəbərçi” – Çinarə Vaqif – 14.09.2015 – 15:04:59 – Qərar Avstriyanın aid'iyyatı (aidiyatı) orqanlarında ...

  “Xəbərçi” – Nəriman Hüseynov – 14.09.2015 – 15:09:49 – ... böyük marağla (maraxla) gəldikləri görünürdü.

  “Xəbərçi” – Nəriman Hüseynov – 14.09.2015 – 15:09:29 – ... qapısını qonağların (qonaxların) üzünə aça bildi.

  “Xəbərçi” – Natavan Babayeva – 17.09.2015 – 20:59:54 – ... bu açığlaması (ıxlaması) nə qədər realdır?

  “Xəbərçi” – Natavan Babayeva – 17.09.2015 – 21:00:23 – ... miqrant probleminin yaranmasında kim marağlıdır? (maraxlıdı).

  “Xəbərçi” – Natavan Babayeva – 17.09.2015 – 21:01:51 – ... sabah ...mətbuat konfransında açığlayacağ (açıxlıyacax).

  “Xəbərçi” – Natavan Babayeva – 17.09.2015 – 21:02:03 – ... rəsmi açığlama (açıxlama) olmasa da ...

  “Xəbərçi” – Natavan Babayeva – 17.09.2015 – 21:02:11 – Marağlısı (maraxlısı) da budur ki, ...

  “Xəbərçi” – İlkin Kərimov – 17.09.2015 – 21:02:59 – ... yirmi (iyirmi) ildən çox dondurulan ...

  “Xəbərçi” - Natiq Nailoğlu  – 17.09.2015 – 21:06:47 – Təşkilatın açığladığı (açıxladığı) digər məlumatda ...

  “Xəbərçi” – Natiq Nailoğlu  – 17.09.2015 – 21:07:39 – Gida (qida)və su qıtlığı yaşayan insanların ...

  “Xəbərçi” – Natavan Babayeva – 19.09.2015 – 21:01:31 – ... MSK sədri deyib ki, çatışmazlığlar (çatışmazlıxlar) hər yerdə var.

  “Xəbərçi” – Natavan Babayeva – 19.09.2015 – 21:02:15 – ...siyasi part'iyalar (partiyalar) tərəfindən ...

  “Xəbərçi” – Natavan Babayeva – 19.09.2015 – 21:02:24 – ... d'eputatlığa (deputatlığa) namizədliyi ...

  “Xəbərçi” – Natavan Babayeva – 26.09.2015 – 21:23:30 – ... mərhələli şəkildə vətənə geri dönəcəylər (dönəcələr).

  “Xəbərçi” – Çinarə Vaqif – 26.09.2015 – 21:05:21 – ...Ermənistanın öz marağları (maraxları) var.

  “Xəbərçi” – Natavan Babayeva – 26.09.2015 – 21:07:00 – ... marağla (maraxla) gözlənilir.

  “Xəbərçi” – Natavan Babayeva – 26.09.2015 – 21:07:08 – ... indi nədən danışacağlar ... (danışacaxlar).

  “Xəbərçi” – Aqşin Sabiroğlu –  26.09.2015 – 21:07:34 –  ... hələ ki tam aydınlığ (aydınlıx) gətirilməyib.

  “Növbətçi” – müxbir – 30.09.2015 – 20:41:48 – ... uyğun müraciətlər ünvanlayaq (ünvanlıyax).

   “Xəbərçi” – Rita Ömərova – 03.10.2015 – 21:01:47 – ... ən çox Azərbaycanın cəbhəyani (cəbhəyanı) kəndləri hədəf olur.

  “Xəbərçi” – müxbir – 03.10.2015 – 21:12:51 – Onun sözlərinə görə, ... həllində marağlıdırlar (maraxlıdırlar).

  “Düzbucaq” – Xatirə Məmmədova – 06.10.2015 – 20:52:03 – ...Yəməndə koaliцiya (koalisiya) qüvvələrinin ...

  “Düzbucaq” – Xatirə Məmmədova – 06.10.2015 – 20:55:35 – ... minlərlə dağ-mədən fələsi (hləsi) ... etiraz aksiyası keçirib.

  “Düzbucaq” – Xatirə Məmmədova –  06.10.2015 – 20:56:12 – Yanvar ayında mədənçilər (mə:dənçilər) ... ümummilli tətilə çıxmışdı.

  “Növbətçi” – müxbir – 12.10.2015 – 20:37:50 –  Onsuz da başqa marağlanan (maraxlanan) da yoxdur.

  “Növbətçi” – müxbir – 12.10.2015 – 20:37:55 – Ən marağlısı (maraxlısı) da odur ki, ...

  “Xəbərçi” – Xanım Yadigarlı – 18.10.2015 – 15:02:57 – 24 il öncə qazandığlarımıza (qazandıxlarımıza) ... nəzər salaq.

  “Xəbərçi” – Çinarə Vaqifqızı – 18.10.2015 – 15:04:06 – ...getdiy(getdi) daha da zənginləşir.

  “Xəbərçi” – Çinarə Vaqifqızı – 18.10.2015 – 15:04:13 – ...qorunub saxlanmağla (saxlanmaxla) yanaşı, ...

  “Xəbərçi” – Xanım Yadigarlı – 18.10.2015 – 15:10:03 – ...açığlama (açıxlama) verərək bəyan ediblər ki, ...

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 20.10.2015 – 21:19:17 – ... 725 müşahidəçi qeydʹiyyatdan (qeydiyatdan) keçib.

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 20.10.2015 – 21:20:09 – ... Sülh və emokraiya(demokratiya) İnstitutunun ...

  “Xəbərçi” –  İlkin Kərimov  – 23.10.2015 – 18:02:19 – ... yanında uşağ (uşax) varsa, ...

  “Xəbərçi” – Əfsanə Mehdiyeva – 23.10.2015 – 18:07:52 – ...ən iri avtobuz (avtobus) qəzasıydı bu.

  “İç xəbər” – Murad İlqaroğlu  – 24.10.2015 –   21:38:56 – Ölkə əhalisinin diggətinə: (dik´qətinə) …

  “İç xəbər” – Murad İlqaroğlu – 24.10.2015 –   21:44:01 – …diggətli (dik´qətli)olun!

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 27.10.2015 – 21:02:31 – İpot´eka (ipateka) kreditlərinin şərtlərinin insanlar üçün daha səmərəli ...

  “Xəbərçi” – Ayşəm Rüstəmova – 27.10.2015 – 21:05:03 – ... müşahidə şurasının rəhbərliyinə qayıtmasının səbəblərini açığladı (açıxladı).

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova  – 29.10.2015 – 21:11:40 – ... seçkilərdə iştirak etməkdən imtina gərarı (qərarı) ...

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova  – 29.10.2015 – 21:01:43 – MSK Müsavatın imtina qərarını gəbul (qəbul) etməyib və ...

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova  – 29.10.2015 – 21:02:56 – ...iqtisadi inkişaf empinə (tempinə) görə ...

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova  – 29.10.2015 – 21:18:07 – ... icbari ibbi (tibbi) sığortanın ...

              “Xəbərçi” –  Rita Ömərova  – 29.10.2015 – 21:10:59 – ... Mehiyev (Mehdiyev) öz məqaləsində qeyd edib.

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “Xəbərçi” – Natavan Babayeva – 19.09.2015 – 21:02:27 – Azərbaycanla eyn (yni) gündə Türkiyə ...

  “Növbətçi” – Orxan Məmmədli – 09.10.2015 – 20:30:50 – ...onu ... söhbətə çağıran adam nidən (anidə´n) bıçaqlayıb.

  “Növbətçi” – Sərxan Kamallı – 30.09.2015 – 20:35:11 – ... özünün də narkotí´k (narktik) asılılığından əziyyət çəkdiyi deyilir.

  Leksik normanın pozulması

  “Xəbərçi” – Rita Ömərova – 07.09.2015 – 21:00:22 – Təlimlərin ... ilkin mərhələsinə start verildi.

  “Xəbərçi” – Rita Ömərova – 07.09.2015 – 21:00:42 – Türkiyədə PKK-ya qarşı 16 türk əsgəri şəhid olub.

  “Xəbərçi” – İlkin Kərimov – 07.09.2015 – 21:05:11 – Elə Rusiyanın xarici siyasətini müəyyən edən şəxsin –  Lavrovun Bakıya səfərindən qabaq da oxşar mətn yer almışdı.

  “Xəbərçi” –  Çinarə Vaqif – 14.09.2015 – 15:05:23 – Almaniya ilə Avstriya arasında dəmir yolu nəqliyyatı müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

  “Xəbərçi” –  Vüqar Ağayev – 14.09.2015 – 15:07:31 – ... 20 min nümayişçi ... paytaxtın mərkəzi küçələrinə axış edib.

  “Düzbucaq” – Xatirə Məmmədova – 21.09.2015 – 20:49:04 – ... 4500-ə yaxın mühacir dəniz sularının əhatəsindən xilas edildi.

  “Düzbucaq” – Xatirə Məmmədova – 21.09.2015 – 20:51:01 – Polisin sözlərinə görə, yeniyetmə dəmir yol xəttinin üzərində durduğu və polisin xəbərdarlığına məhəl qoymadığı üçün təhlükəsizlik qüvvələri ona müdaxilə etmək məcburiyyətində qalıblar.

  “Şoubiz” – Xanım Eynullayeva – 30.09.2015 – 20:43:06 – “Şoubiz” efirdə öz işinə start verir.

  “Xəbərçi” – Ləman Ələşrəfqızı – 30.09.2015 – 21:23:32 – ... onun məzarını simvolik də olsa  təşkil etməkdir.

  “Xəbərçi” – Rita Ömərova – 03.10.2015 – 21:01:26 – ... şəxsi heyətin bir-birinə qarşı təhqiramiz qışqırtısı və atıcı silahlardan 10 dəfəyədək atəş səsi eşidilib.

  “Xəbərçi” – Rita Ömərova – 03.10.2015 – 21:22:04 – M.İbrahimə qarşı xuliqanlıq maddəsi ittihamı irəli sürülüb.

  “Xəbərçi” – Tünzalə Rafiqqızı – 03.10.2015 – 21:25:56 – Ölkənin daşınar əmlak bazarında müşahidə olunan durğunluq...

  “Düzbucaq” – Xatirə Məmmədova – 06.10.2015 – 20:55:27 – ... baş direktorun kreslosunu itirməsi bahasına başa gəlmişdi.

  “Xəbərçi” – Əfsanə Mehdiyeva – 09.10.2015 – 18:01:05 – ... bu məsələ ilə bağlı onun həmkarları ... yaxından məşğul olurlar.

  “Növbətçi” – Kəmalə Quliyeva – 09.10.2015 – 20:30:08 – Tələbə oğlanla tanımadığı gənc arasında söhbətin sonu xəsarətlə nəticələnib.

  “Növbətçi” – Kəmalə  Quliyeva – 12.10.2015 – 20:36:15 – 2015-ci ilin sentyabr ayı  üçün dövlət sərhədini pozduqları üçün ...

  “Növbətçi” – Kəmalə Quliyeva – 12.10.2015 – 20:37:13 – 60 yaşlı qadın küçələrə sığınıb.

  “Növbətçi” – Kəmalə  Quliyeva – 12.10.2015 – 20:42:20 – Yanacaq çəni yola dağılıb.

  “Növbətçi” – Kəmalə  Quliyeva – 12.10.2015 – 20:44:25 – Yola çıxdınız, çalışın yol hərəkəti qaydalarına məhəl qoyun.

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 20.10.2015 – 21:03:16 – İndi isə gözlər yeni nazir kimin təyin olunacağına ... dirənib.

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 20.10.2015 – 21:12:48 – ... dəmir yolu vağzalına gələrək ölənlərin xatirəsinə gül qoyub.

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 20.10.2015 – 21:14:41 – Məhkəmə qərarına toplaşan sakinlər ...

  “Xəbərçi” –  Əfsanə Mehdiyeva  – 23.10.2015 – 18:10:05 – Bu gün 39-cu keçirilən ... festivalında Azərbaycan ilk dəfə ... təmsil olunur.

  “Xəbərçi” – Esmira İsmayılova  – 23.10.2015 –   15:04:28 – …könüllü qanvermə aksiyasına start verilib.

  “İç xəbər” – Nurlan Rafiqoğlu – 24.10.2015 –   21:40:08 – …küçələrin bərbad olması  sakinləri çıxılmaz hala salıb.

  “İç xəbər” – Murad İlqaroğlu – 24.10.2015 –   21:44:05 – Gecə vaxtı bu proseduru edin ki, gündüz gedəcəyiniz ünvana gecikməyəsiniz (saatın əqrəbinin çəkilməsindən söhbət gedir!).

  “Xəbərçi” – Pərviz Sultansoy – 27.10.2015 – 21:11:38 – Siyasi araşdırmacı Seyfulla Türksoy hesab edir ki, ...

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 29.10.2015 – 21:01:24 – Prezident İlham Əliyev vəd edib ki, indi neftin qiymətinin iki dəfədən də çox aşağı düşməsinə baxmayaraq,  ölkəmiz yenə də inkişaf edir.

  “Xəbərçi” – müxbir – 29.10.2015 – 21:09:26 – Tədbiri kamera arxasında idarə edən də senatorun asistantı ...

  Morfoloji normanın pozulması

  “Xəbərçi” – Əfsanə Mehdiyeva – 14.09.2015 – 15:07:01 – Moldova xalqı ayağa qalxmasına səbəb ...

  “Xəbərçi” – Pərviz Sultansoy – 19.09.2015 – 21:09:30 – ... əlaqə saxladığımızda bildirdilər ki, ...

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 20.10.2015 – 21:03:16 – İndi isə gözlər yeni nazir kimin təyin olunacağına ...dirənib.

  “Xəbərçi” – Aytən Abdulova – 20.10.2015 – 21:11:14 – ... şərtini özü istəyən kimi təyin edir.

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 20.10.2015 – 21:12:59 – ... və digər məsələlər müzakirə ediləcəyi planlaşdırılır.

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 20.10.2015 – 21:14:49 – ...əmlakın həbs qoyulmasının siyasi motivli olduğunu iddia ...

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 20.10.2015 – 21:18:15 – ... artıq miqrant axınının qarşısını almaqda lüzum görməyib.

  “Xəbərçi” – İlkin Kərimov  – 23.10.2015 –  15:07:37 … Yaxın Şərqdəki vəziyyət …Pan Gi Munla Fələstin rəhbəri Mahmud Abbas görüşündə müzakirə edilmiş, …

  Sintaktik normanın pozulması

  “Xəbərçi” –  Əfsanə Mehdiyeva  – 23.10.2015 – 18:09:30 –... biletlərin satılması da xəbəri gəlib bizə.

   “Növbətçi” – Kəmalə – 30.09.2015 – 20:33:52–Bakıda quldurluq ---- hadisəsi törədən şəxs həbs olunub (sintaqma düzgün bölünməyib).

  “Xəbərçi” – Natavan Babayeva  - 26.09.2015 – 21:05:47 – mətn sintaqmlara düzgün  ayrılmır!

  Söz sırasının pozulması

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 20.10.2015 – 21:14:30 – ... Tiflis Şəhər Məhkəməsi ... Apellyasiya Məhkəməsinin şikayətinə baxıblar.

  Uzlaşma əlaqəsinin pozulması

  “Xəbərçi” –  İlqar Kərimov  – 27.10.2015 – 21:07:14 – Hər 3 qardaş ... himayəsi altında bu vəzifələrə təyin olunmuşdular.

  “Xəbərçi” –  Rita Ömərova – 29.10.2015 – 21:01:24 – Prezident İlham Əliyev vəd edib ki, indi neftin qiymətinin iki dəfədən də çox aşağı düşməsinə baxmayaraq,  ölkəmiz yenə də inkişaf edir.

   

  Qeyri-xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

  “Sən tək deyilsən” – Xoşqədəm Hidayətqızı – 09.09.2015 – 16:32:59 – Roza xanım açıxlıyacıydı (açıxlıyacaxdı) kimi axtarır.

  “Sən tək deyilsən” – Xoşqədəm Hidayətqızı – 09.09.2015 – 16:34:22 –Yirmi (iyirmi) yaşın var...

  “Sən tək deyilsən” – Xoşqədəm Hidayətqızı – 09.09.2015 – 16:29:50 – Bax bugünkü günü (gün) ...

              “Şoubiz” – Xanım Eynullayeva – 12.10.2015 – 20:47:45 – ...göz önündə olduğları (olduxları) üçün ...

  “Günə baxan” – aparıcı  – 15.10.2015 –  10:01:11 –  2015-2016-cı tədris ili üçün abiuriyent (abituriyent) hazırlığına qeydiyyat  davam edir.           

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər – 15.10.2015 –  10:02:13 – hansı xəbərlər haqqında biz sizə geniş şekildə (şəkildə) məlumat verəceyik (verəciyix′).

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər  – 15.10.2015 –  10:03:07 – Müəllimlərin maaşı artırılacağ? (artırılacax).

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər  – 15.10.2015 –  10:03:41 – … məlumt verəceyik (verəciyix′).

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər  – 15.10.2015 –  10:03:56 – …çox marağ(marax) xəbərlər “Günə baxan”da…

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər  – 15.10.2015 –  10:15:52 – …hələ uzun müddət qalacağlar  (qalacaxlar).

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər  – 15.10.2015 –10:16:06 – ... Sarısu gölünün faunası əsasən balıqlardan, …(balıxlardan).

  “Beş barmaq” – Ulvira  Qarayeva  – 23.10.2015 –19:42:22 – On bir senyabrda (sentyabrda)… ilk ani-error (anti-terror) koalisiyasına qoşulan …

  “Beş barmaq” – Ulvira  Qarayeva  – 23.10.2015 – 19:46:44 – … çox ssa (qısa).

  “Beş barmaq” – Ulvira  Qarayeva  – 23.10.2015 – 19:55:46 – … bu prosesi (prasesi) incələmək istəyirik.

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “Sən tək deyilsən” – Xoşqədəm Hidayətqızı – 09.09.2015 – 16:33:02 – Mən sa'dəcə (sadəcə') onu demək istəyirəm ki, ...

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər – 15.10.2015 – 10:48:42 – Anka′ra (Ankara′) məhkəməsi terror aktı ilə bağlı…

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər – 15.10.2015 – 10:48:46 – Anka′ra (Ankara′) məhkəməsi oktyabrın onunda …

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər – 15.10.2015 – 10:52:11 – Türkiyə mətbuatı Anka′rada (Ankarada′)  ötən bazar günü baş vermiş …

  Leksik normanın pozulması

  “Sən tək deyilsən” – Xoşqədəm Hidayətqızı – 09.09.2015 – 16:28:25 –Yaxşı ki, mən o arxivi zamanında evimə götürmüşdüm.

  “Sən tək deyilsən” – Xoşqədəm Hidayətqızı – 09.09.2015 – 16:29:38 – layiq olduğu sayğı..

  “Şoubiz” – Xanım Eynullayeva – 12.10.2015 – 20:47:54 – Bəzi məşhurların illər ərzində görünüşü mərhələ ilə  keçir.

  “Şoubiz” – Xanım Eynullayeva – 12.10.2015 – 20:48:29 – Gözəl aktrisa ... 15 il ərzində bu dəyişikliyi əldə edib.

  “Bura Azərbaycandır” – Dj. Aynur – 12.10.2015 – 08:34:11 – Ona yaxşı çaxır götürməyi sizə tövsiyə edirik.

  “Bura Azərbaycandır” – Dj. Aynur – 12.10.2015 – 08:46:55 – Azərbaycanın bütün rayonlarında olan bütün qədim haqq-hesabların hamısını sərgilətməkdən ötrü  muzey var.

  “Bura Azərbaycandır” – Dj. Aynur – 12.10.2015 – 08:53:32 – ...alban kahinlərinin məbədlərinə, mağaralarına mütləq uğramalısınız.

  “Bura Azərbaycandır” – Dj. Aynur – 12.10.2015 –  08:55:31– Mağaralar silsiləsində bir kilsə daha.

  “Günə baxan” –  Elgiz Əkbər – 15.10.2015 – 10:01:57 – … fəaliyyət göstərmək amacında olan insanlarımıza uğurlar arzulayıram.    

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər – 15.10.2015 – 10:05:51 – …yenilik acısından edirik bunu, yoxsa…

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər – 15.10.2015 – 10:17:32 – Biz bu hərəkətimizlə respublikamıza çoxlu sayda turistin gəlməsini cəlb eləyə bilərik.

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər – 15.10.2015 – 10:48:15 – Azərbaycan dilində vişnənin adı nədir?

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər – 15.10.2015 – 10:48:30 – Elə bu dəqiqə isti-isti xəbərlər daxil oldu mənə…

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər – 15.10.2015 –   11:00:53 – Maladets, halal olsun sizə!

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər – 15.10.2015 – 11:04:39 – Bunun yaxşı tərəflərini özündə ehtiva edən insanlara heç nə demirəm, amma…

  “Günə baxan” – Murad İlqaroğlu – 15.10.2015 – 11:06:29 – 55 yaşlı qadın traktorun zərbəsinə tuş gəlib.

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər – 15.10.2015 – 11:13:38 – Bu oynayır, piyandır, qadını rəqs eləməyə dəvət eləyir…

  “Beş barmaq” – Ulvira  Qarayeva – 23.10.2015 – 19:59:35 – … yoxsa İŞİD kontroldan çıxıb artıq?

  “Beş barmaq” – Ulvira  Qarayeva – 23.10.2015 – 20:02:31 – Elşad müəllim bir az naxoş proqnoz verdi.

  “Beş barmaq” – Ulvira  Qarayeva – 23.10.2015 – 20:02:42 – Razısız bu eoriyaynan?

  Morfoloji normanın pozulması

  “Şoubiz” – Xanım Eynullayeva – 12.10.2015 – 20:46:12 – ... məşhurlar da öz etirazını bildiriblər.

  Sintaktik normanın pozulması

  “Bura Azərbaycandır” – Dj. Aynur – 12.10.2015 – 08:37:22 – ...standart alman evlərində belə bir balkon vardı, hansının mənzərəsi ki, küçəyə, yəni insanlara tərəf çıxır.

  “Bura Azərbaycandır” – Dj. Aynur – 12.10.2015 – 08:42:03 – ... məşhur Şəmkir Konyak Zavodudur, hansında ki, almanların dəmir qaydaları hələ də işlədiyindən bizi içəri buraxmadılar.

  “Bura Azərbaycandır” – Dj. Aynur – 12.10.2015 –  08:42:39 – Zavodun özünün  tarixçəsi olduqca maraqlıdır, hansı haqqında ki bizə ... Bağırov danışacaq.

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər – 15.10.2015 –   10:04:25 – İstəyirəm ki,  mətbəxə mən daxil olum…

  “Günə baxan” – Xanım  Eynullayeva – 15.10.2015 – 11:11:25 – Son zamanların ən böyük  qalmaqalı Aygün Kazımova və Natavan Həbibi arasında olur, hansı ki onlar …

  “Günə baxan” – Elgiz Əkbər – 15.10.2015 – 11:12:22 – Niyə lazımdı dava-dalaş?

  “Beş barmaq” – Ulvira  Qarayeva  – 23.10.2015 – 19:01:15 – … digər tərəfdən isə onlarla azərbaycanlılar Suriyaya döyüşməyə gedir.

  Üslubi normanın pozulması

  Leksik artıqlıq

  “Sən tək deyilsən” – 09.09.2015 – 16:28:06 – Xoşqədəm Hidayətqızı – Sabah işə gələrkən səhər uşaqlara dedim ki, ...

   

  İTV

  Xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

  “Carçı” – Pərviz Məsməliyev – 01.09.2015 – 12:10:50 – Yirmi (iyirmi) yaşlı Əliyev Murad Nəriman oğlunun idarə etdiyi ... zərbənin gücündən çevrilib.

  “Carçı” – Günay Namidar – 01.09.2015 – 12:16:16 – Çünki qurğu avtobuzda (avtobusda) maksimal həddi müəyyən edəcək.

  “Carçı” – Günay Namidar – 01.09.2015 – 12:14:31 – ... beynəlxalq standartlara uyğun bir sıra yeniliylər (yenililər) tətbiq olunacaq.

  “Carçı” – Günay Namidar – 01.09.2015 – 12:14:31 – ... onların valideynləri və yaxınları da iştirak  edə  biləcəylər (biləcələr).

  “Carçı” – müxbir – 04.09.2015 – 20:29:25 –  ... aparılacaq meliaraiv (meliarativ) tədbirlər...

  “Carçı” – Nigar Sabirqızı – 04.09.2015 – 20:32:27 – ... əlaqələrin bütün sahələrdə inamik (dinamik) şəkildə inkişaf etməsinin önəmini diqqətə çatdırıb.

  “Carçı” – Nigar Sabirqızı – 04.09.2015 – 20:33:01 – ... altmış və ysən (sən) iki mm-lik ...

  “Carçı” – Nigar Sabirqızı – 04.09.2015 – 20:33:16 –  ...yüz ysən (sən) atəş zərbəsi endirib.

  “Carçı” – Günay Namidar – 09.09.2015 – 20:29:18 – ... məhsuldar danışığların (danışıxların) aparıldığını vurğulayıb.

  “Carçı” – Günay Namidar – 09.09.2015 – 20:29:48 – ... altmış və ysən (sən) iki mm-lik ...

  “Carçı” – Günay Namidar – 09.09.2015 – 20:31:04 – ... bu kaeqoriyadan (kateqoriyadan) olan şəxsi heyətlə ...

  “Carçı” – Günay Namidar – 09.09.2015 – 20:31:39 –  Danışığlar (danışıxlar) nəticə verməsə, ...

  “Carçı” – müxbir – 12.09.2015 – 20:30:03 – ...ödəmə erminalları (terminalları) və mobil elefonla (telefonla) biletlərin alışı mümkün olacaq.

  “Carçı” – Firuzə Qurbanlı – 12.09.2015 – 20:36:26 –... biz görüşün vaxtı, ... yerini müəyyən etməyə çalışacayıq, - (çalışacıyıx) deyə ... əlavə edib.

  “Carçı” – Ramiz İdrisoğlu – 15.09.2015 – 20:29:14 –...ən müasir ibb (tibb) ocaqlarının inşa edildiyini ...

  “Carçı” – Ramiz İdrisoğlu – 15.09.2015 – 20:38:18 – Bu gün ölkəmizdə biliy (bili) günü qeyd olunur.

  “Carçı” – Şəfiqə Muradqızı  – 15.09.2015 – 20:38:54 – ... mükəmməllik, innovaivlik ...(innavativli).

  “Carçı” – Ramiz İdrisoğlu – 15.09.2015 – 20:51:46 – ... həll etdiyini id´d´ia (iddia) edən ...

  “Carçı” – Ramiz İdrisoğlu – 15.09.2015 – 20:52:41 –  ... ya da onlar ölkə xaricinə eportasiya (departasiya) olunacaqlar.

  “Carçı” – Ramiz İdrisoğlu – 15.09.2015 – 20:53:58 – ...iplomaik (diplamatik) normalara sığmır və ...

  “Carçı” – Ramiz İdrisoğlu – 15.09.2015 – 20:55:18 – eputatlar (deputatlar) palatasının ...

  “Carçı” – Bəxtiyar Səlimov – 19.09.2015 – 20:39:48 – ... 60 mindən (minnən) çoxu artıq əkilib.

  “Carçı” – Bəxtiyar Səlimov – 19.09.2015 – 20:39:51 – Bundan (bunnan) əlavə, adanın ... inkişafı planı ...

  “Carçı” – Günay Namidar – 19.09.2015 – 20:53:06 – Yeri gəlmişkən, avtobuz (avtobus) dayanacaqlarında ...

  “Carçı” – Günay Namidar – 23.09.2015 – 20:27:32 – ... əsas xəbər başlığları ... (başlıxları).

  “Carçı” – Günay Namidar – 23.09.2015 – 20:27:41 – Bakıda keçiriləcəy ... (keçiriləcə) idman oyunları ilə bağlı ... ilk iclası oldu.

  “Carçı” – Günay Namidar – 23.09.2015 – 20:27:50 – ... gündəmə gətiriləcəy (gətiriləcə).

  “Həftənin yekunu” – Şaiq Məmmədov – 27.09.2015 – 20:57:25 – Həftənin yekununu təqdim ediriy (ediri).

  “Həftənin yekunu” – müxbir – 27.09.2015 – 21:05:21 – ...bu cür silahların istifadəsi mübarizənin qəbuledilməz eskalaцiyasını (eskalasiyasını) göstərir.

  “Həftənin yekunu” – Şaiq Məmmədov – 27.09.2015 – 21:06:26 – Senyabrın yirmi (sentyabrın iyirmi) üçündə ...

  “Həftənin yekunu” – Şaiq Məmmədov – 27.09.2015 – 21:14:09 – ...təşkilat komitəsi qarşıda duran vəzifələri uğurla icra edəcəy (edəcə).

  “Carçı” – Günay Namidar – 30.09.2015 – 20:28:57 – ... ortağ (ortax) bəşəri dəyərləri bölüşmək üçün...

  “Carçı” – Günay Namidar – 30.09.2015 – 20:29:35 – ...ölkə qanunculuğunun (qanunçuluğunun) ...

  “Carçı” – Ramiz İdrisoğlu – 02.10.2015 – 20:28:10 –... vəzifələrindən azad ediləcəylər (ediləcələr).

  “Carçı” – Ramiz İdrisoğlu – 02.10.2015 – 20:32:48 – ... Türkiyənin Gömrüy (gömrü) və Ticarət naziri ...

  “Carçı” – Ramiz İdrisoğlu – 02.10.2015 – 20:48:12 – ...küçəyə çıxmaq qadağan edildiydən (edildidən) sonra ...

  “Carçı” – Ramiz İdrisoğlu – 02.10.2015 – 20:59:25 – Bakıda iki rəfiqənin arığlamağ (arıxlamax) dərmanını qəbul etməsi ...

  “Carçı” – aparıcı – 08.10.2015 – 20:51:07 – ...siyasi pariyalar (partiyalar), siyasi pariyaların (partiyaların) blokları...

  “Carçı” – aparıcı – 08.10.2015 – 20:51:23 – eputatlığa (deputatlığa) namizədlik üçün ...

  “Carçı” – aparıcı – 08.10.2015 – 20:51:34 – ... siyasi pariya (partiya) və blokların fəallığına diqqət çəkib.

  “Carçı” – Günay Namidar – 12.10.2015 – 20:27:59 – ... getməməy (getməmə) qərarını verib.

  “Carçı” – Günay Namidar – 12.10.2015 – 20:29:43 – yirmi (iyirmi) altı uşağ (uşax) bağçası ...

  “Carçı” – Günay Namidar – 12.10.2015 – 20:41:09 – Ankarada sülh və emokraiya (demakratiya) çağırışı adı altında keçirilən ...

  “Carçı” – Günay Namidar – 12.10.2015 – 20:42:01 – ... Xalqların emokraiyası” (demakratiyası) pariyasının (partiyasının) ...

  “Carçı” – Günay Namidar – 12.10.2015 – 20:53:09 – ...dövlət təbiət qoruğlarının (qoruxlarının) ...

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “Carçı” – Günay Namidar – 19.09.2015 – 20:48:45 – ... ərazidə bitumlu′ (bí́′tumlu) süxurların neftlə sıx əlaqəli olması faktı aşkar edilib.

  “Carçı” – Günay Namidar – 23.09.2015 – 20:50:25 – Ərzí΄ncanda (Ərzincanda′) isə avtomobilin ...

  “Carçı” – Günay Namidar – 23.09.2015 – 20:51:12 – Nəhayət, Mi΄́naya (Minaya′) gedəcək zəvvarlar...

  “Carçı” – Günay Namidar – 30.09.2015 – 20:42:19 –Həcc ziyarəti zamanı bir çox iranlı hacıların Mi΄́na (Mina′) faciəsində ölümü ilə əlaqədar ...

   

  Leksik normanın pozulması

  “Carçı” – Günay Namidar – 01.09.2015 – 12:14:31 – 1 saylı marşrut bu gündən deyil, təqribən 6-7 gün sonra fəaliyyətə başlayacaq.

  “Carçı” – Nigar Sabirqızı – 04.09.2015 – 20:28:01 –Daha ağır zərbələrdən ehtiyat edən  Ermənistan rəhbərliyi ... sakinləri ... təxliyə edir.

  “Carçı” – Günay Namidar – 09.09.2015 – 20:30:59 –... ehtiyatdan çağırılan 6000-dən artıq hərbi vəzifəli toplanışa cəlb olunub.

  “Carçı” – Günay Namidar – 09.09.2015 – 20:32:11 – ... Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyalarını  ... kobud şəkildə pozur və ...

  “Carçı” – Firuzə Qurbanlı – 12.09.2015 – 20:46:03 – Avropa İttifaqının böhrana çarə axtarışı ilə hələlik heç bir nəticə vermir.

  “Carçı” – Firuzə Qurbanlı – 12.09.2015 – 20:46:37 – Bu gün ... problemlər qabarıq şəklində özünü büruzə verir.

  “Carçı” – Şəfiqə Muradqızı  – 15.09.2015 – 20:39:22 – ... məktəbin ilk dərs günü necə ki bu balaca şagirdlərin, eləcə də valideynlərin yaddaşında bir ömürlük həkk olunacaq.

  “Carçı” – Günay Namidar – 19.09.2015 – 20:30:39 – Ermənistanın bütün sahələrində olduğu kimi, orduda da özbaşınalıq hökm sürür.

  “Həftənin yekunu” – müxbir – 27.09.2015 – 21:05:21 – ...bu cür silahların istifadəsi mübarizənin qəbuledilməz eskalaцiyasını göstərir.

  “Carçı” – aparıcı – 08.10.2015 – 20:51:02 –...seçkiqabağı təşviqata start veriləcək.

  “Carçı” – 08.10.2015 – 20:53:29 – ...oktyabrın 9-dan start götürən təşviqat dövründə ...

  Morfoloji normanın pozulması

  “Carçı” – Firuzə Qurbanlı – 12.09.2015 – 20:45:23 – Yürüşün keçirildiyi zaman isə bir qrup PKK tərəfdarları aksiyaçılara hücum edib.

  “Carçı” – Xuraman Əzizova – 12.09.2015 – 20:37:41 – ... qətnamə ictimaiyyətin ciddi narazılıqlarına səbəb olur.

  “Carçı” – Firuzə Qurbanlı – 12.09.2015 – 20:46:24 – Latviyada da qaçqınları qəbul etməkdən imtina edir.

  “Carçı” –  Firuzə Qurbanlı – 12.09.2015 – 20:50:43 – Masazırda evlərin altında sızan qaz ətrafa təhlükə yaradır.

  “Carçı” – Firuzə Qurbanlı – 12.09.2015 – 20:51:37 – Bu zaman lombardlardan fəaliyyəti ön plana keçir ki, ...

  “Carçı” – Şəfiqə Muradqızı  – 15.09.2015 – 20:39:22 – ... məktəbin ilk dərs günü necə ki bu balaca şagirdlərin, eləcə də valideynlərin yaddaşında bir ömürlük həkk olunacaq.

  “Carçı” – Bəxtiyar Səlimov – 19.09.2015 – 20:41:33 – Sakinlər asudə vaxtlarını maraqlı keçirmələri üçün yeni tikilən kitabxanaya ... kitablar da gətiriləcək.

  “Carçı” – Ramiz İdrisoğlu – 15.09.2015 – 20:55:05 – ... son vaxtlar ... təmas xəttində atəşkəs gün ərzində mütəmadi olaraq pozulduğuna diqqət çəkərək ...

  “Carçı” – Günay Namidar – 30.09.2015 – 20:28:54 – Həcc ziyarəti müxtəlif mənşə və ənənələrinə malik insanların ...

  “Carçı” – Ramiz İdrisoğlu – 02.10.2015 – 20:50:11 – ... küçələrə çıxaraq miqrantların gəlişinə etirazlarını ediblər.

  Sintaktik normanın pozulması

  “Carçı” – Nigar Sabirqızı – 04.09.2015 – 20:27:53 – ... Prezident İlham Əliyev Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalından suvarma suyunun verilməsi mərasimlərində iştirak etdi.

  “Carçı” – Firuzə Qurbanlı – 12.09.2015 – 20:46:49 – Avropa və Asiya iqtisadi tənəzzülü müşahidə olunsa da, ölkəmiz bu coğrafiyanın sabitlik adası kimi qalmaqdadır.

  “Həftənin yekunu” – Şaiq Məmmədov – 27.09.2015 – 21:11:30 – Daha sonra iclasda çıxış edən Azərbaycanın birinci xanımı...

  “Carçı” – Aytən İmanova – 08.10.2015 – 20:47:32 – İşçi qrupunun üzvləri Avropa Şurasını bu qrupun işlərinə mane olmamağa çağırmış, lakin ... işçi qrupun fəaliyyətinin dayandırılmasına nail olub.

  “Carçı” – Aytən İmanova – 08.10.2015 – 20:47:37 – Baxmayaraq ki, işçi qrupunun fəaliyyəti dövründə məsələləri hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən qaldırılmış 150-yə yaxın məhkum azad edilib.

  “Carçı” – Aytən İmanova – 08.10.2015 – 20:47: 52 – ...bərpa olunmasını xahiş etmiş və Azərbaycan Prezidenti xoş niyyətini  nümayiş etdirərək buna razılıq verib.

  “Carçı” – Aytən İmanova – 08.10.2015 – 20:48:02 –Qısa müddətdə işçi qrupunun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda ... 16 nəfər azad edilmiş, 1 nəfərin cəza müddəti azaldılıb.

   

  Üslubi normanın pozulması

  “Carçı” – Günay Namidar – 09.09.2015 – 20:32:50 – ... ordan qovulmuş azərbaycanlı əhalinin öz doğma torpaqlarına qayıtmasından, bölgənin  azərbaycanlı və erməni icmaları arasında  dinc yaşayan təmin olunmasından sonra keçirilə bilər.

  “Carçı” – Firuzə Qurbanlı – 12.09.2015 – 20:46:49 – Avropa və Asiya iqtisadi tənəzzülü müşahidə olunsa da, ölkəmiz bu coğrafiyanın sabitlik adası kimi qalmaqdadır.

   

  Qeyri-xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

  “Sağlam yaşamaq” –Xədicə Sənanqızı – 01.09.2015 – 14:01:03 – ...cərrah Vaqif Qələndər qonağımız olacağ (olacax).

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 01.09.2015 – 14:02:16 – Biz bir neçə dəqiqədən sonra söhbətimizi edəcəyik (edəciyi).

  “Qadın dünyası” – Səfurə Əfəndiyeva  – 01.09.2015 – 14:36:34 – ... bu gün də “Qadın dünyası”nın qonağları (qonaxları) ilə bərabər ...

  “Qadın dünyası” – Səfurə Əfəndiyeva  – 01.09.2015 – 14:36:43 – ... keçdiyimiz marağ(marax) yol haqqında bir qədər qonağlarımızla (qonaxlarımızla) bərabər danışacağıq.

  “Qadın dünyası” – Səfurə Əfəndiyeva  – 01.09.2015 – 14:58:25 – ... çox marağ(marax) bir yeniliklə sevindirirsiz.

  “Antrakt” – Kamran Quliyev – 01.09.2015 – 23:13:02 – Bu konцert (kansert) proqramının özəlliyi ...

  “Antrakt” – Kamran Quliyev – 01.09.2015 – 23:16:09 – Mənim həm Mənsum İbrahimov xarakerinə (xarakterinə), həm də Məcnun xarakerinə (xarakterinə)...

  “Addım-addım” – Aytəkin Nəsirova – 04.09.2015 – 18:41:14 – Tamaşaçılara stuiyamızın (studiyamızın) elefon (telefon) nömrələrini xatırladım.

  “Yeni gün” – Saleh Bağırov – 05.09.2015 – 10:23:08 – ... mən sizi hələliy (hələli) yola salıram...

  “Səhər ovqatı” – 06.09.2015 – 08:08:54 – ... elə xoş duyğular aşılayaq (aşılıyax) ki, ...

  “Yeni gün” –Azər Süleymanlı – 10.09.2015 – 09:00:26 – Biz sizi ürəydən (ürədən) salamlayırıq.

  “Qadın dünyası” –Səfurə Əfəndiyeva  – 12.09.2015 – 15:59:56 – ... qonağlarımızla (qonaxlarımızla) bərabər təbii ki...

  “Oberton” – 25.09.2015 – 02:48:35 – ... xoşbəxtlik diləyirik (diliyiri).

  “Oberton” – 25.09.2015 – 03:41:37 – Bu günlüy (günlü) bu qədər.

  “Oberton” – 25.09.2015 – 03:41:44 – ... həm raio, (radiyo) həm eleviziya (televiziya) tamaşaçıları ...

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 13:33:42 –... yeni akцiyalar (aksiyalar) var...

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 13:35:10 – Mən qonağımı artığ (artıx) dəvət etmək istəyirəm...

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 13:41:11 – Hər klinikanın özünəməxsus bir akцiyaları (aksiyaları) olur.

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 13:52:48 – yoxsa bunu paцient (pasiyent) qərar vermir?

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 14:06:22 – Artığ (artıx) yeni bir vakцinaцiya (vaksinasiya) gətirilib.

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 14:16:13 – Bu qədər böyük bir akцiyalar (aksiyalar) keçirir.

  “Media və zaman” – Xalid Niyazov – 16.10.2015 – 21:40:13 – Sizinlə söhbətimizdə bu suallara cavab tapmağa çalışacaq (çalışacıx).

  “Media və zaman” – Xalid Niyazov – 16.10.2015 –  21:44:27 – ... dövlət siyasətinin ayrıca bir fəyaliyyət (fa:liyət) sahəsinə ...

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “Yeni gün” – Azər Süleymanlı – 10.09.2015 – 09:01:16 – Biz, inanın ki, yenə tam ene′rji (enerjí′) ilə ...

   

  Leksik normanın pozulması

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 01.09.2015 – 14:02:28 – Düşünürəm ki, artıq bu klinikaya gələrkən nəinki sanki öz evimizdəki kimi özümüzü hiss edəcəyik, çünki heç bir xəstəxana ab-havası yoxdur.

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 01.09.2015 – 14:02:30 –  ... peşəkar həkimlərin bir toplumu olan ... böyük, nəhəng bir klinikadır.

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 01.09.2015 – 14:03:00 – Vaqif müəllim bu günə qədər elədiyi əməliyyatların bir qismini bizə gətirib.

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 01.09.2015 – 14:24:36 – Yaşınızın gənc olmasına baxmayaraq, ...

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 01.09.2015 – 14:25:50 – Yekunlaşırıq artıq yavaş-yavaş.

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 01.09.2015 – 14:27:09 – Yenidən sizi gözləmək istəyirəm.

  “Qadın dünyası” – Səfurə Əfəndiyeva  – 01.09.2015 – 14:36:47 – ... ifasını eşitdiniz, Sevda bu gün (?) bərabər olacaq...

  “Qadın dünyası” – Səfurə Əfəndiyeva  – 01.09.2015 – 14:38:21 – Jalə xanım, ilk növbədə sizinlə başlayaq.

  “Qadın dünyası” – Səfurə Əfəndiyeva  – 01.09.2015 – 14:58:09 – Hər zaman İctimai Televiziyaya öz yeniliklərinizi bölüşürsüz, danışırsız...

  “Antrakt” – Kamran Quliyev – 01.09.2015 – 23:16:11 – Mənim həm Mənsum İbrahimov xarakterinə, həm də Məcnun xarakterinə, o obraza bir neçə sualım olacaq.

  “Addım-addım” – Aytəkin Nəsirova – 04.09.2015 –18:40:29 –  Bu gün də, təbbi ki, hər zaman olduğu kimi, çox maraqlı, aktual bir mövzu qoymuşuq, müzakirə edəcəyik.

  “Addım-addım” – Aytəkin Nəsirova – 04.09.2015 –18:40:49 – Bu onlar üçün o qədər böyük faktdır ki, birinci o sualı verirlər. (söhbət nitqdən gedir – bəlkə faktordur?)

  “Yeni gün” – Saleh Bağırov – 05.09.2015 – 09:40:45 – Onlar elə xatirələr danışırlar ki, adamın tükləri dikən-dikən olur.

  “Səhər ovqatı” – 06.09.2015 – 08:08:41 – İnsan öz əhval-ruhiyyəsini sabah necə açırsa, ...

  “Səhər ovqatı” – 06.09.2015 – 08:09:57 – Rəşad müəllim, istəyirəm səhər-səhər əhval-ruhiyyənizi bilmək istəyirəm.

  “Yeni gün” – Azər Süleymanlı – 10.09.2015 – 09:01:16 – Biz, inanın ki, yenə tam ene′rji ilə... sizin görüşünüzdə hazırıq.

  “Yeni gün” – Azər Süleymanlı – 14.09.2015 – 11:49:04 – ... özünüzə yaxşı baxın və yaxşı qalın.

  “Oberton” – 25.09.2015 – 02:49:20 – Ekran qarşısına yaxın əyləşirsiniz.

  “Oberton” – 25.09.2015 – 03:41:57 – ... sonluğu əməkdar artist  Gülüstan Əliyeva yekunlaşdıracaq.

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 13:33:39 – Qrand Hospitalda baş vermiş son yeniliklərdən danışacağam.

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 13:56:18 – Eynən!

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 14:06:45 – Peşəkar kadrosuyla çox gözəl işlər görürlər.

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 14:06:37 – Medikal Plaza klinikası bilirsiniz ki,  artıq  yeniləşib.

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 14:07:33 – “Eşitməyən uşaqlarımız qalmasın” – bu lozunqla...

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 14:16:38 – Bu gün bu sahədə nə kimi son yeniliklər var? 

  “Media və zaman” – Xalid Niyazov – 16.10.2015 – 21:42:13 – Mərkəzin yaranmasını səbəbləndirən amillər hansılardır?

  “Media və zaman” – Xalid Niyazov – 16.10.2015 – 21:59:03 – ... bizim nailiyyətlərimizin istinad etdiyi bir məxəz var.

  “Ortaq məxrəc” – Vəsilə Vahidqızı – 22.10.2015 – 21:35:43 – ... orda səslənən iradlar, xeyli dərəcədə yeni fikirlər oldu, xeyli dərəcədə iradlar oldu...

   

  Morfoloji normanın pozulması

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 01.09.2015 – 14:25:34 – ... Vaqif müəllimin sırf özünün metodlarının dünyanın bir çox klinikalarından da istifadə eləyirlər. 

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 01.09.2015 – 14:25:48 – ... şərəfli peşənin daşıyıcıları hər bir zaman bizim fəxrlərimizdir

  “Antrakt” – Kamran Quliyev – 01.09.2015 – 23:13:11 – Milyonlarca izləyicilər ... konsertimizdə iştirak edə bilərlər.

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 14:16:13 – Bu qədər böyük bir akцiyalar keçirir.

  “Sağlam yaşamaq” – Xədicə Sənanqızı – 14.10.2015 – 13:52:48 – yoxsa bunu paцient qərar vermir?

  “Media və zaman” – Xalid Niyazov  - 16.10.2015 - 21:48:34 – Dövlət başçısının ötən il mayındakı  fərmanı ilə ...

  Üslubi normanın pozulması

  “Yeni gün” – Azər Süleymanlı – 10.09.2015 – 09:10:47 – Səhər yuxudan oyananda  günə başladıqda  həyatın kifayət qədər zəngin olan gözəlliklərini çalışın ki, öz gözünüz önündən kənar tutmayasınız.

  “Səhər ovqatı” – 06.09.2015 – 08:17:41 – Bəlkə də elə “525-ci qəzet”in də elə bu silahın yəqin ki çox böyük rolu olub.

  “Yeni gün” – Azər Süleymanlı – 10.09.2015 – 09:01:10 – Ən gözəl gün bu gün hər birinizin nəsibi olsun.

   

   

   

  REGİON TV

   

  Xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

  “Hadisə” – İlham Məmmədzadə – 01.09.2015 – 05:22:11 – Sabah yenidən günün ən son kriminal xəbərləri və baş verən hadisələrlə qarşınızda olacayıq (olacıyıx).

  “Region xəbər” – müxbir – 04.09.2015 – 16:41:23 – Təlimlərə hər iki ölkənin Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus Mİ 35 döyüş, Mİ yirmi (iyirmi) dörd ... döyüş təyyarələri cəlb olunub.

  “Region xəbər” – Elnarə İbrahimova – 04.09.2015 – 16:42:09 – Artıq üçüncü dəfədir təşkil olunan birgə taktiki təlimlər senyabrın (sentyabrın) 18-dək davam edəcək.

  “Bu gün” – Səlminə Ələkbərli – 08.09.2015 – 20:28:33 – Salyanda uzun zamandır bərbad olan uşaq bağçası təmir (tə:mir) edilir.

  “Bu gün” – müxbir – 08.09.2015 – 20:29:26 – ... müxtəlif obyekiv (obyektiv) və subyekiv (subyektiv) səbəbləri var.

  “Bu gün” – müxbir – 08.09.2015 – 20:29:55 – ... qurbanı olduğlarını (olduxlarını) nəzərə çatdırıb.

  “Bu gün” – Səlminə Ələkbərli – 08.09.2015 – 20:35:35 – ... pariyalar (partiyalar) blokunun ... altı nümayəndəsi qeydə alınıb.

  “Bu gün” – Nüşabə Əliyeva – 08.09.2015 – 20:36:54 – ... veb kameralar yerləşdiriləcəy (yerləşdiriləcə).

  “Bu gün” – Nüşabə Əliyeva – 08.09.2015 – 20:37:00 – ... canlı izləməy (izləmə) mümkün olacağ (olacax).

  “Bu gün” – müxbir – 17.09.2015 – 13:32:05 – ... Region TV-yə açığlamasında (açıxlamasında) vakant yerlərin elan olunan saydan daha çox olduğunu deyib.

  “Bu gün” – Zümrüd İbrahimova – 20.09.2015 – 20:40:03 – ... evlərin giyməti (qiyməti) orta hesabla on min manat aşağı düşüb.

  “Bu gün” – Vüsalə Camal – 21.09.2015 – 08:01:40 – Konfransda (kanfransda) yeni doğulmuşların orqanizmində (arqanizmində) müşahidə edilən xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsindəki qabaqcıl təcrübələr, bu sahədə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri, müasir standartlar kimi məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

  “Bu gün” – Vüsalə Camal – 21.09.2015 – 08:05:11 – Avtomobillər duracağa yerləşdirilib, reydlər davam eliyəcək (eliyəcəx´).

  “Bu səhər” – “Mədəni xəbər” – Gülşən Zabitqızı – 21.09.2015 – 08:11:41 – Azərbaycan milli geyimləri bölməsində ölkəmizin müxtəlif regionlarına məxsus geyimlər və bəzək (bəzəy) əşyaları nümayiş olunur.

  “Bu səhər” – Leyla Gəncel – 05.10.2015 – 08:05:52 – Elə hava da təsir eləyir insann, belə deyək, hatirələrini (xatirələrini) oyadır. Elə havadan danışıdıq, dirəm (deyirəm) gəl keçək izləyək hava haqqında məlumatı, görək hava bu gün bizə necə, belə deyək,  xatirələr bəxş edəcək.

  “Bu səhər” – “Bizə bax” rubrikası – Mədinə Məmmədova – 05.10.2015 – 08:21:58 – Sabahınız xeyir olsun. Bu gün də sizi tək qoymıyacıx (qoymuyacıyıx). Hazırladığımız proqramla sizinlə olacığ (olacıyıx).

  “Bu səhər” – “Bizə bax” rubrikası – Mədinə Məmmədova – 05.10.2015 – 05.10.2015 – 08:22:30 – Sağlamlığın sirlərini isə saat 14.00-da sizə açıxlıyacıx (açıxlıyacıyıx).

  “Region xəbər” – Elmir Həsənov – 05.10.2015 – 16:47:30 – Tərtər rayinunda yşətli (hşətli) gətl (qətl) hadisəsi baş verib.

  “Region xəbər” – Elmir Həsənov – 05.10.2015 – 16:51:22 – Müəllimlər (məllimlər) günü münasibətilə Saatlı rayonunda da tədbir keçirilib. Bu il müəllimlərin (məllimlərin) zəhmətinin bəhrəsi olaraq rayon üzrə 204 nəfər tələbənin tələbə adı qazandığı, eyni zamanda, qəbul imtahanlarında 3 nəfərin 500-dən, 5 nəfərin isə 600-dən çox bal topladıqları bildirilib.

  “Region idman” – Elnur Abdurəhmanlı – 12.10.2015 – 22:37:40 – ...Bakı şəhər açığ (açıx) birinciliyinə yekun vurulub.

  “Region idman” – Elnur Abdurəhmanlı – 12.10.2015 – 22:41:18 – Komanda iki həftəlik hazırlığlara (hazırlıxlara)15 nəfər idmançı ilə qatılıb.

   “Region idman” – Şahin Qurbanzadə  – 12.10.2015 – 22:48:05 – Bu da boksçuların son illər qazandığı nailiyyətlərlə bağlıdır (bağlıdı).

  “Kriminal” – Ceyhun Həmidov – 20.10.2015 – 22:40:12 – ... digər otağda (otaxda) olan vintaçanı götürərək onun üstünə gəlib.

  “Kriminal” – müxbir – 20.10.2015 – 22:49:33 – Onu vurduğdan (vurduxdan) sonra ...

  “Kriminal” – Ceyhun Həmidov – 20.10.2015 – 22:51:03 – ... d́́´ekabrın (dekabrın) on doqquzunda ...

  “Kriminal” – Ceyhun Həmidov – 20.10.2015 – 22:54:12 – bir bıçağ (bıçax) zərbəsi vurmağla (vurmaxla) onu qəsdən həyatdan məhrum edib.

  “Bu gün” – Günay Yelmarqızı – 22.10.2015 – 13:31:40 – ... atəşkəs rejimini ysən (sən) beş dəfə pozub.

              “Bu gün” – Aytən Sakitqızı  – 22.10.2015 – 13:36:18 – ... hər iki dairə üzrə ümumiliy ... (ümumili)

  “Bu gün” – Şahin  Qurbanzadə – 22.10.2015 – 13:38:54 – ... ümumiyyətlə belə mağaza yoxdur (yoxdu).

  “Bu gün” – Şahin  Qurbanzadə – 22.10.2015 – 13:40:16 – ... köşklərin sayı isə çoxdur (çoxdu).

  “Bu gün” – Şahin  Qurbanzadə – 22.10.2015 – 13:39:58 – ... yaradılmasında maraqlı olmalıdır (olmalıdı).

  “Bu gün” – Çingiz  Vaqifoğlu – 22.10.2015 – 13:41:44 – Bura ümumilikdə altı otağdan (otaxdan) ibarətdir.

  “Bu gün” – Çingiz  Vaqifoğlu – 22.10.2015 – 13:41:09 – ... türbə ilə əyani tanışlığ (tanışlıx) zamanı ...

  “Bu gün” – Çingiz  Vaqifoğlu – 22.10.2015 – 13:41:55 – ... burda olan ocağ (ocax) yerlərini göstərmək olar.

  “Bu gün” – Gülgəz Mustafayeva  – 26.10.2015 – 20:46:33 –  Yeni tikilən evlər iki və üç otağlıdır (otaxlıdı).

  “Bu gün” – Məhəmməd Rzayev – 26.10.2015 – 20:53:50 –   ... yüksəy (yüksə) məhsuldarlığın təməlidir.

  “Bu gün” – Məhəmməd Rzayev – 26.10.2015 – 20:53:57 –  ... gərəyli (gərəli) bir sahədir.

  “İqtisadiyyat” – Xəyalə Mürsəl – 27.10.2015 – 08:35:13 – Növbəti saatda bir daha görüşmək (görüşməy) ümidi ilə.

  “Kriminal” – Ceyhun Həmidov – 27.10.2015 – 22:32:39 – Yaşadığı evə qayıdarkən Əfqan Yusubov Vüqar Salmanovdan DVD aparatını ona verməsini qidlə (təkidlə) tələb edib.

  “Hadisə” – müxbir – 27.10.2015 – 23:15:58 – Müayinə zamanı həkimlər onda bir bıçaq xəssarəti (xəsarəti) aşkar ediblər.

  “Hadisə” – İlham Məmmədzadə – 27.10.2015 – 23:20:29 – Əvvəllər 5 dəfə məhkumlu (məhkumlux) həyatı yaşayan Gəncə sakini rayonda yerləşən mal bazarında özünü müştəri kimi təqdim edərək atıcının civindən (cibinnən) 1300 manatdan çox nağd pul oğurlayıb.

  “Hadisə” – İlham Məmmədzadə – 27.10.2015 – 23:26:23 – Sabah yenidən günün ən son kriminal xəbərləri və baş verən hadisələrlə qarşınızda olacayıq (olacıyıx).

  “Bu gün” – Səlminə Ələkbərli – 28.10.2015 – 20:33:04 –  ... rejimin təmin (tə:min) olunmasına ... imkan verəcək.

  “Bu gün” – Səlminə Ələkbərli  – 28.10.2015 – 20:35:50 – Bunu prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul (qə:bul) edərkən bəyan edib.

  “Bu gün” – müxbir – 28.10.2015 – 20:34:18 – ... adekvat reakцiya (reaksiya) vermirlər.

  “Bu gün” – müxbir – 28.10.2015 – 20:34:24 – ... bu yaxınlarda iktator (diktator) Sarkisyan rejimi ...

  “Bu gün” – Səlminə Ələkbərli  – 28.10.2015 – 20:34:59 – ... monitorinq keçirilərkən insidentlərin baş verməsi  qəbuledilməzdir (qə:buledilməzdir).

  “Bu gün” – Cəfər Talıb – 28.10.2015 – 20:49:35 – ... qabağlayıcı (qabaxlayıcı) tədbirlər görüb.

  “Ürək sözü” – Tünzalə Quliyeva – 29.10.2015 – 23:57:40 – Sənsiz sö:bətlərdə (söhbətlərdə) yersiz sözəm mən.

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “Region idman” – Elmir Həsənov – 14.09.2015 – 22:43:07 – ... qola yaxın olsa′lar (olsala′r) da, hesab açılmayıb.

  “Bu gün” – Bahadur Şakiroğlu – 03.10.2015 – 09:00:06 – Sabahınız xyir (xeyr).

  “Bu səhər” – İdman – Hidayət Şahin – 03.10.2015 – 09:16:22 – İkinci hissəyə fəal başlayan meydan sahibləri 57-ci dəqiqədə Markos Saylerin qolu ilə tablodakı rəqəmləri e′ynişəldirib (eynişəldiri′b).

  “Bu gün” – Elnarə İbrahimova – 26.10.2015 – 20:36:55 – Hərbi hissənin koma′ndanlığı (komandanlığı´) ilə görüşən valideynlər ...

  “İqtisadiyyat” – Xəyalə Mürsəl – 27.10.2015 – 08:33:39 – Rlyef (relyf) baxımından lobya bitkisi düzən ərazilərdə becərilsə də, daha məhsuldar ola bilər.

  “Bu səhər” – “Olaylar” – 27.10.2015 – 08:54:37 – Belə ki, oyun zamanı meydana daxil olan Moskva-Lokomotiv azarkeşinin mühafizədən qaçdığı anlar kameralrla (kmeralarla) əbədiləşib.

  “Bu gün” – Səlminə Ələkbərli – 27.10.2015 – 23:30:48 – Hər vaxtınız xyir (xeyr) olsun.

  Leksik normanın pozulması

  “Region xəbər” – Elnarə İbrahimova – 04.09.2015 – 16:44:16 – Ailədən iki tar müəllimi yetişib.

  “Bu gün” – Səlminə Ələkbərli – 08.09.2015 – 20:28:26 –  Xidmət bölgələrdə layihələrə də start verdi.

            “Bu gün” – müxbir – 08.09.2015 – 20:32:30 – ... neftin qiyməti kəskin aşağı düşüb.

  “Bu gün” – Vüsalə Camal – 21.09.2015 – 08:01:13 – Salam. Sabahınız xeyirli (xeyir) olsun.

  “Bu səhər” – Elçin Əkrəmoğlu – 05.10.2015 – 08:27:19 – Onlar, deməli, kimisi tinglər gətirirlər, kimisi calaq eləyirlər. Həqiqətən bollu məhsullar (bol məhsul) üzə çıxardırlar.

  “Region xəbər” – Elmir Həsənov – 05.10.2015 – 16:51:22 – Müəllimlər günü münasibətilə Saatlı rayonunda da tədbir keçirilib. Bu il müəllimlərin zəhmətinin bəhrəsi olaraq rayon üzrə 204 nəfər tələbənin (şagirdin, abituriyentin) tələbə adı qazandığı, eyni zamanda, qəbul imtahanlarında 3 nəfərin 500-dən, 5 nəfərin isə 600-dən çox bal topladıqları bildirilib.

  “Bu səhərin qonağı” – 27.10.2015 – 08:38:21 – Və siz əlamətlər dediniz. İstəyərdik ki, bu əlamətləri də aşılayasınız (açıqlayasınız).

  “Bu gün” – Səlminə Ələkbərli – 27.10.2015 – 23:40:13 – “Qrip, yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyası bu mövsümün dəbli xəstəlikləridir” desək, yanılmarıq.

  Tüfeyli sözlərin işlədilməsi

  “Bu səhər” – Leyla Gəncel – 05.10.2015 – 08:05:52 – Elə hava da təsir eləyir insanın, belə deyək, hatirələrini oyadır. Elə havadan danışdıq, dirəm gəl keçək izləyək hava haqqında məlumatı, görək hava bu gün bizə necə, belə deyək,  xatirələr bəxş edəcək .

  “Bu səhər” – Elçin Əkrəmoğlu – 05.10.2015 – 08:20:18 – Və doğrudan sevindirici haldır ki, məhz 70-ci, 80-ci dəqiqələrdə artıq məhz bizim azarkeşlər baş hakimimizə məhz “istefa, istefa” şüarı ilə qışqırmırlar, ancaq dəstəkləyirlər, sonacan dəstəkləyirlər;

  08:27:34 – Çünki həqiqətən, işin olması məhz gələcəyimizin də həqiqətən, belə deyək, vaxtının səmərəli və həm də boynumuza alaq ki, həm də puluna da, doğrudan da, qənaətlə keçiriləcək.

  “Bu gün” – Günay Yelmarqızı – 22.10.2015 – 13:30:59 – Bu gündən bülletenlərin paylanmasına start verilir.

  “Bu gün” – Günay Yelmarqızı – 22.10.2015 – 13:30:59 – ... 95 dəfə atəş zərbəsi endirib.

  “Bu gün” – Səlminə Ələkbərli – 26.10.2015 – 20:32:48 – Yuri Yermakova prezidentin fərdi təqaüdünün verilməsi barədə sərəncam da verilib.

  Varvarizm

  “Bu səhər” – “Avto xəbər” – 27.10.2015 – 08:50:24 – Onun sayəsində elektrokarlar dönmə işığını yandıraraq sərbəst şəkildə hərəkət zolağını dəyişir və digər nəqliyyat vasitələrinə paralel şəkildə parkinq edə (parklaya) bilirlər.

  “Bu gün” – Səlminə Ələkbərli – 28.10.2015 – 20:33:13 –   Dövlət başçısı kompleksi işə salıb.

  “Bu gün” – Vəfa Şairova – 28.10.2015 – 20:47:35 – ... hazırlıq işlərinə sentyabr ayından start verilib.

  “Bu gün” – Səlminə Ələkbərli – 28.10.2015 – 20:50:49 – Vaxtilə sorağı ölkənin hüdudlarından gələn Naftalan öz şöhrətini qaytarır.

  Morfoloji normanın pozulması

  “Region xəbər” – Elnarə İbrahimova – 04.09.2015 – 16:44:16 – Ailədən iki tar müəllimi yetişib.

  “Bu səhər” – Elçin Əkrəmoğlu – 21.09.2015 – 08:07:17 – Elə mən özümü misal göstərim ki, bir neçə işlərlə (işlə) məşğul olmuşam.

  “Bu səhər” – Günay Rafayılqızı – 21.09.2015 – 08:10:05 – Biz bir neçə xəbərləri (xəbəri) təqdim etdik.

   “Bu səhər” – Elçin Əkrəmoğlu – 05.10.2015 – 08:20:07 – Bu oyunların arasında, bilmirəm, sənin üçün çox maraqlı olmayacaq, amma ölkə çempionatında da, həqiqətən, bir-birindən maraqlı, qollu bir oyunlar keçirildi.

  “Bu səhər” – Elçin Əkrəmoğlu – 05.10.2015 – 08:26:31 – Keçid almamışdan öncə istəyərdim bir neçə iqtisadiyyat  xəbərlərini (xəbərini) elə biz sizə çatdıraq.

  “Bu səhər” – Elçin Əkrəmoğlu – 05.10.2015 – 08:27:19 – Onlar (onların), deməli, kimisi tinglər gətirirlər, kimisi calaq eləyirlər. Həqiqətən bollu məhsullar (bol məhsul) üzə çıxardırlar.

  “Region xəbər” – Elmir Həsənov – 05.10.2015 – 16:51:42 – Bir müəllim (məllimin) “Tərəqqi” medalı ilə təltif edildiyi diqqətə çatdırılıb.

  “Bu gün” – Səlminə Ələkbərli – 27.10.2015 – 23:42:55 – Paytaxtımız daha bir mötəbər festivala ev sahibiliy (ev sahibliyi) edir.

  Sintaktik normanın pozulması

  Söz sırasının pozulması

  “Bu səhər” – Leyla Gəncel – 05.10.2015 – 08:05:54 – Elə havadan danışdıq, dirəmgəl keçək izləyək hava haqqında məlumatı, görək hava bu gün bizə necə, belə deyək,  xatirələr bəxş edəcək.

  “Bu səhər” – Leyla Gəncel – 05.10.2015 – 08:27:46 – Sonra isə Xəyalə Mürsəl bizi daha ətraflı iqtisadiyyat xəbərləriilə (iqtisadiyyat xəbərləriilə daha ətraflı) tanış edəcək.

  “Bu səhərin qonağı” – 27.10.2015 – 08:36:11 – Sabahınız xeyirli olsun, sevimli və dəyərli “Bu səhər”in aparıcıları və tamaşaçıları (“Bu səhər”in sevimli və dəyərli aparıcıları və tamaşaçılar).

  “Bu səhər” – Günay Rafayılqızı – 27.10.2015 – 08:48:02 – Təşəkkür eləyirik, Gülşən, ətraflı mədəniyyət aləmində baş verən xəbərlərlə bizi (ətraflı şəkildə) məlumatlandırdın.

  “Əməkdar” – Əvəz Qubatov – 27.10.2015 – 23:01:06 –  O hələ kiçik yaşlarında rəngli karandaşlarla müşahidə etdiklərini (müşahidə etdiklərini rəngli karandaşlarla) rəsm dəftərinə köçürürdü.

  Uzlaşma əlaqəsinin pozulması

  “Bu səhər” – Elçin Əkrəmoğlu – 05.10.2015 – 08:27:19 – Onlar (onların), deməli, kimisi tinglər gətirirlər(gətirir), kimisi calaq eləyirr (gətirir). Həqiqətən bollu məhsullar (bol məhsul) üzə çıxardırlar.

  “Bu gün” – Günay Yelmarqızı – 09.10.2015 – 20:33:31 – Azərbaycan ordusuna, hərbçilərimizə güvənən Əlibəyli sakinləri düşmənin bütün hiylələrinə baxmayaraq, həyatlarını davam etdirir (davam etdirirlər).

  “Bu gün” – müxbir Cümşüd Bayramlı – 09.10.2015 – 20:35:30 – Qonşular çay süfrəsi ətrafında söhbətlərini davam etdirir (davam etdirirlər).

  “Bu gün” – müxbir Cümşüd Bayramlı – 09.10.2015 – 20:35:59 – Sakinlər mal-qaranıotlaq sahələrinəötürür (ötürürlər).

  “Bu səhər” – “Avto xəbər” – 27.10.2015 – 08:50:24 – Onun sayəsində elektrokarlar dönmə işığını yandıraraq sərbəst şəkildə hərəkət zolağını dəyişir və digər nəqliyyat vasitələrinə paralel şəkildə parkinq edə (parklaya) bilirlər (bilir).

  “Bu gün” – Səlminə Ələkbərli – 27.10.2015 – 23:40:20 – Amma həkimlər bu payızda yeni bir xəstəliyə də şahid olub (olublar).

  Üslubi normanın pozulması

  Dolaşıq cümlələrin işlədilməsi

  “Bu səhər” – Elçin Əkrəmoğlu – 05.10.2015 – 08:20:07 – Bu oyunların arasında, bilmirəm, sənin üçün çox maraqlı olmayacaq, amma ölkə çempionatında da, həqiqətən, bir-birindən maraqlı, qollu biroyunlar keçirildi.

  “Bu səhər” – Leyla Gəncel – 05.10.2015 – 08:27:27 – Ümumiyyətlə, mənim bu yarmarka ilə bağlı, belə iş yarmarkası ilə bağlı çox maraq gəlir, maraq doğurur.

  “Bu səhər” – Elçin Əkrəmoğlu – 05.10.2015 – 08:27:34 – Çünki həqiqətən, işin olması məhz gələcəyimizin də həqiqətən, belə deyək, vaxtının səmərəli və həm də boynumuza alaq ki, həm də puluna da, doğrudan da, qənaətlə keçiriləcək.

   

  Qeyri-xəbər proqramları

  Orfoepik normanın pozulması

  “Buralar” – Nuranə Nurəhmədova – 01.09.2015 – 10:31 – Onlar burada müxtəlif döürlərə (dövrlərə) aid olan bayraqlar haqda tarixi məlumatlar əldə edir.

  “Yaşamaq gözəldir” – 08.09.2015 –14:45:22 – ... gidalar (qidalar) çox dadlıdırsa, bu bizə ziyan olanıdır.

  “Yaşamaq gözəldir” – Murad Həşimov –  08.09.2015 –15:08:26 – ... gəbul (qəbul) eləyək ki...

  “Yaşamaq gözəldir” – müxbir – 08.09.2015 –15:16:53 – Xəstəliylərdən (xəstəlilərdən) ... heç kim sığortalanmayıb.

  “Yaşamaq gözəldir” – müxbir – 08.09.2015 –15:17:15 – ... həkimə getdiydən (getdidən) sonra ...

  “Yaşamaq gözəldir” – müxbir – 08.09.2015 –15:17:26 – Aktyor açığlamasında (açıxlamasında) hamını özü kimi ağılsızlıq etməyib vaxtında ... müalicə olunmağa çağırdı.

  “Yaşamaq gözəldir” – müxbir – 08.09.2015 –15:17:37 – Xəstəliy vaxtında aşkar edildiy(edildi) asan müalicə olunur.

  “Yaşamaq gözəldir” – müxbir – 08.09.2015 –15:17:43 – ... tezliy(tezli) bu bəladan qurtula bildi.

   “Tac şou” (təkrar) – Mədinə (“Bağban” rubrikasının aparıcısı) – 27.09.2015 – 03:02:01 – Salam, dəyərli “Tac şou” tamaşaçıları, xoş gördük (xoş gördüx’) hər birinizi, əziz “Bağban”sevərlər.

  “Öyrənirəm” – Azər Süleymanlı – 04.10.2015 – 11:00:57 – Elə bizim verilişimizin də əsas məramı bax bundan ibarətdir – öyrətmey (öyrətməx’).

  “Öyrənirəm” – Azər Süleymanlı – 04.10.2015 – 11:01:11 – Sizinlə mənəm, Azər Süleymanlı, öyrənmey (öyrənməy) istəyənlər, ekrana yaxın olun.

  “Ziqzaq” – Nahid Abbaszadə – 26.10.2015 – 18:15:59 – ... ən marağ(marax) məlumatları ...

  “Ziqzaq” – Sədaqət Məmmədzadə – 26.10.2015 – 18:17:45 – ... çox marağ(marax) məlumatlar hazırlamışam.

  “Ziqzaq” – Sədaqət Məmmədzadə – 26.10.2015 – 18:25:41 – ... televiziya müsabiqəsindən danışacağıq (danışacıyıx).

  “Ziqzaq” – Zümrüd Məmmədzadə – 26.10.2015 – 18:26:20 – ... üç yüz ysən (sən) yeddi xal toplayaraq ...

  “Ziqzaq” – Sədaqət Məmmədzadə – 26.10.2015 –18:27:38 – Xəstə uşağların (uşaxların) problemlərinə diqqət yetirməy (yetirməx′) lazımdır...

  “Ziqzaq” – Nahid Abbaszadə – 26.10.2015 – 18:28:39 – ... diqqət çəkməy (çəkmə) məqsədi daşıyır.

  “Ziqzaq” – Samirə – 26.10.2015 – 18:29:57 – Vaxt itirmək ... (itirmix´).

  “Ziqzaq” – Sədaqət Məmmədzadə –  26.10.2015 –18:32:46 – ... çox səmimi bir müsahibəsini görəcəyik (görəciyi).

  “Ziqzaq” – müxbir – 26.10.2015 – 18:32:57 –  ... yirmi (iyirmi) illik yubileyini ...

  “Ziqzaq” – müxbir – 26.10.2015 – 18:33:18 –     ...bayrağlarla (bayraxlarla) bəzədilmişdir.

  “Ziqzaq” – Sədaqət Məmmədzadə – 26.10.2015 –18:41:36 – ... saçlı daha gözəl görünürlər, yoxsa keçal? (keçəl).

  “Yaşamaq gözəldir” – Murad Həşimov – 28.10.2015 –14:01:27 – Və diyər (digər) orqanları nəyin üstündə saxlaya bilər?

  “Yaşamaq gözəldir” – Murad Həşimov –  28.10.2015 –14:04:31 – ...  danışığr (danışıx),  dildir.  

  “Yaşamaq gözəldir” – Murad Həşimov – 28.10.2015 –14:48:29  – Sınığr (sınıx), eləmi deyiblər?

  Vurğu ilə bağlı səhvlər

  “Yaşamaq gözəldir” – Murad Həşimov – 01.09.2015 – 02:21 – Övladımızda, özümüzdə, qohumda, qardaşda, tanışda, bilişdə, kimdə nitq qüsurları varsa və bu, həqiqətən, həmin insanın həyat tərzinə mənfi təsir eləyirsə, mütlə´q (mü´tləq) onu aradan qaldırmaq lazım.

  “Ziqzaq” – Samirə – 05.10.2015 – 18:34:53 – Bu gün də yepyeni instaqram fo′toları (fotoları′) ilə sizinlə mənəm, Samirə. Vaxt itirməyək, keçək günün ilk fo′tosuna (fotosuna’). İlk fo′tonu (fotonu′) Röya Ayxan paylaşıb öz rəsmi instaqram səhifəsində.

  “Ziqzaq” – Nahid Abbaszadə – 05.10.2015 – 18:36:24 –İnstaqramda məşhurların ən son paylaşdıqları statuslardan və fo′tolardan (fotolarda′n) xəbəriniz oldu, əziz tamaşaçılar.

  “Tap və qazan” – 05.10.2015 – 18:45:30 – Həftənin birinci günü iki günlük istirahətin ardıyca (ardınca), payızlı bir axşamda hər birinizi xoş gördük.

  “Regionun sualı” – Səbinə Seyidova – 09.10.2015 – 19:39:47 – Bu günlüy (günlüx’) bu qədər.

  “Regionun cavabı” – müxbir – 09.10.2015 – 19:45:19 – Bu məktəblərdə çilingər, dülgər, dərzi, bərbər, aşpaz, sürücü, kompüцer (kompüter) operatoru və sair peşələri öyrənmək olar.

  “Ginnes dünyası” – 09.10.2015 – 20:01:34 – Tək əlli nəinki dəmir, re′kordlar (rekordla′r) da qıran bu polad adamın gücü görənləri heyrətə salıb.

  “Ginnes dünyası” – 09.10.2015 – 20:01:41 – Çox maraqlıdır (maraxlıdır), Bernardo (Bernarda) bu cəsarət haradandır? Zənnimcə, o nəinki dəmir qırmaqla yanaşı, bədənində olan güc, qüvvətlə də re′kordlar (rekordla′r) kitabına düşsə, pis olmaz.

  “Ziqzaq” – Samirə  – 26.10.2015 – 18:30:06 – Bu günə olan ilk fo′tomuz (fotomu′z) ...

  “Ziqzaq” – Samirə  – 26.10.2015 – 18:30:29 – ... yeni fo′tosunu (fotosunu′) paylaşan ...

  “Ziqzaq” – Samirə  – 26.10.2015 – 18:31:09 – Onunla birgə olan fo′tolarını (fotolarını′) isə ...

  “Ziqzaq” – Samirə  – 26.10.2015 – 18:32:11 – ... yenə yeni fo′tosunu (fotosunu′) rəsmi instaqram səhifəsində paylaşıb.

  Leksik normanın pozulması

  “Yaşamaq gözəldir” – Murad Həşimov – 01.09.2015 – 02:08 – Valideynlər, yeni doğulmuş uşağı olanlar, təzə dil açan uşağı olanlar və eyni zamanda, yaşı bir az yuxarıya çatıb, amma dilində, belə deyək də, qüsur olan insanlar, hamınız diqqətli olun, hər biriniz, bu gün burada nitq qüsurlarının aradan qaldırılmasını müzakirə edəcəyik.

  “Yaşamaq gözəldir” – Murad Həşimov – 01.09.2015 – 02:12 – Saat 2 oldu, elə bil bizi xodduyub buraxırlar ki, gedin efirinizi aparın saat yarım.

  “Yaşamaq gözəldir” – Murad Həşimov – 08.09.2015 –15:08:51 – Bunu tətikləyən səbəblərdən biri ...

  “Ziqzaq” – Nahid Abbaszadə – 05.10.2015 – 18:20:08 – Dəyərli almazı oğurlamaq uğrunda rusların, türklərin, azərilərin (azərbaycanlıların) komik mübarizəsindən bəhs edən filmin əsas çəkilişləri Şəki şəhərində aparılır.

  “Ziqzaq” – Sədaqət Məmmədzadə – 05.10.2015 – 18:33:03 – Ona görünməz rəssam deyirlər, çünki o, insanları boyalarla yoxa çıxarda bilir (boyalar vasitəsilə gözəgörünməz edə bilir).

  “Tap və qazan” – 05.10.2015 – 18:45:30 – Həftənin birinci günü iki günlük istirahətin ardıyca (ardınca),  payızlı bir axşamda hər birinizi xoş gördük.

  “Ginnes dünyası” – 09.10.2015 – 20:00:36 – Başlamamışdan ilk öncə (öncə) isə anonslara nəzər yetirək.

  “Ziqzaq” – Sədaqət Məmmədzadə – 26.10.2015 – 18:16:09 – ... hər birinizi həmişəki kimi adəti üzrə bax bu dəqiqədə səsləyirəm ki, anonslara baxaq.

  “Ziqzaq” – Nahid Abbaszadə  – 26.10.2015 – 18:16:42 – Xüsusi olaraq “Ziqzaq” üçün Kamal Məmmədovdan  eksklüziv müsahibə.

  “Ziqzaq” – Sədaqət Məmmədzadə – 26.10.2015 – 18:17:49 – Sən demə saçdan başqa ev şəraitində fendən bir çox üsullarda istifadə etmək olar.

  “Ziqzaq” –Zümrüd Məmmədzadə – 26.10.2015 – 18:29:02 – Təbii ki, valideynlərin çox böyük əhəmiyyəti (rolu!) var bu işdə.

  “Ziqzaq” –Samirə – 26.10.2015 – 18:31:24 – ... şəkildə özündən çox paltarı bilinir.

  “Ziqzaq” – müxbir - 26.10.2015 –18:33:01 – Paralimpiyaçılar öz yubileylərinə qeyri-adi şəkildə start veriblər.

  “Yaşamaq gözəldir” – Murad Həşimov – 28.10.2015 –14:50:45  –  ...bir balaca da bunu təkanlayır.

  Morfoloji  normanın pozulması

  “Yaşamaq gözəldir” – Murad Həşimov – 01.09.2015 – 02:21 – Övladımızda, özümüzdə, qohumda, qardaşda, tanışda, bilişdə, kimdə nitq qüsurları varsa və bu, həqiqətən, həmin insanın həyat tərzinə mənfi təsir eləyirsə, mütlə’qonu aradan qaldırmaq lazım (lazımdır).

  “Ginnes dünyası” – 09.10.2015 – 20:01:41 – Çox maraqlıdır (maraxlıdır), Bernardo (Bernarda) bu cəsarət haradandır? Zənnimcə, o nəinki dəmir qırmaqla yanaşı, bədənində olan güc, qüvvətlə də re’kordlar (rekordla’r) kitabına düşsə, pis olmaz.

  “Ziqzaq” – Sədaqət Məmmədzadə – 26.10.2015 – 18:16:12 – Görək bu gün proqramda nə vəd eləyir.

  “Ziqzaq” – Sədaqət Məmmədzadə – 26.10.2015 – 18:17:50 – Amma bəzən olur ki, onlar lazımsız yerə yapışırlar və ...

  “Ziqzaq” – Zümrüd Məmmədzadə – 26.10.2015 – 18:25:52 – ... azərbaycanlı ifaçıların da mahnıları öz yerlərini tutublar.

  “Ziqzaq” – Zümrüd Məmmədzadə – 26.10.2015 – 18:28:58 – Allah bütün  körpələrə can sağlığı, uzun ömür versinlər.

  “Yaşamaq gözəldir” – Murad Həşimov – 28.10.2015 –14:01:57 – Təxminən belə bir cümlələr qurdum.

  “Yaşamaq gözəldir” – Sona Alməmmədova –   28.10.2015 –14:02:17 – ... ciddi ağrılar verir, hansı ki, insanlar buna bəzən heç dözə bilmirlər.

  “Yaşamaq gözəldir” – Murad Həşimov –  28.10.2015 –14:05:28 – ... belə bir ifadələrin...

  Sintaktik normanın pozulması

  “Yaşamaq gözəldir” – 08.09.2015 –15:16:18 – ... dəri xərçəngi ilə bağlı, hansı ki, əlamətlərini dedik.

  “Tap və qazan” – 05.10.2015 – 18:51:05 – Murad bəy, Bakıdan, hansı ki, biz söyləmişdik ki, həftənin 4-cü günü onunla oyunumuz yarımçıq qalmışdı.

  Söz sırasının pozulması

  “Yaşamaq gözəldir” – Sona Alməmmədova – 01.09.2015 – 02:09 – Bəlkə də heç bir çox valideynimiz loqopedlərin hansı işlə məşğul olduğundan (heç) xəbərdar deyillər.

  “Yaşamaq gözəldir” – Murad Həşimov – 01.09.2015 – 02:12 – Saat 2 oldu, elə bil bizi xodduyubburaxırlar ki, gedin efirinizi aparınsaat yarım (saat yarım verilişinizi aparın).

    “Buralar” – Nuranə Nurəhmədova – 01.09.2015 – 10:31 – Onlar burada müxtəlif döürlərəaid olan bayraqlar haqda tarixi məlumatlar əldə edir (edirlər).

  “Tac şou” (təkrar) – Tacirə Zeynallı – 27.09.2015 – 02:15:31 – Ona görə də bu gün çalışacıyıq ki, çox maraqlı bizimlə bir vaxt keçirəsiniz (bizimlə çox maraqlı bir vaxt keçirəsiniz).

  “Tap və qazan” – 05.10.2015 – 18:50:43 – Söylədiyim kimi, çox gözəl şəkillərdən, fotolardan araya-ərsəyə gətirdiyimiz mövzularımız var. Filmlər olsun istər, rəsm əsərləri istər, məşhurlar, şəhərlər və ən maraqlılarından biri qarışıq mövzuda çox gözəl fotolar sizin üçün toplamışıq.

  Uzlaşma əlaqəsinin pozulması

  “Yaşamaq gözəldir” – Sona Alməmmədova – 01.09.2015 – 02:09 – Bəlkə də heçbir çox valideynimiz (valideynlərimiz)loqopedlərin hansı işlə məşğul olduğundan (heç) xəbərdar deyillər.

  Üslubi normanın pozulması

  Leksik artıqlıq

  “Tac şou” – Tacirə Zeynallı (təkrar) – 27.09.2015 – 02:17:17 – Həmişə faydalı məsləhərlər veririk, bitki tərkibli olan bütün məhsullardan istifadə etməyinizi istəyirik. Bax farmona kosmetikaları da məhz bitki tərkibli olan məhsullardır.

  “Doğma diyar” – Zamiq Hacıyev – 05.10.2015 – 17:31:29 – Yağışlı, yağmurlu gündə bütün iştirakçılarımıza uğurlarmüvəffəqiyyətlər arzu edirəm.

  “Ginnes dünyası” – 09.10.2015 – 20:01:41 – Çox maraqlıdır (maraxlıdır), Bernardo(Bernarda) bu cəsarət haradandır? Zənnimcə, o nəinki dəmir qırmaqla yanaşı, bədənində olan güc, qüvvətlə də re’kordlar (rekordla’r) kitabına düşsə, pis olmaz.

   

   

  NƏTİCƏ

  Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, monitorinqin keçirilməsində məqsəd milli telekanallarda yayımlanan verilişlərin dil mənzərəsi ilə bağlı vəziyyəti müəyyənləşdirmək, ədəbi dil normalarının pozulma hallarını aşkarlayaraq bu prosesin hansı istiqamətləri əhatə etdiyini, səciyyəvi norma pozuntularını, onların meydana gəlməsinə səbəb olan amilləri müəyyən edərək qarşısının alınması üçün tədbirlərlə bağlı təkliflərin irəli sürülməsidir. Aparılan monitorinq bu nəticələrə gəlməyə əsas verdi:

  Monitorinq göstərdi ki, ədəbi dil normaları dilin bütün səviyyələrində – istər fonoloji, istər leksik, istərsə də qrammatik səviyyədə pozulur. Monitorinq zamanı təhlilə cəlb olunan və ədəbi dil normasının pozulmasını əks etdirən  831 faktdan 425-i fonoloji, 208-i leksik, 170-i qrammatik, 28-i üslubi  səviyyədə normadan kənara çıxma hallarının göstəricisidir. Müvafiq diaqramda bu göstəricinin faizlə əksi verilmişdir:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Göründüyü kimi, fonetik səviyyədə norma pozuntusu 51% təşkil etdiyi halda, leksik səviyyədə bu göstərici 25%, qrammatik səviyyədə isə cəmi 21%-dir. Üslubi baxımdan normanın pozulması halları 3% təşkil edir. Qrammatik səviyyədə faizin nisbətən aşağı olması dilin qrammatik quruluşundakı sabitlik və dəyişməyə meyilli olmaması ilə izah olunsa da, ədəbi tələffüzlə bağlı norma pozuntusunun göstəricisi olan rəqəmlər narahat olmaq üçün ciddi əsas verir.

  Çatdırılacaq informasiyanın növündən və  ünvanlandığı auditoriyadan asılı olaraq tam və natamam olmaqla iki tələffüz üslubu fərqləndirilir. Bu fərq fonetik səviyyədə daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verir: tam üslub bütün səslərin dolğun tələffüzü və nitqin sürətinin  nisbətən asta olması ilə səciyyələnir. Tam üslub kütləvi çıxışlar, eləcə də televiziya və radio aparıcılarının nitqi üçün səciyyəvidir. Natamam üslubda isə nitqin daha sürətli olması bəzi danışıq səslərinin qısa tələffüzü və ya reduksiya olunması ilə nəticələnir. Tam və natamam üslubdan istifadə baxımından televiziya verilişlərini qruplaşdırmaq mümkündür: xəbər və xəbərdən törəmə verilişlərdə tam üslubdan istifadə zəruri olduğu halda, qeyri-xəbər verilişlərində natamam üslubdan da istifadə oluna bilər. Müşahidələr göstərir ki, verilişin formatından asılı olaraq ədəbi dil normasının pozulma hallarındakı nisbət dəyişir: xəbər proqramlarının dilində bütün səviyyələrdə norma nisbətən qorunduğu halda, sərbəst üslubun üstünlük təşkil etdiyi əyləncə verilişlərində daha çox pozulur. Qeydə aldığımız faktlar belə bir nisbəti müəyyən etməyimizə əsas verir. 2015-ci ilin may-iyun aylarında xəbər və əyləncə tipli verilişlərdə dil normalarına hansı səviyyədə əməl olunduğunu müəyyən etmək məqsədilə apardığımız monitorinqin nəticələrinə görə, 565 nitq faktından 161-i xəbər, 404-ü isə qeyri-xəbər verilişlərində qeydə alınmışdır. Bu isə müvafiq olaraq, faktların 28 və  72 faizi deməkdir.

   

   

   

   

  TƏKLİFLƏR

   

  1. Xəbərləri təqdim edən aparıcıların verilişin formatına uyğun olaraq, tam üslubdan istifadə etməli olduqlarını nəzərə alaraq  ədəbi dil norması, düzgün tələffüz qaydaları, normativ qrammatika ilə bağlı zəruri məsələlərə diqqət yetirmələri, dil normalarına həssas yanaşmaları, bəzi hallarda xüsusi məşq etmələri (rus təhsilli aparıcıların bəzi səsləri düzgün tələffüz edə bilməməsi ilə bağlı) tövsiyə olunur.

  2. Aparıcılar, xüsusilə, xəbər aparıcıları  nitqin sürətinə diqqət yetirməlidirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, normadan artıq sürətli nitq anlaşılmazlığa gətirib çıxarır.

  3. Aparıcıların nitq mədəniyyəti, xüsusilə düzgün tələffüz qaydalarının mənimsənilməsi ilə bağlı nəzəri-praktik treninqlərdə iştirakı müsbət nəticə verə bilər.

  4. Aparıcıların, xüsusilə xəbər proqramlarının aparıcılarının mətnlə əvvəlcədən tanış olması bəzi nöqsanların, məsələn, mətnin sintaqmlara düzgün bölünməməsinin qarşısını ala bilər.

   

   

   

   

   

   

   

   

Yuxarı ^