• Milli Televiziya və Radio Şurası İclaslarının keçirilməsi qaydalarına dair Reqlament

  Milli Televiziya və Radio Şurası İclaslarının

  keçirilməsi qaydalarına dair

  R E Q L A M E N T

  (14 yanvar 2004-cü il tarixli Şura iclasında qəbul olunmuşdur.)

   

  1.ÜMUMİ MÜDDƏALAR .

   

   

  1. Bu Reqlament Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının (bundan sonra - Şura) səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətinin qayda və şərtlərini müəyyən edir.
  2. Şura öz fəaliyyətini kollegiallıq, onun səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin sərbəst və açıq müzakirə yolu ilə həll edilməsi əsasında qurur.
  3. Şuranın ixtisar edilmiş rəsmi adı: MTRŞ.

   

   

  2.  SƏDR VƏ SƏDRLİK EDƏN, MƏSUL  KATİB VƏ ŞURANIN ÜZVLƏRİ.

   

  1. Şuranın sədri:
  •  Şura iclaslarını çağırır və onlara rəhbərlik edir;
  • Şura qərarlarının yerinə yetirilməsi üzərində nəzarəti həyata keçirir;
  • Şura üzvlərinə və Şuranın məsul katibinə tapşırıqlar verir;
  • Bu Reqlamentlə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərini həyata keçirir.
   1. Şura sədri iclaslara sədrlik edir və yaxud onun tapşırığına əsasən bu vəzifəni Şuranın üzvlərindən biri həyata keçirir.
   2. Şuranın məsul katibi:
  • baxılacaq materialların Şura iclasına çıxarılmasını təşkil edir;
  • Şura aktlarını (iclas protokollarını) imzalayır;
  • Şura sədrinin tapşırıqlarını yerinə yetirir;
  • bu Reqlamentlə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətlərini həyata keçirir.

   

  1. Şura üzvlərinin aşağıdakı hüquqları vardır:
  • Şura iclaslarına hazırlıqda və onun işində iştirak etmək;
  •  Şura iclasının gündəliyinə təkliflər təqdim etmək;
  • Şura iclaslarında çıxış etmək;
  • təqdim edilmiş təkliflər üzrə səsvermənin keçirilməsini tələb etmək;
  • gündəliklə əlaqədar suallar vermək və onlara mahiyyəti üzrə cavab almaq;
  • Şuranın sənədləri və materialları ilə tanış olmaq, bu sənədlərin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətlərini almaq.  

   

  1. Şura üzvləri Şuranın bütün iclaslarında iştirak etməyə və üzrlü səbəbdən Şura iclaslarında iştirak etməyin mümkün olmadığı hallarda əvvəlcədən məlumat verməyə borcludurlar.

   

   

  3. ŞURA  ICLASLARININ KEÇIRILMƏSI QAYDALARI.

   

  3.1.  Səlahiyyətinə aid olan hər bir məsələyə baxmağa Şuranın hüququ vardır. Şuranın səlahiyyətinə aid məsələlərə baxılması Şura iclaslarında həyata keçirilir.

  1. Şura üzvləri bir qayda olaraq iclasın başlanmasına ən geci 5 gün qalmış Şuranın məsul katibi tərəfindən xəbərdar edilirlər. Müsabiqənin iştirakçıları tərəfindən təqdim edilmiş sənədlər və digər zəruri materiallar, bir qayda olaraq, Şuranın iclasının başlanmasına ən geci 3 gün qalmış Şura üzvlərinə təqdim edilir. Əlavə materiallarla Şuranın üzvləri bilavasitə Şuranın iclasında tanış olurlar.
  2. Şura iclasında sədrlik edən:
  • Şura iclasını aparır;
  • Şura üzvlərinin iştirakını yoxlayır;
  • yetərsayın olması barədə məlumat verir;
  • Şura iclasının gündəliyindəki məsələlər üzrə müzakirələri təşkil edir;
  • Şura üzvlərinə, müsabiqə iştirakçılarına, habelə dəvət olunmuş şəxslərə çıxış üçün söz verir;
  • səsverməni və səslərin hesablanmasını təşkil edir;
  • Şura üzvləri və dəvət olunmuş şəxslər tərəfindən mövcud Reqlamentin müddəalarına riayət edilməsini təmin edir.
   1. Şura iclaslarında məruzələrin və digər çıxışların müddəti sədrlik edən tərəfindən müəyyən edilir və bu müddət Şuranın qərarı ilə digər qayda müəyyən edilməmişdirsə, məruzə üçün - 5 dəqiqə; müzakirə üçün çıxışlar – 3 dəqiqə; arayış, məlumatların elan edilməsi, bəyannamə və müraciət üçün çıxışlar 2 dəqiqədən artıq çəkməməlidir.
   2. Şura iclaslarında bütün qərarlar açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir. Açıq səsvermə Şura üzvlərinin əllərini yuxarı qaldırılması, gizli səsvermə isə bülletenlərdən istifadə olunması yolu ilə həyata keçirilir. Açıq səsvermənin nəticələri «lehinə» və «əleyhinə» səsləri bərabər olduğu halda sədrlik edənin səsi həlledici olur.

   

  4. ŞURANIN  İCLAS PROTOKOLU

   

  4.1. Şuranın iclas protokolunda Şuranın səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə qəbul olunmuş qərarlar əks etdirilir. ‘‘Teleradio yayımı üzrə MTRŞ-nın iclas iştirakçılarının Siyahısı’’ adlı 1 saylı Əlavə, ‘‘Müsabiqəninin nəticələrinə görə qalib hesab edilməyən müsabiqə (müsabiqələr) iştirakçılarının siyahısı’’ adlı 2 saylı Əlavə, təqdim edilmiş hər bir radiotezlik kanalında teleradio yayımı hüququnu əldə etmək üzrə keçirilmiş müsabiqənin nəticələrini rəsmləşdirmiş protokollar da Şuranın iclas protokollarının tərkib hissəsidir.

  4.2. Şuranın vahid iclas protokolu 1 nüsxədə tərtib edilir, sədrlik edən və Şuranın məsul katibi tərəfindən imzalanır və Şurada qalır.

   

  5. YEKUN MÜDDƏALAR.

   

  5.1. Şuranın Reqlamenti, ona əlavə və dəyişikliklər Şura iclasında iştirak edən Şura üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

  5.2. Şuranın Reqlamentinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında təkliflər Şuranın iclasında ilk növbədə baxılır.

  5.3. Mövcud Reqlament Şuranın iclasında təsdiq edildiyi andan qüvvəyə minir.

   

Yuxarı ^